Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

60/2023 Sb.
 

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Oznámení technického předpisu Čl. III

Účinnost Čl. IV

INFORMACE

60

XXXXX

xx dne 15. xxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 73/2012 Xx., x xxxxxxx, které poškozují xxxxxxxx vrstvu, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 73/2012 Sb., x xxxxxxx, které xxxxxxxxx ozonovou vrstvu, x x fluorovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 89/2017 Sb. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmena x) až x), xxxxx xxxxx:

"x) servisem xxxxxxxx obsahujících xxxxxxxxxx xxxxx oprava xxxx xxxxxx chladicích nebo xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx systémů xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx regulované xxxxx, xxxxxx xxxxxx okruhů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx regulovaných xxxxx xxxxxxxx x opravě xxxx údržbě uvedených xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx opravě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx plnění, znovuzískání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určené x xxxxxxxxxx halonů x xxxxxxx xxxxxxxxx regulovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxx x sběru xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xxx vydán xxxxxxxxxx k xxxxxxx x činností podle §10 odst. 1 x 2.".

2. X §3 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx použití xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie1), xx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 12 xxxxxx xx okamžiku xxxxxx xxxxxx xxxxx, tyto xxxxx zneškodnit. Má-li xxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 2 xxxx. x), zneškodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxx, nemá-li xxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx podle xxxx první xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx látek xxxxx, která xxxxxxxx xx xxxx která xx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zápis, který xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx po dobu 5 xxx.".

3. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) se slova "xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie2)" xxxxxxx.

4. V §4 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

5. X §4 odst. 2 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky".

6. V §4 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x jejím xxxxxxx xx zneškodnění xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §10x xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx osoby xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x identifikační xxxxx osoby, x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,".

7. X §4 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "vést x uchovávat v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

8. X §4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx na způsob xxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 517/2014".

9. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§4x

Xxxxx nakládání x xxxxxxxx xx jedno xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx použití xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.".

10. X §5 xxxx. 1 x x §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx 31 xxxxx deklarace" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

11. X §7 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavce 2 x 3, xxxxx znějí:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx výrobků xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plyny, xx xxxxxxx uvádět x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx XX2.

(3) Výrobce, xxxxxxx, xxxxxxx, prodejce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx vyžádání ministerstva, Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx kontrole.".

12. Xxx xxxxxxxx §8 xx xxxxxx nadpis "Hodnotící x xxxxxxxxxxxx subjekt".

13. §8 xxx:

"§8

(1) Hodnotící x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxx xx. 10 x 11 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 304/2008, čl. 4 x 5 nařízení Xxxxxx (XX) x. 306/2008, xx. 4 x 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/2066 x čl. 7 x 8 xxxxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2015/2067.

(2) Žádost x xxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle správního xxxx xxxxxxxxx

x) seznam xxxxxxxxxx xxxxxx zpracovaný x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx praktických zkoušek x xxxxxxxxxxxxx vztah x tomuto xxxxxxxx,

x) xxxx certifikátu,

d) popis xxxxxxxx hodnotícího a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) doklad o xxxxxxxxx správního poplatku x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx členů xxxxxxxx komise, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x absolvovaná praxe x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx minimálně 3 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, pokud xxxxxxx xxxxxxx požadavky stanovené xxxxx použitelnými předpisy Xxxxxxxx unie2), xxxxx xxxxxxx a prováděcími xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou zkušební xxxxxxxxx, xxxxxx přístrojového xxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může změnit xxxxxxxx, zjistí-li, že xxxxx xx změně, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxx povolení, dojde-li xxx výkonu xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx přímo použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx po xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx povolení.

(6) Xxxxxxxx zaniká

a) xxxxx xxxx prohlášením za xxxxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxx činnosti xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

14. Xx §8 xx xxxxxx nový §8x, který xxx:

"§8x

(1) Xxxxxxxxx x certifikační xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x praktickou xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxxxx část xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xx dobu 5 xxx,

x) xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x praktické xxxxxxx xxxxxxx absolvování xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, zároveň x xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx inspekci životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx certifikátu,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 měsíc xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx konání xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x v xxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxx jednou za 3 roky xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 517/2014, x

x) xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nahrazování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxx x x povinnostech xxx xxxxxxxxx x xxxx x se xxxxxxxxxx, která xxxx xxxx vybavena.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uchazečů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx a xxxxxxxx xx návrh hodnotícího x xxxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx. Zkušební xxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 15 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxx

x) údajů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx f) x h).".

15. X §9 odst. 2 xx písmeno a) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

16. X §9 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

17. X §9 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) xx x)".

18. X §9 xxxx. 7 se xxxxx "xxxx zrušit" xxxxxxxxx slovem "xxxxx" x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

19. Xxx xxxxxxxx §10 se xxxxxx nadpis "Xxxxxxxxxxx x povolení".

20. §10 xxx:

"§10

(1) Xxx certifikovaná xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 517/2014.

(2) Jen xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x oblasti regulovaných xxxxx vykonávat

a) xxxxxx xxxxxxxx obsahujícího regulované xxxxx,

x) xxxxxxxx těsnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahujících regulované xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Certifikát xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxxx xxxxxxx, xxx ministerstvo. Xxxxxxxxx x certifikační xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx certifikát, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2). X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxx x xx. 8 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 304/2008 x x čl. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/2067 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx x právnické xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx5), x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx subjekt xxxx ministerstvo může xxxxxx xxx vydaný xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x bez xxxxxxx, došlo-li ke xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx x certifikačním xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx první a xxxxxxxxx x certifikační xxxxxxx změnu certifikátu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx certifikát vydaný xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1),2). Xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.".

21. Za §10 xx xxxxxxxx nové §10x x 10x, xxxxx xxxxx:

"§10x

(1) Xxx xxxxx, xxxxx x xxxx má povolení xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skleníkových plynů.

(2) Xxx osoba, xxxxx x tomu má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výrobků,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zneškodňování xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, regeneraci nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek,

c) xxxxx použité xxxxxxxxxxx x

x) x případě xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skleníkových xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plyny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxxxxxx změní xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx došlo xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx podstatný xxxx xx činnost xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem anebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1),2). Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí ministerstva x xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení.

§10b

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaniká

a) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

c) dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx doručení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 x 2 x §10x xxxx. 1 x 2 musí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které bylo xxxxxx xxxxxxxx, dodržovat xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1),2) x dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx znovuzískávání xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx domácího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx činnosti xxxxx §10 odst. 1 x 2 x §10x xxxx. 1 x 2, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx chladicích xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fluorované xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvem.".

22. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §17 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) se číslo "200" xxxxxxxxx xxxxxx "100".

23. X §11 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) xxxxxxxx slova "xxxx fluorovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx".

24. X §11 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "zneškodní" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

25. X §11 odst. 1 písmeno d) xxx:

"x) znovuzíská, recykluje, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx poprvé xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, regulované xxxxx,".

26. §13 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13

Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx certifikovaných xxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vydání,

c) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxx vydaný fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) x x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x aktualizuje ministerstvo.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx certifikovaných xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob i xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, která x xx xxxxxx x předá xxxxxxxxxxxx xxxxx certifikátu.".

27. X §14 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxx "5 odst. 3 nebo x §7 xxxx. 1".

28. X §15 odst. 1 xxxxxxx x) xx x) znějí:

"b) x xxxxxxx s §4x použije, xxxxx, xxxxxxxxx převede, xxxxx xxxx xxxxxxxx nádobu xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx §9 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 odst. 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx,".

29. X §15 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10x odst. 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).

30. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) doplňuje xxxxx "xxxx".

31. X §15 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) slovo ", xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

32. X §15 xxxx. 2 xxxx. x) x x §16 xxxx. 1 xxxx. a) xx slova "certifikované xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx §10x xxxx. 2 xxxx. x) nebo která xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx,".

33. X §15 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "x), x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), b) xxxx x) xx x)".

34. X §15 xxxx. 6 písm. c) xx slova "b) xx x) xxxx x)" xxxxxxxxx slovy "x) a x)".

35. X §17 odst. 1 xxxxxxx x) xx x) xxxxx:

"x) xxxxxxxx činnost xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx §9 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx osobou, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10x xxxx. 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která k xxxx xxxx povolení.".

36. X §17 xxxx. 1 xx písmeno x) zrušuje.

37. V §17 se xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx zní:

"(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x rozporu s §4x xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uskladní nádobu xx xxxxx použití xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.

38. X §17 xxxx. 3 xx xx xxxxx textu xxxxxx x) x x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx".

39. X §17 odst. 3 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".

40. V §17 xxxx. 4 xx xx konci xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova "xxxx 2".

41. X §17 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

42. X §17x xx xx odstavec 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fluorované xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §7 odst. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx XX2.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

43. X §17x xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "nebo 4" nahrazují xxxxx ", 4 xxxx 5".

44. V §17x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx záznamy x xxxxx provozu xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx".

45. V §17x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx xxxxx "Hodnotící" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx".

46. V §17x xxxx. 2 xxxx. x) xx d) x f) xx x) se xxxx "8 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "8x xxxx. 1".

47. X §17x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx".

48. X §17x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) x rozporu s §8x xxxx. 1 xxxx. x) neposkytne xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,".

49. V §17x xxxx. 2 xxxx. i) xx xxxxx "8 xxxx. 5, nebo" nahrazují xxxxxx "8x odst. 2,".

50. X §17b xxxx. 2 písm. x) se slova "8 xxxx. 6 xxxx. a) xxxx x)" nahrazují textem "8x xxxx. 3".

51. X §17x se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) nevede xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záznamy xx xxxx podle xx. 7 xxxx. 3 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/2067.".

52. X §17x odst. 3 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

53. X §17x odst. 4 se xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx," x text "§10 xxxx. 6" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§10x xxxx. 2".

54. X §17x odst. 5 se xxxx "§10 xxxx. 10" xxxxxxxxx textem "§10x xxxx. 3".

55. X §17x xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "až e)" xxxxxxxxx xxxxx "xx x)".

56. V §17b xxxx. 6 písm. x) se slova "x), xxxxxxxx 3 xxxx. f)," nahrazují xxxxx "x), xxxxxxxx 3 xxxx. e) xxxx".

57. V §18x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xx xxxxx xxxxxxx zrušuje.

58. X §18x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"h) xxxxxxxx o registraci x rejstříku xxxx, xx-xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx povinná podle xx. 17 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 517/2014,

x) xxxxx na xxx xxxxxxxx fluorované uhlovodíky, xxxx by xxxx xxx xxxx kalendářní xxx přidělenu xxxxx xxxxx čl. 16 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 517/2014, xxxx

x) xxxxxxxxx, xx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x zařízeních xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 517/2014.".

59. X §18c xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxx".

60. Xx §19 xx xxxxxx nový §19x, xxxxx zní:

"§19a

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x xx. 13 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1005/2009 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stanovených x příloze x. XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1005/2009, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. XX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1005/2009 xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1 500 000 Xx.".

61. V §22 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,".

62. V §22 xxxx. x) xx xx slovo "hodnotící" xxxxxxxx slova "a xxxxxxxxxxxx".

63. V §22 xx za písmeno x) vkládají xxxx xxxxxxx x) x x), která znějí:

"i) xxxxxx, xxxx a xxxx jím vydaná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §10x xxxx. 1 x 2,

j) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx Evropské xxxx1),2),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

64. X §23 xxxx. x) xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "1".

65. V §24 písm. x) xx xxxxx "xxxxx §7" xxxxxxxxx slovy "xxxxx §5 a 7".

66. V xxxxxxx xxxx 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena g) xx j).

67. X xxxxxxx xxxx 3 xx xxxxx "neuvádějí xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "a x)" xx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx subjekt, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx x. 73/2012 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx považuje xx xxxxxxxxx x certifikační xxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx x. 73/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx č. 73/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 73/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x certifikační xxxxxxx xxxxx §8 xxxxxx x. 73/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, do dne, xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx vydané xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) zákona x. 73/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx podle §10a xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 73/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 73/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. září 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po dni xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. r.

Informace

Právní předpis č. 60/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.3.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.