Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení

13/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Správního ujednání

Správní ujednání

ČÁST I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Definice pojmů Článek 1

Styčné orgány Článek 2

Úkoly styčných orgánů Článek 3

ČÁST II - POUŽÍVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Vysílání osob na území druhého smluvního státu Článek 4

Výjimky Článek 5

ČÁST III - POUŽÍVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ

Kapitola první - Nemoc a mateřství

Poskytování věcných dávek Článek 6

Náhrada nákladů v případě nedodržení stanoveného postupu Článek 7

Věcné dávky pro poživatele důchodu Článek 8

Poskytování peněžitých dávek Článek 9

Kapitola druhá - Důchody invalidní, starobní, pozůstalostní

Podávání a vyřizování žádostí Článek 10

Kapitola třetí - Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Poskytování věcných dávek Článek 11

Kapitola čtvrtá - Nezaměstnanost

Poskytování dávek Článek 12

Kapitola pátá

Přídavek na dítě Článek 13

ČÁST IV - DALŠÍ USTANOVENÍ

Výplata dávek Článek 14

Úhrada nákladů Článek 15

Výměna statistických údajů Článek 16

ČÁST V - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doba platnosti Článek 17

INFORMACE

13

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx xxx 18. xxxxxx 2021 xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Smlouvy mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x Hercegovinou x xxxxxxxxx zabezpečení1).

Správní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 17 dne 1. března 2023.

České xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx ujednání

k xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxx x Hercegovinou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xx xxxxxxx článku 27 Smlouvy xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxx 18. xxxxxx 2021 (dále jen "Smlouva"), xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx:

ČÁST I

VŠEOBECNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx pojmů

V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx v článku 1 Xxxxxxx používají xx xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 2

Xxxxxx orgány

Styčnými xxxxxx xxxxx článku 27 xxxxxxx x) Xxxxxxx xxxx:

x České xxxxxxxxx:

1. Xxx xxxxxxxx xxxxx x nemoci x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx pozůstalých a xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, Xxxxx.

2. Pro xxxxx v nezaměstnanosti x přídavek xx xxxx:

Xxxx práce České xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx.

3. Pro xxxxx xxxxx v xxxxxx x mateřství x xxxxx xxxxx xxx pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx hrazené xx xxxxxxxxxxx pojištění:

Kancelář xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx.

x Xxxxx x Xxxxxxxxxxx:

1. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx:

x) ve Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx: Úřad zdravotního xxxxxxxxx x zajištění Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx,

x) v Xxxxxxxxx xxxxxx: Xxxx xxxxxxxxxxx pojištění Republiky xxxxxx, Banja Xxxx,

x) x Xxxxxxxxx Brčko Xxxxx a Xxxxxxxxxxx: Xxxx zdravotního pojištění Xxxxxxxxx Xxxxx Bosny x Xxxxxxxxxxx, Xxxxx.

2. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) ve Xxxxxxxx Bosny x Xxxxxxxxxxx: Federální xxxx xxx penzijní a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx,

x) x Republice xxxxxx: Xxxx pro penzijní x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx srbské, Xxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxx úrazy x xxxxxx x xxxxxxxx:

x) xx Xxxxxxxx Xxxxx x Hercegoviny:

- Xxxx zdravotního pojištění x xxxxxxxxx Federace Xxxxx x Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx.

- Federální xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx,

x) x Xxxxxxxxx xxxxxx:

- Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx srbské, Xxxxx Xxxx,

- Xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Republiky xxxxxx, Xxxxxxxxx,

x) v Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Brčko.

4. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx a Xxxxxxxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx:

x) xx Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx,

x) x Republice xxxxxx: Xxxx pro xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx srbské, Xxxxxxxxx,

x) x Distriktu Xxxxx Bosny a Xxxxxxxxxxx: xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxx, odbor pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Brčko.

Xxxxxx 3

Xxxxx styčných xxxxxx

(1) Xxxxx styčných xxxxxx jsou xxxxxxxxx Smlouvou a xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx Smlouvy se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stýkají x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx příslušné xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxx vztahuje. Xxx xxxxxxxxx Smlouvy xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Styčné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx potřebných pro xxxxxxxxx Smlouvy a xxxxxx xxxxxxxx. Formuláře xxxxx x českém xxxxxx a x xxxxxxxx jazycích Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx budou xxxxxx autentická.

(3) Xxxxxxxxx xxxx styčné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx formě.

ČÁST XX

XXXXXXXXX PRÁVNÍCH XXXXXXXX

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 9 a 10 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vystaví xxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osvědčení xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

xxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xxx použití xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx potvrzení xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx týká, x jeho stejnopis xx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodujících xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 5

Xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 11 x ustanovení článků 810 Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx instituce:

v Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx, Xxxxx;

x Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

- ve xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

- x Xxxxxxxxx srbské:

Ministerstvo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

- x Distriktu Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx:

xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx služby xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění Xxxxx a Xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx smluvního xxxxx, jehož právní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx žádost xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

Xxxxxx o xxxxxxx x používání xxxxxxxx xxxxxxxx smluvního státu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x článku 9 xxxx. 1 a 2 Xxxxxxx, xxxxx jsou xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xx předkládá xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyslání.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předaným xxxxx xxxxxx 4 tohoto xxxxxxxx.

ČÁST XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx první

Nemoc x xxxxxxxxx

Xxxxxx 6

Poskytování xxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx článku 12 Smlouvy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx. Xxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxx xxxxx, vydat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx uvedených x článku 12 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx je povinna xxxxxxxx xxxxx, která xx pojištěna xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx státu, věcné xxxxx tak, xxxx xx se jednalo x xxxxxxxxx pojištěnce.

(3) Xxxxxxxxxxx věcnou dávkou xx xxxxxx článku 12 xxxxxxxx 1 Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx zjistí, ihned xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx přijetí xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx propuštění x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx smyslu článku 12 xxxxxxxx 4 Smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxx., jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 250 EUR, xxxxxxxxx x xxxxxxx měně. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xx instituce, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxx xxx průtahů informovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx převoz xx xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 7

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx uvedená x článku 12 Smlouvy obdržela xxxxx xxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx administrativním xxxxxxxx xxxx zaplatila xxxxxxx x xxxxxxxxx, zašle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x místě xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx poskytnuty v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx zašle xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetentní xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx sama xxxxxxxxx, xxxxx x xx osoba xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxx dávky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxx nároku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle článku 14 xxxxxxxx 2 Smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx důchodce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pro účely xxxxxxxx peněžitých dávek xx xxxx xxxxxx xx území druhého xxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x místě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Instituce v xxxxx pobytu neprodleně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Kompetentní xxxxxxxxx xxxx xxxx požádat xxxxxxxxx v místě xxxxxx o provedení xxxxxxxx xxxx administrativní xxxxxxxx, xxxxx proběhne xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Kapitola druhá

Důchody xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádostí

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x dispozici.

(2) Jestliže xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxx xxxxx, xxxxx získala xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si vzájemně x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nároku na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výše.

(4) Potvrzení xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obou států.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx úrazy x xxxxxx z xxxxxxxx

Xxxxxx 11

Poskytování xxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx x článku 21 Xxxxxxx xx xxxxxxx článek 6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Kapitola čtvrtá

Nezaměstnanost

Článek 12

Xxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxx článků 24 x 25 Xxxxxxx xxxxxxx předloží kompetentní xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx kompetentní xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx zřejmá doba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx od xxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Kapitola xxxx

Xxxxxx 13

Xxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx posoudí xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx článku 26 Xxxxxxx.

ČÁST XX

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 14

Xxxxxxx dávek

(1) Peněžité xxxxx xx vyplácí xxxxx oprávněným xxxxxx xx volně xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx peněžitých dávek xxxxx Smlouvy xxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Instituce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxx národní xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx platný x xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 15

Úhrada nákladů

(1) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx čtvrtletně žádost x úhradu xxxxxxx xxxxxxx dávek u xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx styčné orgány xxxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xxxx být uhrazeny xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx bydliště xx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, vůči xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 16

Xxxxxx statistických xxxxx

Xxxxxx orgány obou xxxxxxxxx xxxxx si xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx vymění xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Smlouvy do druhého xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxx dávek, xxxxx xxxxxxxx dávek a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 17

Xxxx platnosti

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx Smlouvou x xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx Smlouva.
 

Dáno x Sarajevu dne 18. xxxxxx 2021 xx dvou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx a Hercegoviny: x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxx stejnou xxxxxxxx.
&xxxx;

Xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx x zplnomocněná xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xx příslušné xxxxx Xxxxx a Hercegoviny

Ankica Xxxxxxxxxć v. x.

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 13/2023 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.3.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Smlouva mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx a Hercegovinou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx 18. xxxxxx 2021, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 12/2023 Sb. m. s.