Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení

12/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Smlouvy

Smlouva

ČÁST I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Definice pojmů Článek 1

Věcný rozsah Článek 2

Osobní rozsah Článek 3

Rovnost nakládání Článek 4

Stejné posuzování skutečností Článek 5

Sčítání dob pojištění Článek 6

Rovnost území - nárok na dávky a výplata dávek Článek 7

ČÁST II - POUŽÍVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Obecné ustanovení Článek 8

Zvláštní ustanovení Článek 9

Diplomatické a konzulární zastoupení Článek 10

Výjimky Článek 11

ČÁST III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Kapitola 1 - Nemoc a mateřství

Věcné dávky Článek 12

Peněžité dávky Článek 13

Poživatelé důchodů Článek 14

Instituce podle bydliště nebo místa pobytu osob Článek 15

Úhrada nákladů Článek 16

Kapitola 2 - Důchody invalidní, starobní a pozůstalostní

Sčítání dob pojištění Článek 17

Doba pojištění kratší než jeden rok Článek 18

Vyměření dávek Článek 19

Krácení, pozastavení a odnětí dávek Článek 20

Kapitola 3 - Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Obecné ustanovení Článek 21

Zjištění nemoci z povolání a expoziční doba Článek 22

Peněžité dávky a zhoršení nemoci Článek 23

Kapitola 4 - Nezaměstnanost

Sčítání dob pojištění Článek 24

Doba vyplácení dávek Článek 25

Kapitola 5 - Přídavek na dítě

Stanovení dávky Článek 26

ČÁST IV - RŮZNÁ USTANOVENÍ

Správní opatření a styčné orgány Článek 27

Povinnosti úřadů, právní a správní pomoc Článek 28

Osvobození od poplatků a ověřování Článek 29

Předkládání písemných dokumentů Článek 30

Platební styk Článek 31

Výkon rozhodnutí Článek 32

Zúčtování přeplatků peněžitých dávek Článek 33

Náhrada škody Článek 34

Důvěrnost vyměňovaných informací Článek 35

Řešení sporů Článek 36

ČÁST V - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení Článek 37

Vstup v platnost Článek 38

Skončení platnosti Článek 39

INFORMACE

12

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí sděluje, xx xxx 18. xxxxxx 2021 xxxx x Xxxxxxxx podepsána Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení.

Se Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx republiky Smlouvu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v Xxxxx dne 17. xxxxx 2023.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx článku 38 xxxx. 2 dne 1. xxxxxx 2023.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx pozbývá ve xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x Hercegovinou platnosti Úmluva o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx dne 22. xxxxxx 19571), x Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění, podepsaná v Xxxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 19572).

Xxxxx xxxxx Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

SMLOUVA

MEZI XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX A XXXXXXXXXXXX X SOCIÁLNÍM XXXXXXXXXXX
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

x

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"),

xxxxxx přáním xxxxxxx xxxxxxxx vztahy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx xxxxx:

XXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx znamenají:

1. "právní xxxxxxxx"

xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 2 xxxx xxxxxxx;

2. "xxxxxxxxx úřad"

ministerstvo xxxx xxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 2 xxxx xxxxxxx;

3. "xxxxxxxxx"

xxxxxxxxx, xxxxx přísluší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x článku 2 xxxx xxxxxxx;

4. "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx poskytovány dávky xxxx xxxxxx;

5. "xxxxxxxxxx"

xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 2 xxxx xxxxxxx;

6. "bydliště"

a) x Xxxxx x Hercegovině - xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

7. "pobyt"

místo xxxxxxxxxxx xxxxxx;

8. "rodinný xxxxxxxxxx"

xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx smluvního xxxxx, k jehož xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo manželka x xxxxxxxxxxxx xxxx;

9. "xxxx xxxxxxxxx"

xxxx, po xxxxx se podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx;

10. "xxxxx"

xxxxxxxx a věcné xxxxx;

11. "xxxxx dávky"

zdravotní xxxx a jiné xxx xxxxxxxx dávky;

12. "xxxxxxxx dávky"

všechny xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, zvýšení, příplatků, xxxxxxxxxxxxx částek a xxxxxxxxxxx platby.

(2) Xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx smluvním xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů.

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxx smlouva xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx:

1. xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

3. xxxxx xx xxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxx,

5. dávky xxx pracovních úrazech x xxxxxxxx x xxxxxxxx,

6. xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx,

7. přídavek xx xxxx.

(2) Xxxx smlouva xx xxxxxxxx xxxx xx právní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx, nevztahuje se xxxx na právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx:

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx;

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx osob xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a).

Článek 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, budou xxxxx, xx xxx se xxxxxxxx, postaveny při xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx smluvního státu xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxx xxxxx, pak jsou-li xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx připisovány xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx skutečnostem xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tak, xxxx xx k xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 6

Sčítání xxx xxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx vznik, zachování xxxx xxxxxxxx nároku xx dávku xx xxxxxxxxx nebo získání xxxxxxxx xxx pojištění, xxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nepřekrývajícího xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx xxxxx - nárok na xxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Nestanoví-li xxxx xxxxxxx jinak, nesmí xxx xxxxx xx xxxxxxxx dávky xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, měněny, xxxxxxxxx xxxx odňaty pouze x důvodu, xx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx nevztahuje xx dávky v xxxxxxxxxxxxxxx a:

a) v Xxxxx x Hercegovině - xx minimální xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx poškození a xx xxxxxxx další xxxxx, xxxxxxx přiznání xx závislé xx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) x Xxxxx republice - xx xxxxxxxx xxxxxx xx invalidní xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dosažením 18 xxx xxxx, x xxxxx nebyly xxxxxxx pojištění po xxxxxxxxx xxxx.

(3) Občanům xxxxxxx smluvního státu x bydlištěm na xxxxx třetího xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx vlastním xxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXXXXX PRÁVNÍCH XXXXXXXX

Xxxxxx 8

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x pojištění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvního xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx články 9 x 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 9

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx vyslán xxxxxxxxxxxxxxx se sídlem xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxx až xx xxxxx 24. xxxxxx po xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, jako xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx jeho území.

(2) Xxxxx obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přechodně xxxxxxxx svou samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 24 měsíců xxxxxxx xxxxxxxxx prvého xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyslán zaměstnavatelem xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xx xxxxx xxxxxxx smluvního státu, xxxxxxxx se na xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx by xxx xxxxx zaměstnán xx xxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx vyslaného xx xxxxx druhého smluvního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx nepovažuje xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxxxxxxx uvedeno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Osoby činné xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jim xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhají xxxxxxx předpisům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

(6) Posádka xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx nikoliv xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jehož xxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxx 10

Diplomatické x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx osoby xxxxxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx a konzulárních xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx i xx osoby zaměstnané xxxx xxxxxxxx domácí xxxxxxxx u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxx článku, kteří xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Zaměstnanci, kteří xxxx xxxxxxxx občany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx měsíců od xxxxxxx zaměstnání rozhodnout xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhého smluvního xxxxx.

Článek 11

Výjimky

Na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pověřené xxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx po dohodě xxxxxxxx výjimky z článků 8 xx 10 xxxx xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx 1

Xxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx 12

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejíž stav x xxxx pobytu xx území xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytných xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx instituce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxxxxx států zvláštním xxxxxxxxx xxxxx vymezí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nezbytné xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, která xx xxxxx xx věcné xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho smluvního xxxxx x od xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx x vycestování xx xxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx léčení, xxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx kompetentní xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních předpisů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x jejího xxxxxxxxxx.

(4) S xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompetentní xxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx péče i xx větším xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Předchozího xxxxxxxx není třeba, xx-xx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, neboť x opačném xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 12 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

Xxxxxx 14

Poživatelé xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx xx vztahují xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Osobě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bydliště xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by nárok xx xxxxxx xxxxxx xxxxx jeho právních xxxxxxxx, a xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvního státu, xxxxx jehož xxxxxxxx xxxxxxxx se poskytuje xxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx důchodu xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x době xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx státu.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx místa xxxxxx xxxx

X případě xxxxxxxx x článku 12 x v článku 14 xxxxxxxx 2 této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) x Bosně a Xxxxxxxxxxx:

x Xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxx jednotka Xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění Xxxxxxxxx xxxxxx,

xx Federaci Bosny x Xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx,

x Distriktu Brčko Xxxxx a Xxxxxxxxxxx: Xxxx zdravotního xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx x Hercegoviny;

b) x Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojišťoven.

Článek 16

Xxxxxx nákladů

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx instituci, která xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s článkem 12 x x článkem 14 xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx cen platných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx úhrad x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a pozůstalostní

Článek 17

Xxxxxxx xxx pojištění

(1) Xxx použití článku 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx státu, x xxxx xx tento xxxxxxx stát vázán xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx Bosny x Xxxxxxxxxxx bude k xxxxx dobám xxxxxxxxx xxx, xxxx-xx to xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů jednoho xxxxxxxxx xxxxx nárok xx xxxxx xxxxxx xx získání xxxxxx xxxx pojištění x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, pro něž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx také x době pojištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xx stejném xxxxxxxx xxxx zaměstnání xxxx x odpovídajícím xxxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxx pojištění xxxxxx než xxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx doba xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx právních předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, kratší xxx 12 xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepřizná xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhého smluvního xxxxx xxx přiznání, xxxxxxxxx a obnovení xxxxxx xx dávku, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx výše, jako xx xxxx xxxx xxxx získána xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

Xxxxxx 19

Vyměření xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx i xxx přihlédnutí x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx doby xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu vznikne xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x dobám xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx státu xx xxxxxx článku 17 xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx instituce xxxxxx smluvního státu xxxxxxx xxxxx tak, xx:

1. nejdříve xxxxxxx xxxxxxxxxxx výši dávky, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx všechny xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx dávky, x xxxx

2. na xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výše stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx doby pojištění xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu xxx xxxxx vezme xxxxxxxxxxx instituce x xxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx x dobách xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx tento xxxxxx - xxxxxxxxxx x zprůměrovaný - xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetím xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Od xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxx oprávněná xxxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxxxx, pozastavení x xxxxxx xxxxx

Xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx pobírají xxxxx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx nevztahují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x krácení, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx

Xxxxxx 21

Obecné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx a úhradu xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx v xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podmíněno podle xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území tohoto xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx nemoc xxxxxx xxxxxxxx lékařem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xx xxxxx x xxxxxxx nemoci x xxxxxxxx poskytují xxx, xxxx xx činnost, xxxxx nemoc může xxxxxxxx, vykonávána xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx, x případě potřeby, x k xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 23

Peněžité xxxxx x xxxxxxxx nemoci

(1) Xxxxxxxx dávky x xxxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxx x povolání.

(2) Xxxxxxxx osoba, která x titulu xxxxxx x povolání, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, požádá x xxxxxx zhoršení nemoci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x povolání, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx náklady na xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, podle xxxxx právních předpisů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxx xxxx dávkou xx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx náležela xxx xxxxxx této xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 24

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přihlíží, xx-xx nezaměstnaná xxxxx xx xxxxxxxx státě, x němž xxxxxxxxx xxxxx xx dávku, xxxxxxxxx x titulu xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxx 26 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsících xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx dávku.

(2) Podmínka xxxxxxxxx xxxx zaměstnání 26 xxxxx neplatí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx, avšak skončilo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 26 xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx smluvního xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx.

Xxxxxx 25

Doba xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx vyplácení xxxxx xx xxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx před dnem xxxxxxxxx xxxxxx pobírala x druhém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 5

Xxxxxxxx na xxxx

Xxxxxx 26

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, xxxxxx xx výlučně xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území má xxxx xxxxxxxx.

XXXX IV

RŮZNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx orgány

Příslušné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx správní xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx x

x) určí xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx zjednodušení x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 28

Povinnosti úřadů, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxx:

x) o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx této xxxxxxx x

x) o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx úřady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx x instituce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přímo, xxxxxx xxxx se zúčastněnými xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx nesmějí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podání z xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Lékařská xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xx xxxxx, která xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx náklady. Xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx takové xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 29

Osvobození xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx doklady, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 30

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Žádosti, prohlášení xxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx žádosti, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podané xxxxx, instituci nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů druhého xxxxxxxxx státu s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx přiznání xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx jednoho ze xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxx.

(3) Žádosti, prohlášení xxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smluvního státu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 31

Xxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxx vyplácet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x bydlištěm na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx výše xxxx povinnosti vyjádřena x xxxx prvého xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxxxx instituce jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx druhého xxxxxxxxx státu, xxx xxxx poskytnuty xxxxx.

(3) Xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx této smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 32

Výkon xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí soudů, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx sociálního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě xxx xxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx v xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx mají být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Vykonatelná xxxxxxxxxx x listiny xxxxxx x souladu s xxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx smluvním xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx provádí podle xxxxxxxx předpisů platných xxx výkon obdobných xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx proveden. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx obsahovat potvrzení x xxxxxx vykonatelnosti (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

(4) Vzájemná xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx.

Článek 33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dávky xx vyšší xxxxxx, xxx na xxxxx xx xxxxxxxx nárok, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxx zadržela xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Přeplatek xxxxxxx v xxxxxxxx 1 tohoto článku xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxx, xxxxx požádala x jeho zadržení.

Xxxxxx 34

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx předpisů xxxxx xx náhradu xxxxx od xxxxx xxxxx, pak xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx instituci xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx nárok xx náhradu xxxxx, xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 1 xxxxxx článku, xxxxxxx x xxxxxxx stejného xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx, xxxx třetí xxxxx náhradu škody xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vyrovnají xxxxxxxx xxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 35

Důvěrnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx-xx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvnímu xxxxx, se používají xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx soukromí a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 36

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx výkladu a xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX X

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 37

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tato xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x platnost.

(2) Xxx xxxxxxxxx nároků xx xxxxx podle této xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx x dobám xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vstupem x xxxxxxxx,

(3) Tato xxxxxxx platí i xxx xxxxxxxx případy, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx nároky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 38

Xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx ratifikaci.

(2) Tato xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx měsíce, x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxx Českou republikou x Bosnou x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) Úmluva o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií, xxxxxxxxx x Bělehradě 22. xxxxxx 1957 x

x) Úmluva o sociálním pojištění mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií, xxxxxxxxx x Bělehradě 22. xxxxxx 1957.

Xxxxxx 39

Xxxxxxxx platnosti

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ji xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou doručením xxxxxxxx o výpovědi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tři xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx 31. xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx nároky xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xx důkaz xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podepsali a xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx v Xxxxxxxx xxx 18. xxxxxx 2021 xx xxxx xxxxxxxxx vyhotoveních, xxxxx v jazyce xxxxxx x x xxxxxxxx jazycích Xxxxx x Xxxxxxxxxxx: v xxxxxx xxxxxxxxx, chorvatském x srbském, přičemž xxxxxxx znění xxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx platnost.
 

Za Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx v. x.

xxxxxxxxx x zplnomocněná xxxxxxxxxxxxx České republiky x Bosně a Xxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxć v. x.

xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 12/2023 Xx. x. x. nabyl účinnosti xxxx 3.3.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx politiky mezi Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, podepsaná dne 22. května 1957 x Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx č. 2/1958 Sb.

2) Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx republikou x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o sociálním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 1957 x Bělehradě, byla xxxxxxxxx pod č. 3/1958 Sb.