Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2023.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

47/2023 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence §2

Minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů §3

Rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení §4

Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §5

Rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému §6

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému §7

Minimální rozsah ověření údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných výrobci provozovateli kolektivního systému §8 §9

Příloha č. 1 - Tabulky pro ohlašování množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a zpětně odebraných odpadních lovných zařízení

Příloha č. 2 - Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému

Příloha č. 3 - Roční zpráva o vybraných plastových výrobcích

INFORMACE

47

VYHLÁŠKA

ze xxx 21. xxxxx 2023

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3, §9 odst. 3, §10a odst. 3, §13 xxxx. 7, §21 xxxx. 5 x §22 xxxx. 5 zákona x. 243/2022 Xx., x omezení xxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků xx xxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx trh xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osvětové xxxxxxxx výrobce x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů,

c) rozsah xxxxx vedených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lovných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx plast v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx zprávy x vybraných plastových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx.

§2

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx B xx X přílohy x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx vložky, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ubrousky xxx xxxxxx hygienu x xxxx x xxxxxxxxx,

x) tabákové výrobky x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxx pro použití x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx použití a xxxxxxxxxx, jež nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Výrobce podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx množství vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh minimálně x xxxxx xxxxxxx:

x) xxx, xx xxxxxx xxxx vybrané xxxxxxxx xxxxxxx uvedeny na xxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až e),

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx; v případě xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxx hmotnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx vybraných plastových xxxxxxx uvedených x xxxxxxx X xx X přílohy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x xxxxxxx tabulek x. 1 x 2 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx zařízení obsahujících xxxxx xxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x. 1 x 3 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§3

Minimální rozsah x xxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x její xxxxxxxx xx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků uvedených x části X přílohy x zákonu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo způsobů:

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) elektronickou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sítí, internetové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx školních xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Osvětová xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 6 až 15 xxx; to neplatí xxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx se

a) tabákových xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx uváděných xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx tamponů.

(3) Xxx provádění osvětové xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a zajišťuje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízeních obsahujících xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx údaje x množství xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plast x xxxxxxx xxxxxxx x. 1 a 3 přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce.

§5

Formulář pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Rozsah a xxxxxx xxxxxx evidencí provozovatelem xxxxxxxxxxxx systému

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobců, x xxxxx xx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x tomto xxxxxxx:

x) jméno a xxxxxxxx nebo xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx též xxxxxx formu,

b) sídlo,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx plastových výrobků,

e) xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx a

f) xxxxxxx xxxxxx prodeje.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených na xxx xxxxxxx, kteří x xxx mají xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx xxxxxx, způsobem xxxxx §2 odst. 1 x v xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 této xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx náležitosti x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx

(1) Xxxx a xxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zasílá xxxxx zprávu x xxxxxxx tabulek x. 1 až 6 přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x. 3X, 3X nebo 3X přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx č. 5 přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx X přílohy x zákonu.

§8

Minimální xxxxxx ověření xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxxxxx xx trh x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému je xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit, xxx auditor provedl xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx vybraných plastových xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x vykázaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx výrobci v xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zprávě o xxxxxxx vyjádřil xxxxx, xxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobci xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx.

§9

Tato vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx životního xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 47/2023 Xx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lovných xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1: Identifikační xxxxx

Xxxxxxxxxx rok:

Název ohlašovatele:

IČO:

Adresa:

Ulice:

Číslo xxxxxxx / xxxxxxxxxx:

Xxxx:

XXX:

XXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty (x-xxxx):

Xxx.:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx x. 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx o xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx tamponů

Celková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxx (x):

Xxxxxxx x. 3: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících plast xxxxxxxxx na xxx / xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odpadu xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx
(Ø &xx; 1 mm)

Sítě xxxxxxxx xx slabých xxxxxxx
(Ø ≤ 1 xx)

Xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx části xxxxxxxx

Xxxx, xxxxxxx, lana

Celkem (*) = x xxxxxx

X+X+X+X+X

X

X

X

X=X+X

X=X+X+X

Xxxxxx xxxxxx =

X+X+X+X

X

X

X

X

Xxxx xxxxxx

X=X+X

X

X

Xxxx xxxxxx

X=X+X

X

X

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 1: Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - xxxxx se xxxxxxxxxx xxx, xx který xxxx údaje xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, jak xx zapsána x xxxxxxxxx rejstříku.

IČO - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výrobce vybraných xxxxxxxxxx výrobků; pokud xx xxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx celkový xxxxx 8 xxxx. Xxxxx se, xxxx-xx XXX xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přidělený Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění ohlašovacích xxxxxxxxxx (ISPOP) xxx xxxxxxxxxx subjektu xx xxxxxxx xxx. XXXXX XX.

Xxxxx, xxxxx popisné / orientační, xxxx, XXX - vyplňuje xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx sídla xxxxxxx vybraných plastových xxxxxxx.

XXXXX - xxxxxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, ve které xx xxxxxxx sídlo xxxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx vyplnil - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx formátu XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxx

Xxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx, xx xxxx xxxx nebo druhy xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx vložky x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, předvlhčené ubrousky, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x péči x xxxxxxxxx, tabákové výrobky x filtry a xxxxxx xxxxxxx xx xxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxx druhu, xxxxx xxxx uvedeny xx xxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxx druhu, které xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxx desetinná xxxxx. X xxxxxxx tabákových xxxxxxx x filtry xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 3: Množství xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxxxx na xxx / xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx xx xxxxx políčka xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvádí x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxx účely xxxx tabulky rozumí xxxxxxxxxxxx (XX), polyethylen (XX), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX), nylon, xxxx xxxxxx (PET, XXX, XXXX) nebo xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, olovo, xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx.

Xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, šňůry, xxxxx lana, xxx. xxx xxxxxx na xx, zda jsou xxxxxxx jedním vláknem (xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxx oplétané xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxx vícevláknitý xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx.

Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 47/2023 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13 odst. 1 a 2 xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13 xxxx. 4 xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx formuláři xxxx xxxxxxxx xxx X. x xxxx xxxxx ty xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxx XX.

Xxxxx 12 xx 17 - vyplňují xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxxxx požadovanému xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxx, postačí xxxx xxxxxxxxxx x řádku x. 12 xxxxx, xxxx. uvést xxxxx xx xxxxxx listin, xxx je znění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx.

Xxx XXX.

X xxxx XXX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluv xxxxxxxxx xx řádcích x. 18 x 19. Xxxxx x. 20 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xx xxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx č. 18 xxxx 19.

Xxx XX.

X xxxx XX. xx xxxxx specifikován projekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 47/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxx x vybraných plastových xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx

Xxxx xxxxxxxxx plastového výrobku

Tabákové xxxxxxx s filtry x xxxxxx uváděné xx trh xxx xxxxxxx x kombinaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro osobní xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxx / orientační

Obec

PSČ

IČZÚJ

Hlášení xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx hlášení

Poznámky

Tabulka x. 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxx xxx

Xxxx xxxxxxxxx plastového xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxx (x)

Xxxxx (x)

Xxxxxxxx výrobky x xxxxxx a filtry xxxxxxx xx trh xxx použití x xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx ubrousky xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx o domácnost

Balónky

Tabulka x. 3X: Samostatná xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx zpráva xxxxxxxx x jejich individuální xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ubrousků xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x domácnost xxxxxxxxx xx xxx xx vykazovaném roce

Název xxxxxxx

XXX / ISPOP XX

Xxxxxxxx předvlhčených xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx uvedených výrobcem xx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx (t)

1.

2.

3.

4.

Tabulka x. 3B: Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční zprávy - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zasílána x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x množství xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x filtrů xxxxxxxxx na xxx xxx použití x xxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx uvedených xx xxx xx vykazovaném xxxx

Xxxxx výrobce

IČO / XXXXX XX

Xxxxxxxx tabákových xxxxxxx x xxxxxx x filtrů xxxxxxxxx xx xxx pro xxxxxxx x kombinaci x tabákovými výrobky xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (t)

1.

2.

3.

4.

Tabulka x. 3X: Xxxxxxxxxx příloha xxxxx zprávy - xxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx roční xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx balónků xxxxxxxxx xx trh xx vykazovaném roce

Název xxxxxxx

XXX / ISPOP XX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx trh xx vykazovaném xxxx (x)

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 4: Xxxxxxxxxx příloha roční xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxx související xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx vybraného xxxxxxxxxx výrobku

[Kč]

[%]

Tabákové výrobky x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx náklady za xxxxxxxx kalendářní xxx

X xxxx náklady xx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obcemi xx xxxxx odpadu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx koneční uživatelé xxxxxxx xxxx místa xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obcemi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tabákových xxxxxxx x filtry x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zasílání xxxxxxx zpráv x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx

-

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5: Xxxxxx údajů pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plastových xxxxxxx uvedených x xxxx 1 xxxxx X xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx komunální xxxxx

Xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx x filtrů xxxxxxxxx xx xxx xxx použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx soustřeďovaného v xxxxx obecního systému xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxx sběrných nádobách xx xxxxxx komunální xxxxx (x)

Xxxxxxx x. 6: Xxxxxxxxxx přílohy xxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku

Tabákové xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx uváděné na xxx pro použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxx výrobců, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zasílána, x jejich xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx trh xxx použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx x uvedením xxxxxxx x xxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 4 xxxx xxxxxxx

3.

Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezervu xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxx §18 zákona xxxxxx xxxxxx z xxxxxx účtu

4.

Seznam xxxx, xx kterými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 6 xxxxxx

5.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx osvětové xxxxxxxx xxxxx §3, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6.

Xxxx přílohy

Vysvětlivky x tabulce č. 1: Identifikace xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx - xxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx který je xxxxx zpráva xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx, xxx je roční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx x filtry xxxxxxx xx trh xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, předvlhčené xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx ohlašovatele - uvede xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx zapsána x xxxxxxxxx rejstříku.

IČO - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxx osmimístné, xxxxxx xx zleva xxxx xx celkový počet 8 xxxx.

Xxxxx, číslo xxxxxxx / xxxxxxxxxx, xxxx, PSČ - xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx adresa xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

Hlášení xxxxxxx - xxxxx xx jméno x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx vyhotovení xxxxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx formátu XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx x tabulce č. 2: Množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx

Xx xxxxxxxxx xx vyplní xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa xxx xxxx druhy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků (xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx, tabákové xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx uváděné xx xxx pro použití x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxx, xxxxx balónků xxx průmyslové xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx použití x upotřebení, jež xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xx xxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x tunách xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xx ohlašována xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx - xxxxx se množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxx, xxx x xxxxx došlo x xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které byl xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx podle §19 xxxxxx), x xx x tunách xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x. 3X, 3B, 3X: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx roční xxxxxx zasílána x xxxxxx individuální xxxx x xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 3X, 3B xxxx 3X se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx roční xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx - xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xx část vykazovaného xxxx.

XXX / ISPOP XX - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (bylo-li XXX přiděleno). X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Informačním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tzv. XXXXX XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vykazovaném xxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx. Xxxxx xx uvádí x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa.

Vysvětlivky x xxxxxxx č. 4: Xxxxxxxxxx příloha xxxxx xxxxxx - xxxxxxx x výnosy související xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx výrobců

Druh vybraného xxxxxxxxxx výrobku - xxxxx xx, xxx xxxx xxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx zpráva zasílána.

Tabulka xx součástí xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx x roční xxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxx nebyla účetní xxxxxxx provozovatele kolektivního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx příslušným xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xx ověření xxxxxx xxxxxxx auditorem xxxxx ke xxxxx xxxxx vykázaných xxxxx, xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx hrazených xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tabákových xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství (xx společných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) x xx následnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx výrobců xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

Vysvětlivky x xxxxxxx č. 5: Formát xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků uvedených x xxxx 1 xxxxx D přílohy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx odpad

Uvede xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx výrobků s xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx trh xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok v xxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxx nákladů, x to x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx statisticky (xxxxxxxx) xx xxxxxxx metodiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

Vysvětlivky x tabulce č. 6: Samostatné xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1 - x xxxxxxxxxx na xx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx připojí xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx č. 3X, 3X nebo 3X xxxx xxxxxxx vyhlášky, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxx nebo xxx).

Xxxxx 2 - xxxxxxx xx příloha xx xxxxxxx xxxxxxx x. 4 této xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3 - připojí xx xxxxx z účtu, xx kterého je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořících xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4 - xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxx o úhradě xxxxxxx podle §15 xxxx. 6 zákona (xxxx. ve formátu xxx).

Xxxxx 5 - xxxxxxx se příloha x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cílených xx xxxxxxxxxxx konečného xxxxxxxxx xxxxx §2 x xxxxxxxxxx xx §9 xxxxxx.

Xxxxx 6 - xxxxxxx xx xxxxx přílohy, které xx xxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx zaslat dobrovolně.

Informace

Právní xxxxxxx č. 47/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.3.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/904 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x omezení xxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx rozhodnutí Komise (XX) 2021/958 xx xxx 31. května 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx x členských xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x čl. 13 xxxx. 1 písm. x) x xx. 13 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/904.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/2267 xx xxx 17. prosince 2021, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vzniklém xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx uváděných xx xxx xxx xxxxxxx x kombinaci x xxxxxxxxxx výrobky.