Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2023.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

47/2023 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence §2

Minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů §3

Rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení §4

Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému §5

Rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému §6

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému §7

Minimální rozsah ověření údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných výrobci provozovateli kolektivního systému §8 §9

Příloha č. 1 - Tabulky pro ohlašování množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a zpětně odebraných odpadních lovných zařízení

Příloha č. 2 - Formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému

Příloha č. 3 - Roční zpráva o vybraných plastových výrobcích

INFORMACE

47

VYHLÁŠKA

ze xxx 21. xxxxx 2023

x provedení xxxxxxxxx ustanovení zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 3, §9 odst. 3, §10a odst. 3, §13 odst. 7, §21 xxxx. 5 x §22 xxxx. 5 xxxxxx x. 243/2022 Xx., x xxxxxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx jen "zákon"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) a xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rozsah x způsob osvětové xxxxxxxx výrobce a xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobcem xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx jednotkách,

d) formulář xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidencí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx zprávy x xxxxxxxxx plastových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx a vykázaných xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x této evidence

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx uvedených x xxxxxxx B xx X přílohy x xxxxxx xxxx lovných xxxxxxxx obsahujících plast xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní hygienu x xxxx o xxxxxxxxx,

x) tabákové xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx uváděné xx xxx pro xxxxxxx x kombinaci x xxxxxxxxxx výrobky,

d) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelům, xxxx

x) xxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Výrobce podle xxxxxxxx 1 vede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh minimálně x xxxxx xxxxxxx:

x) xxx, xx kterém xxxx vybrané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až e),

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx uvedených na xxx; x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxx hmotnost xxxxxx obsahujících plast.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx B xx X přílohy x xxxxxx ohlašuje xxxxx x evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx na xxx x xxxxxxx tabulek x. 1 x 2 přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx ohlašuje množství xxxxxx lovných zařízení xxxxxxxxx xx trh x xxxxxxx xxxxxxx x. 1 x 3 přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx.

§3

Minimální rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konečných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x části X přílohy x xxxxxx xxxx lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plast xx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) elektronickou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bannery,

c) xxxxxx sdělení, xxxxxxx xxxxxx školních xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 6 xx 15 xxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x filtrů xxxxxxxxx xx trh pro xxxxxxx x kombinaci x tabákovými xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx vložek, xxxxxxx x aplikátorů tamponů.

(3) Xxx xxxxxxxxx osvětové xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx název xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx kampaně.

§4

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx výrobcem xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících plast x rozsahu xxxxxxx x. 1 x 3 přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobců, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v tomto xxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx nebo název x x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby též xxxxxx xxxxx,

x) sídlo,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx x

x) použitý xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx výrobci, xxxxx x xxx mají xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, způsobem xxxxx §2 xxxx. 1 x v xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxxx x. 1 xx 6 přílohy č. 3 k této xxxxxxxx. Tabulky x. 3X, 3B xxxx 3X přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx zasílá xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností výrobců. Xxxxxxx x. 5 přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx X přílohy x xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx rozsah ověření xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx trh x xxxxxxxxxx výrobci xxxxxxxxxxxxx kolektivního systému

Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x vykázaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx rozsahu, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx závěr, xxx xxxxx o xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§9

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023.
 

Ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 47/2023 Sb.

Tabulky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x zpětně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lovných xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1: Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxx:

XXX:

Xxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx:

Xxxx:

XXX:

XXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (x-xxxx):

Xxx.:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx x. 2: Množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx

Xxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx trh xxx použití v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, tampony a xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedeny na xxx (t):

Tabulka č. 3: Množství lovných xxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxxxx xx trh / xxxxxx xxxxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx
(Ø &xx; 1 xx)

Xxxx vyrobené xx slabých xxxxxxx
(Ø ≤ 1 xx)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx části xxxxxxxx

Xxxx, xxxxxxx, xxxx

Xxxxxx (*) = x xxxxxx

X+X+X+X+X

X

X

X

X=X+X

X=X+X+X

Xxxxxx xxxxxx =

A+B+C+F

A

B

C

F

Kovy celkem

G=I+J

I

J

Guma xxxxxx

X=X+X

X

X

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1: Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx rok - xxxxx xx kalendářní xxx, za xxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx - uvede xx název xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků; xxxxx xx výrobce XXX xxxx než osmimístné, xxxxxx xx zleva xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 míst. Xxxxx xx, xxxx-xx XXX xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxx. XXXXX XX.

Xxxxx, číslo popisné / xxxxxxxxxx, xxxx, XXX - xxxxxxxx xx přesná a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx.

XXXXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx vyplnil - xxxxx se xxxxx x příjmení x xxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx hlášení.

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 2: Xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx

Xxxx vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx - uvede xx, xx xxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podáváno (xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. předvlhčené xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu x péči x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx použití x xxxxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxxxxx spotřebitelům).

Celková xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhu, které xxxx xxxxxxx na xxx - xxxxx xx xxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhu, které xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx kalendářním xxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx filtrů xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 3: Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxxxx xx xxx / zpětně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xx nevztahuje na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa.

Plastem xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (PP), polyethylen (XX), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX), xxxxx, xxxx plasty (XXX, XXX, XXXX) xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxx rozumí xxxx, xxxxxx, xxxxx, ostatní xxxx nebo xxxx xxxx.

Xxxxx "motouz" zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, atd. xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxxx jedním xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx vícevláknitý xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx válečky, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 47/2023 Sb.

Formulář pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx přílohu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxx §13 xxxx. 1 x 2 xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxx x vydání oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §13 xxxx. 4 xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x žádosti o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx vyplňuje díl X. a xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx se změnily.

Díl XX.

Xxxxx 12 xx 17 - xxxxxxxx xx xxxxx či xxxxx xxxxxx xxxx xx řádku x xxxxxxxxxxxx požadovanému údaji. Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx x xxxxx x. 12 xxxxx, xxxx. uvést xxxxx xx sbírku xxxxxx, xxx je znění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx XXX.

X dílu XXX. žadatel xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 18 x 19. Xxxxx x. 20 xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx některou xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx č. 18 xxxx 19.

Xxx XX.

X xxxx XX. xx xxxxx xxxxxxxxxxxx projekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 47/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx rok

Druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx s filtry x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky

Předvlhčené xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx

Xxxx

XXX

XXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

X-xxxx

Xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2: Množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx vykazovaný xxx

Xxxx xxxxxxxxx plastového xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxx (x)

Xxxxx (x)

Xxxxxxxx výrobky s xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx ubrousky xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 3X: Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx zpráva xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x množství xxxxxxxxxxxxx ubrousků pro xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx xxxxxxxxxxx roce

Název xxxxxxx

XXX / XXXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ubrousků xxx xxxxxx hygienu x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (x)

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 3B: Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx individuální xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx trh xxx použití v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx

XXX / XXXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx v kombinaci x tabákovými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx (x)

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 3X: Xxxxxxxxxx příloha xxxxx zprávy - xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxx zasílána x xxxxxx xxxxxxxxxxxx data x xxxxxxxx balónků xxxxxxxxx xx xxx xx vykazovaném roce

Název xxxxxxx

XXX / XXXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx roce (x)

1.

2.

3.

4.

Xxxxxxx x. 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx - náklady x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx výrobců

Druh vybraného xxxxxxxxxx xxxxxxx

[Xx]

[%]

Xxxxxxxx xxxxxxx x filtry a xxxxxx xxxxxxx xx xxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky

Předvlhčené xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu x xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

X xxxx náklady na

Úhradu xxxxxxx vynaložených xxxxxx xx xxxxx odpadu x xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterého xx koneční uživatelé xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx, x na xxxxxxxxx přepravu a xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu

Úhradu xxxxxxx vynaložených xxxxxx xx soustřeďování odpadu x xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx x xxxxxx uváděných xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu

Osvětovou xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, výzkumnou x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx evidencí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zpráv x xxxxxx uchovávání

Celkové xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

-

Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5: Xxxxxx údajů pro xxxxxxxxxx množství xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxx X xxxxxxx x xxxxxx soustřeďovaného x xxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sběrných nádobách xx xxxxxx komunální xxxxx (x)

Xxxxxxx x. 6: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku

Tabákové xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxx pro použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxx zasílána, x jejich individuální xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků (xxxxxxxxxxx ubrousky xxx xxxxxx hygienu a xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx trh xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx, xxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx

2.

Xxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 4 xxxx xxxxxxx

3.

Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 zákona xxxxxx xxxxxx z xxxxxx účtu

4.

Seznam xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 6 zákona

5.

Přehled x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §3, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obyvatel

6.

Jiné xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1: Identifikace ohlašovatele

Vykazovaný xxx - xxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxx je xxxxx xxxxxx zpracována.

Druh xxxxxxxxx plastového výrobku - uvede se, xxx xx roční xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx výrobky s xxxxxx a filtry xxxxxxx xx trh xxx použití v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, předvlhčené ubrousky xxx osobní xxxxxxx x péči x xxxxxxxxx xxxx balónky, xxxxx balónků xxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx použití a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelům.

Název xxxxxxxxxxxx - uvede xx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; vyplňuje se xxxxxxxx xxxxx tak, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému; pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx 8 xxxx.

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx, xxxx, PSČ - xxxxxxxx xx xxxxxx x úplná xxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx, xx xxxxx xx nachází sídlo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx číselníku obcí Xxxxx republiky vydaného Xxxxxx statistickým xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx - uvede xx xxxxx x xxxxxxxx x kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx vyhotovení hlášení - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx x tabulce x. 2: Množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx

Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx údaje x tunách na xxx desetinná xxxxx xxx dané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků (xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, předvlhčené xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxx pro použití x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky a xxxxxxx, kromě xxxxxxx xxx průmyslové xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x upotřebení, xxx xxxxxx distribuovány xxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xx xxx - xxxxx xx celkové xxxxxxxx vybraných plastových xxxxxxx daného druhu xxxxxxxxx xx trh xx vykazovaném roce x České republice xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xx xxx desetinná xxxxx. X případě xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx plast.

Vyvoz - xxxxx se množství xxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxx druhu, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xxx u xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx plastových výrobků, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §19 xxxxxx), x xx v tunách xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x. 3A, 3X, 3X: Xxxxxxxxxx přílohy xxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxx zasílána a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx trh ve xxxxxxxxxxx roce

Tabulky x. 3X, 3X nebo 3X xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx roční xxxxxx.

Xxxxx výrobce - xx sloupci xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXX / XXXXX XX - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (bylo-li XXX xxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx (ISPOP) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. ISPOP XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxx výrobcem xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xx, xxxxx výrobce xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxx xx trh. Údaje xx xxxxx x xxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 4: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxx x xxxxxx související xx zajišťováním xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců

Druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx zpráva xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx součástí roční xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ověřena xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx na ověření xxxxxx xxxxxxx auditorem xxxxx xx xxxxx xxxxx vykázaných xxxxx, xxxxxxxxxxxx kolektivního systému xxxxx x xxxxx xxxxx zprávy aktuální xxxxxxxxx xxxx doplněné xxxxxxx.

Xxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z tabákových xxxxxxx x filtry x xxxxxx uváděných xx xxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx obecního xxxxxxx odpadového hospodářství (xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx odpad) x xx xxxxxxxxx přepravu x zpracování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxxx výrobců těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 5: Formát xxxxx xxx ohlašování xxxxxxxx xxxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxx 1 xxxxx D přílohy x zákonu soustřeďovaného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx se xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směsný xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx, x xx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Množství xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx statisticky (dopočtem) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x tabulce č. 6: Xxxxxxxxxx přílohy xxxxx zprávy

Druh vybraného xxxxxxxxxx výrobku - xxxxx xx pro xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku je xxxxx xxxxxx zasílána

Řádek 1 - v xxxxxxxxxx na xx, xxx xxxx druh xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zpráva xxxxxxxx, xx připojí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx č. 3A, 3X xxxx 3C xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx podobě (xxxx. xxxxxx xxx nebo xxx).

Xxxxx 2 - xxxxxxx se xxxxxxx xx formátu xxxxxxx x. 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3 - xxxxxxx xx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx přehled xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx, případně i xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 4 - xxxxxxx xx seznam obcí, xx kterými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxx x úhradě xxxxxxx podle §15 xxxx. 6 xxxxxx (xxxx. xx xxxxxxx xxx).

Xxxxx 5 - xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx informování konečného xxxxxxxxx podle §2 x xxxxxxxxxx na §9 zákona.

Řádek 6 - xxxxxxx xx xxxxx přílohy, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Informace

Právní předpis x. 47/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.3.2023.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/904 ze xxx 5. června 2019 x omezení xxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/958 ze xxx 31. května 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x kontrole xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 13 xxxx. 1 xxxx. x) a xx. 13 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/904.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) 2021/2267 xx xxx 17. xxxxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vzniklém xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x filtry x xxxxxx xxxxxxxxx na xxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výrobky.