Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.01.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna energetického zákona Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna stavebního zákona Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění zákon o podporovaných zdrojích energie Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podporovaných zdrojích energie Čl. IV

Přechodná ustanovení Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. VII

INFORMACE

19

ZÁKON

ze dne 11. xxxxx 2023,

kterým se xxxx zákon x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx energetického xxxxxx

Xx. I

Zákon č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 302/2002 Sb., zákona x. 278/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx., zákona x. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Sb., xxxxxx č. 299/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., zákona x. 90/2014 Sb., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 152/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 1/2020 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., zákona x. 284/2021 Sb., xxxxxx x. 362/2021 Sb., xxxxxx x. 382/2021 Xx., xxxxxx x. 176/2022 Xx., xxxxxx x. 232/2022 Xx., xxxxxx x. 287/2022 Xx. x xxxxxx x. 365/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 odst. 2 xxxx. x) xxxx 18 xx xx xxxx "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX x více a xxxxxxxxxxxxx výrobna xxxxxxxxx x celkovém instalovaném xxxxxxxxxxx výkonu 1 XX x xxxx".

2. X §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx 26 za xxxxxxxxxx se vypouští xxxxx "zemního".

3. X §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx text "soustavy," xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxxxxxx xx výrobně xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrickém xxxxxx 1 XX x více x xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX x xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx".

4. X §3 odst. 3 xxxx druhé, §28 xxxx. 5 xxxx xxxxx, §46 xxxx. 7 xxxx. c), x) x x) x x §46 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "10" nahrazuje xxxxxx "50".

5. V §5 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "20" nahrazuje xxxxxx "50".

6. X §12x xxxx. 1 xx věta druhá xxxxxxxxx větami xxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxx: "Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx obchodníků x xxxxxxxxxx xxxx obchodníků x xxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Informaci x xxx, v jakém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx nedojde xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxx, má xxx xxxxxxxxxx rok povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx elektřiny nebo xxxxx ten z xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x elektřinou xxxx obchod x xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvnitř xxxxxxxxxx xxxxx dodává xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.".

7. V §19x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx 9, které xxxxx:

"(7) Xx xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx tržní xxxxxxx zápůjčku nebo xxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx zápůjčky xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vláda. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úvěru xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx či jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx výdajem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx zápůjček x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxx vláda xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x řešení xxxxxxxxx tržní situace xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.".

8. X §23 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX připojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxx xxxxxxxxxx zákona.".

9. V §28 odst. 5 xxxx druhé xx xxxx "x x)" xxxxxxxxx textem ", x) x s)".

10. X §91 odst. 2 xxxx. x) xx xxxx "r)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

11. X §98x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"j) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě výroben xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Xx., xxxxxx x. 191/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2009 Xx., xxxxxx č. 379/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona č. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx č. 350/2012 Xx., zákona x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Sb., xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona x. 193/2017 Xx., zákona x. 194/2017 Sb., xxxxxx č. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 312/2019 Xx., xxxxxx x. 47/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. a xxxxxx x. 283/2021 Xx., se mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx vedení" xxxxxxxx xxxxx "výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů.".

2. X §19 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno j), xxxxx zní:

"j) x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx a kvalitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhodnocovat x, xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx; xxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx včetně xxxxx xxx jejich výrobu x obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx cíle xxxxxxx, strategií a xxxxxxxx veřejné správy x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

3. X části xxxxx hlavě první xx za §19 xxxxxx xxxx §19x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§19x

Xxxxxxxxx území

Charakter území xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx funkčního využití, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx prvků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, architektonických, estetických, xxxxxxxxxx x přírodních xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vazeb, a xx především vymezením x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

4. X §79 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx x celkovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX, xxxxx xxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ve zvláště xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.".

5. V §79 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 75 zní:

"w) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx75) xxxxxx elektrické xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x maximální xxxxx do 25 x od vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem distribuční xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx připojeno xxxx xxx 90 000 odběrných xxxx,

75) §2 odst. 2 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x výkonu xxxxxx xxxxxx v energetických xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. X §92 xxxx. 1 větě xxxxx, §96x odst. 1 xxxx. x), §104 xxxx. 1 xxxx. x), §119 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §128 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §160 odst. 3 xxxx. x) x x §178 odst. 1 písm. x) xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "f)".

7. X §103 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx d) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx nezbytné pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instalovaným xxxxxxx xx 50 kW, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nevyžaduje xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx upravujícího požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx kulturní xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

8. V §103 xxxx. 1 xxxx. x) xx bod 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 10 xx 19 xx označují xxxx xxxx 9 xx 18.

9. X §104 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"l) xxxxxx podle §79 xxxx. 2 písm. x), pokud xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rezervaci nebo xxxxxxxxx zóně.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx se xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

X xxxxxx č. 382/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony, xx x části první - Xxxxx xxxxxx x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx čl. XX - Xxxxxxxxx ustanovení x xxxx 18 xxxxx "31. prosince 2022" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx 2023".

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 165/2012 Sb., x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 310/2013 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Xx., zákona x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 107/2016 Xx., xxxxxx č. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 103/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 541/2020 Sb., xxxxxx x. 367/2021 Xx., xxxxxx x. 382/2021 Xx., zákona x. 143/2022 Xx. a xxxxxx x. 232/2022 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §2 xxxx. 2 písm. x) se slova "xxxx x druhotných xxxxxx xxxxxxxx předkladatelem xxxxxxx x aukci" xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ceny a xxxxxxxxx průměrné roční xxxxxxxx ceny".

2. V §3 xx xx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují se xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxx tepla xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účinné soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx velikosti výrobny xxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje podpora xxxxxxxxx.".

3. X §3 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 upravuje xxxxxxx elektřiny, tepla x biometanu vždy xx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx vydá xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, kterým doplňuje xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx kalendářní xxx xxxx xxxx xxx, xxx bylo vymezení xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx alespoň 3 xxxxxxxxxxxx xxx.".

4. X §5 xxxx. 2 x §6 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

5. X §6x xxxx. 6 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

6. V §6x xxxx. 5 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

7. X §8 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx formou výkupní xxxx nelze x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx výrobnu elektřiny, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné výrobny xxxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odběrného xxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxxxx.".

8. X §9 odst. 6 xxxx. b) xx xxxxx "x z xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xx text "1 XX" xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx vyrobenou x xxxxxxxxxx xxxxxx".

9. X §10x se na xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx k), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx meziroční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x nákladů xx emisní povolenky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ceny.".

10. X §10x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) maximální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx paliva x nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx".

11. X §10a xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

12. X §10x xxxx. 5 se xxxxx "x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx bonusu x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla x xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

13. X §10d odst. 2 xxxx. x) xx slova "xxxx xxxx aukčního xxxxxx" xxxxxxx.

14. X §10x xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které zní:

"d) x xxxxxxx vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aukční xxxx xx základě xxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxxx paliva x xxxxxxx na xxxxxx povolenky a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxx.".

15. X §11 xxxxxxxx 9 xxx:

"(9) V případě, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx elektřiny a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodinové xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx aukční xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx a výrobce xx xxxxxxx uhradit xxxxxx mezi očekávanou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x referenční xxxxxx cenou xxxxxxxxxxx xxxx. Způsob x xxxxxx úhrady xxxxxxx xxxx očekávanou xxxxxxxxx xxxxx hodinovou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx.".

16. X §24 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) energetickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx komunálního xxxxxx; x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

17. V §25x xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Podmínkou xxxxxx xxxxx na udržovací xxxxxxx tepla xx xxxxxxxxxx podpory x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podpory xxxxx xxx xxx 2022. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx udržovací xxxxxxx tepla do 31. xxxxxxxx 2022, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 2022 xxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022.".

18. X §25x odst. 6 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

19. X §28 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx hodinové xxxx, xxx je xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx aukční cena xxxx kdy je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx cena x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx,

x) prostředky x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx cenou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x realizační xxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx České xxxxxxxxx x nízkouhlíkové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx z ceny xxxxxx xxxxxx x x hodnoty xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45x a xxxxxxxxxxx xxxxx původu podle §45x.".

20. X §28 xxxx. 3 xxxx xxxxx se text "x), x), c) x e)" xxxxxxxxx xxxxxx "a), x), x), x), f) x x)".

21. X §28x xxxx. 2 xxxx xxxxx a xxxx. 3 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx hlavními xxxxxxxx".

22. V §28x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xx-xx zařízení xxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, použije se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavních x xxxxxxxxx xxxxxx x daném xxxxxxxxxx xxxxxx.".

23. V §28a xxxx. 6 se xxxx druhá zrušuje.

24. X §35 xx xx konci odstavce 1 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx xxxx zahájit xxxxxx podle xxxx xxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zjištěno xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

25. V §35 xxxx. 2 se xxxxx "i x xxxxxxx, xx sektorovým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory" xxxxxxx.

26. X §37 xxxx. 3 písm. x) se slova "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "bonusu," x xx xxxxx textu xxxxxxx xx doplňují xxxxx "xxxx podpory xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

27. X §37 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxx aukčního xxxxxx".

28. X §38 odst. 2 xx xxxxx "xx dobu xxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" zrušují.

29. X §39 xxxx. 2 xx číslo "500 000" xxxxxxxxx xxxxxx "100 000".

30. X §40 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení registrace xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tepla xxxx xxxxxxxxx. Xx xx netýká zrušení xxxxxxxxxx podpory z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx elektřiny x xxxxx x instalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx nižším xxx 1 XX xxxxxxx xx provozu xx 1. xxxxx 2022 xx 31. xxxxxxxx 2022 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx 1. ledna 2023.".

31. X §47x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

32. X §47x se xxxxxxxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavec 5.

33. X §47x xxxx. 2 se věta xxxxx xxxxxxx.

34. V §47x xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx operátorovi trhu xxxxx xxxxxxxx 2" x věta druhá xx xxxxxxx.

35. X §47x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx formou x xxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x xxxxxxx".

36. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

37. X §49 odst. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx, a" xxxxxxxxx slovy "zařízení xxxx".

38. V §49 xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".

39. X §49 odst. 6 xxxx. x), xxxx. 11 písm. x) x xxxx. 19 písm. c) xx slovo "x" xxxxxxxxx xxxxxx "nebo".

40. X §49 xxxx. 6 xxxx. e) xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxx a" xxxxxxxxx xxxxx "výrobny biometanu xxxx".

41. X §49 xxxx. 14 písm. x) xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "8".

42. V §49 xxxx. 22 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx výrobce" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) a xxxxxxxx 6 xxxx. x).".

43. X §53 xxxx. 1 xx xxxxxxx ad) a xx) zrušují.

Dosavadní xxxxxxx xx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx).

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx elektřiny x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x x xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xx provozu xx 31. prosince 2012 xxxx xxxxx na xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2013 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxx 15 xxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Ustanovení §54 xxxx. 5 zákona x. 165/2012 Xx. xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 9 zákona x. 165/2012 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 406/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 359/2003 Xx., xxxxxx x. 694/2004 Sb., xxxxxx x. 180/2005 Xx., xxxxxx č. 177/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 574/2006 Xx., zákona x. 393/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 299/2011 Xx., xxxxxx č. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Sb., xxxxxx x. 318/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Xx., xxxxxx č. 103/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Sb., zákona x. 3/2020 Xx., xxxxxx č. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., zákona x. 284/2021 Xx., xxxxxx č. 362/2021 Xx. x zákona x. 382/2021 Sb., xx xxxx takto:

1. X §7 odst. 9 se x xxxxx xxxx xxxx xxxxx "její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a vkládají xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x neobnovitelných xxxxxx energie".

2. X §7 xxxx. 9 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x žádosti x povolení".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 19/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.