Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.01.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou, zastupovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a Španělským královstvím, zastupovaným Ministerstvem školství a odborného vzdělávání, o fungování a činnosti česko-španělských bilingvních tříd na gymnáziích v České republice

5/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Článek 1  Článek 2  Článek 3  Článek 4  Článek 5  Článek 6

INFORMACE

5

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxx 16. xxxxxxxxx 2021 byla x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tříd xx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 6 odst. 1 dne 1. xxxxx 2023. Dnem xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx pozbylo xxxxxxxxx Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001 - 2003, xxxxxxxxx xxx 5. xxxxxx 2001 x Xxxxxxx1).

Xxxxx xxxxx Xxxxxx se xxxxxxxxx současně.

Dohoda

mezi Českou republikou, xxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství x xxxxxxxxx vzdělávání, x fungování x xxxxxxxx česko-španělských xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx, zastupovaná Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zastupované Ministerstvem xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"),

xxxxxxx x xxxxx význam xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tříd x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činnost, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a posilovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jazyka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xxxx,

x majíce xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx referenčního xxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx,

xx xxxxxxx takto:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx gymnázií, uskutečňovaného x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnickými osobami xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx, Xxxxx 4, Xxxxxxxxxxx 680, xx xxxxxx Budějovická 680/17, Xxxxxx, 140 00 Xxxxx 4;

b) Xxxxxxxxx Xxxx-Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 1143/2, Bystrc, 635 00 Brno;

c) Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 9, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx 68/9, Xxxx Ulice, 779 00 Olomouc;

d) Xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx, Ostrava, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 1332/35, Xxxxxxx Xxxxxxx, 710 00 Xxxxxxx;

x) Xxxxxxxxx gymnázium X. X. Xxxxxxxx x Xxxxxxxx základní xxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx 420/5, Xxxxx Xxxxxxxxxx 1, 370 01 Xxxxx Xxxxxxxxxx;

x) Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx 21, xx xxxxxx Xxxxxxx 823/21, Doubravka, 312 00 Xxxxx.

Xxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx x xxxxx odstavci xxxx xxx doplněn xx xxxxxxxx výměnou xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Vzdělávání x xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu článku 1 xxxx xxxxxx xx uskutečňuje xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dvojjazyčná xxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, ale xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx gymnázia.

3. Xx 3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x výuka xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx, chemie, xxxxxxxx, xxxxxxxx). Výuka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xx španělským xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 3

S cílem xxxxxxxx xxxxx španělského xxxxxx a předmětů xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na gymnáziích xx xxxxxx článku 1 xxxx xxxxxx se xxxxxxx strany zavazují xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx potřebného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx učitelů, xxxxx budou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx 16 x xxxxxxxxx 21 xxxxx týdne xxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxxxx, kandidátů předloženy xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxx článku 1 této xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

x) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx XX x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zajistí, xxx xxxx dána xxx konečném výběru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx pedagogického xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx vybraní xxxxxxx xxxxxxxxxx řediteli příslušného xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střední xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo konverzace x xxxxx jazyce, x xxxx doklady x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Španělska xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx učitelům xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx roční xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx doplnění xxxxxx xxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx španělském xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx zlepšování znalostí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxx dohody vyučují xx španělském jazyce, x xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jazyková a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxxx 4

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálních x personálních podmínek xxx úspěšný rozvoj xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR zavazuje:

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, aby byl xxxxxxxx, kteří vyučují xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx článku 1 této xxxxxx x byli xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 3 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx platové xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx článku 1 této xxxxxx x byli xxxxxxx x souladu x článkem 3 této xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx osobám vykonávajícím xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxx xxxxxx, x souladu x platnými xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx podpora xx výši 6000,- Xx měsíčně xx xxxxxxx španělského učitele xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx být aktualizována xxxxxxx diplomatických xxx xxxx smluvními xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx je určena xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx:

1. xxxx (4) xxxxxxxxxxx učitelů xxxxxxxxxx xx gymnáziu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Gymnázium, Xxxxx 4, Budějovická 680, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx 680/17, Xxxxxx, 140 00 Xxxxx 4;

2. xxxx (4) xxxxxxxxxxx učitelů působících xx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx-Xxxxxx, příspěvková xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Vejrostova 1143/2, Bystrc, 635 00 Xxxx;

3. tří (3) španělských xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Olomouc, Xxxxxxxxxxx 9, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx 68/9, Nová Xxxxx, 779 00 Xxxxxxx;

4. xxx (3) xxxxxxxxxxx xxxxxxx působících xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx a Jazyková xxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx zkoušky, Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 1332/35, Xxxxxxx Xxxxxxx, 710 00 Xxxxxxx;

5. xxx (3) španělských xxxxxxx působících xx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx X. N. Neumanna x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx sídlem Xxxxxxxxx 420/5, České Xxxxxxxxxx 1, 370 01 Xxxxx Xxxxxxxxxx;

6. xxx (3) španělských xxxxxxx působících na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Gymnázium Xxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx 21, se sídlem Xxxxxxx 823/21, Doubravka, 312 00 Xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1.

x) Xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx učitelů x xxxxxxxxx finanční xxxxxxx podle písmene x) článku 4 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx.

x) Zajistit, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx žáků x xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálně 3 xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 5

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx se uděluje xxxxxxx s odlišným xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx třídách xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxx část x profilovou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx", xxx obsahuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x hodnocení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Podobu xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx: xxxxx xxx xxxxxx písemnou x xxxxx zkoušku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx španělský xxxxx, literatura a xxxxxxx a alespoň xxxxx xxxxx zkoušku x předmětu, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a odborného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx dvou xxxxxxx variantách x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 1 xxxx xxxxxx, xxxxxx pokynů xxx xxxxxxxx hodnocení; x xxxxxx xxxxxxx každý xxx vybírá xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Písemná xxxxxxx xx koná xx všech xxxxxxxxxx xx xxxxxx den.

5. Xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Španělska xxxxxxx, xxx žákům, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx, xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx španělského xxxxxx "Xxxxxx de Xxxxxxxxx", který je xxxxxxxx xxxxxxxxxx (bez xxxxxxxx) x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx španělské xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ostatním xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání Španělska xxxxxxxx školního inspektora xxx xxxxxx místopředsedy xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx profilové části xxxxxxxxx xxxxxxx konaných xx xxxxxxxxxx xxxxxx x zajistí, xxx xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx gymnázia xx smyslu článku 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxxxxx před začátkem xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx základě xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx zástupce španělské xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu české xxxxxx s odlišným xxxxxxxx ukončování vzdělávání x dvojjazyčných xxxxxxx. Xxxxxxxx španělské xxxxxxx xxxxxx je platná xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx) příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranu bude xxxx být xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkoušek. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx španělskou xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 20. xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx nominovaným osobám xxxx uhrazeny výdaje xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx účastnit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx neurčitou x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx měsíc xx data xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nót xxxx xxxxxxxxx stranami, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x platnost. Tato xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaslaným xxxxx xxxxxxx xxxxxx diplomatickou xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx následující xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxxx.

2. Dnem xxxxxx této dohody x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001 - 2003, xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 5. března 2001.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx budou xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx její xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nedohodnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
&xxxx;

Xxxx x Xxxxx xxx 16.11.2021 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x jazyce xxxxxx x španělském, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx platnost.
 

Za Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy

Robert Plaga x. r.

ministr
 

Za Španělské xxxxxxxxxx, zastupované Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx Losada Torres-Quevedo x. x.

xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx velvyslanec Španělského xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 5/2023 Sb. m. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.1.2023.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Vyhlášené pod č. 35/2001 Sb. m. s.