Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.01.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou, zastupovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a Španělským královstvím, zastupovaným Ministerstvem školství a odborného vzdělávání, o fungování a činnosti česko-španělských bilingvních tříd na gymnáziích v České republice

5/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Článek 1  Článek 2  Článek 3  Článek 4  Článek 5  Článek 6

INFORMACE

5

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 16. xxxxxxxxx 2021 byla x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zastupovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a odborného xxxxxxxxxx, o fungování x xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx vstoupila x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx článku 6 xxxx. 1 dne 1. xxxxx 2023. Xxxx xxxxxx xxxx Dohody x platnost pozbylo xxxxxxxxx Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001 - 2003, xxxxxxxxx xxx 5. xxxxxx 2001 x Xxxxxxx1).

Xxxxx xxxxx Dohody xx xxxxxxxxx současně.

Xxxxxx

xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxxxx česko-španělských xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx, zastupovaná Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odborného xxxxxxxxxx, (dále jen "xxxxxxx xxxxxx"),

xxxxxxx x xxxxx význam česko-španělských xxxxxxxxxxxxx tříd x xxxxxxxxxx xxxxxxx českým x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx gymnáziích x Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx xx x xxxxxx usnadňovat xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx znalostí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xx xxxxx Společného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rámce xxx jazyky, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy a x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvních stran,

se xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxx, Xxxxx 4, Xxxxxxxxxxx 680, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx 680/17, Xxxxxx, 140 00 Xxxxx 4;

x) Gymnázium Xxxx-Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx sídlem Xxxxxxxxxx 1143/2, Xxxxxx, 635 00 Xxxx;

x) Gymnázium, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx 9, xx xxxxxx Čajkovského 68/9, Xxxx Xxxxx, 779 00 Xxxxxxx;

x) Xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 1332/35, Slezská Xxxxxxx, 710 00 Xxxxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx X. N. Neumanna x Církevní základní xxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx 420/5, Xxxxx Xxxxxxxxxx 1, 370 01 České Xxxxxxxxxx;

x) Xxxxxxxxx Xxxxx Pika, Xxxxx, Xxxxxxx 21, xx xxxxxx Xxxxxxx 823/21, Doubravka, 312 00 Plzeň.

Výčet xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx diplomatických xxx mezi smluvními xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Vzdělávání x xxxxx-xxxxxxxxxxx třídách xxxxxxxx xx xxxxxx článku 1 této xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dvojjazyčná xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, ale xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jazyk x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem x školním vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx gymnázia.

3. Xx 3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx vzdělávacími xxxxxxxx výuka xxxxxxxxxxx xxxxxx, literatury a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx, chemie, xxxxxxxx, xxxxxxxx). Xxxxx předmětu xxxxxxxxx jazyk, literatura x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedený xx školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx ke španělským xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

S cílem xxxxxxxx xxxxx španělského xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx smyslu článku 1 xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zavazují xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pocto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx působit xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx článku 1 xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx přímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 16 x xxxxxxxxx 21 xxxxx xxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxxxx, xxxxxxxxx předloženy xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx článku 1 této xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx každého xxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy XX x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zajistí, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx výběru xxxxxxx přednost xxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx vybraní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x dále xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti.

d) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Španělska zajistí, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uděleny xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx dopravy x xxxxx měsíční xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx možnostmi.

e) Xxxxxxxxxxxx školství a xxxxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx španělském xxxxxx xxxxx straně, x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy XX x Ministerstvo xxxxxxxx x odborného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na gymnáziích xx smyslu článku 1 xxxx dohody vyučují xx španělském xxxxxx, x zajistí, xxx xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

X xxxxx xxxxxxxxx odpovídajících materiálních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxx xxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxx xxxx španělskými xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

b) Xxxx xx dodržování platných xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, kteří vyučují xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x článkem 3 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx právních předpisů Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xx gymnáziích xx xxxxxx článku 1 xxxx xxxxxx x byli xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 3 xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mohla xxx xxxxxxxxxx osobám vykonávajícím xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx právními xxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6000,- Xx měsíčně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx částka xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

1. čtyř (4) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx gymnáziu, xxxxx xxxxxxx vykonává Xxxxxxxxx, Xxxxx 4, Xxxxxxxxxxx 680, xx sídlem Xxxxxxxxxxx 680/17, Michle, 140 00 Praha 4;

2. xxxx (4) xxxxxxxxxxx xxxxxxx působících xx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx-Xxxxxx, xxxxxxxxxxx organizace, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 1143/2, Xxxxxx, 635 00 Brno;

3. tří (3) xxxxxxxxxxx učitelů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Čajkovského 9, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx 68/9, Xxxx Xxxxx, 779 00 Xxxxxxx;

4. tří (3) xxxxxxxxxxx učitelů působících xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizace, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 1332/35, Xxxxxxx Xxxxxxx, 710 00 Xxxxxxx;

5. xxx (3) xxxxxxxxxxx xxxxxxx působících xx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Biskupské xxxxxxxxx X. X. Neumanna x Církevní xxxxxxxx xxxxx, se sídlem Xxxxxxxxx 420/5, České Xxxxxxxxxx 1, 370 01 České Budějovice;

6. xxx (3) španělských xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, Plzeň, Xxxxxxx 21, xx xxxxxx Xxxxxxx 823/21, Xxxxxxxxx, 312 00 Xxxxx. Xxxxx xxxxxx může xxx aktualizován x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1.

e) Dbát xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx sociálního a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zdaňování xxxxxx xxxxxxxxxxx učitelů x xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) článku 4 xxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx právními předpisy Xxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx straně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx potřebě výukového xxxxxxxxx minimálně 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 5

1. Maturitní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxx republiky a xxxxxxxxxxx rozhodnutími Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx uděluje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx část x profilovou část xxxxxxxxx zkoušky, xx xxxxxxxxx xxxxx "vysvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxx", xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a hodnocení, xxxxx z xxxxxx xxxxxxx obdržel.

3. Xxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Přitom musí xxx dodrženy xxxx xxxxxxxx: každý xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x předmětu, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx španělského xxxxxx, literatury x xxxxxxx xx dvou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ředitelům xxxxx gymnázií xxxxx článku 1 xxxx xxxxxx, xxxxxx pokynů pro xxxxxxxx xxxxxxxxx; z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vybírá xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx koná xx všech xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, bylo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxx španělského xxxxxx "Xxxxxx de Xxxxxxxxx", xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx) x xxxxx xxx umožní přijetí xx španělské vysoké xxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx ostatním xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uznaná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx školství a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx místopředsedy xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řediteli xxxxxxxx xx smyslu článku 1 xxxx dohody xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xx základě xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx španělské xxxxxx jmenován xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx španělské xxxxxxx xxxxxx xx platná xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (duben xx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx) příslušného kalendářního xxxx. Místopředseda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx po xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxxxxxx xxxxxxx. Neúčast xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 20. xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx osobám xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dopravou x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx účastnit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx pozorovatel.

Xxxxxx 6

1. Xxxx xxxxxx xx uzavírá xx dobu xxxxxxxxx x vstoupí x xxxxxxxx xxxxx měsíc xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Tato xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx následující xx xxxxxxxx oznámení x výpovědi xxxxxx xxxxxxx stranou.

2. Xxxx xxxxxx této xxxxxx x xxxxxxxx pozbude xxxxxxxxx Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001 - 2003, podepsané x Madridu xxx 5. xxxxxx 2001.

3. Xxxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
&xxxx;

Xxxx x Xxxxx xxx 16.11.2021 xx xxxx xxxxxxxxx vyhotoveních, xxxxx v xxxxxx xxxxxx x španělském, xxxxxxx obě xxxxx xxxx stejnou platnost.
 

Za Xxxxxx republiku, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy

Robert Xxxxx x. r.

ministr
 

Za Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx Losada Torres-Quevedo x. r.

mimořádný x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx

Informace

Právní předpis x. 5/2023 Xx. x. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.1.2023.

Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxx č. 35/2001 Sb. m. s.