Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.01.2023 do 31.12.2026.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy

3/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Článek 1  Článek 2  Článek 3  Článek 4  Článek 5  Článek 6  Článek 7  Článek 8  Článek 9  Článek 10  Článek 11  Článek 12  Článek 13  Článek 14  Článek 15

INFORMACE

3

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 22. xxxxxxxxx 2022 byla x Xxxxx podepsána Xxxxxx mezi Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vědy Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx.

Xxxxxx vstoupila x xxxxxxxx xx základě xxxxx článku 15 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Dohody se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX

xxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx, xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"

x xxxxx xxxxxxxx x prohlubovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x vědy,

jsouce xxxxxxxxxxx, že tato xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx strany xx budou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx problematiky xxxxxx, organizace x xxxxxx základního, středního, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx školství, xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxxx (experimentálního) xxxxxx.

Xxxxxx 2

Smluvní strany xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx a na Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxx x x souladu xx xxxxx xxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx předpisy podporovat x xxxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx spolupráci orgánů x xxxxxxxxx v xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxx xx plnění klíčových xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x příslušných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x středních škol.

Přímá xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x) vzájemné xxxxxx xxxxxxxxx, konzultace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, metod, postupů x nástrojů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx projektů, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx atd.,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvýšení kvality xxxxxx, xxxxxxxx, hodnocení x xxxxxx x xxxxxxx vzdělávání,

d) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx realizace xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxx článku.

Vysílající xxxxxxx xxxxxx v souladu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Dohody.

Článek 5

X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx národnostní xxxxxxx xx Ukrajině a xxxxxxxxxx národnostní menšiny x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx občanských xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx spolků xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxx strany xxxxx v mezích xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx se xxxxx platnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxx jazyka x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x literatury x xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jazyka x literatury x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx školách xx Xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx, x xxxxxxxxx vysokých xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx smluvní xxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, ubytování atd.) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xx xxxxxx xxxxxxx studia a xxxxxxxxxxx znalosti xxxxxx x kultury xxxxx xxxxx smluvní strany xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xx xxx (8) xxxx xx Xxxxx xxxxx slovanských studií x Xxxxx republice;

b) xx xxxxx (4) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x literatury na Xxxxxxxx.

X nabídce xxxx xxx xxxxxxxx akademický xxx, organizačních x xxxxxxxxxx náležitostech xxxxxx xx budou xxxxxxx xxxxxx informovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxx.

Článek 8

1. Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x výzkumných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxx xxxx xx Ukrajině, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx celkovou xxxx xxxx (2) xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx každoročně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stupňů studia "xxxxxxx", "xxxxxxx" a "xxxxxx xxxxxxxxx" vysokých xxxx na Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx celkovém rozsahu 40 měsíců xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxx (5) x xxxxxxxxx deset (10) měsíců, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Ukrajinská xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx akademické mobility xxxx každoročně poskytovat xx 3 stipendia x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx "bakalář", "xxxxxxx" x "xxxxxx filozofie" xx vysokých xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx Ukrajiny.

4. Vysílající xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx 1 - 3 xxxxxx článku, xxxxxx přihlášek xxxxxxxx x xxxxxxx požadovaných xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vysílající xxxxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx 1 - 3 xxxxxx xxxxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 9

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní strany xxxxxxxxxxx podle xxxx 1 x 2 článku 8 xxxxxxxx bezplatná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x kurzech, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x v xxxxxxx x platnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyplacena xxxxxxxx xxxxxxx určená xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x pobytem v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx studijních x xxxxxxxxxx pobytů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 7 xxxx Xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx článků 7 a 8 xxxx Dohody xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx dopravu xx xxxxx určení xx Xxxxxxxx a zpět xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx kandidáti x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ke studiu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx 1 článku 8 xxxx Xxxxxx možnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx koleji x xxx, xx xxxx ubytování xxxx xxxxxx x cenou xxxxxxxxx stanovenou xxx xxxxxx Xxxxxxxx; xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx právními předpisy Xxxxxxxx;

4. Ukrajinská xxxxxxx xxxxxx zajistí kandidátům xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 článku 8 xxxx Xxxxxx studium na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx platnou xxxxxxxxxxxx; ubytování na xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx občany Xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx ukrajinské xxxxxxx xxxxxx vyslaní xx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx článků 7 x 8 xxxx Dohody xx budou xxxxxx xxxxxxxx náklady sami.

Článek 10

Smluvní xxxxxx xxxxx maximálně xxxxxxxx x eliminaci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx překážek, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx Xxxxxx, jakož x xxxxxxx programů z xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx a výzkumu xx xxx xxxxx.

Xxxxxx 11

Veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Dohody xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx nedohodnou xxxxx, v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxx Dohoda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxx, na nichž xx smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 13

Xxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx dnem xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx změny x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx součástí xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxx spory xx výkladu xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran.

Xxxxxx 15

1. Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx dnem xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2026. Xx 1. xxxxx 2027 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodlužuje xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx. X xxxxx následném xxxxxx xxxx xxxxx xx Smluvních xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vypovědět. X xxxxxxx xxxxxxx platnost xxxx Dohody skončí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Dohody xxxxxx xxx xxxx xx dokončení probíhajících xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx jinak.
 

Dáno x Xxxxx xxx 22. xxxxxxxxx 2022 xx xxxx xxxxxxxxx vyhotoveních, xxxxx x jazyce xxxxxx a ukrajinském, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx.
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxx
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxxxxx školství x vědy Ukrajiny

Serhiy Xxxxxxxx x. r.

ministr

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 3/2023 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.1.2023 x xxxxxxx x platnosti xx 31.12 2026.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.