Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 31.12.2023.


Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

463/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Stanovená cena elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě §2

Výše stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě §3

Rozsah dodávky elektřiny za stanovenou cenu §4

Rozsah dodávky plynu za stanovenou cenu §5

Stanovení množství elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu při překročení rozsahu dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu §6

Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny nebo plynu na ztráty v distribuční soustavě §7

Způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a období, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí §8

Termín pro podání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku §9

Lhůty pro ověření údajů z žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku §10

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku §11

Termín pro poskytnutí dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku §12

Pravidla a termín pro úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku §13

Účinnost §14

č. 214/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

463

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 21. xxxxxxxx 2022

o xxxxxxxxx cen elektřiny x plynu v xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x kompenzacích xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a plynu xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxx nařizuje x provedení §19d xxxx. 1 x 4 a §19f xxxx. 8 zákona x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 287/2022 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx stanovuje x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx tržní xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx na xxxxxx, xx kterém se xxxxxxxxx ceny elektřiny x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx podmínky, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx stanovuje

a) způsob xxxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x plynu xx xxxxxx za xxxxxxxxxx cenu,

b) xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx hradí,

c) xxxxxxx xxx podávání x náležitosti xxxxxxx x úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx žádání x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vzniklých x xxxxxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxx xx stanovenou xxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxx pro poskytování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xx x tomto xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx rovněž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx z ustanovení xxxxx, xx xx xx technologickou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx x distribuční xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx jsou xxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxx z elektřiny xxxx xxxxx.

(2) Stanovené xxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xx 31. xxxxxxxx 2023.

§3

Xxxx stanovené xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx soustavě

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx ceny xxxxxxxxx x Kč/MWh xxx xxxxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenovým xxxxxxxxx upravujícím ceny xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx regulované ceny xxx rok 2022.

(2) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx připojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, kterému Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxx pevnou cenu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustava xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vymezeném území xx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx na ztráty x distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xx/XXx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenovým předpisem xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx xxx xxx 2022.

§4

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cenu

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy1) xx xxxx elektřiny xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x distribuční soustavě xx xxxxxxxxxx měsíc x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx2) xx cena elektřiny xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x distribuční xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx určeném xxx evidenci xxxxxxxxx xx krytí ztrát xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavě pro xxxxxxx vypořádání xxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x elektřinou, xxxxxxx xxxx 4 % x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Operátor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ztráty v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce.

§5

Xxxxxx xxxxxxx plynu xx stanovenou cenu

(1) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenu xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxx plynu xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v distribuční xxxxxxxx za kalendářní xxxxx x množství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ztráty a xx vlastní spotřebu x distribuční xxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx měsíce pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vypořádání xxxxxxxx xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx pravidla xxxx x plynem.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx na množství xxxxx na ztráty xxxxxxxxx x oznámené Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxx xxxxx xxxxxxxx xxx distribuce xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pevnou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx cena plynu xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídajícího 1,2xxxxxxx množství xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2021, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxx xxxxx na xxxxxx, xxxx 1 % x xxxxxxxx xxxxx vstupujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx cena xxxxx xx ztráty za xxxxxxxxxx měsíc x xxxxxxxxxxx soustavě xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Stanovení množství xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx stanovenou xxxx

(1) Xxxxx množství xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dodávky xxxxxxxxx za stanovenou xxxx xxxxx §4 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ztrát x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tímto xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavě v xxxxxxxxxxxx obchodních hodinách xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavě xx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sjednanou x provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx množství xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterému Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pevnou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kalendářní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 3, uskutečňuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xx ztráty xxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě xx xxxx plynu xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodní xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxxx se pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 obdobně x xxx, xx se xxxxxxxx xxxxx plynu xxxxxxx xxxxxxxxxx poměrem x jednotlivých obchodních xxxxx kalendářního měsíce.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než kalendářní xxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxx podle xxxxx xxx xxxxxx zúčtovacího xxxxxx.

§7

Věcné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stanovené xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidla trhu x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx soustavě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x distribuční xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stanovené xxxx xxxxx na ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x oznámeného Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx regulace cen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x plynem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx plynu x distribuční xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx nejpozději xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxx xx xx začít xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx plynu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřeného xxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zisk xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/XXx se xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxx ceny xxxxxxxxx xxx vyhodnocení xxxx xx xxxxxxxxxx účiníku, xxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxx 2023, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx, xx jednotková xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku x činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx na ztráty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xx/XXx xxxx jako rozdíl xxxx xxxxx x xxxxxx ceny xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem distribuční xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx vyhodnocení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx úřadem pro xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ztráty xxxxx §3 xxxx. 2.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxxx xxxxx-xx xx xxxxx dni xx xxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxx v části xxxxxxxx se ceny xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx v distribuční xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx soustavě v Xx/XXx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hodině xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Kč/MWh navýšené x přirážku xx xxxx 250 Xx/XXx x xxxx stanovené xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 nebo 2.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/XXx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx plynu na xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx kalendářní měsíc, xxxxxxx xxxx 2 550 Xx/XXx, x xxxx stanovené ceny xxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3.

(5) Xx-xx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx 30. xxxxxx 2023 nebo xxxxx-xx xx tomto xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx týkající se xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x distribuční soustavě x Xx/XXx jako xxxxxx rozdíl mezi xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx XXX European Xxx Xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx EGSI XX xxx xxxx x Xx/XXx navýšenou x xxxxxxxx xx výši 150 Xx/XXx x xxxx stanovené ceny xxxxx xx xxxxxx xxxxx v distribuční xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3.

(6) Výše xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx elektřiny xx kalendářní xxxxx xx xxxx jako xxxxxx jednotkové xxxx xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx zisku xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3 xxxx x xxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 jednotkové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxxx xxxx podle §4.

(7) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřeného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plynu na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx součin xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx plynu x xxxxxxxxxxx soustavě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxx podle §5.

(8) Xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx ztráta x xxxxxxxxx zisk xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§9

Termín pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřeného xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zajišťuje dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx ztráty xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zisku operátorovi xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx skončení kalendářního xxxxxx.

(2) Xxxxx podá xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx plynem xxxxxx x úhradu prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx se podává xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xx formátu definovaném xxxxxxxxxx trhu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x elektřinou xxxx druh podnikání, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo, jedná-li xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx elektřiny xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se uplatní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx elektřiny x distribuční xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx ztráty elektřiny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/XXx, a xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku za xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx sjednání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvy x xxxxx týkající xx ceny elektřiny xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx taková xxxxx xxxx sjednána, a

f) xxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx měsíc.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx-xx xx o fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo, jedná-li xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) registrační xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx představujícího ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx virtuálního xxxxxxxxx xxxxx xx vlastní xxxxxxxx plynu,

d) xxxxxxxx xxxxx xx ztráty xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na ztráty xxxxx v distribuční xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3,

e) vyčíslení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřeného xxxxx x činnosti xxxxxxx plynu xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/XXx, a xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odvozena xx xxxxxxxx xxxx plynu xx ztráty plynu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx sjednaní xxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx poslední změny xxxxxx xxxxxxx x xxxxx týkající xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx změna xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx může xxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xx xxxxxx xx xxxxx místo xxxxxx xxx evidenci xxxxxxxxx xx xxxxx ztrát xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx představující xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx spotřebu xxxxx, xxxx za xxxx takových xxxx. Xxxxxx-xx obchodník x xxxxxxxxxx xxxx plynem xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx každé místo.

§10

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x úhradu xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxx §19f xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §19f xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.

§11

Xxxxxx xxx xxxxxx x náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Operátor xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků poskytovaných xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřeného xxxxx obchodníků x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx žádá za xxxxxxxx kalendářní měsíc x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx součtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ztrát x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9.

(3) Žádost xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx operátora xxxx,

x) xxxxxxxxxxx výši xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx obchodníků s xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx podali žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle §9, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo plynem xx xxxxxxxxxx měsíc,

d) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

e) xxxxx xxxxxxxxxx účtu.

§12

Xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx x přiměřeného xxxxx

Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxx x termín xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřeného xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx Energetický xxxxxxxxx xxxx operátorovi xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx xxxx nezakázal-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §19f xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx, uhradí xxxxxxxx xxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx 2 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxxxxxx na bankovní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo plynem xxxxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx, nejdříve xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x žádosti xxxxx §10.

(2) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zisk ve xxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Má-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zakáže-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx takové sdělení xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§14

Účinnost

(1) Toto nařízení xxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 2023.

(2) Xxxxxxxxxx §2 xx 8 pozbývají platnosti xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

prof. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx x obchodu:

Ing. Xxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx připojené x distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pevnou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustavách xx vymezeném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx do 30. xxxxxx 2023 xx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřeného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx soustavě x Xx/XXx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxxx vlády x. 463/2022 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 214/2023 Sb. x účinností od 1.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 463/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

214/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 463/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxx elektřiny a xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dodávaných xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dodávku elektřiny x plynu xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 408/2015 Xx., o Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) §2 písm. x) xxxxxxxx č. 408/2015 Sb., o Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.