Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.02.2024.


Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

463/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Stanovená cena elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě §2

Výše stanovené ceny elektřiny a plynu na ztráty v distribuční soustavě §3

Rozsah dodávky elektřiny za stanovenou cenu §4

Rozsah dodávky plynu za stanovenou cenu §5

Stanovení množství elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu při překročení rozsahu dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu §6

Věcné podmínky pro uplatnění stanovených cen elektřiny nebo plynu na ztráty v distribuční soustavě §7

Způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku a období, za které se prokazatelná ztráta a přiměřený zisk hradí §8

Termín pro podání a náležitosti žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku §9

Lhůty pro ověření údajů z žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku §10

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku §11

Termín pro poskytnutí dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku §12

Pravidla a termín pro úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku §13

Účinnost §14

č. 214/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

463

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 21. xxxxxxxx 2022

x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx situaci xxxxxxxxxx xx xxxxxx x distribučních soustavách x x kompenzacích xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x plynu xx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §19d xxxx. 1 a 4 x §19f xxxx. 8 zákona x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 287/2022 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tržní xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx x trhu x plynem xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx na xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx podmínky, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx na ztráty xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx prokazatelné ztráty x xxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xx které se xxxxxxxxxxxx ztráta x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx x náležitosti xxxxxxx x úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx žádání x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx vzniklých z xxxxxxx elektřiny x xxxxx xx ztráty xx stanovenou xxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Kde xx x tomto nařízení xxxxxxx x ztrátách xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx rovněž xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plynu nepoužije.

§2

§2 xxxxxx xxxxxxxxx.

§3

§3 pozbyl xxxxxxxxx.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxxxx.

§5

§5 xxxxxx xxxxxxxxx.

§6

§6 xxxxxx platnosti.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxxxx.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxx pro podání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx

(1) Obchodník s xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx ztráty xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě, podává xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 do 31. xxxxxxxx 2023 xx podává xxxxxxxxxx xx 20. xxxxx 2024.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x termínech xxxx žádosti o xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxxxx xx podání xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx prokazatelné ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx podá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx zisku xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x přiměřeného xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, 8 xxxx 9.

(3) Xxxxxx o úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x identifikační číslo, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx osobu,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu x elektřinou,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) místa xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na krytí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě,

d) množství xxxxxxxxx xx ztráty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v MWh xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v distribuční xxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx 2,

x) vyčíslení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/XXx, x xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sjednané xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v části xxxxxxxx xx ceny xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx taková xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx podnikání x identifikační xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx plynu,

d) xxxxxxxx plynu xx xxxxxx plynu x xxxxxxxxxxx soustavě x XXx xx kalendářní xxxxx, na xxxxx xx uplatní xxxxxxxxx xxxx plynu xx xxxxxx plynu v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx dodávky xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/XXx, a xx-xx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx zisku xx xxxxxxxxxx xxxxx odvozena xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx identifikátor x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxx xxxxx xxxxxxxx poslední xxxxx obsahu smlouvy x xxxxx xxxxxxxx xx ceny plynu xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx sjednána, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem xxxxx xx úhradu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného zisku xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx elektřiny nebo xxxxx na xxxxxx xx jedno xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plynu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vlastní xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx míst, jsou xxxxxxxx žádosti xxxxx x rozsahu podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx-xx Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle §19f xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §19f xxxx. 5 věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "opravná xxxx žádost") xxxxxxxxxx xx 20. března 2024.

(8) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupem xxxxx §19f odst. 5 xxxx čtvrté xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zisku xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx obchodník s xxxxxxxxxx xxxx plynem xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku xxxxx §19f odst. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 19. xxxxx 2024.

(9) Sdělil-li Energetický xxxxxxxxx úřad podle §19f xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx po xxxxxxx xxxxx z žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podané podle xxxxxxxx 8, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem opravnou xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x přiměřeného xxxxx xxxxx §19f xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 22. xxxxxx 2024.

§10

Xxxxx pro xxxxxxx xxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx

(1) Lhůta xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zisku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem podle §19f xxxx. 5 xxxx první xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx xxxxx §19f xxxx. 5 věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2.

§11

Termín pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx žádost x xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xx úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx obchodníka x elektřinou xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxx finančních prostředků xxxxxxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx součtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x elektřinou x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx dotace,

c) xxxxxxxxxxxx obchodníků s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx xxxxx §9, x xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku xx xxxxxxxxxx obchodníky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc,

d) xxxx, xx xxxxx xxxx požadované finanční xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§12

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků poskytovaných xx úhradu prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxx podle §11 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxx x xxxxxx xxx úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxx a obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nezakázal-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx §19f xxxx. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřený xxxx xx 2 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx v systému xxxxxxxxx xxxx, nejdříve xxxx po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx x žádosti xxxxx §10.

(2) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx trhu postupem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zisk xx xxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx oznámení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxxx trhu.

(3) Xx-xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19f odst. 5 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx zisku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxxxxx. Xx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přiměřeného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §19f xxxx. 5 energetického xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2023.

(2) Xxxxxxxxxx §28 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

prof. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., v. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxx pevnou xxxx služby distribuční xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustavách xx xxxxxxxxx území xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30. xxxxxx 2023 xx xxxxxxxxxx výše prokazatelné xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xx/XXx určí xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 463/2022 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2023 Xx. x účinností od 1.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 463/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023 x xxxxxxxxxx §2 xx 8 pozbývají xxxxxxxxx uplynutím dne 31.12.2023.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

214/2023 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx č. 463/2022 Xx., o xxxxxxxxx cen xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x distribučních xxxxxxxxxx x x kompenzacích xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x plynu xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2023

17/2024 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 463/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x distribučních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 214/2023 Sb.

s xxxxxxxxx xx 2.2.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) vyhlášky č. 408/2015 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

2) §2 xxxx. x) xxxxxxxx č. 408/2015 Xx., o Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.