Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

431/2022 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o civilním letectví Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. VII

INFORMACE

431

ZÁKON

ze xxx 1. xxxxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx zákona č. 189/1999 Sb., xxxxxx x. 146/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2002 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona č. 225/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 407/2010 Sb., xxxxxx x. 137/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 319/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 261/2017 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxx x. 240/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx zákona xx xxxxx "x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx" zrušují.

2. X xxxxxxxx xxx čarou x. 1a xx xxxx "Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 216/2008 xx dne 20. xxxxx 2008 x xxxxxxxxxx pravidlech x xxxxxxx civilního xxxxxxxx x x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 91/670/XXX, nařízení (XX) x. 1592/2002 x směrnice 2004/36/XX, x xxxxxxx znění." xxxxxxx.

3. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věty

"Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1998 xx xxx 5. xxxxxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1139 xx xxx 4. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 2111/2005, (XX) x. 1008/2008, (EU) x. 996/2010, (XX) x. 376/2014 a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/30/XX x 2014/53/XX x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 552/2004 a (XX) č. 216/2008 x nařízení Xxxx (XXX) č. 3922/91.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/945 xx dne 12. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x provozovatelích bezpilotních xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/947 xx xxx 24. xxxxxx 2019 x pravidlech x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/664 ze xxx 22. dubna 2021 x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx X-xxxxx.".

4. V §1 xxxx. 1 se xx xxxxxxx f) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx bezpilotního xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

5. X §2 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

6. X §3 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1x)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx bezpečnost xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx") xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společná xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx letectví1c)".

Poznámka xxx xxxxx x. 1x xxx:

"1x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1139.".

7. V §11 xx xxxxx "Xxxxxxxx unie1c)" xxxxxxxxx xxxxx "Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1x)".

8. X §42x xx xx xxxx "15 %" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".

9. V §42x se xxxxx "x předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx".

10. V §43 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se odstavec 2, který zní:

"(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx civilního xxxxxxxx1x), xx xxxxx xx xxxxx vyjmutí xxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Úřad xx žádost xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx x tom, xx xx projektování, xxxxxx x provoz xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx tento xxxxx použitelný předpis x xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxx nepoužijí. Xxxxxxx-xx xxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1x) nebo xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.".

11. V §44 odst. 3 xx na xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "a, xx-xx být opatření xxxxxx povahy xxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí".

12. X §44 xxxx. 6 větě xxxxx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

13. X §44 xx xx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx-xx Xxxx důvod xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xx xxx xxxxxx doručen.".

14. V §44 odst. 7 xx slova ", xxxxxxxx xxx vyhrazení xxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 6," xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky".

15. X §44x xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xx dočasné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 xx xxxx šestá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

&xxxx;16. Xx §44x xx vkládají xxxx §44x xx 44x, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 až 41 xxxxx:

"§44x

Xxx vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxx x užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel xx §44 xxxx. 2 xx 6 xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, v xxx xx xxx xxxxxxxx létání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §44i pokyn xxxxx §44 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §44 xxxx. 6.

§44e

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy trvale xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel nad xxxxxxxxxx oblastmi z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo životního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx státu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx Xxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, týká-li xx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xx výšce xxxxxxxxxxx 120 x nad xxxxxxx, xxxx

3. xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxx 5,5 xx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx podat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx §54x, x, xxxx-xx xxx Xxxx, x xxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx opatřením xxxxxx xxxxxx přímo dotčeny. Xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 1 xxxx podat rovněž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx desce xxxxx Xxxx.

§44x

(1) Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39).

(2) Opatření obecné xxxxxx vydá Úřad x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dotčenými xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx létajících xxxxxxxx x xxxx, xxx jejímž xxxxxxxx xxxxxxx xx má xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxxxx příručce.

§44g

(1) Xxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vymezit xxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx provoz xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx40).

(2) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx. Návrh xxxxxxxx xxxxxx povahy Xxxx xxxxxxxx rovněž s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 300 x xxx terénem, xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx proti návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxxxx informační xxxxxx x poskytovatelé služeb xxx kontrolovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx x kontrolovaným xxxxxxxx bezpilotních systémů40), xxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx jimi spolky xxxxx §54x, x, xxxx-xx xxx Úřad, x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Úřad x xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx prostor s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx40) rovněž

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostoru České xxxxxxxxx,

x) technické xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém provozovaný xx vymezené xxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx oddělení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx služeb pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx poskytovaných xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x požadavky xx xxxx služby xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, poskytovatelů xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxx informační xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx povahy Xxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44x

(1) Xxxx-xx xxxxx ohroženy xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnost xxxx nebo xxxxxxx xxxx obrana xxxxx xxxxx xx-xx to xxxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupovat xxxxx, Úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru České xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel xxx xxxxxxxxxx oblastmi; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Opatření xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx obrany, xxxxx xx xxxxxxxx orgánem x xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx námitky xx x xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Opatření obecné xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx okamžikem vyvěšení xxxxxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx oprávněn vydat xxxxx, jímž x xxxxxxxxx rozsahu x xx dobu nezbytně xxxxxx xxxxxx, omezí xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezenými xxxxxxxx, xx-xx takový xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x důvodu plnění xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx.

§44x

(1) Xxxx může xxxxxxxxx obecné povahy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která prokáže, xx xxxx práva xxxx být takovým xxxxxxxxx chráněna xxxx xx má xxxxxxxxx xxxxx xx takovém xxxxxxxx, xxxxxxx, nejdéle xxxx na xxxxxx 5 xx sobě xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxx

x) zakáže, xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednomu xxxxxxxxxxxxx bezpilotního systému xxxx kategorii provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx Xxxx důvod xxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx podateli podnětu xx 30 dnů xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx, zda

a) xxxxx xxxxxxx práv xx xxxxxxxxxxx xxxxx sledovaných xxxxxxxxx xxxxxxx dosáhnout xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx přístupnosti vzdušného xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx podnětu a

c) xxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nejsou nepřiměřené.

(4) Xxxxxxxx obecné povahy xxxx Úřad x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx. Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxx xx obec, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx část vzdušného xxxxxxxx xxxxxxxx. Doba xxxxxxxxxx návrhu opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 5 dnů.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxx 10 xxx xxx dne jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružující x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxx provozovatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx §54x, x, určí-li xxx Xxxx, x xxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx dotčeny.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx pátým xxxx xxx xxx vyvěšení xxxxxxx vyhlášky.

§44j

(1) Digitální xxxx xxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x létání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Úřad.

(2) X xxxxxxxxx mapě xxxx vyznačeny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx a x xxx se xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx vymezená xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydanými xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 odst. 5 xxxx §44x xxxx. 5 x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx41).

(3) Části xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a k xxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §44x xxxx. 5 xxxxxxx v digitální xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 5 nebo §44x odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výměnném xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

39) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2019/947, x platném znění.

40) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/664.

41) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

17. Za §50 xx xxxxxx xxxx §50x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§50x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx základního xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxx létání hasičských xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx nutno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nebyla ohrožena xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx létání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a celních xxxxxxx.".

18. §52 se xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

19. X xxxxx páté xx xx xxxxx XXX vkládá xxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 42 xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXXX SYSTÉMY

Díl 1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§54x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je Xxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxx údaje způsobem x x rozsahu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx39).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39) povinen xx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotních systémů, xxxx za účelem xxxxxxx této povinnosti xxxxxx podání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveného Xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx42).

(3) Úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý přístup xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany x Policii Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, Agentuře x Xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů40), xxxxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44g.

(4) Xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx vedené v xxxxxxxx xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx poskytnutí.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx 15 dnů ode xxx, xxx x xx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx učiněno xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Úřad xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost Úřadu xxxx xxxxxxxx-xx xx Xxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx zápisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx uplynutí 5 xxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xx xxxxxxxx.

§54x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uživatelského xxxxxxxx

(1) Žadatel o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx specifické kategorii xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39) může xxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveného Xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx42).

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx scénářem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx musí být xxxx xxxxx ztotožněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronickou xxxxxxxxxxxx42).

§54x

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx o xx jeho xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx oprávnění x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx stanovené přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39) xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx, Xxxx xxxxx povahy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se provede xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx pro létání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo osvědčení Xxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Rozhodl-li Xxxx x odnětí xxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lehkých xxxxxxxxxxxx systémů Xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podkategorii X2 xxxxxxxx xxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podkategorii X3 xxxxxxxx kategorie xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4 xx, x provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škody x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §54x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelů xxxxxxx10x) xxxxx, sjednává se xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx systémům xxxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatelem x

x) ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx každému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx samostatně.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10x).

Xxx 2

Dálkově xxxxxx piloti

§54e

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx A1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx zkoušku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39). Xxxxxxxxx Xxxx vydá xxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Úřad xxxx jím pověřená xxxxx. Výuku a xxxxxxx xxxxxxxxx zájemce x xxxxxx vykonání

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx42), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxx Xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx poté, xx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x její xxxxxxxx Xxxx xxxxxx bezprostředně xx jejím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx výuku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezprostředně po xxxxx xxxxxxxx složení, x xx

x) způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Řízení x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx úspěšném složení xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxx xxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x listinné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, uvede x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx odešle xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx elektronickou xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou v xxxxxxx, nabývá xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx osvědčení x způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podkategorii A1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx k xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx vydá xxxx osvědčení se xxxxxxxxx údaji x x dobou platnosti xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení. Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x řízení bezpilotního xxxxxxx x podkategorii X1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39), xxxxxxxx Úřad x xxxx nezpůsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx vydáno x listinné podobě, xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx nezpůsobilosti x řízení bezpilotního xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx, Xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 x X3 xxxxxxxx kategorie xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§54x

(1) Úřad xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel39) xx žádost xxxxx, xxxxx nejdéle 3 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxx xxxxxxx složila xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx Úřad xxxx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Dodatečnou xxxxxxx provádí Úřad xxxx jím xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx svoji xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v xxxxxxxxxxxx X1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx praktické xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel39).

(4) Před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx formou testu xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx náklady xx xxxx vykonání xxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxx xxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x elektronické podobě x xxxx-xx zpřístupněnou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx odešle xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xx elektronickou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxx účinků dnem xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podkategorii X2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx x xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx osvědčení xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx x postup Xxxxx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39), xxxxxxxx Xxxx x xxxx nezpůsobilosti k xxxxxx bezpilotního systému x xxxx podkategorii. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx vydáno x xxxxxxxx podobě, xxxxxxx xx osoba, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx bezpilotního systému xxxx xxxxxxxxxx, Úřadu xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu xx standardním scénářem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39) na xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx 3 měsíce xxxx podáním žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z teoretických xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxx Úřad xxxx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 a X3 otevřené kategorie xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx pověřená xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních letadel39). Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx výsledek Xxxx xxxxxx bezprostředně xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Provádí-li dodatečnou xxxxxxx pověřená xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxx vykonání žadatel.

(5) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeno, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx osvědčení v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx zpřístupněnou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx niž xx požaduje zaslat. Xxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné datové xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx elektronickou xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x žádosti, xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnem odeslání.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx znalostech potřebných x řízení bezpilotního xxxxxxx x xxxxxxx xx standardním xxxxxxxx xx specifické kategorii xxxxxxx oznámí xxxxx xxxxx obsaženého v xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx x ní došlo, x zároveň předloží xxxxxxx změnu prokazující. Xxxx vydá xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx držitel xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx znalostech xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx standardním xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx pilota xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel39), xxxxxxxx Úřad x xxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx pozbývá osvědčení xxxxxxxxx. Xxxx-xx osvědčení xxxxxx x listinné xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Osoba, x xxxxx nezpůsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

§54x

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výuky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx techniky xxxxx §54x xxxx. 2 xxxx. b) x xxxxxxxxx zkoušky xxxxx §54x x 54x xxxxx, xxxxx xx xxxxx x užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxx xxxxxx činností x která sama xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxx xxx jejich prováděním. X xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, pokud xxxxxxxx osoba

a) x xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) porušila závažným xxxxxxxx povinnost stanovenou xxxxx zákonem nebo xxxxxxxx stanovenou v xxxxxxxx.

§54x

(1) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v podkategorii X1 x X3 xxxx X2 otevřené xxxxxxxxx provozu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxxxx systému v xxxxxxx xx standardním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx otevřené xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu. Xxxx osvědčení Úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) X xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeno, zda xx požadováno xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xxxxxx. Úřad xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxx xx datové xxxxxxxx xxxx xx uvedenou xxxxxxxxxxxxx adresu. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x právních xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xx zpracovaný výukový xxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx ten, xxx

x) ukončil xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx nejméně 3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx zkoušku před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu.

(6) V xxxxxxxx Xxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx provádění školení.

(7) Xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx určeném Xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Úřad xxxx pověřená xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s výukovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39). Pověřená xxxxx xxxxx potvrzení x absolvování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx

x) x xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx některou z xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(9) Délku školení x udržení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx scénářem xx xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§54x

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx výcviku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx kategorii provozu xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx39) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověřená xxxxx

x) o xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§54x

(1) Řídit xxxxxxxxxx systém xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx standardním xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §54x, xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému v xxxxxxxxxxxx X1 a X3 xxxxxxxx kategorie xxxxxxx,

x) absolvovala xxxxxxx x získání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) je x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozsahu a xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Úřadem xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xx provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spolupráce s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilého xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ten, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx,

x) má praxi xxxxxxx 3 roky x provozování xxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

(4) X xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx školení. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx jím vykonávané xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx řídícímu xxxxxx xxxxxxxx její xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) o to xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Porušil-li xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx xxxxxxxx způsobem povinnost xxxxxxx řídícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provoz bezpilotních xxxxxxx39), xxxxxxxx Xxxx x jeho nezpůsobilosti x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Účastníkem xxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnuto, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx xxxx xxxxx vydáno xxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a vyzve xxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx.

(7) Držitel potvrzení x způsobilosti x xxxxxx bezpilotního systému xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, bezodkladně xxxx, xx

x) přestal xxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x podkategorii X1 x A3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxx nezpůsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx vztah s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předmětem bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx k xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx u xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx x způsobilosti x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X1 x X3 xxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxxx scénářem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §54x.

(9) Xxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxxxxxxxxxx poté, co

a) xxxx potvrzení o xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxx Xxxxx, x

x) x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Úřadu.

(10) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x obsah, formu x průběh xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§54x

(1) Registr dálkově xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx. X xxxxxxxx xxxx vedeny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) adresa xxxxxx x

x) údaje o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx řídících pilotů Xxxxxxxxxxxx dopravy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxx v registru xx žádost xxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx vedené x xxxxxxxx dálkově xxxxxxxx pilotů xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx dokladu osvědčujícího xxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxxxx systému a xxxx 5 xxx xx xxxxx uplynutí.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx řídících xxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§54x

(1) Policie České xxxxxxxxx x Úřad xxxxx vyzvat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx osvědčujícího xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx bezpilotního systému,

c) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx

§54x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxx spolku

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx řídit xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rekreačních, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxx spolek, xxxxx xxxx uděleno oprávnění xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx spolek").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řídit xxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx ani xxxx xxxxx v Xxxxx republice, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolku x je členem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území xxxxxx státu, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolkem (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx akce") x xxxxx x xxxx xxxxxx konání; xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx řízeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx spolek.

§54o

Oprávnění xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx spolku, xxxxx

x) xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx,

x) alespoň 1 xxxx statutárního xxxxxx x 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx x provozování xxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx,

x) osoby, xxxxx xxxxx zajišťovat školení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcí, xxxx xxxxx nejméně 3 roky x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních letadel39), xx nichž xx xxxxxxx nehodlá xxxxxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 5.

(2) V xxxxxxx xxxx xxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx správního řádu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxx bezpilotních letadel39), xx nichž xx xxxxxxx xxxxx odchýlit, x xxxxxxxx, které xx uplatní xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx ne xxxxxx xxx 3 xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx komise, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx doklad xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx může xxx xxxxx doklad xxxxxxxx výpisem x Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(3) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpilotního systému, xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx účely ověření xxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx si od xxxxx stejnopis pravomocného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx těch xxxxx xxxxxxxxx spisu, xxxxx xxxx skutečnosti obsahují.

(4) Xxxxxxxxx spolek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) tak, aby xxxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) upravená xxxxx xxxxxxxx 4 (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxx xxxxxx bezpilotní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akce xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, potřebných x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) provádí dohled xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx provozujícím xxxx xxxxxxx bezpilotní systém, xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx,

x) dodržuje xxxxxxxx xxxxxx, je-li provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx mít sjednáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx výší xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelů letadel10a), xx-xx provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxx, xx 15 xxx xxx xxx, xxx x xx xxxxx, a xxxxxxx předloží xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx uvedenou x xxxx-xx x xxxxxx x rozsahu oznámené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, požádal-li x xx oprávněný xxxxxx. Xxxxxxx-xx oprávněný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení oprávnění xxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oprávnění spolku, Xxxx podle xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx oprávnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxx omezením xxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx, kterou xxx xxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx užívat.

(8) Vyhoví-li Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx bylo této xxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x

x) udělení xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx xxxxxx.

§54x

Xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxx xxxxxx x účastníka xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx spojená xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx spolku

(1) Člen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a účastník xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spolku.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx spolku xxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10x), xxxx mít xxxx xxxxxxxxxxx spolku, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škody x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zaplaceno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pojistného xxxxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x oprávněném spolku xxxxxxx, xxxxx spolku xxxxxx člena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xx 15 xxx xxx dne, kdy xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nesmí xxxxx, xxxxx členství ve xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Společná xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro kontrolovaný xxxxxx bezpilotních xxxxxxx

§54x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační služby x poskytovatelích xxxxxx xxx kontrolovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolovaným xxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx40), xxxx vydal xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, adresa xxxxx x identifikační xxxxx poskytovatele, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§54x

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx poskytovatel xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů40) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx službu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx jinou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx40)

x) xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx tehdy, požádá-li x xx poskytovatel, xxxx

x) odejme xxxxxx xxxxx, nezahájil-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx dobu xxxxx než 12 xx sobě xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx40) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky, x xxx xxx xxxx xxxxxx poskytovat. Xxxxxxx-xx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx40) xxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx odevzdá xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx do 15 dnů xxx xxx xxxxxx nového xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx Xxxx x odnětí xxxxxxxxx x poskytování služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo poskytovatelem xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx40), odevzdá poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Úřadu xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§54x

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečného x xxxxxxxxx provozu, xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xx xxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bezpilotních xxxxxxx x létání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxx XX x XXX, x výjimkou §50, 50x a 53,

x) §55x xxxx. 1 x

x) xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, provoz x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxxxxxxxx, záchranné nebo xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1x) x přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

42) Xxxxx x. 250/2017 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 ze xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX, x xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx hlava XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx X.

20. V §78 xx na xxxxx textu věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spolkem".

21. V §85x odst. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Každý, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx23), xxxx xxx xxxxxxxxxx.".

22. V §85x xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zrušuje.

23. X §85x odst. 2 větě xxxxx xx slova "xxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx u Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

24. X §85x xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx vykonávat a x xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx,".

25. X §85x xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx, xxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx 5 xxx před xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x spolehlivosti xx dne xxxxxx xxxxxxx".

26. X §85x xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx "x xxxxx vstupem xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx, xxx hodlá xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx musí xxx spolehlivá,".

27. V §85x xxxx první xx xxxxx "10 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "15 xxx".

28. X §85x větě xxxxx xx slova "20 xxx" xxxxxxxxx slovy "25 xxx".

29. V §85x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx utajované informace, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx utajení; xxxx-xx xx možné, xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyplývají.".

30. X §85x odst. 1 větě první xx xxxxx "a xxxx xxxx platnosti xxxx 5 xxx" xxxxxxx.

31. X §85x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx kterou xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, x provozovateli xxxxxxx, vydal-li xx xxxxxxxx identifikační xxxxxx".

32. X §85x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx platný po xxxx 1 roku xx xxxx vydání.".

33. X §85x odst. 4 větě první xx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxxx vstup xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx letištní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

34. V §85x odst. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "jejich šetření" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky".

35. §85x xx včetně xxxxxxx zrušuje.

36. X §85x se xxxxx "xxxx xxxxx absolvovaly xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx23)" nahrazují xxxxx "pracovní činnosti xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxx23) vykonávaly fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu".

37. X §88 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx společná pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1x)".

38. X §89 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Agenturou".

39. X §89 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx b) xx x).

40. X §89 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 se xxxxx "xx zřizování" xxxxxxxxx xxxxx "v ochranných xxxxxxx leteckých xxxxxx x provozování" x xxxxx "x ochranných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx ochranné xxxxx x umístění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovenou xxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx" se xxxxxxx.

41. X §89 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xx vymezují xxxxxxxx".

42. X §89 xxxx. 2 xxxx. x) xx bod 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 3 až 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 2 až 6.

43. X §89 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) plní xxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx39) x přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů40), x xxxxxxxx xxxxx plněných Xxxxxxx, a

y) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pilotů.".

44. X §92 odst. 1 xxxx. k) x x §93 odst. 1 písm. x) xx slova "xxxx 7" nahrazují xxxxx "xxxx 6".

45. Poznámka xxx xxxxx č. 26 xxx:

"26) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1139, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 923/2012 xx xxx 26. xxxx 2012, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx létání x provozní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx letecké xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx prováděcí nařízení (XX) x. 1035/2011 x nařízení (XX) x. 1265/2007, (XX) x. 1794/2006, (ES) x. 1033/2006 x (XX) x. 255/2010, x platném xxxxx.".

46. X §92x xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) x xxxxxxx x §85x xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xx vyžaduje xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie upravující xxxxxxx civilního letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy23),".

Dosavadní xxxxxxx c) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

47. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 27 xxx:

"27) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1998, v xxxxxxx xxxxx.".

48. X §92x xxxx. 3 písm. x) xx slova "xxxx. x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x) xxxx x)".

49. X §92x xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "x), x) nebo x)" nahrazují xxxxx "x), x), x) xxxx x)".

50. X §92x xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx. f) xxxx g)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x) xxxx x)".

51. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 28 zní:

"28) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1139.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/340.".

&xxxx;52. Xx §92x se xxxxxx xxxx §92x, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 43 xxx:

"§92x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx letadel39)

a) xxxx dálkově xxxxxx xxxxx

1. řídí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxx bezpilotní xxxxxx x xxxxxx xxxxx §54k xxxx. 8,

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve stavu xxxxxxxxxxx způsobilost, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bezpilotní letadlo xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx bezpilotního xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnost létání,

5. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pravidlo xxxxxxx xxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx podle §44 xxxx. 5 xxxx §44x xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxx použitelným xxxxxxxxx, xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letů xx xxxxxxxx xxxxxxxx26), dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxx xxxxxxxxxx systém x xxxxxxx zásahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx x její xxxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxx x povinností stanovených xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

8. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dálkově xxxxxxxx pilota xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x souladu se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx bezpilotní xxxxxx xxxxxxxxxxx technické požadavky xxxxxxxxx tímto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxxx xxxxxxx43) xxxx xxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. nezajistí, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 16 xxx,

3. xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo stanoveným xxxxxxxx událost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxx

6. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kategorii xxxxxxx

1. xxxxxxxxx bezpilotní xxxxxx x rozporu x podmínkami stanovenými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx provádění xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx26), xxxxxxxx osvědčujícím xxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zmírnění rizik xxxx xx xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxx

5. xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx upravujícím xxxxxxx x kontrolovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx40) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §44x nebo xxxxxxx xxxxxx pro kontrolovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x části xxxxxxxxxx prostoru Xxxxx xxxxxxxxx vymezené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx letu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx nepředvídané xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxx kontrolovaný provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx držitel

1. osvědčení x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx A1 x A3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §54e xxxx. 7 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x řízení bezpilotního xxxxxxx v podkategorii X1 a X3 xxxxxxxx kategorie xxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx s §54x xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxx osvědčení xx stanovené xxxxx Xxxxx,

3. osvědčení x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx X2 otevřené xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §54x xxxx. 6 neoznámí xx stanovené xxxxx xxxxx xxxxx obsaženého x xxxxx xxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x §54x odst. 7 neodevzdá toto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

5. xxxxxxxxx x teoretických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §54x xxxx. 6 neoznámí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obsaženého x tomto osvědčení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu prokazující,

6. xxxxxxxxx x teoretických xxxxxxxxxx potřebných k xxxxxx bezpilotního xxxxxxx x souladu se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nezpůsobilosti x řízení bezpilotního xxxxxxx xxxx rozhodnuto, x rozporu x §54x xxxx. 7 xxxxxxxxx toto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx

7. potvrzení x způsobilosti x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §54k odst. 7 xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jako dálkově xxxxxx pilot x xxxxxxx s §54m xxxx. 2 nevyhoví xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Úřadu x

1. prokázání své xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxxxxxx lékařskému xxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

1. x rozporu s §54x xxxx. 5 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx změnu xxxxx zapsaného x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. v rozporu x §54x xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx doklad osvědčující xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lehkých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. v xxxxxxx x §54x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výší xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaplaceno xxxxxxxx,

4. x rozporu x §54x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx potvrzení xxxx, xxxx xxxx xxx to xxxxxxx xxxxxxxx,

5. x rozporu x §54k odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

6. v rozporu x §54x xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx specifické xxxxxxxxx provozu Xxxxx, xxxx

7. x xxxxxxx x §54k xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxx xxx xxxx vrácení,

d) xxxx xxxx oprávněného xxxxxx

1. x xxxxxxx s §54x xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxxx bezpilotní systém x xxxxxxx s §54x xxxx. 2 xxxx sjednáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx limitu xxxxxxxxxx plnění nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x oprávněném xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x §54p xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řídícího bezpilotní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 50 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 2, 3 nebo 8, xxxx. d) bodu 5 xxxx xxxx. x), odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 písm. x), xxxx. b) xxxx 1, 2 xxxx 3, xxxx. x) xxxx 1, 2 xxxx 7 xxxx písm. e),

b) xx 75 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 4 nebo 6, xxxx. c) xxxx 2 nebo 5 xxxx xxxx. x) xxxx 3 xxxx 4 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 6,

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 1, 5 xxxx 7, xxxx. x), xxxx. c) xxxx 1, 3 xxxx 4 nebo xxxx. x) xxxx 1 nebo 2, xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 4, písm. c) xxxx 3, 4 xxxx 5 xxxx xxxx. x), xxxx

x) xx 3 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 6.

43) Xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/945, v xxxxxxx xxxxx.".

53. X §93 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x společných xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx30)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx společná xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx1x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30 xx xxxxxxx.

54. V §93a xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx vykonávat pracovní xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx23), x xxxxxxx s §85x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx absolvovaly xxxxxxxx xxxxxxxx,".

55. Za §93c xx vkládá nový §93x, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 44 xxx:

"§93x

Xxxxxxxxx právnických x podnikajících fyzických xxxx xx úseku xxxxxxxxxxx bezpilotních systémů

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx provoz bezpilotních xxxxxxx39)

x) xxxxxxxxx bezpilotní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu xx standardním xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. provozuje xxxxxxxxxx xxxxxx nesplňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxxx systémy43), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx řízen xxxxxxx, xxxxx dosáhl xxxx 16 xxx,

3. není xxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx na bezpilotním xxxxxxx,

5. nenahlásí Ústavu xx stanovené xxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx provozovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

6. xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxx použitelným předpisem x xxxxxxx tím xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx bezpilotní xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letů ve xxxxxxxx xxxxxxxx26), dokladem xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přijatých xxxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx o xxxxx oprávnění k xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx,

5. xxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepředloží Xxxxx, xxxx

8. neposkytne xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx provozovatele lehkých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx40)

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx kontrolovaný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. nepřijme xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx, xxxx

2. neoznámí Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx provoz bezpilotních xxxxxxx, nebo

d) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §44x nebo xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpilotních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

3. nepřijme xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx situace xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx bezpilotního xxxxxxx

1. x rozporu x §54a xxxx. 5 xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx Úřadu xxxxx xxxxx zapsaného x xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxx systémů,

2. x xxxxxxx x §54c xxxx. 2 xxxx 3 neodevzdá ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx bezpilotních xxxxxxx,

3. x xxxxxxx x §54x nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx letadel10a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx bezpilotního xxxxxxx x minimální stanovenou xxxx xxxxxx pojistného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. v xxxxxxx x §54k xxxx. 1 xxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx xx specifické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

5. x xxxxxxx x §54x xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx rozsahu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx x osobou xxxxxxxxx Xxxxxx,

6. x xxxxxxx x §54x xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti dálkově xxxxxxxx pilota ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxx

7. v xxxxxxx s §54k xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx u xxxxxxxx xx vydaného potvrzení x způsobilosti x xxxxxx bezpilotního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx vrácení,

b) xxxx xxxxxxxxx spolek

1. x rozporu x §54x xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém,

2. x xxxxxxx x §54x xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolku,

3. x xxxxxxx x §54x xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx systém, x xxxxxxxx spolku,

4. x xxxxxxx x §54x odst. 5 xxxx. x) nezajistí, xxx xxxx členové xxxxxx bezpilotní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx nevydá po xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpilotní xxxxxx,

5. x xxxxxxx x §54x xxxx. 5 xxxx. x) nevede xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx řídících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akce xxxx xxxxx seznam xxxxxxxx neaktualizuje,

6. v xxxxxxx s §54x xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx provozováním a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx zjištění porušení xxxxxxxx xxxxxx,

7. x xxxxxxx x §54x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx hlavní,

8. x xxxxxxx x §54x xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, skutečnost, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zaniklo,

9. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §54x xxxx. 5 písm. x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx x provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

10. x rozporu x §54o xxxx. 6 neoznámí xx xxxxxxxxx lhůtě Xxxxx xxxxx skutečnosti, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nepředloží doklady xxxx změnu xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx oprávněného xxxxxx

1. x xxxxxxx x §54x xxxx. 4 xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx systém, xxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x §54x odst. 2 xxxx sjednáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojistné,

d) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx x kontrolovaným provozem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx40) v xxxxxxx x §54x xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx kontrolovaný provoz xxxxxxxxxxxx systémů, nebo

e) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neposkytuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytovatele xxxxxx při uspořádání xxxxxxxx provozu44).

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 5 xxxx xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. x) bodu 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) bodu 1, 2 nebo 7, xxxx. x) xxxx 8 xxxx xxxx. x),

x) xx 75 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxx 2 nebo 5 xxxx písm. x) xxxx 3, 4 xxxx 8 xxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 6 xxxx písm. x) xxxx 10,

x) do 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxx. x) xxxx 1, 3 xxxx 4 xxxx xxxx. x) xxxx 1, 2, 6 nebo 7, xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2 xxxx písm. d) xxxx 1 xxxx 3 xxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 3, 4 xxxx 5, písm. x) xxxx 2 xx 5 nebo 9 xxxx xxxx. x),

x) xx 500 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) bodu 1, 6 nebo 7,

e) xx 3 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 6 xxxx odstavce 2 xxxx. b) nebo xxxx. x) xxxx 1 xxxx odstavce 3 písm. e), xxxx

x) xx 100 000 Xx do 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx činnosti xx 2 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a).

44) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/373 ze dne 1. xxxxxx 2017, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uspořádání letového xxxxxxx/xxxxxxxx navigačních xxxxxx x jiných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 482/2008, xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1034/2011, (XX) č. 1035/2011 x (XX) 2016/1377 x xxxx xxxxxxxx (XX) č. 677/2011, x platném xxxxx.".

56. X §94 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který zní:

"(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednávat xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx

x) §92c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxx §92x xxxx. 3 xxxx. b), xxxx

x) §92x odst. 1 xxxx. c) xxxx 3 xxxx 4 xxxx §93d odst. 1 písm. x) xxxx 3 xxxx 4, xxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx přestupku.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 a 4.

57. §95 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 45 xxx:

"§95

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla v xxxxxxx civilního xxxxxxxx1x), xx xxxxx xx xxxxx vyjmutí xxxxxxx x jeho působnosti, xxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx vydané xx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, údržbu x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx45).

45) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 216/2008, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2018/1139.".

58. V §99x xxxx. 3 se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "§54x xxxx. 2, §54x xxxx. 1 xxxx. x) a".

59. X §102 xxxx. 1 xx xx xxxx "§44 xxxx. 7," vkládá xxxx "§44x xxxx. 6," x xx xxxx "§51x xxxx. 11," xx vkládá xxxx "§54x xxxx. 3, §54x xxxx. 9, §54x xxxx. 9, §54x odst. 10, §54x xxxx. 4,".

XXXX XXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

Xx. XX

X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 127/2014 Sb. x xxxxxx č. 261/2017 Xx., se slova "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxx civilního letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx23x)" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx letectví před xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu23f)".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §11 xxxx. 3 xxxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Sb., xxxxxx x. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 219/2015 Xx., zákona x. 251/2017 Sb. x xxxxxx č. 227/2019 Xx., se xxxxx "x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx3x)" xxxxxxxxx xxxxx ", v xxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičů3h), x registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx12) x x registru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx12)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xxx:

"12) Xxxxx č. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

Čl. XX

Xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona č. 545/2005 Sb., zákona x. 553/2005 Xx., xxxxxx č. 48/2006 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Sb., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., zákona x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx č. 106/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 230/2008 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 296/2008 Xx., zákona x. 297/2008 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Xx., zákona x. 312/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Sb., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx č. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Sb., xxxxxx č. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., zákona x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Sb., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Sb., xxxxxx x. 262/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx č. 357/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Sb., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx č. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx č. 225/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 428/2012 Xx., zákona x. 496/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx č. 102/2013 Sb., zákona x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., zákona x. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 257/2013 Sb., xxxxxx x. 273/2013 Xx., zákona x. 279/2013 Sb., zákona x. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 127/2014 Xx., zákona x. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 249/2014 Xx., xxxxxx č. 257/2014 Xx., zákona č. 259/2014 Xx., xxxxxx x. 264/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2014 Xx., zákona č. 331/2014 Sb., xxxxxx x. 81/2015 Xx., xxxxxx x. 103/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 206/2015 Sb., xxxxxx x. 224/2015 Xx., zákona x. 268/2015 Sb., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx č. 318/2015 Xx., zákona x. 113/2016 Sb., zákona x. 126/2016 Xx., xxxxxx č. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Sb., zákona x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 229/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx č. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 324/2016 Xx., xxxxxx č. 369/2016 Sb., xxxxxx x. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., zákona x. 194/2017 Sb., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 199/2017 Xx., xxxxxx č. 202/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Sb., xxxxxx x. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., zákona č. 261/2017 Sb., xxxxxx x. 289/2017 Sb., xxxxxx x. 295/2017 Xx., xxxxxx č. 299/2017 Sb., zákona x. 302/2017 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., zákona x. 90/2018 Sb., xxxxxx x. 171/2018 Xx., zákona x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 286/2018 Xx., xxxxxx č. 307/2018 Xx., xxxxxx č. 135/2019 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 209/2019 Xx., zákona x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Xx., zákona x. 364/2019 Sb., xxxxxx x. 368/2019 Xx., xxxxxx x. 369/2019 Xx., xxxxxx č. 115/2020 Xx., xxxxxx x. 117/2020 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx., xxxxxx x. 334/2020 Sb., xxxxxx x. 336/2020 Sb., xxxxxx x. 337/2020 Xx., zákona x. 501/2020 Xx., zákona x. 524/2020 Sb., xxxxxx č. 543/2020 Xx., zákona č. 13/2021 Sb., zákona x. 14/2021 Xx., xxxxxx č. 90/2021 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 270/2021 Xx., xxxxxx x. 274/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Sb., xxxxxx x. 300/2021 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx., xxxxxx x. 366/2021 Xx., xxxxxx x. 371/2021 Sb., xxxxxx x. 374/2021 Xx., xxxxxx x. 426/2021 Xx., xxxxxx x. 91/2022 Sb., xxxxxx x. 96/2022 Xx., xxxxxx x. 217/2022 Xx., xxxxxx x. 225/2022 Xx. x xxxxxx x. 246/2022 Sb., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxx 51 zní:

"Položka 51

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx činností pro xxxxxxx potřebu...Kč 10 000

2. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx platnosti xxxx změnu povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx...Xx 1 500

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxx bezpilotních systémů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 4 000

4. Xxxxx xxxxxxx osvědčujícího xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 400

5. Přijetí žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu... Xx 25 000

6. Xxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx bezpilotních systémů...Kč 2 500

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx...Xx 500

8. Xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rekreačních, sportovních xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpilotními systémy...Kč 10 000

9. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx spolku k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx leteckých xxxxxxxxxx bezpilotními xxxxxxx...Xx 2 500

10. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...Xx 3 000

Osvobození

1. Od xxxxxxxx podle xxxx 10 xxxx položky xxxx osvobozena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účastí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Od xxxxxxxx xxxxx xxxx 10 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx osvobozeny propagační xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx akcí.".

2. V xxxxxxx 52 xxxx. x) xx za xxxxx "po sobě xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx práv xx oprávněných xxxxx xxxxxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx dodávání xx xxx

Xx. X

X xxxxx xxxxx hlavě X xxxxxx č. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx zákona x. 265/2017 Xx., xxxxxx x. 526/2020 Xx. x xxxxxx x. 299/2021 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx 7, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19 xxx:

"Xxxxx 7

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§27x

(1) Xxxxxxxx-xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx19) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jazyk xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx, xx tímto xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx český xxxxx.

19) Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2019/945 ze xxx 12. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zemí, x xxxxxxx znění.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x&xxxx;xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxx č. 284/2021 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx stavebního xxxxxx, xx body 11 a 12 xxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 39 a 40, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 431/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2023, x výjimkou ustanovení čl. I xxxx 39 x 40, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.