Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích), ve znění vyhlášky č. 479/2012 Sb.

430/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

430

XXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2022,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 387/2010 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx znaku x národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx znakem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokroje x vojenských xxxxxxx x xxxxxx nošení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx (o xxxxxxxxxx znacích a xxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxx č. 479/2012 Xx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §31 xxxx. 6 xxxxxx č. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 147/2010 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 387/2010 Sb., x zobrazení xxxxxxxxxx xxxxx x národního xxxxxxxxxxxxx znaku, způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zobrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx techniky národním xxxxxxxxxxxx znakem xxxx xxxxxxx symbolem xxxxx xxxxxx Hradní xxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx vyhlášky x. 479/2012 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxxxxxx 3 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 2 xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnými xxxxxxxxxxxxx znaky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vojenský xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx personálu xx xxxxxxx kříž na xxxxx poli.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x Ženevským xxxxxxx x 12. xxxxx 1949 o xxxxxxx obětí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Protokol X), xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 168/1991 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx osudu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx ze xxx 12. srpna 1949 (xxxxxxxx x. 65/1954 Xx., o Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 12. xxxxx 1949 xx ochranu xxxxx xxxxx).".

2. X §3 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxxx xxxxxx, vojenských zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

3. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", vojáky xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx vojáky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

5. X §3 xxxx. 2 xxxx. c) se xxxxx ", xxxx", xxxxx "vojáky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x" x xxxxx "k xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

6. X §3 odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxx, xxxx, xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx vojenské xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

8. X §3 xxxx. 3 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a žáky xxxxxxxx xxxxxxx školy x oborech vzdělání xxx vzdušné síly".

9. X §3 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) tmavočervené xx xxxxx pro vojáky xxxxxxxxxxx sil, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, specialisty xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x vojáky Xxxxxx xxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx,".

10. X §3 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"e) xxxxxxxxxxx xx určen xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx zpravodajství,".

11. V §3 xxxx. 3 xxxx. f) se xxxxx "vojáky pozemních xxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx stráže" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx vojenské xxxxxxx xxxxx mimo xxxxx vzdělání xxx xxxxxxx síly".

12. X §3 xxxx. 3 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx vojenského zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů".

13. X §3 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxx je xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

14. X §3 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xx xxxxx xxx vojáky pozemních xxx x Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

&xxxx;15. Nadpis §8x xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stráže na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušníků Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx služby a Xxxxx Xxxxxx xxxxxx".

16. X §8x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx jednotky" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx".

17. X §9 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnostního xxxxx xxxxxxxxxx x hodnosti

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx hodnostní xxxxx,

x) nadrotmistr xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tři xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx praporčík xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pěticípá xxxxxx x stříbřitá xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 6.

18. X §10 se xxxxxx xxxx odstavec 1, xxxxx zní:

"(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x hodnosti

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx bílý hodnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx umístěny xxxxx bílé xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 2 až 6.

19. Xxxxxxx x. 2 xx zrušuje.

20. Xxxxxxx x. 3 xxx:

"Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx vycházkových, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokrojů

".

21. Příloha x. 9 zní:

"Příloha x. 9 k xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx hodnostního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

".

&xxxx;22. Příloha x. 10 zní:

"Příloha x. 10 k xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označení Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v činné xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 387/2010 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx užívány xxxxxxx xx 30. června 2023.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2023.
 

Ministryně xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 430/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.