Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích), ve znění vyhlášky č. 479/2012 Sb.

430/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

430

XXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 387/2010 Xx., x xxxxxxxxx vojenského znaku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vojenských xxxxxxx x xxxxxx nošení x xxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxx xxxxxxxx rozlišovacím xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxx x. 479/2012 Xx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 6 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 147/2010 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 387/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx platným xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zobrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx národním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx Xxxxxx xxxxxx (x vojenských xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 479/2012 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 odstavec 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2 xxx:

"(3) Xxxxxxxx materiál xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x mezinárodně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu x vojenský xxxxxxxx xxxxxxxx2). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx personálu je xxxxxxx xxxx xx xxxxx poli.

2) Dodatkový xxxxxxxx x Ženevským xxxxxxx z 12. xxxxx 1949 o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktů (Protokol X), vyhlášený xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 168/1991 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx raněných x nemocných příslušníků xxxxxxxxxxx sil v xxxx xx dne 12. srpna 1949 (xxxxxxxx č. 65/1954 Xx., x Ženevských xxxxxxxx ze xxx 12. xxxxx 1949 xx xxxxxxx obětí xxxxx).".

2. X §3 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx znakem, xxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxxx xxxxxx, vojenských zařízení x xxxxxxxxxx záchranných xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx vojenských xxxxxx x vojenských xxxxxxxx".

3. V §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx operací x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 2 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova "x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".

5. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxx", xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvarů a" x slova "k xxxxx útvarům" xxxxxxx.

6. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxx, xxxx, xxxxx".

7. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

8. X §3 odst. 3 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oborech xxxxxxxx xxx vzdušné xxxx".

9. X §3 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx výsadkové x xxxxxxxxx xxxxxx x vojáky Xxxxxx xxxxxx Armády České xxxxxxxxx,".

10. X §3 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"e) xxxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx průzkumných útvarů x jednotek, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojáky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,".

11. X §3 xxxx. 3 xxxx. f) se xxxxx "xxxxxx pozemních xxx, Xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vzdělání pro xxxxxxx xxxx".

12. V §3 xxxx. 3 xx na konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova ", xxxxxx vojenského xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxx".

13. X §3 xxxx. 3 písmeno h) xxx:

"x) xxxxx je xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx stráže a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

14. V §3 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx zní:

"i) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx a Čestné xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

&xxxx;15. Nadpis §8b xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušníků Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx služby a Xxxxx Xxxxxx xxxxxx".

16. X §8b odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx doprovodné x xxxxxxxx xxxxxx".

17. X §9 se xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xx náramenících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx u hodnosti

a) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx hodnostní xxxxx,

x) nadrotmistr xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) praporčík xxxx umístěny xxx xxxx hodnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jedna xxxx xxxxxxxxx pěticípá xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 6.

18. X §10 se xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:

"(1) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnostního sboru xxxxxxxxxx u xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx umístěn xxxxx xxxx hodnostní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx dva xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tři xxxx hodnostní pásky,

d) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx umístěna xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stříbřitá xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 6.

19. Xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxx.

20. Xxxxxxx x. 3 zní:

"Příloha x. 3 k xxxxxxxx x. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

".

21. Xxxxxxx x. 9 zní:

"Příloha x. 9 x xxxxxxxx č. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx na náramenících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

".

&xxxx;22. Xxxxxxx x. 10 xxx:

"Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx č. 387/2010 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx užívané xxxxxx x xxxxx xxxxxx x žáky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášky x. 387/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30. června 2023.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Černochová x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 430/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.