Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

422/2022 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního zákoníku Čl. VII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení Čl. VIII

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST Čl. IX

INFORMACE

422

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxx 2022,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 104/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 104/2013 Sb., x mezinárodní justiční xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 77/2015 Xx., zákona č. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 57/2017 Xx., zákona x. 178/2018 Xx., zákona x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Sb., xxxxxx x. 333/2020 Sb., xxxxxx x. 220/2021 Xx. x xxxxxx x. 261/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xxxxx "a xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem ", xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx slova "a xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx53)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 53 xxx:

"53) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1727 xx xxx 14. xxxxxxxxx 2018 x Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx spolupráci v xxxxxxxxx věcech (Eurojust) x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805 xx xxx 14. xxxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.".

2. X xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xx věta "Rozhodnutí Xxxx 2002/187/XXX xx xxx 28. xxxxx 2002 x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx spolupráci (Eurojust) xx účelem xxxxxxxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxxx činnosti." xxxxxxx.

3. X §2 xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx".

4. X §4 xxxx. 3 se xxxxx "dohodě s Xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx Ministerstva".

5. X §4 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x po xxxxxx s" x xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx vyjádření x xxxxxx".

6. V §10 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx xxxxx x xxxxx" zrušují x xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxxxxx osobu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uhradit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "uhradit xxxxxxx spojené s xxxxxxxx takové xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx České xxxxxxxxx nebo xx x to xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x ve xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx orgánu" xxxxxxxxx xxxxx "orgánům xxxxxx xxxxx".

7. X §10 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx státu" x slova "od xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxx".

8. V §11 odst. 2 xx slova "předloží xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů x xxxxxx odůvodnění, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx u cizího xxxxx. Xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "justiční xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx-xx účetní xxxxxxxxx, účetní xxxxxxxx, xxx kterou xxxxx,".

9. X §11 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "justiční xxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx-xx účetní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, pod xxxxxx xxxxx".

10. V §11x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "uložených x trestním xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx")".

11. X §12 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Neobdrží-li xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci x xxxx přílohy x xxxxxx jazyce xxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx cizího xxxxx, xxxxxxxxx-xx mezinárodní xxxxxxx, že cizí xxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx zaručena xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx překladů. Nezašle-li xxxx stát překlad xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx uvedl xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx následky musí xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.".

12. V §12 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva, xx xxxx stát xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajistí překlad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

13. X §14 odst. 2 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "členský xxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "členský xxxx") xxxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx".

14. X §15 odst. 1 větě první xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx justiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx právním" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxx věcech zřízenou xxxxx xxxxxxxxxxx".

15. Xxxxxxxx xxx čarou x. 2 xxx:

"2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1727.".

16. X §15 odst. 2, §193 xxxx. 8 větě xxxxx, §203 xxxx. 5, §204 xxxx. 3 xxxx první, §340 xxxx. 2 x x §357 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.

17. X §21 xx odstavce 3 a 4 xxxxxxx.

18. V §22 xxxx. 2 se xxxx třetí xxxxxxx.

19. X §22 xxxx. 3 xx věta xxxxxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxx xxxxxx asistenta xxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 let a xxx ho xxxxxx xxxxxxxx.".

20. X xxxxxxx §25 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".

21. X §25 xxxx. 1 a x §34 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "zpravodaj".

22. X §25 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §25 xxxx. 3 x x §34 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "zpravodaje".

23. X §25 se xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx. 25 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1727 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

24. §26 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

25. X §27 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".

26. X §27 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

27. X §27 se xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 4 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

28. §28 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5 xxxxxxx.

29. X §29 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxx pravomocí xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx Eurojust xxxxxx2), xx národní člen xxx účely xxxxxx xxxxx v Eurojustu xxxxxxxx

x) nahlížet do xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení,

b) xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) získávat xxxxx x xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) získávat xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zastupitelstvími xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení x

x) xxxxx xxxx x x přípravném xxxxxx státního xxxxxxxx x informace x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, žádat je x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státnímu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx.

&xxxx;(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx navrhnout, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci. Xxxxxxxx xxxxx takový xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.".

30. §30 xx 32 xx xxxxxx nadpisů xxxxxxx.

&xxxx;31. §45 xxx:

"§45

(1) Xx-xx xxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx hlavě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo v §158x xxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, povolení nebo xxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxx přípustná stížnost, xxxxx xxxxxx souhlas, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx takový xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx souhlas, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx zajištěna xxx nebo xxxxxxx x k zajištění xxxx xxxx majetku x České xxxxxxxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx kterému xx xxxxxxxxx stížnost, xxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx podle věty xxxxx postupuje xxxxxxxx xxxxx také x xxxxxxx, že rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx úkonu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.".

32. X §46 xx xxxxx "xx základě žádosti xxxxxxxxxx xxxxxx dohodne xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jednotka, xxx xxxxxx xxxxx,".

33. X §47 xxxx. 2 xxxx. x) xx slovo "nebo" xxxxxxx.

34. X §47 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slovo "xxxx".

35. V §47 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63,".

36. Xx §48 xx xxxxxx xxxx §48x, který včetně xxxxxxx xxx:

"§48x

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx řízení x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx výkonu přiděleného xxxxxxxx

(1) Je-li x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pomoc; x případě Městského xxxxx v Xxxxx Xxxxxxx soud xxx Xxxxx 1, x xxxxxxx Krajského xxxxx x Praze Xxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxxx, x xxxxxxx Krajského xxxxx x Plzni Okresní xxxx Xxxxx-xxxxx x x případě Krajského xxxxx x Xxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxx. Dojde-li x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx krajskému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 6, xxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx přiděleného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2017/1939 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx, u něhož xxxxxx xxxxxx zastupitelství, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; odstavec 1 věta první xxxx xx středníkem xx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx soudem, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx soud x Xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx první xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx pro Xxxxx 1.".

37. X §52 odst. 2 xxxx první se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx".

38. X §52 xxxx. 3 xx za větu xxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx.".

39. X §55 se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxx nebo, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx spadá,".

40. §59 xx 61 xxxxxx xxxxxxx znějí:

"§59

Skryté xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxx sboru.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podávající xxxxx xxxxx, po xxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně.

(3) Xxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxxxxx Vrchního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze. Xxxxxx xxxxxxxx Vrchního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Příslušník zahraničního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úkolů podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx právním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

§60

Xxxxxx vyšetřování na xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx sborů jako xxxxxx x xx xxxxxx povolení podle §158x xxxx. 4 x §158x trestního xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, po xxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pomoc xxxxx xxxxxxxx 2 xx x požadavek xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxx xxxx být xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo příslušníka Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx státu za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rozhoduje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x případě xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů její xxxxxxx.

§61

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

(1) Příslušník Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx příslušník Generální xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx agent xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství x Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Praze. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x právní xxxxx.".

41. Xx §65x xx xxxxxx nový §65x, xxxxx zní:

"§65c

V xxxxx přidělení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939 xxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, která jsou x tomto xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přeshraničního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxx Krajského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx.".

42. Xx §66 se xxxxxx xxxx §66x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§66x

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx orgán xxxxxx žádost cizozemského xxxxxx x právní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci pro xxxxx zajištění výkonu xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti, xxx, xx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx náhradní xxxxxxx podle §79x xxxxxxxxx řádu xx xx xxxx předpokládaného xxxxxx x trestné xxxxxxxx.".

43. X §74 xxxx. 4 xx xxxxx "xx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "může xxx odepřeno".

44. V §79 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "neprodleně novou xxxxxx x xxxxxxxx" x xxxxx "bez xxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "neprodleně".

45. X §79 xx xx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xx postupuje, xxxx-xx xxxxx, x xxxxx vyžádání xxx x xxxxxxx xxx xxxx dříve podána xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

46. X §83 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, který xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx xx Xxxxx republiky zajistí Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx-xx tato lhůta x xxxxxxxx, xxx xx převážená xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jiného vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx pro odevzdání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx plynout

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx převoz osoby x cizího státu xxxxxxxxxxxxxxx pozemní xxxx xxxxx dopravy, xxxx

x) xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.

47. X §83 odst. 4 větě xxxxx x x §306 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx".

48. Xx xxxxx xxxxxxx §84 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx".

49. X §84 xxxx. 1 x x §197 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) x d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) a x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

50. V §84 odst. 3 xx xxxxx "xx x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x) xxxx d)".

51. X §84 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxx xxxxx §79 xxxx. 1 xxxxxxx platnosti, xxxx-xx xxxxx dodána

a) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ochranného opatření.".

52. X §85 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxx xxx vydaná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxx xxxxx udělen. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx důvody, xxx xxxxx nebylo možné xxxxxxx dodatečný xxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojeného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xx zbavením xxxxxx xxxxxxx xxxx x výkonem xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojeného xx zbavením xxxxxx xxxxxxx xxxx že xxxxxxxx dodatečný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

53. V §87 xxxx. 1 xxxx xxxxx x v §202 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "xx xxxx xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "se xxxx xxxxx xxxxxxx".

54. V §91 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "2" xx vkládají slova "xxxx. x) nebo x)".

55. V §92 xxxx. 8 x x §203 xxxx. 10 větě xxxxxxxx xx xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "1".

56. X §95 xxxx. 3 xx xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxx "Xxxxx těmto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; byl-li xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zamítnut x xxxxxx uvedeného ve xxxx xxxxx, vrací xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx šetření.".

 57. §96 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§96

Zjednodušené xxxxxx

(1) Jestliže osoba, x xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s vydáním xx cizího xxxxx, xxxxxxxxxx §90, §91 xxxx. 1 xxxx. x), c) xx x), j) a x) a §92 xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx existenci xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, namísto xxxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 podá xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, že xx dán xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §91 odst. 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxxx, jako xx osoba, x xxxxx xxxxxx jde, xxxxxxxxxx x xxx, xx si přeje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx; obdobně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx vydání xxx, odvolá xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx, o xxxxx vydání jde, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx být osoba, x xxxxx xxxxxx xxx, poučena xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu, xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx vydání, a xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx do předběžného xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx postupuje, xxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Jestliže xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přítomnost xxx xxxxxxxx nebo veřejném xxxxxxxx, předseda xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx se xxxxxx vrací xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx zástupce xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx neučinila xxxxxxxxxx x tom, xx xx přeje xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx osoba, x xxxxx xxxxxx jde, xxxxxxx xxxxx odstavce 2 udělí, xxxxxxxxxx §95 a 97 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vazebním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx této osoby xx vydávací vazby xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx podle §101 xxxx. 1 xxxxx ve veřejném xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §99. Xxxxxx-xx však xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxx některý z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), l), n), x) xxxx x), xxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx podle odstavce 1. Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zástupce postupuje, xxxx xx xxxxx, x jejíž xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xx přeje udělit xxxxxxx s xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 nastane xxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x §92 xxxx. 7 xxxx. x), x) xxxx g) xxxx xxx zjištěn důvod xxx xxxxxxxx předběžného xxxxxxx uvedený v §92 xxxx. 7 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xx xxxxx, o xxxxx xxxxxx xxx, x xxxx rozhodování xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Proti těmto xxxxxxxxxxx je přípustná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxx jde, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx až x xxxxxxx xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx návrh xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx x xxxx rozhodne o xxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vazby na xxxxx xxxxxxxx xxxxx §101 xxxx. 1 xxxxx o odložení xxxxxx xxxxx §99. Xxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx poradě.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xx je xxx některý x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §91 xxxx. 1 xxxx. x), h), x), x), x), x), x) xxxx x).

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx nebo xx xxxx xxxxx o xxxxxx, x souhlasu xxxxx x vydáním x xxxx důsledcích.".

58. X §97 odst. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

59. V §99 odst. 1 xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Předseda xxxxxx může xxxxxxxxxx x odložení xxxxxx xxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx je předmětem xxxxxxx x xxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vedeného x České xxxxxxxxx, xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uloženy xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx které xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.".

60. X §99 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

61. X §99 odst. 2 xxxx. d) xx slova "xxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, pravomocně xxxxxx xxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx opatření xxxxxxx xx zbavením xxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxx, x xxxxx vydání xxx, xxxxxxx nepodmíněný xxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

62. X §99 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx zástupce".

63. X §99 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vedeném x Xxxxx republice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx".

64. X §100 xx konci xxxxxxxx 4 a x §211 na xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojeného se xxxxxxxx xxxxxx svobody, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

65. X §100 xxxx. 6 xxxx xxxxx x x §211 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxxxx," xxxxxxx.

66. X §100 xxxx. 6 xx za xxxx xxxxx xxxxxx věta "Xxxx xxxxx nesmí xxx delší xxx 1 měsíc, xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxx, xxxx 6 xxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx svobody.".

67. X §101 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxx souhlasu xxxxx x xxxxxxx".

68. X §103 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Pokud x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vydanou xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xx xx začne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné opatření xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx který xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, před xxx, než xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxx xxxx informuje x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, rozhodne, xxx x xxxxxx, xxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který jej xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obdržení xxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stížnost. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx cizí xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiměřeně podle §88 xxxx. 3.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx jako odstavec 5.

69. X §116 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".

70. X §120 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "g), x) nebo m)" xxxxxxxxx xxxxx "e) xxxx x) xxxxx §205 xxxx. 3 xxxx. x)".

71. V §121 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

72. X §123 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx věta "Xxxxx xxxxx, vůči xxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx části anebo xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx poté, xx bylo v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; §239x trestního xxxx xx xxxxx xxxxxxx.".

73. X §124 xx xx odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx zaplacena peněžitá xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx tak, xx xxxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx náležejících xxxxxxxxxx xxxx zúčastněné xxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty xx xxxx peněžité xxxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx rozhodnutí.".

Dosavadní odstavce 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

74. V §124 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxx-xx xxxx cizozemské xxxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxx xx skutků, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx ochranného xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zčásti nevykonatelným, xxxxxxx xxx rozhodování xxxxx odstavce 2, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vykoná x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx cizozemské xxxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxx x celému xxxxxx xxxx ochrannému xxxxxxxx, soud x xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxx xx zbývající xxxxx xxxxxxx.".

75. V §125 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx náhradní xxxxxxx xxxxx, xxxxx poté, xx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zemřela nebo xxxx prohlášena za xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

76. X §125 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx číslo "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

77. X §131 odst. 1 xxxx xxxxx xx xx slova "xxxxxx xxxxxxx," vkládají xxxxx "které má xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx," x xxxxx "věznici xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

78. Xx §134 xx vkládají xxxx §134x x 134b, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§134x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se majetku

(1) Xxxx-xx xx zřejmé x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, vyrozumí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx, xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích přísluší xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxx, že xx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxx zabrán xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxx případě xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizí xxxx x propadnutí nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jej upozorní, xx xxxxxx-xx ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx cizozemského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx propadnutí nebo xxxxxxx takového majetku, xxxx s xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Informuje-li xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 x xxxxxx bránícím propadnutí xxxx xxxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx x xxxxx státu xxxx osoba, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x soud, který xxxxxxx o uznání x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxx xxxx xx uznání x výkonu cizozemského xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Následně soud xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jen xx část propadlého xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cizí stát xxxx xx uznání x výkonu cizozemského xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, soud xx xxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx uzná cizozemské xxxxxxxxxx xx zbylém xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx ministerstva. Je-li xx potřebné xxx xxxxxxxxx výkonu uznaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x zajištění xxxxxxx, kterého xx xxxxxxxx x xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týká. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případně xxx xxxx rozsudek x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx-xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx o tom xxxxxxxx cizí stát. Xxxxxxxxxx §127 se xxxxx přiměřeně.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxx ministerstvo xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, ministerstvo x xxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, x xxxxxxxxxxx složku xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§134b

Výkon rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Není-li xx zřejmé z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajícího xx xxxxxxx uznaného xx základě Dohody x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx x Evropským xxxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska xx straně xxxxx xx dne 30. xxxxx 2021 (xxxx xxx "Xxxxxx xxxx Xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), vyrozumí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem Xxxxx xxxxxxxxx, x xxx, že se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Dohody xxxx Xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Předseda xxxxxx xxxx uvede, zda xxx x majetkovou xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Británie x Xxxxxxxxx Irska (xxxx xxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx"). Nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zároveň xxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxxxxx x xxx, xxxxxxx cizozemskému orgánu xx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx zaslat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x zároveň xxxxx stát upozorní, xx xxxxxx-xx ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx cizozemského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx o přiznaném xxxxxx poškozeného xx xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx majetku, xxxx x ním xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx s xxxxx právním xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §134x xxxx. 3 x 4 xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx království xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxx, xx xxxxxxxx xxxx zabraný xxxxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxxxx, ministerstvo x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí soud, xxxxx cizozemské rozhodnutí xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §134x xxxx. 3 x zároveň xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx královstvím x xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxxxx x cizím xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx na vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx informaci xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

79. §135 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§135

Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Umožňuje-li takový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx majetku, xxxxx propadl xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx uzavření xxxxxx xxxxxx mu může xxxxx xxxx, který xxxxxxx o xxxxxx x výkonu cizozemského xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx Ministerstvu financí xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx uzavření xxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxx byl zabrán xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx náhradu škody, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxx následovně:

a) xxxxxxxx-xx xxxx byly-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 10 000 EUR, xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx vyšší xxx 10 000 XXX, xxxxxxxx této částky xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx připadá Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tato xxx xx prodá, xxxxx její povaha xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu; ohledně xxxxxx získané xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx písmen x) x b), nebo

d) xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, zůstává České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích přísluší xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky. X xxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sankce je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ministerstvo.

(4) Přepočet xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx cizího xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, o xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a která xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx příslušná x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.".

80. X §136 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxx ministerstvo xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx na základě Xxxxxx xxxx Xxxx x Spojeným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxx x xxx, zda x dané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterému xxx přiznán xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx žádá o xxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx, xx právo poškozeného xx uspokojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxx o použití xxxxxxxxx prostředků z xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uspokojení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxx způsobem, pokud xxxx skutečnosti nastaly xxxx sdílením xxxxxxxxxx xxxx zabraného xxxxxxx.".

81. Xx §137 xx xxxxxx xxxx §137x, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§137x

Xxxxxx speciality

Požádal-li xxxx xxxx x souhlas xx stíháním xxxxx, xxxxx má být xxxx xxxx tomuto xxxxxx státu předána xxxxx §137, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx spáchaný xxxx xxxxx předáním x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření, xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxx xxxx byla xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx podle §103. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx má být xxxxxxx, xxxxxxx, a xxxxx již xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx stupni xx xxxx, v níž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxx xxx, xxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx soud, xxxxx xxxxxxx x prvním xxxxxx ve xxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

&xxxx;82. §140 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§140

Xxxxxxx propadlého nebo xxxxxxxxx majetku

(1) Při xxxxxxx majetku, který xxxxxxx xxxx byl xxxxxx x cizím xxxxx xx žádost Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §135 xxxx. 1 xxxx xxxxx a xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx majetku xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx. Xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx se Xxxxxxxx královstvím nedohodne xxxxx, xxx sdílení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx zabrán xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx království xx xxxxxxx Dohody xxxx Xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx újmy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx-xx nebo xxxx-xx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 10 000 XXX, xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx nebo byly-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 10 000 XXX, polovina této xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Spojenému xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zpeněžení, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx majetek xxxxxxx x cizího xxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx touto xxxxxxxxxxx složkou xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, kterému bylo xxxxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx soudu týkající xx majetku, x xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx sdílení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x majetkovou trestní xxxxxx, xxxxx zároveň, xxx mají xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx označeny.".

83. X §146 xxxx. 3 větě druhé xx xx xxxxx "3" vkládají slova "x 4".

84. V §164 xxxx xxxxx xx xxxxx "odst. 2 xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx. 1 věty xxxxx x poslední, §96 xxxx. 4 věty xxxxx x třetí, §96 xxxx. 7".

85. X §171 xxxx xxxxxxxx xx číslo "6" nahrazuje xxxxxx "7".

86. X §174 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "x odst. 2" xxxxxxxxx xxxxxx ", §125 odst. 3".

87. X §175 xxxx. 4 xxxx první xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx hranici".

88. V §185 odst. 2, §189 xxxx. 2, §215 xxxx. 5 xxxx xxxxx, §226 xxxx. 2, §239 xxxx. 2, §251 xxxx. 3, §257, §261 xxxx. 2, §273 odst. 3, §278 xxxx. 4, §292 odst. 2, §298 odst. 2, §314 odst. 2, §323 xxxx. 5 x x §336 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.

89. X §193 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx též pro xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 větě xxxxx xxxx x xxxxxxx je xxxx xxxxxxx z překážek xxxxxxxxx v §79 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx

x) xx xxxxxxx xxx více skutků, x xxxxx xxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §79 xxxx. 2 xxxx. x), c) xxxx x), nebo

b) xxx xxx xxxxx xxxxx xx tutéž xxxxx dosud platný xxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx druhé x není vůči xxxx dána xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §79 odst. 2 písm. a), x) xxxx x).".

90. X §193 xxxx. 6 větě xxxxx xx za xxxxx "Xxxx" vkládá slovo "xxxxxxxxxx".

91. X §193 xxxx. 10 se xx xxxxx "xxxx" xxxxxx xxxxx "neprodleně", xx slova "rozkaz x" se vkládá xxxxx "současně" x xxxxx "bez zbytečného xxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxx".

92. X §193 se xx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxx "Obdobně xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx, xx xxxxxx xxx vydán evropský xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx.".

93. Na xxxxx xxxxxxx §197 se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx jeho xxxxxxxxx".

94. X §197 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu, nebo

b) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

95. V §203 xxxx. 10 xxxx xxxxx xx xxxxx ", obhájce a xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".

&xxxx;96. §205 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§205

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxx xxxx rozhodne na xxxxx xxxxxxxx zástupce xx xxxxxxxx zasedání, xxx xx osoba xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx; proti tomuto xxxxxxxxxx je přípustná xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo 3, nebo x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6, xxxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx státu předá. Xxxxxxxxxx §188 odst. 1 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx státnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx-xx xxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxx nepředá, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx státu s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vydán xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx neposkytl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 6,

b) trestní xxxxxxx xxx xxx xxxxxx je v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx amnestie, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zatýkací xxxxxx nebyl xxxxx xxx xxxxxx, za xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nejvyšší délkou xxxxxx xxxxxxx 1 xxx, xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxx x délce xxxxxxx 4 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxx §199 odst. 1 a xxxxxx xxxxxxx některá x xxxxxxxx uvedených v §199 xxxx. 2, xxxx nebyl xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxx §199 odst. 4,

x) xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx vyplývajícími xxx Xxxxxx republiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx důvodná xxxxx, xx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx, byla ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx původu, xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, příslušnosti x xxxxxx národnostní xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx občanství nebo xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx výkonu nepodmíněného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ochranného opatření xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx republice, xxxxx členském státu xxxx x přidruženém xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky uvedené x §11 xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx se xx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vydán xx xxxxxx předání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jsou splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x tato xxxxx xxxx soudem xx protokolu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx ochranného opatření xx xxxxxxxxxxx státu,

b) xx skutek xxxxxxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v §207; v xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x toho důvodu, xx právní předpisy Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx druh daní, xxxxxxxx xxxx xxx xxxx neobsahují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx, cel xxxx xxxx jako xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) trestní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx podle právního xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx skutek xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) jde x xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx skutek, xxx xxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx proti xxxx xxxxx vede xxxxxxx xxxxxx, nebo xxx skutek, xxxxx xxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx případů, kdy xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xx vyžadujícím xxxxx, zejména z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx výkonu,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nejde x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxx stíhání xxx xxx xxxxxx xxxxxx proti xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) skončilo xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 2 písm. x) xxxx x) xxxxxxxxx řádu, xxxx

x) xxxxxxxx zatýkací rozkaz xxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyneseným x nepřítomnosti této xxxxx, xxxxxx

1. xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx včas xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřední informaci x datu a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tak, xx xxxx jednoznačně xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, xx jednání xxxx xxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx x x její xxxxxxxxxxxxx,

2. osoba, x xxxxx xxxxxxx jde, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obhájce, xxxxxxx xx xxxx zvolila, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxx xxxxx obhajoval, x xxx xxx xxxxxx,

3. xxxxx, x xxxxx xxxxxxx jde, xxxx, xx jí xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxx výslovně xxxxxxx x xxxx xxxxx xx nové xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxx x novém xxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x může vést xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx takového xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxx zpět, xxxx

4. xxxxx, o jejíž xxxxxxx jde, nebylo xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx předání, xxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx x svém xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nových xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx původního rozhodnutí, x bude xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazů xxx xxxxxxx xxxxxx x u některého x xxxx xx xxx xxxxx pro xxxxxxxxx, soud xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx osoba xxxxx x xxx které xx xxxxxxx. Xx-xx xxxx x některého xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), lze xxxxx do vyžadujícího xxxxx předat pro xxxxxxx tyto xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se x xxxx rozhodování xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx neznámý xxxxx xxxxxxxxx nepodaří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx soud postupuje, xxxxxxxx xx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx důvod xxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §203 xxxx. 9 xxxx. c), x) xxxx x) xxxx xxx zjištěn xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §203 odst. 9 xxxx. x). Jestliže xx xxxxx, x xxxxx předání jde, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nachází xx xxxxx, soud rozhodne x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Proti xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí podle xxxx xxxxx odkladný xxxxxx. Okamžikem nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zamítnutí návrhu xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxx; xxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxx se xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxx x xxx, xx xx osoba nepředá, x xx-xx tato xxxxx x předběžné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x jejím propuštění, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxxxxxx účinek xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx ihned xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx podána xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 5 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a Policejní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

97. X §206 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxx-xx xxxx, že se xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx stížnost xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx udělení xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx stížnost xxxxxxxxx. Ustanovení hlavy xxxxxx oddílu prvního xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, x xxxxxxxx §70, 70a, §71 xxxx. 1 xxxx xxxxx a §71 xxxx. 2 písm. x), xxxxx xx xxxxx přiměřeně.".

98. X §207 xx slova ", ledaže popis xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx zatýkacím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

99. §208 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§208

Zjednodušené xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xx xx přeje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, ustanovení §203 xxxx. 9 xxxx. x), §205 xxxx. 1, §205 xxxx. 2 xxxx. a), x) x x) x §205 xxxx. 3 xxxx. a) xx x) x x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx skončení předběžného xxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, namísto návrhu xxxxx §205 xxxx. 1 xxxx návrh xxxxx xx opatření xxxxxxxx xxxx osoby x předáním. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §205 xxxx. 2 xxxx. x), e) xx x) a x §205 xxxx. 3 písm. d) xx x), postupuje, xxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx, prohlášení x xxx, že si xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, neučinila; xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, o jejíž xxxxxxx jde, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx přeje xxxxxx souhlas s xxxxxxxx.

(2) Souhlas x xxxxxxxx uděluje xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx přítomnosti xxxxxxx xx vazebním nebo xxxxxxxx xxxxxxxx. Před xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, x xxxxx předání xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x významu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx s xxx xxxxxxx, xxxxxx vzdání xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxx-xx o xxxxxx České republiky xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xx xxxx udělením souhlasu xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx by xxxxx §205 xxxx. 2 xxxx. a) x §205 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §205 xxxx. 3 xxxx. x), xx osobu xxxxx xxxxxx také x tom, že xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx byl evropský xxxxxxxx rozkaz xxxxx.

(3) Xxxxxxxx osoba, x xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx, řízení xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx postupuje, xxxx xx tato xxxxx neučinila xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxx xxxxxxx pobyt xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx, opakovaně nepodaří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, čímž xx xxxxxx vrací xx předběžného šetření x xxxxxx zástupce xxxxxxxxx, jako by xxxx xxxxx neučinila xxxxxxxxxx x xxx, xx si xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx, souhlas podle xxxxxxxx 2 udělí, xxxxxxxxxx §205 odst. 1 xx neužije x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zasedání x xxxxx xxxx xxxxx do předávací xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx předávací xxxxx §206 xxxx. 1 anebo ve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §210. Shledá-li xxxx xxxxxxxx senátu, že xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §205 odst. 2 xxxx. x), e) xx x) x x §205 odst. 3 písm. x) xx f), xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx návrhu podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Okamžikem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx řízení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxxx postupuje, jako xx osoba, x xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §203 xxxx. 9 xxxx. x), x) nebo x) nebo xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx předběžného xxxxxxx xxxxxxx x §203 xxxx. 9 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx. Jestliže xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx jde, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vazbě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx. Xxxxx těmto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o předání xxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) Pokud osoba, x jejíž předání xxx, udělí souhlas x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konaného o xxxxxx xx její xxxxxxx, státní zástupce xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §205 odst. 1 zpět a xxxx rozhodne o xxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §206 odst. 1 xxxxx x odložení xxxxxxx podle §210. Xxxxx xxxxx §205 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx vzít xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, než xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx poradě.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxx, shledá-li státní xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §205 xxxx. 2 xxxx. x), x) až x) x x §205 xxxx. 3 xxxx. d) xx x).

(8) X pravomocných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán vyžadujícího xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.".

100. X §209 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxx nahrazuje větou "Xxx xxxxxxxxxxxxx předání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx předběžné vazby xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odložení xxxxxxx xx 10 xxx xx udělení xxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxx.".

101. X §210 xxxx. 1 xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Soud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, než xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx trestního xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbavením osobní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx území.".

102. V §210 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "byl xxxxxxxxxx xxxxxx trest xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx, x jejíž xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx".

103. X §210 xxxx. 2 xx na konci xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbavením osobní xxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx" x xxxx poslední xx nahrazuje větou "Xxxx druhá se xxxxx obdobně xx xxxxxxxxxx o propuštění xxxxx z předávací xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předání xx po rozhodnutí x xxxxxxx.".

104. X §210 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "x nejde-li x xxxxxxxxxxxx předání" xxxxxxx.

105. V §211 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxx, nebo 6 xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

106. V §213 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx vydání".

107. X §215 xxxx. 1 x x §215 odst. 5 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "2 písm. x)" xxxxxxxxx slovy "3 písm. a)".

108. X §215 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx xxxxxx členského xxxxx x trvalým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".

109. X §218 odst. 1 xxxx xxxxxxxx x x §218 odst. 2 xxxx první xx xxxxx "15 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "1 xxxxxx".

110. V §218 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xxxxx xxxx rozhodl xxxxx §95, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, který x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx souhlasu x vydáním xxxxx xx tohoto xxxxxxx xxxxx.".

111. X §218 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 1 x xxx, xx xx osoba xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx souhlasu x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydání podle §95 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx." x xx xxxx xxxxxxxx xx slovo "předání" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §206".

112. X §225 odst. 1 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxx §205 xxxx. 3 xxxx. x) x §207 se xxxxxxx.".

113. X §225 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "nepředá" nahrazuje xxxxx "nemusí xxxxxx".

114. X §225 xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) a x).

115. X §225 xxxx. 2 písm. x), §245 odst. 1 xxxx. b) x v §365 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "by xxxxxx xxxxxxxxxxx".

116. X xxxxx xxxx xxxxx II xx xx díl 4 xxxxxx xxxx xxx 5, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxx 5

Xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§225x

Xxxxxxxxx osob xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxx x Spojeným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx evropského zatýkacího xxxxxxx.".

117. X xxxxx xxxx xxxxxx hlavy XXX xxx: "ZAJIŠTĚNÍ XXXX X MAJETKU".

 118. X části páté xxxxx XXX nadpis xxxx 1 xxx: "Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2018/1805".

119. X části xxxx xxxxx III xxxx 1 xx xx xxxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx x nadpis xxxxxx 1, které xxxxx:

"Xxxxx 1

Xxxxxxxx ustanovení".

120. X §226 xxxx. 1 x 2 x x §228 xxxx. 2 xx slova "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx dílu".

121. X §228 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx díl".

122. X xxxxx xxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxx "Díl 2" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx 2".

123. X §229 xxxx. 2, §278 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §278 xxxx. 2 xx 4, §280 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §281 xxxx. 1 xxxx první, §292 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §292 xxxx. 2 xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

124. X xxxxx xxxx xxxxx XXX xx xxxxxxxx "Xxx 3" xxxxxxxxx označením "Xxxxx 3".

125. §233 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§233

Xxxxxx x xxxxx příkazu x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx uzná xxxxxx k zajištění xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxx xxxx neuznání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, x xxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hlavy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v osvědčení xxxx proto, že xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, nebylo x osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x zajištění věci xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částka xx xx xxxx hodnoty xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79x trestního xxxx až xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx pátého xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx příkazu x zajištění věci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxx xxxxx České republiky.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uznat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, pokud

a) xx xxxxxx nenaplňoval znaky xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx x jednání xxxxxxx x §234; x xxxxxxx trestných xxxx týkajících xx xxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx pouze x toho xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx neukládají xxxxxx druh xxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx a výkon xx byly x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) věc, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepodléhá xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxxx, xxxx osvědčení xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx příkazu xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného jazyka, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přijmout.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 a 5 učiní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx nebo xx xxxx xxxx xx xxxxx, vůči xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxxxx o xxx xx návrh xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(8) Justiční orgán xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 5 xxxx. x) vyzve xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby mu xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx osvědčení, xxxx xxxxxxxx znění xxxx překlad xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jazyka. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx pokud xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx příkaz.

(9) Proti xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uznává, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §146x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx. Stížností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(10) Justiční xxxxx neprodleně informuje xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo neuznání xxxxxxx, o zajištění xxxxxx rozhodnutí nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, x xxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x o výsledku xxxxxx o této xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 15 xx xxxxxxx.

126. X §234, §243 větě xxxxx, §265 xxxx xxxxx, §282 a 363 xx xxxxx ", xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

127. V §235 odst. 1 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "rozhodnout x odložení xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "odložit xxxxx".

128. X xxxxx xxxx hlavě XXX xx xxxxxxxx "Xxx 4" nahrazuje označením "Xxxxx 4".

129. V xxxxx xxxx xxxxx XXX xx xx xxx 1 vkládá xxxx díl 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxx 2

Xxxxxx x xxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805

Xxxxx 1

Společná xxxxxxxxxx

§238x

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx závazné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1805.

§238x

Xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx má xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx při xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx podávání xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx o xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx výsledku.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx

§238x

Xxxxxx k xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1805 xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části anebo xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx i xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, nebylo-li xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxx xxx xxxxxx k xxxxxxxxx směřuje, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, co xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

§238x

Xxxxxx zajištěného xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx poškozenému xxxxx §80 xxxxxxxxx řádu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Zajištění x Xxxxx xxxxxxxxx

§238x

Xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uznání příkazu x zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx §48 xxxx. 4, §48 xxxx. 5 xxxx xxxxx x §48 xxxx. 6 až 8.

§238x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxxx, který xxxxxxx x jiném xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805, lze xxxxx x xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxx by xxxxxxxxx znaky skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§238x

Xxxxxx z xxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx nebo xx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxx níž xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx x xxx xx xxxxx této xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu Xxxxxxxx xxxx.

§238x

Xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) X uznání xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1805, pro které

a) xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx příkazu x zajištění,

b) lze xxxxxxx výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx vykonat.

(3) X případě xxxxxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805 xxxxxxxx orgán x xxxxxxxx uvede, x jakých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx peněžitá částka xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79g xxxxxxxxx xxxx až xx výše předpokládaného xxxxxx x trestné xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx uznává x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxx uvedený x §146x odst. 1 xxxxxxxxx xxxx.

§238x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805 xxxxxxxxx.

§238x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx orgán xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §80 xx 81x trestního xxxx, pokud

a) byl xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx k zrušení xxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx uvedený v xx. 8 xxxx. 4 xxxx poslední xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2018/1805, nebo

c) xxx x xxxxxx uvedený x čl. 12 xxxx. 2 větě xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1805.

§238x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 29 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1805, xxxxxxxx xxxxx rozhodne x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx zajištěného majetku xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxx konzultací podle xx. 29 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1805 xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx orgán rozhodne x xxx, xx xxxxxxx poškozenému xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx členského xxxxx x tom, že x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x nevydání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxx

§238x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) X podání xxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 31 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/1805 x x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k uznání xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xx konzultacím a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx členském státu xxxxx xx. 31 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1805 xx příslušný xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxx xxxxxx spadá.

§238m

Regresní xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx vyplacené xxxxxxx škody jinému xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu x x uzavření xxxxxx x xxxx xxxxxx vyplacené xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1805.".

130. X §241 xxxx. 3 xxxx druhé, §263 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §280 odst. 3 xxxx druhé, §301 odst. 3 xxxx druhé, §325 xxxx. 3 xxxx xxxxx a x §344 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxx "§24" nahrazuje xxxxxx "§188 xxxx. 1 písm. a)".

131. X §241, §263, §280, §325 x x §344 se xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx §24 xxxxxxxxx xxxx xx užije xxxxxxxxx.".

132. X §242 xxxx. 2, §302 xxxx. 2 x x §326 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx".

133. X §244 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §304 odst. 3, §327 xxxx. 4 xxxx xxxxx x x §345 xxxx. 2 se slova "xxxxxx ukončí x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx ukončit. V xxxxxxx xxxxxxx".

134. X §244 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxxxx uznání xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx trvání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestním xxxxx, samosoudce xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x výkonu příslušný xxxxx jiného členského xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx postupu.".

135. X §245 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §245 odst. 3 větě xxxxxxxx x x §347 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "nemusí uznat".

136. X §245 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "nebo" xxxxxxx.

137. X §245 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx neobdržel, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka nebo xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

138. V §245 odst. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

139. V §245 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x)".

140. X §246 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §268 xxxx. 1 a v §348 xxxx xxxxx xx slova "není-li xxx důvod" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů".

141. X §246 xxxx. 1 xxxx první, §268 odst. 1, §285 xxxx. 1, §329 odst. 1 x x §348 xxxx xxxxx xx xxxxx "samosoudce xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

142. X §247 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx 3" zrušují.

143. X §247 odst. 2 xxxx xxxxx, §269 xxxx. 2 větě xxxxx, §288 odst. 3 větě první, §308 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §331 xxxx. 2 xxxx xxxxx x v §349 odst. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "a ukončí xxxxxx" zrušují.

144. V §247 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "uvedený x" xxxxxxxx xxxxx "§242 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxx-xx důvod uvedený x".

145. X §249 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".

146. V §255 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx" a xx xxxxx "soudce" xx xxxxxx xxxxx "xxxxx".

147. X §264 xxxx. 2 a x §281 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx takového rozhodnutí xxxxxx a" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx xxxxxx x uznání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx".

148. §267 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§267

Xxxxxx pro xxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx uznat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) uznání a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx pravomocně rozhodnuté,

b) xx skutek nenaplňoval xxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x §265; v případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxx druh xxxx, xxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, poplatků, xxx nebo měny xxxx právní xxxxxxxx xxxxxx členského státu,

c) xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x imunit, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx směřuje, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vůči xxx xxxxxxx, ledaže

1. xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx informována x datu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo jiným xxxxxxxx obdržela úřední xxxxxxxxx o datu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednání soudu xxx, že xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxx a xxxx informována, xx xxxxxxx může xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx si xxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xx byl xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a ten xxx xxxxxx, xxxx

3. xxxx, xx xx xxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx poučena o xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx věci xxxx právu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx využití xxxxxxxx xxxx účast v xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx, nebo xx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zpět,

f) xxxxxxx peněžitý xxxxx xxxx plnění xx xxxxx xxx 70 XXX; xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxx xx výkon xxxxxx xxxxxxx takovým rozhodnutím xx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxx skutek, jehož xxxxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro skutek xxxxxxxx

1. zcela xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; přitom xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutku, xxxx

2. xxxx území státu, x jehož xxxxxxxxxx xxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx nebylo xxxxx takový xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx postihnout, pokud xx xxx spáchán xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, nebo

i) takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx zjevně xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx připojeno, nebo xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx jazyka nebo xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soud.

(3) Před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. i) samosoudce xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx členského státu, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, osvědčení, xxxx xxxxxxxx znění xxxx překlad xxxxxxxxx xx příslušného jazyka. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx ve stanovené xxxxx, aniž by xxxxx xxxxxxxxx důvody, xxx které xxx xxxxxx xxxxxx, nemusí xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxx důvody pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) nebo x), samosoudce si xxxx rozhodnutím o xxxxxxxx takového rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu; takové xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rovněž, je-li xxx jiný důvod xxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 24 xx xxxxxxx.

149. X §268 xxxx. 5 xx xxxxx "kursu xxxxxxxxxx trhu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "ke dni" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxx".

150. X §268 odst. 7 xx slova "samosoudce xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví".

151. X §269 xxxx. 1 větě první x x §331 xxxx. 1 větě xxxxx se slova "x 3 až 5" xxxxxxx.

152. V §269 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx slova "uvedený x" vkládají slova "§264 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx řízení. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x".

&xxxx;153. X xxxxx xxxx hlavě VII xxxxxx dílu 1 xxx: "Rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státům, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805".

154. X xxxxx páté xxxxx XXX dílu 1 se za xxxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 1, xxxxx znějí:

"Oddíl 1

Xxxxxx x výkon rozhodnutí xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx".

155. X §280 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) X postupu podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx soud, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první, xx xxxxxxxxx krajský xxxx, v xxxxx xxxxxx xx zdržuje xxxxx, vůči xxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx-xx takové místo xxxxxxx, je příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx soud, x jehož xxxxxx xx sídlo. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx několika xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx x xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

156. X §281 xxxx. 1 xxxx xxxxx se slova "xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxxxxx xxxx vydal xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "upozorní xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxx úspěšného xxxxxx xxxxxxxxxx ukládajícího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx".

157. X §283 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx vkládá věta "Xxxxx xxxxx, xxxx xxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, co xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zemřela xxxx xxxx prohlášena za xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; §239x trestního xxxx xx užije xxxxxxx.".

158. §284 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§284

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx neuzná xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx, x xxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx jde, xxx xxxxxxx xxxx xxx zabrán, xxxxxxx xx, xxx xxxxxx xxxx jej xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx v osvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxxxxx, xxx byly xxxxxxx rozhodnutím jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx vykonány x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, vůči xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx nemusí xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx státu, pokud

a) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx x xxxxxxx x překážkou věci xxxxxxxxxx rozhodnuté,

b) by xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x §282; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxx, poplatků, xxx xxxx měny xxxxx xxxxxxxxxx jiného členského xxxxx neuznat xxxxx x xxxx xxxxxx, xx právní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx cel xxxx neobsahují stejná xxxxxxxxxx týkající se xxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx výsad x xxxxxx, xxx xxxxx xx vyňata x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení,

e) xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx třetích xxxx,

x) takové rozhodnutí xxxx vydáno v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx

1. xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x datu x místu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu, xxxxx vedlo k xxxxxx rozhodnutí, nebo xxxxx způsobem obdržela xxxxxx informaci x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx jednoznačně zjištěno, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx informována, xx xxxxxxx může xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x její nepřítomnosti,

2. xxxxxx x nařízeném xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx obhájce, kterého xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx jí xxx ustanoven, xxx xx na xxxxxxx xxxxx obhajoval, x xxx xxx učinil, xxxx

3. xxxx, co xx xxxx osobně xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx poučena x xxxx xxxxx xx xxxx projednání xxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x novém nebo xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přezkoumání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vzdala, nebo xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx prostředek vzala xxxx,

x) xxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x takové xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

h) xxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx skutku,

2. xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx území xxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xx nebylo xxxxx xxxxxx skutek xxxxxxx stíhat, xxxxx xx byl xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x §278 xxxx. 2, x to x xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx zabrání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obdobném trestním xxxxxx vedeném v Xxxxx republice, nebo

4. xxxxxxx v §278 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx neúplné, neodpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přijmout.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xx jaké míry xx xxxxx, xxxx xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pravomoci xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxx na xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx vyzve příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby mu xx xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx opravené xxxxx xxxx překlad xxxxxxxxx xx příslušného xxxxxx. Zároveň jej xxxxxxxx, xx xxxxx xxx neučiní xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx nemohl učinit, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxx neuznání rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx b) xxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx 1 xxxx 2, samosoudce si xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.".

159. X §285 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx-xx xxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx-xx samosoudce" x xxxxx "až 4" xx xxxxxxxxx slovy "x 3".

160. X §285 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx základě xx xxx zaplacena xxxxxxxx částka xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcí náležejících xxxxxxxxxx nebo zúčastněné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx rozhodnutí.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx odstavce 3 x 4.

161. V §285 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx trhu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" a xxxxx "ke dni" xx nahrazují xxxxx "xxx xxx".

162. V §288 odst. 1 xxxx první xx xxxxx "a 3 xx 5" xxxxxxxxx xxxxx "a 2".

163. X §288 xxxx. 3 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx v" xxxxxxxx xxxxx "§281 xxxx. 2, může ukončit xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x".

164. X §289 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxx-xx xx x sdílený xxxxxxx xxxxx §290, xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xx povinnost xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxx xxxxx §290 x".

165. X §289 xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xx-xx xx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx.".

166. X §290 xxxx. 5 větě první xx xxxxx "x §291" x slova "xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

167. X §290 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx xxxxx:

"(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx připsány xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu uvedené x xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxx, x xxx, která xxxxxxxxxxx složka xxxxx xx příslušná xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx organizační xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku.".

168. Xx xxxxx §291 xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vysoké, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §55.".

169. X xxxxx xxxx xxxxx VII xx xxxxxxxx "Xxx 2" xxxxxxxxx označením "Xxxxx 2".

170. V §293 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxx organizační xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx".

171. Xx §295 xx xxxxxx nový §295a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§295x

Xxxxxxx

Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxx x uznáním x výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46.".

172. X části páté xxxxx XXX se xxxxxxxx "Xxx 3" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Oddíl 3".

173. V části xxxx hlavě VII xx za xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, který xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxx 2

Xxxxxx ke konfiskaci xx xxxxxx x xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805

Xxxxx 1

Společná xxxxxxxxxx

§297x

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx dílu se xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1805.

§297b

Součinnost

(1) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xx xxx xxxxxx příkaz ke xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx uznání x xxxxx příkazu xx konfiskaci.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x usnadňování xxxxxxxxxx x xxxxxx členskými xxxxx poskytne xxxx xxxxxxxxxxxx na jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx konfiskaci xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v jiných xxxxxxxxx státech x x xxxxx xxxxxx x uznání a xxxxxx příkazů ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Uznání x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx

§297x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx příslušnosti soudu x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx §280 xxxx. 1 x 2.

(2) Má-li xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 8 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1805, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §188 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §24 trestního xxxx xx užije xxxxxxxxx.

§297x

Xxxxxxxxx xxxxxx příkazu ke xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx, x xxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx jde, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx upozorní xxxxx xxxxxx členského státu, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx nutné, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§297x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx skutek, xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2018/1805, xxx uznat x xxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx podle xxxxx Xxxxx republiky.

§297f

Rozhodnutí o xxxxxx x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx užije §283 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx-xx pochybnost o xxx, xxx nebo xx xxxx xxxx xx xxxxx, vůči xxx příkaz ke xxxxxxxxxx směřuje, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2018/1805 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx stížnost, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

§297x

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxxxx xxxx příkaz ke xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, současně xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §124 odst. 2 x 3 se xxxxx xxxxxxx.

(2) Příkaz xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx hodnoty xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx vysloví xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx náležejících obviněnému xxxx zúčastněné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ke konfiskaci xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxx nebo xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxx xx konfiskaci xxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx x xxxx skutečnosti, x xxxxxx důsledku xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx příkaz xx konfiskaci ve xxxxxx rozsahu. V xxxxxxxxxx v takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xx. 29 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805 xxx xxxxxx xxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§297x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx příkazu xx xxxxxxxxxx samosoudce vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx x majetkem České xxxxxxxxx, o xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x případě pochybnosti xx dotáže xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x uvede, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx-xx o majetkovou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx členským xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1805 x xxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx-xx xx xxxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a výkonu xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x takovým majetkem xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s majetkem Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 o důvodu xxxxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx vykonány v xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx níž xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uhradila, xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx samosoudce zruší xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx se uváděný xxxxx vztahuje jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zabraného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, rozhodne xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx týká. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x výkonu příkazu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx samosoudce xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státnímu xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx-xx xxxxxx nebo ustanoven, x organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxx v xxxxxxxx 2 o xxx, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx majetek xx xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx vrácen xxxxxxxxxxx xxxx že probíhá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxxxxxxx řízení x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 xxxxxxxxx xxxx.

(5) Vyrozumí-li xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx samosoudce xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx v xxxxxxxx 2 o xxx, xx není xxx xxxxx bránící xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx náhradu škody xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx probíhá řízení x takovém xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ministerstvu x zašle mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí. Xxxxxxxxxx vyrozumí ministerstvo x xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx zaslat, x x dalších skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx sankce xxxxxxxxxx x hlediska uspokojení xxxxxx poškozených xxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, postupuje xx xxx xxxxxx trestu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle ustanovení xxxxx dvacáté první xxxxxxxxx xxxx.

§297x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příkazu xx xxxxxxxxxx podle xx. 21 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1805 xxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Zajištění xxxxxx xxxxxxx ke konfiskaci x xxxxx členském xxxxx

§297x

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx v souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(2) X zajištění xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx věci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§297x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Předseda senátu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx příkaz xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sankci xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx konfiskaci x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx informace xx ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx trestních sankcí, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx majetkového xxxxxx xx zvláštního xxxx xxxxxxxxxxxx nezaniklo, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxxxx o vydání xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jiným způsobem, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx o vydání xxxxxxx ke konfiskaci xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nároku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiloží x vyrozumění.

Oddíl 4

Vzájemné xxxxxx

§297x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 30 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805 xxxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zjištění stanoviska xxxxx, xxxxx rozhodl xx věci x xxxxxx stupni. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx si rovněž xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx souhlas x xxxxxxx použitím xxxxxxx x České xxxxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních vztazích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx majetkem.

(2) X xxxxxxxx dohody s xxxxx členským xxxxxx xxxxxxx sdílení xxxxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 7 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1805 xx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx; návrh xx xxxxxxxx takové xxxxxx xx xxxx podat xxxx, který rozhodl xx věci v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx věci xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předává xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; tato xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí x xxxxxx členského xxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx složkou státu xxxxxxxxxxxx.

(4) Přepočet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxx xxx, kdy xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterému xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx obdržel, x xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx příslušná xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaných xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x sdílení majetku. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, uvede xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§297x

Xxxxxxx nákladů

(1) K xxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx vysokých nebo xxxxxxxxxxx nákladů spojených x výkonem příkazu xx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805 x x uzavření xxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxx je příslušný xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

(2) Ke konzultacím x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 31 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805 xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx stupni.

§297n

Regresní xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx vyplacené xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxx vyplacené xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x uzavření dohody x xxxx úhrady xxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxx čl. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805.".

174. X §299 xxxx. 1 písm. x) x x §300 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vydaného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx orgánem xxxx jiným xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

175. V §301 xxxx. 3 se xx xxxx xxxxxx xxxxxx věta "Xxxxxxxxxx §24 trestního řádu xx xxxxx přiměřeně." x xx xxxx xxxxxxxx xx slova "x xxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxx".

176. X §304 odst. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx výměry xxxxxx xxxx ochranného xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx neuznání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x důvodech xxxxxxxx xxxxxxx.".

177. §305 včetně xxxxxxx xxx:

"§305

Xxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí

(1) Soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; v případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx měny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xx právní xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, poplatků xxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx měny xxxx právní předpisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, vůči níž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, požívá xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxx, xxxx xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx nebyla xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx vzhledem x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx trestný xxx,

x) xxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo ochranného xxxxxxxx činila x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxx 6 xxxxxx; xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx,

x) takové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osoby, vůči xxx xxxxxxx, xxxxxx

1. xxxx xxxx osobně xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx o datu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vedlo x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informaci x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tak, xx xxxx jednoznačně xxxxxxxx, xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věděla x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx nepřítomnosti,

2. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx zvolila, xxxx který xx xxx xxxxxxxxx, aby xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx tak xxxxxx, xxxx

3. xxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxxx xxxxxxxx poučena x xxxx xxxxx xx nové xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přezkoumání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx vést xx xxxxx původního xxxxxxxxxx, xx takového xxxxx xxxxxxxx vzdala, nebo xx v příslušné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek xxxxx xxxx,

x) uložený trest xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx s xxxxxxx xx právní xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx systém xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx uloženého xxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x souhlas xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření vůči xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx který xxxx xxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx letadla xxxxx xxxxxx vzdušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spáchání xxxxxx, nebo

k) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, toto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jazyka, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prohlášení České xxxxxxxxx přijmout.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx nebo xx xxxx xxxx xx xxxxx, vůči níž xxxxxxxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pravomoci xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxx xx návrh xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxx jím xxxxxxxxx zaslal xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxx nebo překlad xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, že xxxxx xxx neučiní xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xx uvedl podstatné xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx nemusí xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Jsou-li xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), g) xxxx x), předseda xxxxxx si před xxxxxxxxxxx x neuznání xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li dán xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, je x xxxxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxx o jejím xxxxxxxxxx. Proti tomuto xxxxxxxxxx xx přípustná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx podána ihned xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx bylo rozhodnuto x xxxxxxxx.".

178. Na xxxxx xxxxxxx §306 xx xxxxxxxx xxxxx "x výkon".

179. X §306 odst. 1 xx xxxxx "xxxx-xx xxx důvod" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x důvodů", xxxxx "soud xxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx" x xxxxx "xx 4" xx xxxxxxxxx slovy ", 3 x 5".

180. X §306 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx ", a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

181. X §307 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx to xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx".

182. X §308 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xx slova "xxxxxxx v" vkládají xxxxx "§302 xxxx. 2, může xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx důvod xxxxxxx x".

183. X §309 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx a".

184. V §311 xxxx. 1 xxxx první se xx slova "xxxx xxxxxxxxxx opatření," xxxxxxxx xxxxx "které má xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx nebo v xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence," a xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření" se xxxxxxxxx slovy "příslušnému xxxxxxxx".

185. X §315 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí".

186. X §315 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "vyslovil souhlas".

187. X §315 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx tohoto rozhodnutí".

188. X §319 odst. 1 se věta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xx ve xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, předají xx xxxxxx Vězeňské xxxxxx.".

189. §320 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§320

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx-xx příslušný xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx o souhlas xx stíháním xxxxx, xxxxx má být xxxx byla tomuto xxxxx předána, nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobou x xxxxx členském státu xxx xxxx skutek xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxx nebo xxxx předána, postupuje xx xxxxxxxxx podle §216. Příslušným x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, zdržuje, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x prvním xxxxxx xx xxxx, x xxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx, o jehož xxxxx xxx, xxxx x jehož xxxxxx xx nachází soud, xxxxx rozhodl x xxxxxx stupni xx xxxx, x níž xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx, x to xx xxxxx státního xxxxxxxx.".

190. V §324 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

191. X §327 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Pokud xxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx anebo xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx opatření, dohledu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxx takového xxxxxxx.".

192. §328 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§328

Důvody pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx byly x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pravomocně rozhodnuté,

b) xx skutek xxxxxxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx měny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xx právní xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx daní, xxxxxxxx xxxx xxx xxxx neobsahují stejná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxxxxx státu,

c) xxxxx, xxxx níž rozhodnutí xxxxxx členského státu xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx nebo mezinárodního xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxx níž xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx směřuje, by xxxxxx xxxxx právního xxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x svému xxxx odpovědná za xxxxxxx xxx,

x) xxxxx, xx xxxxxx mají xxx trest, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, činila x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí soudu xxxx než 6 xxxxxx; nelze-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x v xxxxx případě,

f) takové xxxxxxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osoby, xxxx níž směřuje, xxxxxx

1. xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, že jednání xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vyneseno x x xxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. věděla x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pověřila xxxxxxx, xxxxxxx si sama xxxxxxx, xxxx xxxxx xx byl ustanoven, xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x ten xxx xxxxxx, xxxx

3. xxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxx výslovně xxxxxxx o xxxx xxxxx xx nové xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prostředku, jejichž xxxxxxx umožňuje xxxx xxxxx x novém xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxx nových xxxxxx x xxxx vést xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx takového xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx je x xxxxxxxxx xxxxx neuplatnila xxxx opravný prostředek xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, ochranné xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x ohledem na xxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxx systém xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx,

x) výkon xxxxxx xxxxxxxxx takovým xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x takové xxxxxxxxxx xxxx vydáno xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx x pravomoci xxxxxx Xxxxx republiky,

i) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutku, nebo

j) xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, x takovému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx neúplné, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx připojeno, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prohlášení Xxxxx republiky xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xx jaké míry xx osoba, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx z pravomoci xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx x xxx na xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. j) xxxxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx, xxxx opravené xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušného xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx pokud xxx neučiní xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xx uvedl podstatné xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uznat rozhodnutí.

(4) Xxxx-xx dány důvody xxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx vždy vyžádá xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx stanovisko si xxxx vyžádat xxxxxx, xx-xx dán xxxx xxxxx pro xxxxxxxx.".

193. X §329 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx-xx xxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nevyužije-li xxxxxxxxxx podle §328 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxx".

194. X §331 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx slova "xxxxxxx x" xxxxxxxx slova "§326 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x".

195. V §333 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) x x).

196. X §333 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx směřující x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) osoba, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, již xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx bydliště, x tato xxxxxxxxxx xxxxx řádnému xxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.

197. X §333 xxxx. 6 větě druhé x x §333 xxxx. 8 větě xxxxx xx slova "xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x x) x x odstavci 5".

198. V §339 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) xx x).

199. X §347 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "skutek" xxxxxxxxx xxxxx "by xxxxxx" x xxxxx "nenaplňuje" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

200. V §347 xxxx. 1 se xx konci xxxxxxx x) slovo ", xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx.

201. X §347 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxx příkaz x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zčásti na xxxxx České republiky xxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx registrovány x České republice; xxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx spáchání xxxxxx, xxxx".

&xxxx;202. X §347 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx, ve kterém xxx xxxxxxxx ochranný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky přijmout.".

203. X §347 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

204. X §347 xxxx. 3 se xxxx xxxxx zrušuje.

205. X §347 xxxx. 3 větě první xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx o" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

206. V §349 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx ", 3 a 4" xxxxxxx.

207. V §349 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "uvedený x" xxxxxxxx slova "§345 xxxx. 2 xxxx v §352 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxxxx řízení. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x".

208. V §350 xxxx. 2 větě xxxxx, §354 xxxx. 2, §360 odst. 2 xxxx xxxxx, §360 xxxx. 3, §363 a x §392 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "právním" xxxxxxx.

209. X §351 xxxx. 1 větě druhé xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxx "1 xxxx. x)".

210. X §351 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Samosoudce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx příkazu, nebo

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx evropského ochranného xxxxxxx.".

211. V §351 xx za odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Samosoudce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx zde xxx xxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxx o případ xxxxxxx x §352 xxxx. 2 větě xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

212. X §351 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxx 3" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 3 x 4".

213. X §352 xxxx. 2 větě xxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx rozhodnout".

214. V §360 xxxx. 1 xx xxxxx "a xxxx. 6 xx 9" xxxxxxxxx xxxxx ", §48 xxxx. 6 až 9 x §48x".

215. X §362 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "sdělí" nahrazuje xxxxxx "xxxx", xxxxx "xxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "sdělit" x xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

216. X §365 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx".

217. X §366 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "není-li xxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxxx" x slova "xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx o xxx".

218. X §367 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx vyšetřovací příkaz xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxx xxxxxx xxxxxx, než xxxxx je v xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx, xxx lze jej xxxxxxx xxxxx úkonem xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příkazu.".

219. X §367 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je x xxx uveden, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zasahuje xx práv xxxxxxx xxxxx x menší xxxx xxx xxxx xxxxxx pomoci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 a 4.

220. X §367 xxxx. 3 xx xxxxx "1 písm. x)" xxxxxxxxx číslem "1".

221. X §367 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 1" nahrazují xxxxx "odstavců 1 x 2".

222. X §374 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

"(1) Xxxxx je třeba xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx senátu x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx zástupce vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx tento xxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx současně xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx. Návrh státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx takového xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx vydat x xx podání xxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxx xx užijí xxxxxxxxx.

(2) Evropský vyšetřovací xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx48) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x něm xxxxxxx. Pokud evropský xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx určitý xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx senátu, xxxxx x xxxxxxxxx, xx ve vztahu x tomuto xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx kterého xx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx, v xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx46). Ustanovení §45 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxxx.".

223. Xx §375 xx xxxxxx nový §375x, xxxxx zní:

"§375a

(1) Xxxxxx-xx xxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx posoudí xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §376 xxxx. a). Xxxxxx-xx xx výhrady xxxxx právní xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příkaz potvrdil xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x státní xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx soudce xxxx předseda xxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx vydání evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x jím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx úkonu xxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §376 písm. x).".

224. V §378 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetřovacího xxxxxxx xx ustanovení §42 xxxx. 2 a §43 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

225. X §382 xxxx. 1, §384 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §386 xxxx. 1, §388 xxxx. 1, §389 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení x x §391 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slovo "xx" xxxxxxxxx xxxxx "může xxx".

226. V §394 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "3" nahrazuje číslem "4".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx, je-li x xxxxx xxxxx vedeno xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 104/2013 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx národního xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Eurojustu xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují za xxxxxxxx x asistenta xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1727 xx xxx 14. xxxxxxxxx 2018 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx justiční xxxxxxxxxx x trestních věcech (Xxxxxxxx) x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/187/XXX. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx-xx osoba, x jejíž xxxxxx xxxx předání jde, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx senátu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 104/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxx o uznání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jiným členským xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx o xxxxxx a výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxxxxx xxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, která xxxx zahájena xxxxx xxxx 19. prosince 2020, se dokončí xxxxx xxxxxx x. 104/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Příslušnost xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x uznání x zajištění výkonu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x řízení x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 104/2013 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. III

Zákon č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Xx., zákona x. 149/1969 Sb., xxxxxx x. 48/1973 Xx., xxxxxx x. 29/1978 Xx., zákona x. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Sb., xxxxxx č. 178/1990 Xx., xxxxxx č. 303/1990 Sb., xxxxxx x. 558/1991 Sb., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx č. 115/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx č. 166/1998 Xx., xxxxxx č. 191/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona č. 227/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 77/2001 Xx., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 424/2001 Xx., xxxxxx x. 200/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., zákona x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 283/2004 Xx., zákona x. 539/2004 Xx., zákona x. 587/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 45/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 239/2005 Xx., xxxxxx č. 394/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 253/2006 Xx., xxxxxx č. 321/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., zákona x. 179/2007 Sb., xxxxxx x. 345/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 90/2008 Xx., xxxxxx č. 121/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., zákona x. 135/2008 Xx., xxxxxx č. 177/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 457/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., zákona x. 52/2009 Sb., xxxxxx x. 218/2009 Xx., zákona x. 272/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 163/2010 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 219/2010 Xx., xxxxxx x. 150/2011 Xx., xxxxxx č. 181/2011 Xx., zákona x. 207/2011 Xx., zákona x. 330/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 348/2011 Xx., zákona x. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 459/2011 Xx., nálezu Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 43/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., zákona x. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 390/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., zákona x. 105/2013 Sb., xxxxxx x. 141/2014 Xx., xxxxxx x. 77/2015 Xx., zákona č. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 150/2016 Xx., xxxxxx x. 163/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 301/2016 Xx., xxxxxx x. 455/2016 Sb., xxxxxx x. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Sb., zákona x. 57/2017 Xx., xxxxxx x. 58/2017 Xx., xxxxxx x. 59/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Xx., zákona č. 178/2018 Xx., zákona x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 203/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 114/2020 Sb., xxxxxx x. 165/2020 Xx., xxxxxx x. 333/2020 Xx., xxxxxx x. 220/2021 Sb., xxxxxx x. 418/2021 Xx. x xxxxxx x. 130/2022 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §29 se na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx ", x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

2. V §29 xxxx. 2 xxxx první x x §110x větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx," vkládají xxxxx "x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

3. X §63 se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxx prostředků xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, uvedla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxxxxxx xx jiné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako odstavec 4.

4. X §64 xxxx. 4 se xx konci xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x §63 xxxx. 3".

5. X §77x odst. 3 xxxx xxxxx xx xx slovo "zajištění" xxxxxxxx xxxxx "podle §47, 78, 79, 79x, 79x, 344x, 347 xxxx 358x".

6. X §79x xxxx. 1 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx činný v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

7. V §79x xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxx, xx xxxxx orgán xxxx xxxxx provedou xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx věc xxxxxxxxx.".

8. X §79x xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zkrácené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx".

9. V §79x xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx odůvodnění".

10. X §80 xxxx. 1 se xx xxxx třetí xxxxxx xxxx "Byla-li xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx za xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx až xxxxx.".

11. Za §101x xx xxxxxx nový §101x, xxxxx xxx:

"§101x

Xx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxx xxxxxx důstojnosti v xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §168 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§198 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxx žijící xx xxxxxxxxx xxxxxx (§199 xxxxxxxxx xxxxxxxx) jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení.".

12. V §125 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxx poškozeného x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx ukládána xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx").".

13. X §130 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx škody nebo xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx rozsudkem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sankce x xxxxxxxxx xx jinou xxxxxx xxx xxxx x xx znám. Xxxxxxxx se těmto xxxxxx doručí, i xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyhlášení.".

14. X §134 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Usnesení xxxx obsahovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, xx-xx xxxxx usnesením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

15. X §137 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx též xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxx xxx xxxx x xx-xx xxxx.".

16. X §183 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxxxx §157 xxxx. 3 až 5 xx použije obdobně.".

17. X §265h odst. 3 a x §266 odst. 7 xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx mělo xxx pozastaveno xxxxxxxxx x věcmi, xxxxx xxxxxxxx xxxx byly xxxxxxx na základě xxxxxxxx rozhodnutí".

18. X §265x xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx-xx Xxxxxxxx soud návrhu, xxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušen xxxxx xxxx pozastaveno xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

19. X §265x odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx senátu Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x věcmi, které xxxxxxxx xxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

20. V §275 xxxx. 4 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. V §275 xxxx. 4 xx xx větu xxxxx xxxxxx věta "Xxxxx xxx učiní, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx neprodleně odložen xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nakládání x propadlými xxxx xxxxxxxxx věcmi.".

22. X §314x se na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které zní:

"g) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx žádat x xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx získaného xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí, xx-xx xxxxxxxx příkazem xxxxxxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxx.".

23. X §314x odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx vlastních xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, doručí xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx v trestním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx příkazem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x poškozený xx xxxxx osobou xxx xxxx x xx znám.".

24. X §344x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "nebo xxx-xx takový trest xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,".

25. Xx konci §345 se doplňuje xxxx "Předseda senátu xxxxxxx xxxxx, zda xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx sankci.".

26. X §347 odst. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "nebo xxx-xx xxxxxx trest xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,".

27. X §349b xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxx xxxxxxxxxx".

28. X §349b xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

29. V §358b xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "majetku," vkládají xxxxx "nebo bylo-li xxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxx x je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 229/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., zákona x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 280/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 480/2003 Xx., zákona x. 41/2004 Xx., xxxxxx č. 218/2004 Xx., zákona č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 22/2006 Xx., xxxxxx x. 140/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 139/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 457/2008 Xx., xxxxxx x. 153/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona č. 18/2012 Sb., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., zákona č. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 311/2013 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx č. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 51/2016 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx., zákona x. 185/2016 Sb., xxxxxx č. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., zákona x. 55/2017 Xx., xxxxxx č. 65/2017 Xx., zákona x. 104/2017 Sb., zákona x. 118/2020 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 225/2022 Xx. x xxxxxx x. 362/2022 Xx., se mění xxxxx:

1. X §15 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxx nakládání x majetkem, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x uznání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx týkajícího xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx28x) xxxx příkazu ke xxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx28x), se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx97) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx uznávání xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx konfiskaci. Xxxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžením xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx příslušný xx xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 28x, 28b a 97 xxxxx:

"28x) §124 x 285 xxxxxx x. 104/2013 Xx., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805 xx xxx 14. xxxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxx uznávání xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx ke xxxxxxxxxx.

97) §135, 290 a 297x xxxxxx x. 104/2013 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

2. X §16 xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 31x x 31x xxx:

"(3) Nabude-li xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 2 větě xxxx, xxxxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) x xxxxx majetkem xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx věcech trestních31a) xxxxxxxxxx, xx není xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx složka x uvedené xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx jiný xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxx x xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu vydaného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx31x).

31x) §134x xxxx. 4, §289 xxxx. 5 a §297x xxxx. 5 xxxxxx x. 104/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

31x) §134x xxxx. 3, §289 xxxx. 4 x §297x odst. 3 x 4 zákona x. 104/2013 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

3. X §16 xx xxxxxxxx odstavec 4, který xxx:

"(4) Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) x xxx, že rozhodl x xxxxxxxxxxx nakládání x věcí, xxxxx xxxxxxxx nebo byla xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx postup xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, neboť xx x dané xxxxxxx věci xxxx xxxxxx o mimořádném xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§11) neprodleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx x xxxx nebylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx její xxxxxxxx vrácení původnímu xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxx, že xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, příslušná organizační xxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

Xx. X

X §88x xxxx. 3 xxxxxx č. 218/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činy a x xxxxxxxxxx ve xxxxxx mládeže a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 77/2015 Xx., xxxxxx č. 86/2015 Xx. x xxxxxx x. 55/2017 Xx., xx xxxxx "xxxx 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 1 xxxxxx 2".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 279/2003 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona č. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Sb., xxxxxx č. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx č. 86/2015 Xx., zákona x. 55/2017 Xx. x xxxxxx x. 225/2022 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Zkrácené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxx orgánu xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.".

3. X §2 xxxx. 2 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxxx x zajištění" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxx xxxxxxxxxx".

4. X §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx usnesení o xxxxxxxxx bez odůvodnění".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., zákona x. 181/2011 Sb., xxxxxx č. 330/2011 Xx., zákona č. 357/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 193/2012 Xx., zákona x. 360/2012 Xx., xxxxxx č. 390/2012 Xx., zákona č. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx č. 259/2013 Xx., xxxxxx x. 141/2014 Sb., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx č. 165/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 150/2016 Xx., xxxxxx č. 163/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 321/2016 Xx., xxxxxx x. 323/2016 Sb., xxxxxx x. 455/2016 Xx., xxxxxx x. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 58/2017 Xx., zákona x. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., zákona x. 114/2020 Xx., xxxxxx x. 165/2020 Xx., zákona č. 333/2020 Xx., xxxxxx x. 336/2020 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 206/2021 Xx., xxxxxx x. 220/2021 Xx., xxxxxx č. 417/2021 Xx., xxxxxx x. 130/2022 Sb. x xxxxxx x. 240/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §66 xx xx konci xxxxxxxx 5 doplňuje xxxx "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. X §70 xx na xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

3. V §71 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx práva x propadlé náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

4. V §104 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx "; xxxxxxxx práva x xxx nezanikají".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložených x xxxxxxxx řízení

Čl. XXXX

Xxxxx č. 59/2017 Sb., x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 178/2018 Xx., xxxxxx č. 333/2020 Xx. x zákona x. 261/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxxx části xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx X, xxxxx xxxxx:

"XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX".

2. §1 včetně nadpisu xxx:

"§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložených

a) v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení vedeném xxxxxx České republiky,

b) x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx jen "jiný xxxxxxx stát"), xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805 xx dne 14. xxxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo

c) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx (xxxx jen "Xxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Dohody x xxxxxxx x spolupráci xxxx Evropskou unií x Xxxxxxxxx společenstvím xxx xxxxxxxx energii xx jedné xxxxxx x Spojeným xxxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxx ze xxx 30. dubna 2021 (xxxx jen "Xxxxxx xxxx Unií x Xxxxxxxx královstvím").".

3. X §2 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se slova ", x výjimkou xxxxxx uložené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uznáno, xx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx sankce rozhodl xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx si xxxxxxxxxx o jejím xxxxxxx xxxxxxxx podle §230 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

4. X §2 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxx členského xxxxx uznaným na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1805 nebo xxxxxxx xx Spojeném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx mezi Xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pachatel xxxxxxxx majetkovou škodu xxxx nemajetkovou xxxx xxxxx jím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx, se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

5. X §2 odst. 4 xxxx. x) a x) xx xxxxx "xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx majetkové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §230 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

6. X §2 xxxx. 4 písm. c) xx xxxxx "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zasedání xxxxx §230 odst. 2 nebo 3 xxxxxxxxx xxxx, nebo" xxxxxxx.

7. X §2 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) kterému xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx státu byla x souvislosti x xxxxxxxx činem, x xxxxxxxx jehož spáchání xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.".

8. Xx §3 xx xxxxxx xxxxxxxx x nadpis xxxxx XX, xxxxx xxxxx:

"XXXXX II

NAKLÁDÁNÍ X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX".

9. X §6 xxxx. 2 xx slova "1 xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "2 let".

10. X §6 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxx xxxxxx xx dobu, po xxxxxx bylo nakládání x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx, x rovněž xx xxxx, po kterou xxxxxxx xxxx soudní xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx rozhodný xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx.".

11. X §6 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx "; xxx-xx x věc, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2, lze xx xxx ponechat xxxxx x xxxxxxx, xx x xxxx jiný xxxxxxx stát udělil xxxxxxx xxxxx xx. 30 odst. 6 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2018/1805".

12. X §7 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxx.

13. X §7 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx a) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xx xxxxxxx x xxxxx členským xxxxxx xxxxx čl. 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2018/1805 nebo xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Dohody mezi Xxxx a Spojeným xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx trestních sankcí xxxxx §2 xxxx. 2, a".

Dosavadní písmeno x) se označuje xxxx písmeno x).

14. Xx §7 xx xxxxxx označení a xxxxxx hlavy XXX, xxxxx xxxxx:

"XXXXX III

USPOKOJENÍ XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX".

15. X §8 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx x xxxxx xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

16. X §8 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx x vině, xxxxxx x majetkové xxxxxxx xxxxxx a, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 4 xxxx. x), výroku x xxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx".

17. X §8 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

18. V §8 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxx ", x" xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) xx xxxxxxx.

19. X §8 xxxxxxxx 3 a 4 xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx připojí xxxxx xxxxxxxxxxxx trestního xxxxxxx nebo odsuzujícího xxxxxxxx vydaného x xxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx jehož xxxxxxxx xx xxxxxx majetkový xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uložena majetková xxxxxxx xxxxxx. Oprávněná xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 4 xxxx. x) až x) x žádosti xxxxxxx též kopii xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx majetkový xxxxx, x oprávněná xxxxx uvedená v §2 odst. 4 xxxx. x) k xxxxxxx připojí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyživovací xxxxxxxxxx. Oprávněná osoba x xxxxxxx připojí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nároku, xxxx-xx xx zřejmé x uvedených xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx příloh z xxxxxx xx ní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 4 písm. x), xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxx x §2 odst. 4 xxxx. b) xxxxxxx, xx ve xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx návrh xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx nesplní xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nároku ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v trestním xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odkázána xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxx tak xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxx na ní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxx ministerstvo x xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxxx xx bude xxxxx. Xxxxxxxx následně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nemůže xxxx xx xxx xxxxx nezamýšlí, je xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx.".

20. X §9 xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňují xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx do xxxx, než oprávněná xxxxx tuto přílohu xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx připojení xxxxxxx k žádosti, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

21. X §9 xxxx. 3 větě xxxxx xx slova "3 písm. a) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "4 xxxx. x), x) xxxx x)".

22. V §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xx zvláštní účet" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxx".

23. Xx §11 xx xxxxxx xxxx xxxxx XX, která včetně xxxxxxx xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX OSOB X XXXXXXXXXXXXXX PŘÍPADECH

Díl 1

Xxxxxxxxxx nároků oprávněných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uložené xxxxx členským státem x uznané v Xxxxx republice

§11a

(1) Xxxxxxxxx xxx uspokojení nároků xxxxxxxxx osoby uvedené x §2 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx konfiskaci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poškozenému. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx majetkového nároku xxxxxxxxx osoby, ministerstvo xxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx členský xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§11x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx odpovídající výši xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx přepočte xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu podle xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx připsány xx zvláštní xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx uspokojení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xx xxxxx xx xxxx, x xxxx byly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2. Xxxxx jsou peněžní xxxxxxxxxx x více xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důležitých x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxx již xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx získány všechny xxxxxxx prostředky xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(5) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx dozví, že x mezidobí xxxxx x úplnému xxxx xxxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu a xxxxxx se xxx, xxx x x xxxx výši xx xx získané xxxxxxx xxxxxxxxxx zaslat.

Díl 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků oprávněných xxxx z majetkové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§11x

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx uložil xxxxxxxxxx xxxxxxx sankci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, které xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805, x xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxx majetkového xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uspokojení xxxxx xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoba uspokojila xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx poškozeného xx xxxxxxx xxxxx, nemajetkové xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx přepočte xxxxxxx xxxxxxxxxx zaslané xxxxx xxxxxxxx státem na xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xx zvláštní xxxx.

(3) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xx 11.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx nároků oprávněných xxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxxx Unií x Xxxxxxxx královstvím

§11d

Uspokojení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx trestní xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx uvedené x §2 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x výkonu cizozemského xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx království x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poškozenému.

(2) Xxxxxxxxxxxx postupuje xxxxxxx xxxxx §11x.

§11x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx trestní xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxx republice

(1) Xxxxxxxxxxxx přepočte xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx kurzu vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §8 xx 11 xx xxxxxxx obdobně.".

24. Xx §11x se vkládá xxxxxxxx x nadpis xxxxx V, které xxxxx:

"XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX".

25. X §12 odst. 1 xx text "x) 2 %" xxxxxxxxx xxxxxx "c) 5 %".

26. X §12 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

"(4) Z peněžních xxxxxxxxxx x majetkové xxxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11x xxxx 11x, xxxxxxxxxxxx zašle xxxxxx část xxxxxxxx xxxxx čl. 30 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1805 nebo podle xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx spolupráci ve xxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu x vyrozumí jej x této xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

1) §135 odst. 2 xxxxxx č. 104/2013 Xx., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 422/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.