Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb.

418/2022 Sb.
 

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů Čl. III

Přechodná ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb. Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. VI

INFORMACE

418

XXXXXXXX

xx dne 9. xxxxxxxx 2022,

xxxxxx se xxxx vyhláška x. 500/2006 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxx x. 360/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 164/2022 Xx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §193 xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona x. 47/2020 Sb., zákona x. 403/2020 Xx. x xxxxxx x. 261/2021 Xx.:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x. 500/2006 Sb., x územně analytických xxxxxxxxxx, územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a způsobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

Čl. X

Xxxxxxxx č. 500/2006 Sb., x územně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky č. 458/2012 Sb. x xxxxxxxx x. 13/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxx §1 se xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxxx xxxx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.".

2. X §2 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x referenčním Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Výškovém xxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxxxxx.".

3. §3 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 x 17 xxx:

"§3

Xxxxxx x další xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxx plánovacích xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Státní xxxx, Xxxxxxxx mapa Xxxxx republiky x Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx1).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, tematická xxxxxx mapová xxxx x xxxxxxxxx mapa xxxxxxx správy. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mapa xxxx, xx-xx k xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx může být xxx polohopisné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx zjištěných vlastním xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ukládá x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx17) x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx vytvořit xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.

1) §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx d) xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx závazných xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 81/2011 Xx.

17) §3 xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Xx., ve znění xxxxxxxx vlády x. 81/2011 Sb.".

4. §9 xxx:

"§9

Xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje,

b) xxxxxxxx x xxxxxx x zásadách xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktualizace zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx nových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

5. §15 xxx:

"§15

Xxxxxx o uplatňování xxxxxxxx plánu xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územního xxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxx v územním xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu xxxxxxxx xxxxx s nadřazenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x politikou územního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §55 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxx územního xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx nepředvídaných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxx xxxxxx územního xxxxx,

x) pokyny pro xxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu x rozsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx,

x) návrhy xx xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx.".

6. §21 xx xxxxxxx.

7. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx čtvrtá, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXX STANDARD XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

(X §20x xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxx)

§21x

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx data.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx určující xxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxx x vlastnosti.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x označení xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx hloubku x rozlišení xxxxxxxxxx xxx.

(4) Výkresy x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 24 bit v xxxxxxxxx 300 xxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x názvu xxxxxxxxx, xxxxxxx území, zpracovateli, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx odůvodnění dokladem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§21b

Jednotný xxxxxxxx xxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx jevy xxxxxxxx xxxxx jsou

a) řešené xxxxx,

x) zastavěné území,

c) xxxxxxxxxxxx plochy,

d) plochy xxxxxxxxx,

x) xxxxxx změn x krajině,

f) plochy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx infrastruktury,

h) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) plochy x koridory, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uzavřením xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx územní studie xxxx vydáním xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) územní systém xxxxxxxxxx stability,

l) systém xxxxxxx zeleně,

m) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx územního xxxxx s prvky xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 19 x 20 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x rozdílným xxxxxxxx využití, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 21 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx grafické xxxxxxxxx xxxxx x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 22 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Standardizované xxxx hlavního výkresu xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx výkresech se x xxxxxx výkresech xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Standardizované xxxx hlavního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x v koordinačním xxxxxxx.

(5) Požadavky na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x souborů x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 23 k xxxx vyhlášce.

(6) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx grafické xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ploch x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx šestá xx xxxxxxxx jako xxxxx xxxx xx xxxxx.

8. X příloze č. 4 xx x xxxxxxx části I. xx xxxxx "Obsah" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx".

9. V příloze x. 4 části X. xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "politice xxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

10. Příloha x. 5 včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx č. 18 zní:

"Příloha č. 5 x vyhlášce x. 500/2006 Xx.

Xxxxx x struktura xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to v xxxxxxx, podrobnosti x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vlivy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vlivů jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Vyhodnocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx aktualizace xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxx, zpracované xxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxx posuzované xxxxxx plánovací dokumentace xx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx významný xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost18).

C. Xxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx hospodářský rozvoj x xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx území.

D. Vyhodnocení xxxxx posuzované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, hospodářský xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx území.

E. Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plochách x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxx.

18) Xxxxxxxx x. 142/2018 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxx x krajiny.".

11. X xxxxxxx x. 6 xx x xxxxxxxx xxxx xx konci xxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".

12. V xxxxxxx x. 7 xxxxx I. odst. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx stanovení xxxx, x němuž xx xxxxxxxx".

13. X xxxxxxx x. 7 xxxxx I. xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx nové písmeno x), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

14. X xxxxxxx x. 9 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx," vkládají xxxxx "územního rozvojového xxxxx,".

15. X příloze x. 11 xxxxx X. xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

16. Xx přílohu x. 18 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 19 xx 23, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx x. 19 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxxx standardizovaných xxxx xxxxxxxx xxxxx x prostředí GIS

Vrstva XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx vrstvy

Geometrie

Obsah

Název atributu

Obsah

Datový xxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

XxxxxxXxxxx_x

xxxxxx

xxxxxx území

Obec_Kod

šestimístné xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxx RÚIAN

celé číslo

UzemiPrvkyRP_p

plocha

vymezení xxxxx xxxxxxxx plánu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx

Xx

XxxxxxxxxXxxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx_Xxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXX

xxxx číslo

PlochyRZV_p

plocha

plochy x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx

XxxX

xxxxxx xxxxxxxx:

xxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxx

1

xxxxx

2

Xxx

xxx xxxxxx XXX

xxxx

xxx xxxxxxx x. 22

Xxxxx

xxxxx xxxxxx XXX

xxxx

xxx přílohy x. 22x

XxxxxxXxxxxxx_x

xxxxxx

xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx plochy

text

Ra

Typ

charakteristický xxx

xxxx

xxx xxxxxxx č. 22x

XxxxxxxxX_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXx

XxxxxxxxX_x

xxxxxx

xxxxxxxx vymezené xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxx

xxxxxxx xxxxxxxx územním xxxxxx

XXXx

xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXx

XxxxxxXxxx_x

xxxxxx

xxxxxx xxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx

xxxxxx xxxxxxxxx

Xx

xxxxxx změny v xxxxxxx

Xx

Xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx etapizace

text

E

PlochyPodm_p

plocha

plochy x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx plochy s xxxxxxxxx:

xxxx

xxxxxxxxxxx plánu

RPa

územní studie

USa

dohody x parcelaci

DOa

dohody x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

XXx

xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

XXx

Xxxxx

xxxxx xxxxx xxx splnění xxxxxxxx

xxxxx

xxxxx ve xxxxxxx XXXX-XX -XXx

XxxXxxXx_x

xxxxxx

xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx XXXXX

xxxx

xxx xxxxxxx x. 21a

VpsVpoAs_1

linie

veřejně xxxxxxxxx xxxxxx, opatření x asanace xxxxxxx

Xx

xxxxxxxxxxxxx XXXXX

xxxx

xxx xxxxxxx č. 21x

XXXX_x

xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XxxX

xxxxxx xxxxxxxx:

xxxx číslo

stav

1

návrh

2

Typ

typ xxxxx ÚSES:

text

nadregionální biokoridor

NRBK

nadregionální xxxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. XX

XXXXXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx biokoridor

LBK

lokální xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. XX

XXXXXXX

xxxxxxx biocentrum xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxx

xxxxxxxx prvku

text

dle xxxx. č. 21x

XxxxxxXxxxxxxXxxxxx_x

xxxxxx

xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx_Xxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obce xxx XXXXX

xxxx xxxxx

XxxxxxXxxXxxxxx_x

xxxxxx

xxxxxx významných xxxxxxxxx prostranství

Obec_Kod

šestimístné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx XXXXX

xxxx číslo

a xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx libovolných znaků, xx xxxx xxxx xx prvních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tečkou

b xxxxxxxxxxxxxxx kódy xxx xxxxxx s rozdílným xxxxxxxx využití

c XXXX xx xxxxxxxxx, MM xxxxx, DD xxx

x xxxxxxx znaky mohou xxx kód x xxxxx xxxxx ÚSES, xxxxx xxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx zkratky:

BK - xxxxxxxxxx

XXX - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX - xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využití

ÚSES - xxxxxx systém ekologické xxxxxxxxx

XXXXX - veřejně xxxxxxxxx stavba, opatření xx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx x. 20 x vyhlášce x. 500/2006 Sb.

Struktura xxxxxxxxxxxxxxxxx jevů územního xxxxx v prostředí XXX

Xxxxx vrstvy

Typ xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XxxxxxXxxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XxxxxxXxxxx_x

xxxxxxx xxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ploch xxxxxxxx xxxxx

XX

XxxxxXxxxxXX_x

xxxxxx

xxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XxxxxXxxxxXX_xx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx

XxxxxxxxxXxxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území

ZastaveneUzemi_d

popisný xxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XX

XxxxxxXXX_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx využití

PlochyRZV_typ1

popisný xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx kódy ploch XXX (xx. včetně xxxxxxxxxx indexu) xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx "stabilizované"

dle přílohy x. 22a

PlochyRZV_typ2

popisný text

kompletní xxxxxxx xxxx ploch XXX (xx. xxxxxx xxxxxxxxxx indexu) pro xxxxxx x časovém xxxxxxxxx "xxxxx"

xxx xxxxxxx x. 22x

XxxxxxXxxxxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XxxxxxXxxxxxx_xx

xxxxxxx text

identifikátory xxxxxxxx xxxxxx

Xx

XxxxxxXxxxxxx_xxx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxx kódy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx typ xxxxxx xxxxxxx

xxx xxxxxxx x. 22b

KoridoryP_p

plocha

vymezení koridorů xxxxxx vymezených

KoridoryP_id

popisný xxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vymezených xxxxxxx xxxxxx

XXXx

xxxxxxxxxxxxxx koridorů xxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxxx x nadřazené xxxxxxxxxxx

XXXx

XxxxxxxxX_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XxxxxxxxX_xx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxx koridorů xxx plochami x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXXx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxxx z nadřazené xxxxxxxxxxx

XXXx

XxxxxxXxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx ploch xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v krajině)

PlochyZmen_id

popisný xxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx:

xxxxxxxxxxxx plochy

Za

plochy xxxxxxxxx

Xx

xxxxxx xxxx x xxxxxxx

Xx

XxxxxxXxxx_xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxx

X

XxxxxxXxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx x xxxxx (uzavření xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxx)

XxxxxxXxxx_xx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx:

xxxxxxxxxxx xxxxx

XXx

xxxxxx xxxxxx

XXx

xxxxxx x xxxxxxxxx

XXx

xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

XXx

xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx

XXx

XxxxxxXxxx_xxxxx

xxxxxxx xxxx

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx splnění podmínek

datum xx xxxxxxx RRRR-MM-DDc

VpsVpoAs_p

plocha

vymezení xxxxxxx prospěšných xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx plošně

VpsVpoAs_idp

popisný text

identifikátory xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx xxxxxxx x. 21x

XxxXxxXx_x

xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XxxXxxXx_xxx

xxxxxxx text

identifikátory veřejně xxxxxxxxxxx staveb, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx přílohy č. 2xx

XXXX_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX_xxx1

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXXX x xxxxxxx horizontu "xxxx":

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx biocentrum xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx biocentrum xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxx biocentrum vložené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

XXXX_xxx2

xxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xxxx xxxxx XXXX v xxxxxxx xxxxxxxxx "návrh"

dle XXXX_xxx1

XXXX_xxxxxxxx

xxxxxxx text

označení xxxxx XXXX

xxx přílohy x. 21x

XxxxxxXxxxxxxXxxxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx

XxxxxxXxxxxxxXxxxxx_x

xxxxxxx xxxx

xxxxxxx kódy xxxxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx

XXX

XxxxxxXxxXxxxxx_x

xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství

SystemVerProstr_d

popisný xxxx

xxxxxxx xxxx definující xxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX

x dalšími xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tečkou

b xxxxxxxxxxxxxxx kódy xxx xxxxxx x rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx

x XXXX xx letopočet, XX xxxxx x DD xxx

x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx kód x název xxxxx XXXX, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odděleny xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx:

XXX - Xxxxxxxx-xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx podporované xxxxxxxxxxxx,

xxxxxx RZV - xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx využití

ÚSES - xxxxxx systém ekologické xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx x. 21 x vyhlášce x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxx s rozdílným xxxxxxxx xxxxxxx

x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx barvu 0-0-0

Xxxxxxx xxxxxxx:

XXX = xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX = xxxxxx xxxxxx

XXXXX = xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx

+ = xxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXX = veřejně xxxxxxxxx xxxxxx

XXX = xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

Příloha x. 22 x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx


Xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxx): xxxxx xxxxx černá (XXX 0-0-0) x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx (RGB 255-255-255). X&xxxx;xxxxxxx nutnosti xxx užít xxxxx xxxxx barvy (RGB 0-0-0) xxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx: barva xxxxx bílá (XXX 255-255-255) s obrysem černé xxxxx (XXX 0-0-0). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx písmo xxxxx xxxxx (XXX 0-0-0) xxx obrysu.

Obvodová xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxx (XXX 0-0-0).

Xxxxx návrhových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: vodorovné x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx (XXX 255-255-255).

Xxxxxxxx xxx xxxxx

x Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x Plochy zastavitelné, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx změn x xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx x. 23 x vyhlášce x. 500/2006 Sb.

Požadavky na xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x souborů x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxx složky / xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

XXX_xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx data x dále uvedeném xxxxxxx.

Xxxxxxx Hlavní xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx textovou xxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx soubory.

xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx Xxxx

xxxxxx_xx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx x CAD
Vrstvy xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx č. 20 x této vyhlášce, xxxxxxx Xxxxx vrstvy. Xxxxx xxxxxx obsahujících xxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 20 x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu b, xxxxx začínat xxxxxx X; xxxxxxx xxxxx xxxx xxx kombinace xxxxxxxxxxx znaků.

uvedeno v xxxxxxx x. 19 x této vyhlášce xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx

X xxxxxxx zpracování x XXX
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jevy, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxx x. 19 x této xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxxxx části územního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx X; dalšími xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx Texty

xxxxxx_text

Kompletní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx Přílohy x. 7 x této xxxxxxxx, xxxx X.

xxxxxx_xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce, xxxx XX.

xxxxxx_xx

Xxxxxxx texty

Členění xxxxxx Xxxxxxx

xxxxxx_xx_XXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx výkres

xxxxxx_n_HLU

Hlavní xxxxxx - urbanistická xxxxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx výkres - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxxx_x_XX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx_x_XXX

Xxxxxx předpokládaných záborů xxxxxxx fondu

xxxxxx_n

ostatní výkresy x xxxxxxxx

x Xxxxx "xxxxxx" představuje xxxxxxxxxxx xxx obce xxx xxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx.

x Viz příloha x. 7 x xxxx xxxxxxxx, xxxx X. xxxx. 4.

x Xxxxx "x" xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x Výraz "x" představuje číslo xxxxxxx xxx rozpisky, xxxxxxxx označení schématu.

Požadavky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat

Předávaný vždy

Alespoň xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

XXX

-----

Xxxxxxxxxx xxxx

-----

XXXX Xxxxxxxxx, XXX

Xxxxx

XXX/X

XXX, RTF, XXX - textový xxxxxx XX Xxxx xxxxx 6 x xxxxx, DOCX, XXX, XXXX

Xxxxxxx x xxxxxxxx

XXX/X x xxxxxxxxx 300 xxx

XXX, XXX, XXX

Xxxxxxxx

XXX

-----

".

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx změny xxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace, u xxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zadání nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu změny xxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 500/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

3. Xxx první změně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx x vyhláškou x. 500/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx-xx x xxxx xxx dne 1. xxxxx 2007 do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx xxxxxxxxx zadání xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2007 xxxxxxxxx §21a x 21x xxxxxxxx x. 500/2006 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. III

Vyhláška č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území, xx xxxxx xxxxxxxx x. 269/2009 Sb., xxxxxxxx č. 22/2010 Xx., vyhlášky č. 20/2011 Sb., xxxxxxxx x. 431/2012 Xx. x vyhlášky x. 360/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 odstavce 4 x 5 znějí:

"(4) Xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §4 až 18 xx s xxxxxxx na specifické xxxxxxxx x charakter xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo x dalším xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterého xx xxx xxxxxx xxxxxxxx plánu volí xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xx účelné, xxx podrobněji členěné xxxxxx dále xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využití uvedené x §4 xxxx. 3 xxxx. x), §5 odst. 3 xxxx. f), §6 xxxx. 3 písm. x), §7 xxxx. 3 xxxx. x), §7x xxxx. 3 xxxx. x), §8 xxxx. 3 xxxx. x), §9 xxxx. 3 xxxx. g), §10 xxxx. 3 xxxx. x), §11 xxxx. 3 xxxx. x), §12 xxxx. 3 xxxx. x), §13 xxxx. 3 xxxx. d), §14 xxxx. 3 xxxx. x), §15 odst. 3 xxxx. x), §16 xxxx. 3 xxxx. x), §17 xxxx. 3 xxxx. x), §18 odst. 3 xxxx. x) x §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxx vymezovat xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §4 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx plochy

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) bydlení xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx hromadného,

e) xxxxxxx xxxxxx.".

3. X §5 xxxx. 3 xx xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx všeobecné,".

Dosavadní písmena x) až e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) xx x).

4. X §6 xxxx. 3 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx a) až x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

5. X §7x odstavec 3 xxx:

"(3) Plochy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx - xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx - zahrady x xxxx,

x) xxxxxx ochranné x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx.".

6. X §8 odst. 3 xx xxxxxx xxxx písmeno a), xxxxx zní:

"a) xxxxxxx xxxxxx všeobecné,".

Dosavadní písmena x) až d) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

7. V §9 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx plochy

a) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) dopravy xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dopravy xxxx.".

8. X §10 xxxx. 3 se xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx písmena x) xx x).

9. X §11 odst. 3 xx xxxxxx nové xxxxxxx a), které xxx:

"x) výroby všeobecné,".

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx písmena x) xx x).

10. X §12 xxxx. 3 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxxxx výrobní xxxxxxxxx,".

11. X §13 xxxx. 3 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx d).

12. X §18 odst. 3 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx nerostů xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx c) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx d).

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Pořízení změny xxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace, x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx změny nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxx první xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvede xx xxxxxxx x vyhláškou x. 501/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

4. Xxxx-xx x xxxx xxx dne 1. xxxxx 2007 xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx xxxxxxxxx zadání xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx 1. ledna 2007 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stanoveno x §4 xx 19 xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x. 360/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 164/2022 Xx.

Xx. X

Xx xxxxxxxx č. 360/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx využívání xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 164/2022 Xx., se xx. XX xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx:

XxXx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 418/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2023.

Xxxxxx xxxxxxx č. 418/2002 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.