Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.12.2022.


Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023

411/2022 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ VE VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY V ROCE 2023

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Překážka ve výkonu volebního práva §3

Komise pro hlasování §4

Sčítací komise §5

Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování §6

HLAVA II - HLASOVÁNÍ U VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

Podmínky hlasování u volebního stanoviště §7

Zřízení volebního stanoviště §8

Způsob hlasování u volebního stanoviště §9

Evidence oprávněných voličů §10

HLAVA III - HLASOVÁNÍ PŘI POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

Podmínky hlasování při pobytovém zařízení §11

Sestavení seznamu oprávněných voličů v pobytovém zařízení §12

Způsob hlasování při pobytovém zařízení §13

Evidence oprávněných voličů §14

HLAVA IV - HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Podmínky hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §15

Sestavení seznamu oprávněných voličů pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §16

Způsob hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §17

Evidence oprávněných voličů §18

HLAVA V - PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ ZE SEZNAMU OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ

Předávání seznamů krajskému úřadu §19

Předávání evidencí obecním úřadům §20

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLBY PREZIDENTA

Předání volební dokumentace a volebních schránek §21

Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí a předání výsledků hlasování Českému statistickému úřadu §22

HLAVA VII - FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZPŮSOBŮ HLASOVÁNÍ

Nároky členů komisí pro hlasování a členů sčítacích komisí §23

Úhrada nákladů §24

HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SOUBĚHU VOLBY PREZIDENTA A REFERENDA §25

HLAVA IX - PŘESTUPKY §26

HLAVA X - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §27

HLAVA XI - ČASOVÁ PŮSOBNOST ZÁKONA §28

ČÁST DRUHÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §29

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §30

INFORMACE

411

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxx 2022

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasování xx xxxxx xxxxxxxxxx republiky x roce 2023
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ZPŮSOBY XXXXXXXXX VE XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX 2023

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx svobodě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1) před xxxxxxxxxxx xxxxx-19 (dále xxx "onemocnění") x xxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx (xxxx jen "volba xxxxxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxx ve dnech 13. x 14. xxxxx 2023 x xx xxxxx 27. x 28. ledna 2023, xxxx-xx se xxxxx xxxxx kolo xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx hlasovat x xxxxxxx nebo xxxxxxxx referendu xxxxxxx x souběhu s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prezidenta.

§2

Vymezení pojmů

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) karanténou nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví1) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx onemocněním,

b) xxxxxxxxx zařízením zařízení xxxxxxxxxx služeb, které xxxxxxxxx pobytové xxxxxx, xxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní výchovy xxxx ochranné xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího ochranu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) oprávněným xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx prezidenta (xxxx xxx "volební xxxxx") x

2. xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx osobou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx,

x) komisí xxx hlasování xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlasů odevzdaných xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Překážka xx výkonu xxxxxxxxx práva

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx osobní xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx prezidenta xxxxxxx zvláštního způsobu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx hlasování, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x vlastnoručně xxxxxxxx před xxxxxx xxx hlasování čestné xxxxxxxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx prokáže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx potvrzením x xxxxxxxxxx výsledku xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, aby xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx připadala xxxxxxx 1 xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx 5 xxxxxx pro hlasování.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xx 3 xxxxx, xxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxx, xxxxx z xxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx volební xxxxx xxxxxxx předsedovi xxxxxxxx xxxxxxx komise. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx přítomnost alespoň 2 členů xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x komisi xxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx komisi.

(4) Xxxxxxx xxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Krajský úřad xxxx zajišťuje xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx techniku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx nezbytně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pro účely xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx území xxxxx.

(2) Xxxxxxx komise xx 3 členy, xxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu zároveň xxxx, který x xxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise plní xxxxx, které volební xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx kraji, může xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx do sčítací xxxxxx xxxxx členy.

(3) Xx podmínky členství xx sčítací xxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx volební xxxxxx.

(4) Xxxxxxx komise xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx komise, které xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zajišťuje xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx sčítací komise, xxxxxx technických, xxxxxxxxxx x hygienických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§6

Obecné podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pořádek xxx xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxx pro hlasování. Xxxx pokyny x xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přítomné osoby. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxxxxx zastupuje xxx xxxxxxxx člen xxxxxx.

(2) Oprávněný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx cestovního xxxx, cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx pas"). X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx hlasování xxxx x xxxxxxx xxxxxx voliče prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx komise pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Oprávněný xxxxx, xxxxxxx byl vydán xxxxxxxx průkaz, je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX U XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§7

Xxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx volič, xxxxx má adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx, xxx xxxx xxxx volební xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx volič, xxxxxxx xxx vydán xxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxx volebního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x Hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x s Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxx xxxxx xxxxx x kraji xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx stanoví, xxx který xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx alespoň 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Volební xxxxxxxxxx xxxx xxx zřízeno xx xxxxx x xxxxxxxx dostupností xxxxxxxxxx xxxxxxx příjezd x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Informaci o xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx současně xxxxxxxx informaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra a xxxxxxx úřadům xx xxxx xxxxxxxx obvodu. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x způsobem v xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vybavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4.

§9

Xxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Hlasovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v průběhu xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xx 8 do 17 xxxxx, a xx výlučně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx stanovišti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněným xxxxxxx, kteří x 17 xxxxx xxxxxx xx hlasování xxxx xxxxxxxx stanovištěm. X xxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx hlasovat xxxx xxxxxxxxxxx voličů.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovišti x xxxxxxx od něj xx xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §6 x 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx x to xxxxxxxxx xxxxx, poskytne xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx hlasovací xxxxxx.

§10

Evidence xxxxxxxxxxx voličů

Komise xxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx voličů, xxxxx hlasovali u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx narození a xxxxxx x xxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, může xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) volič xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zařízení pracuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx x nachází xx x xxx v xxxx, xxx x xxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Sestavení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí krajský xxxx xxxxxxxxxx xx 16 hodin třetího xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pobytových zařízeních xx území xxxxx, xxxxx budou x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xxxxx xx vyrozumění xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po desáté xxxxxx xxxxxxx dne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx osob, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození a xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu. Xxxxxxx xxxx předá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx věty první x druhé xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx došlo k xxxxxxxx pobytového zařízení xx v xxxxx xxx xxxxx prezidenta; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze údaj x xxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x pobytové xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízení

(1) Komise xxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v době xx 8 xx 22 hodin dne xxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxx a xx 8 do 18 hodin xxxxxxx xxx xxxxx prezidenta. Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx hlasování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx prokázání xxxxxxx podmínek podle §6 x 11 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx x to volič, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x seznamu oprávněných xxxxxx, popřípadě do xxx xxxxxx, pouze xx xxxxxx xxxxx §11, xxxxxx vydala xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx uvede xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX DO XXXXXXXX XXXXXXXX VOLEBNÍ XXXXXXXX

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx hlasování zřízena.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zvláštní přenosné xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Oprávněný xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxx místa, xxx pobývá. Požádat xxx pouze xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx čísle xxxxxxxxxxx krajským xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 20 hodin xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx volič xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození, adresu x xxxxx místa xxxxxxxx pobytu, adresu xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxx, a telefonní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx krajský xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx informaci xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx obvyklým.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Krajský úřad xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 věty xxxxx.

§17

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xx 22 xxxxx prvního xxx xxxxx xxxxxxxxxx a xx 8 xx 14 xxxxx druhého xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx nejdéle o 3 xxxxxx. Xxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx voliče k xxxxxxxxx, vyčká xxxxxxx 10 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxx době, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxxxx xxxxxx označenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Požádá-li x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lístky.

§18

Xxxxxxxx oprávněných xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx podle §16 xxxx. 4 xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx umožněno.

XXXXX X

XXXXXXXXX ÚDAJŮ XX SEZNAMU XXXXXXXXXXX XXXXXX

§19

Xxxxxxxxx seznamů xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx podle §10, 14 x 18, xxxxxx xxxxxxxxxxx voličských xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, neprodleně krajskému xxxxx.

§20

Xxxxxxxxx evidencí obecním xxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx 14 xxxxx xxx před xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště, xxxxxxx úřadům příslušným xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx voliče.

(2) Krajský xxxx nejpozději x 10 xxxxx xxxxxxx xxx volby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Krajský xxxx nejpozději xx 22 hodin xxxxxxx xxx xxxxx prezidenta xxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x voličích, xxxxx xxxxxxxxx xxx pobytovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx pobytu voliče.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx krajským xxxxxx xxxxx odstavce 1 do výpisů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx předané xxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 poskytne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volební komisi, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, který xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx-xx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx voličů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu, x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxxxx xxxxxx obálku, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hlasování neumožní. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxx, xxxxx podle xxxxx přenesených do xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požádal x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX PREZIDENTA

§21

Předání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx krajskému úřadu x xxxxxxxxx zapečetěnou xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx komise xxx hlasování a xxxxxxx xxxx protokol. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x době po xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx dni xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx dni.

(2) Krajský xxxx předá volební xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx komise otevře xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx obdrží xxxxxxx xxxxxxx schránky xxxxxx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx.

§22

Zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výsledků hlasování Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxx, xx xxxxx xx obdobně použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxx a zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, kde xxxxxxx xxxxxx sčítá hlasy, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx,

x) členové Xxxxxx volební komise x xxxxxx sekretariátu,

d) xxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx hnutí,

e) xxxxxxxx sdělovacích prostředků, xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x organizací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, x Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Evropě, xxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxxx 3 xxx před prvním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyhotovení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx volebního zákona, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zápisu xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Sčítací xxxxxx xxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xx xxxxxxxxxx stanoveném Xxxxxx statistickým úřadem.

(5) Xxxxx statistický úřad xxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx sčítací xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro započtení xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx komise, x to prostřednictvím xxxxxxx speciálních xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ukládá x xxxxxxxxx úřadu.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§23

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx sčítacích xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx v obecném xxxxx.

(2) Xxxx komise xxx hlasování x xxxx sčítací komise, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx xx pracovní xxxx xxxxxxxx volno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkonu xxx xxxxxx x na xxxxxxx mzdy, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výdělku od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x pracovním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xx xxxxxxxxx činný, xx v xxxxxxx xxxxxx výdělku nárok xx paušální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx výši 340 Xx za xxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 000 Xx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx funkci x xxxxxxx se podílel xx xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx způsobem. Člen xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx 3 000 Xx. Bude-li xx konat xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx člena xxxxxxx xxxxxx xx zvyšuje x 1 000 Xx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx úřad.

§24

Xxxxxx nákladů

(1) Krajský xxxx x finančních xxxxxxxxxx poskytovaných ze xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xx činnost xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §23,

x) zajištění podmínek xxxxxxxx komisí pro xxxxxxxxx podle §4 x §8 odst. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx §5.

(2) Náklady na xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xx xxxxx x rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

HLAVA VIII

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X REFERENDA

§25

(1) Xxxxxxxx xx výkonu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx konání xxxxxxxxx xxx osoby x omezenou osobní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx oprávněné xxxxxxxx x referendu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), které xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Oprávněná xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízeného xxx xxxxx, v xxxx se xxxxxxx xxxx, xx které xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxx osoba xxxxx hlasovat,

b) x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, ve xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlasovat, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schránky, xxxxxxx-xx xx oprávněná xxxxx na xxxxx xxxx, ve které xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx oprávněná xxxxx xxxxx hlasovat.

(3) Obecní xxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxxx referendum, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejpozději 4 xxx před xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx předány xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(4) Krajský úřad xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx obce, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx hlasování v xxxxxxx referendu postupuje xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx, kdy hlasování xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zapečetěnou xxxxxxxx hlasovací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx krajskému úřadu xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxx hlasování xxxxxx úřední obálku xxx hlasování x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obce, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Okrsková xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxxxx a výsledky xxxxxxx xx celkových xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okrsek. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem do xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) může x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x místním xxxxxxxxx xxxxx, která v xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx x xxx x xxxx, xxx x tomto zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) Xxx konání krajského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komise x xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx předá neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx konání xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, oprávněnou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pobytovém xxxxxxxx oprávněnou hlasovat xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování podle xxxxxx zákona x xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx upravujícího konání xxxxxxxxx, xxxx

x) požádá xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx referendum x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx až xxxx, xxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněným xxxxxxx xxxx oprávněnou xxxxxx, xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx uvede v xxxxxxx prohlášení podle §3 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 5 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 10 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx b).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx.

HLAVA X

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§27

(1) Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxxxxx.

(2) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx statistický xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx zákona je xxxxxxx státní správy.

(5) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx volby prezidenta xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nošení ochranných xxxxxxxxxx dýchacích xxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x 500 Kč.

(6) Xxxxx zajišťující xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x osobách, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx osobní xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxx §3 odst. 2.

(8) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx a xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanoví x sdělí xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x průběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovávaném xxxxxxx komisí podle §22 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxx předání xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 odst. 4.

(10) Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona. Dny xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem xxxxx prezidenta xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx v případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Senátu obsazena, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x člena xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx plátce xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) X xxxxxxx nezbytných x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx referendu xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxx protiprávnost xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxx je povinen xxxxxx krajskému úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vzdal xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx volitelnosti xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxx hlasování.

XXXXX XX

XXXXXX PŮSOBNOST XXXXXX

§28

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 16 dnů xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§29

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 350/2020 Sb., x zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x do Xxxxxx x xxxx 2020.

2. Xxxx xxxxx zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do Poslanecké xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2021 x x xxxxx některých zákonů.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§30

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 411/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.12.2022.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.