Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.12.2022.


Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023

411/2022 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ VE VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY V ROCE 2023

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Překážka ve výkonu volebního práva §3

Komise pro hlasování §4

Sčítací komise §5

Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování §6

HLAVA II - HLASOVÁNÍ U VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

Podmínky hlasování u volebního stanoviště §7

Zřízení volebního stanoviště §8

Způsob hlasování u volebního stanoviště §9

Evidence oprávněných voličů §10

HLAVA III - HLASOVÁNÍ PŘI POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

Podmínky hlasování při pobytovém zařízení §11

Sestavení seznamu oprávněných voličů v pobytovém zařízení §12

Způsob hlasování při pobytovém zařízení §13

Evidence oprávněných voličů §14

HLAVA IV - HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Podmínky hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §15

Sestavení seznamu oprávněných voličů pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §16

Způsob hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §17

Evidence oprávněných voličů §18

HLAVA V - PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ ZE SEZNAMU OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ

Předávání seznamů krajskému úřadu §19

Předávání evidencí obecním úřadům §20

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLBY PREZIDENTA

Předání volební dokumentace a volebních schránek §21

Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí a předání výsledků hlasování Českému statistickému úřadu §22

HLAVA VII - FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZPŮSOBŮ HLASOVÁNÍ

Nároky členů komisí pro hlasování a členů sčítacích komisí §23

Úhrada nákladů §24

HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SOUBĚHU VOLBY PREZIDENTA A REFERENDA §25

HLAVA IX - PŘESTUPKY §26

HLAVA X - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §27

HLAVA XI - ČASOVÁ PŮSOBNOST ZÁKONA §28

ČÁST DRUHÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §29

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §30

INFORMACE

411

ZÁKON

ze xxx 1. xxxxxxxx 2022

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx republiky x xxxx 2023
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX VE VOLBĚ XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX 2023

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxxxxx xx osobní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1) xxxx xxxxxxxxxxx covid-19 (dále xxx "xxxxxxxxxx") a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx republiky (xxxx jen "volba xxxxxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx 13. a 14. xxxxx 2023 x xx dnech 27. x 28. ledna 2023, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx kolo xxxxx prezidenta, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x místním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledku xxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) karanténou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx nařízená xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx1) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) uzavřením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx onemocněním,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) oprávněným xxxxxxx osoba, xxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prezidenta (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") x

2. xx dni, xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx volební xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx dnem volby xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx prezidenta stanovený xxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxx osobní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx voliče xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxxx prezidenta xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xx je xx xxx, x xxxx xxxx hlasovat xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, v xxxxxxxxx xxxx izolaci, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx krajské hygienické xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před komisí xxx hlasování čestné xxxxxxxxxx, že je x karanténě nebo xxxxxxx. Xx osobu x izolaci xx xxxxxxxx též xxxxx, xxxxx se prokáže xxxxxxxxxx listinným nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx testu xx přítomnost viru xxxxxxxxxxxxx onemocnění.

§4

Xxxxxx xxx hlasování

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx připadala xxxxxxx 1 xxxxxx. Xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx 5 xxxxxx pro xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pro hlasování xx 3 xxxxx, xxxxx xxxxxxx ředitel xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zároveň xxxx, xxxxx z xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zapisovatelem. Xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxx úkoly, xxxxx volební xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx hlasování xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx komise.

(3) Xx podmínky xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx se použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx volebního xxxxxx upravující podmínky xxxxxxxx x okrskové xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx proškolení xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Krajský xxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx techniku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přístupem x xxxxxxxxx, další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, volební xxxxxxxx x dopravu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členům xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Sčítací komise xx 3 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Ředitel xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Zapisovatel xxxxxxx komise plní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební komise. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx další xxxxx.

(3) Xx podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Sčítací xxxxxx xx příslušná xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx.

(5) Školení xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxxx sčítací xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hygienických prostředků, xxxxxxxxx krajský úřad.

§6

Obecné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hlasování. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazné xxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx člen xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx státní občanství, xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx pasu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx pas"). X xxxxxxx, xx volič xxxxxxxxx cestovní xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x trvalém xxxxxx voliče xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx komise xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů, xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx vydán xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx odevzdat xxx xxxx hlasováním xxxxxx xxx hlasování. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx hlasuje xxxxxx, zastoupení xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x volebního xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx stanoviště xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxx volební xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx volič, kterému xxx vydán xxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborem Xxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx x kraji xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx stanoví, xxx xxxxx okres, xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx je xxxx volební xxxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx 5 volebních xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx část spadala xxx některé xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx stanoví, xxx xxxxx území xxxx xxxxxxx stanoviště xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být zřízeno xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příjezd x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx volebního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úřadům xx xxxx správním xxxxxx. Xxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxxx neprodleně na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Hasičský xxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx vybudování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx prostředků podle §4 xxxx. 4.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Hlasovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x průběhu xxxxxxx dne před xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v době xx 8 xx 17 xxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx hlasovat xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v 17 xxxxx čekají xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovištěm. Z xxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx stanovišti a xxxxxxx xx něj xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x volebního xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx voliči xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §6 x 7 úřední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Evidence oprávněných xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX III

HLASOVÁNÍ PŘI XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ

§11

Podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízení

Při xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx volič, xxxxxxx xxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v tomto xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x nachází xx x xxx x xxxx, xxx x xxxxx zařízení hlasování xxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 16 xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pobytových xxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx pobytového xxxxxxxx, x němuž xxxxx xx vyrozumění xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx prezidenta krajský xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uzavřeno, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx zařízení poskytuje xxxxxxxx xxxxxx. Pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx úřadu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxx §11 písm. a) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx narození a xxxxxx a okres xxxxx xxxxxxxx pobytu. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx x xxxxx xxx xxxxx prezidenta; x takovém xxxxxxx xx krajský xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx pobytové zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx neprodleně poskytne.

§13

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Komise xxx xxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxx pobytovém xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx 8 xx 22 hodin dne xxxx xxxxxx dnem xxxxx prezidenta x xx 8 do 18 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx vyhrazený xxx xxxxxxxxx xxx pobytovém xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx zařízením. Krajský xxxx xxxx xxxx xxx hlasování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §6 x 11 xxxxxx úřední obálku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxx xxx hlasování xxxx xxxxxxxxx lístky.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx ponechá x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx dopíše, pouze xx xxxxxx xxxxx §11, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx a příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hlasování xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx schránky

(1) Oprávněný xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx, požádá o xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 20 hodin xxx xxxx prvním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxx své xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx x okres místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, kde pobývá xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx čísle xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách do xxxxxxxx xxx před xxxxxx xxxx volby xxxxxxxxxx. Současně xxxxxxxxx xxxxxxxx obecním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x místě obvyklým.

(3) Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x žádosti se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v rozsahu xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx.

§17

Xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 8 do 22 xxxxx prvního xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx 8 xx 14 xxxxx druhého xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx může xxxx pro hlasování xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx o 3 hodiny. Xxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách a xxxxxxxxx o xx Xxxxxxxxxxxx vnitra a Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, co se xxxxxxx do xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, vyčká xxxxxxx 10 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx době, platí, xx xxxxxxxxx volič xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxxxx xx prokázání xxxxxxxx podle §6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx razítkem krajského xxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx volič hlasování xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX ÚDAJŮ XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§19

Xxxxxxxxx seznamů xxxxxxxxx xxxxx

Xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předá xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx podle §10, 14 x 18, xxxxxx xxxxxxxxxxx voličských xxxxxxx x čestných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§20

Předávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předá xxxxx xx xxxxxxx oprávněných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úřadům xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxxxxxxxx v 10 xxxxx xxxxxxx xxx volby xxxxxxxxxx xxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx volební schránky, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve 22 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ze xxxxxxx oprávněných xxxxxx x voličích, kteří xxxxxxxxx xxx pobytovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx krajským xxxxxx podle odstavce 1 do výpisů xx xxxxxxx seznamu xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přenese xx výpisu ze xxxxxxx xxxxxxx voličů. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx číslo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřad, který xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Je-li xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jména xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obecním xxxxxx, xxxxxx úřad údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je volič xxxxxx.

(5) Dostaví-li se xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxx přenesených xx xxxxxx xx stálého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx úřední xxxxxx, xxxxxxxx volební xxxxxx xx hlasování xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx, že xxx odhlasoval.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX PREZIDENTA

§21

Předání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x volebních xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uschování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx komise xxx hlasování a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zapečetěné volební xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komise xxx hlasování též x době xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx hlasování x xxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a vytištěné xxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů xxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx obdrží xxxxxxx xxxxxxx schránky určené xxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxxx, x smísí xxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí x xxxxxxx xxxxxxxx hlasování Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx komise posuzuje xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx posuzování hlasovacích xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx sčítá hlasy, xxxx právo xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) členové Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejího sekretariátu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx xxxxxxxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx politického xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx povolení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx mezinárodních orgánů x xxxxxxxxxx zřízených xxxxx vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, x Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Evropě, které xxxxx xxxxx pozorovatelů xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxxx 3 xxx před xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx komise vyhotoví xxxxx obdobně podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx hlasování xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx. Údaje x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx volby xxxxxxxxxx obdobným xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálních volebních xxxxxx xxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x krajského xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§23

Xxxxxx členů xxxxxx pro xxxxxxxxx x členů xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx hlasování x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx komise xxx hlasování x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx volno x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výkonu xxx xxxxxx a na xxxxxxx xxxx, platu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxx výdělku od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xx výdělečně xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx výdělku nárok xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdělku za xxxx xxxxxx své xxxxxx xx xxxx 340 Xx xx xxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx má xxxxx xx odměnu xx xxxx 5 000 Kč xx xxxxx den, xxx xxxxxxxxx funkci x xxxxxxx xx xxxxxxx xx zajištění hlasování xxxxxxxxx způsobem. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx odměnu xx xxxx 3 000 Kč. Xxxx-xx xx xxxxx druhé xxxx xxxxx prezidenta, xxxxxx xxxxx sčítací xxxxxx xx xxxxxxx x 1 000 Xx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 vyplácí xxxxxxx xxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Krajský xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu prostřednictvím xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx

x) nároky xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx §4 x §8 odst. 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §5.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xx xxxxx z rozpočtové xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX VOLBY XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§25

(1) Xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx osobní xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Oprávněná xxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xx 4 xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx referendu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízeného xxx xxxxx, v xxxx se xxxxxxx xxxx, xx které xx koná xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlasovat,

b) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nachází xx xxxxx xxxx, xx xxxxx se koná xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlasovat, xxxx

x) do xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx na území xxxx, xx které xx koná místní xxxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úřadu nejpozději 4 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x místním referendu, xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "Referendum" doplněným xxxxxx obce, xxx xxxxx území je xxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášeno. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v tomtéž xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx, xxx hlasování xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadu. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kterým xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obálku xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx referendum, předání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx určí xxxxxxxx xxxx. Okrsková xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxxxx a výsledky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okrsek. Xxxxxxxx xxxxxxx komise zároveň xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem do xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(6) Xx xxxxxxx podmínek podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) může v xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasovat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxx pobytovém xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxx x xxxx, xxx x tomto zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx svou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxx krajského xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 obdobně x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sčítá xxxxxxx komise a xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx předá neprodleně xxxxxxx komisi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx referenda.

HLAVA IX

PŘESTUPKY

§26

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx voličem, oprávněnou xxxxxx nebo osobou xxxxxxxxx xxxx vykonávající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněnou xxxxxxxx xxx tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx referendu xxxx xxx jednou,

b) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxx upravujícího konání xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx než xxxxxx xxxx až xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba, která xx oprávněným xxxxxxx xxxx oprávněnou xxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx neúplný xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 5 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 10 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dnů podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx též xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx úkolů stanovených xxxxx zákonem xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Činnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx ve xxxxx xxxxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochranných xxxxxxxxxx dýchacích xxxx xx vnitřních prostorech xxxxxx, zvyšuje se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební komise x 500 Xx.

(6) Xxxxx zajišťující činnost xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxx xxxxxxxxx orgánu podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hlasovat xxxxx xxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxx xx osobní xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxx §3 xxxx. 2.

(8) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx seznamů xxxxxxxxxxx voličů xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §22 odst. 3,

x) xxxxxxxxxx xxx předání xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx komisemi podle §22 xxxx. 4.

(10) Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxx prvním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx prezidenta.

(11) Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x práva hlasovat x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

(13) Registrační xxxx xx xxxxxxx xxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx informaci x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx informaci xxxxxx pro xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§28

Xxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxx 16 xxx xxxx prvním xxxx xxxxx prezidenta, xxxxxxxx xxxxxxx hlasování se x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§29

Zrušují xx:

1. Zákon č. 350/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x xx Xxxxxx x xxxx 2020.

2. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 296/2021 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2021 a x xxxxx některých xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§30

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 411/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 17.12.2022.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.