Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.12.2022.


Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023

411/2022 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ VE VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY V ROCE 2023

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Překážka ve výkonu volebního práva §3

Komise pro hlasování §4

Sčítací komise §5

Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování §6

HLAVA II - HLASOVÁNÍ U VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

Podmínky hlasování u volebního stanoviště §7

Zřízení volebního stanoviště §8

Způsob hlasování u volebního stanoviště §9

Evidence oprávněných voličů §10

HLAVA III - HLASOVÁNÍ PŘI POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

Podmínky hlasování při pobytovém zařízení §11

Sestavení seznamu oprávněných voličů v pobytovém zařízení §12

Způsob hlasování při pobytovém zařízení §13

Evidence oprávněných voličů §14

HLAVA IV - HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Podmínky hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §15

Sestavení seznamu oprávněných voličů pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §16

Způsob hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §17

Evidence oprávněných voličů §18

HLAVA V - PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ ZE SEZNAMU OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ

Předávání seznamů krajskému úřadu §19

Předávání evidencí obecním úřadům §20

HLAVA VI - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLBY PREZIDENTA

Předání volební dokumentace a volebních schránek §21

Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí a předání výsledků hlasování Českému statistickému úřadu §22

HLAVA VII - FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZPŮSOBŮ HLASOVÁNÍ

Nároky členů komisí pro hlasování a členů sčítacích komisí §23

Úhrada nákladů §24

HLAVA VIII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SOUBĚHU VOLBY PREZIDENTA A REFERENDA §25

HLAVA IX - PŘESTUPKY §26

HLAVA X - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §27

HLAVA XI - ČASOVÁ PŮSOBNOST ZÁKONA §28

ČÁST DRUHÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §29

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §30

INFORMACE

411

XXXXX

xx xxx 1. xxxxxxxx 2022

x zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x xxxx 2023
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX REPUBLIKY V XXXX 2023

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx omezených xx xxxxxx svobodě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1) před xxxxxxxxxxx covid-19 (dále xxx "xxxxxxxxxx") x xxxxxxx osob xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx se xxxxxxxxx ve xxxxx 13. x 14. xxxxx 2023 x xx xxxxx 27. x 28. xxxxx 2023, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volby prezidenta x xxxxxxxxxx výsledku xxxxx prezidenta.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ochranu xxxxxxxxx xxxxxx1) x xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx před onemocněním,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy, xxxxxxx, vazební xxxxxxx, xxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) uzavřením xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ochranu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x volebního stanoviště, xxxxxxxxx při pobytovém xxxxxxxx x hlasování xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která

1. xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx") x

2. xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx xxxxxx v xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx pobývá x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx,

x) komisí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxx hlasování,

h) xxxxxxx komisí volební xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Překážka ve xxxxxx xxxxxxxxx práva

(1) Xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxx veřejného zdraví xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxx, v němž xxxx hlasovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxx hlasování xxxxxx xxxxxxxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Za osobu x xxxxxxx se xxxxxxxx též xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx potvrzením x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx onemocnění.

§4

Komise pro xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 komise. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx 5 xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xx 3 xxxxx, xxxxx jmenuje ředitel xxxxxxxxx xxxxx. Ředitel xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxx, který x xxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxx zapisovatelem. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx alespoň 2 xxxxx komise.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komisi.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx proškolení xxxxx komise xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přístupem x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx technická zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, volební xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx její xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx.

§5

Sčítací xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx sčítací xxxxxx xxxx zapisovatelem. Zapisovatel xxxxxxx komise plní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sčítací xxxxxx další xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sčítací komisi xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx volební xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx odevzdaných xxxxxxx xxx hlasování xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Podmínky xxx xxxxxxx sčítací komise, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx při xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx státní občanství, xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx místa trvalého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxx"). X xxxxxxx, xx volič xxxxxxxxx cestovní xxx xxxx občanský xxxxxx, xxxxx neobsahuje údaj x adrese místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel.

(3) Xxxxxx pro hlasování xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx x karanténě xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přiloží x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxx xxxxxxxx xx ověření xxxxxxxxxxx podle odstavců 2 x 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště

U xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území, pro xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, kterému xxx vydán xxxxxxxx xxxxxx.

§8

Zřízení xxxxxxxxx stanoviště

(1) Xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborem České xxxxxxxxx x x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx x kraji xxxxxxx 1 volební xxxxxxxxxx; xxxxxxxx stanoví, xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxx vymezenou výčtem xxxxx xxxx xx xxxx volební xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx alespoň 5 volebních xxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx volební xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx území xxxx volební xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Volební xxxxxxxxxx xxxx xxx zřízeno xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx volebního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx před prvním xxxx xxxxx prezidenta. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxxx volebního xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úřadům xx xxxx xxxxxxxx obvodu. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce, xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

(4) Hasičský xxxxxxxxx sbor České xxxxxxxxx xxxxxxx vybudování x xxxxxxxx volebního xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 odst. 4.

§9

Xxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště xxx v průběhu xxxxxxx xxx před xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v době xx 8 xx 17 xxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x 17 hodin čekají xx hlasování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx voličů.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx něj xx řidič xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx na provoz x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx voliči xx prokázání xxxxxxx xxxxxxxx podle §6 x 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úředním xxxxxxxx krajského xxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxx, poskytne xx komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx hlasování sestavuje xxxxxx oprávněných xxxxxx, xxxxx hlasovali x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x okres xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX III

HLASOVÁNÍ XXX XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ

§11

Podmínky hlasování xxx pobytovém zařízení

Při xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx, může xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx volič, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje pobytové xxxxxx, x

x) volič xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x nachází xx x xxx x xxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Sestavení seznamu oprávněných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxx xx 16 xxxxx třetího xxx před prvním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxx kraje, xxxxx budou v xxxx volby xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, x xxxxx došlo xx vyrozumění podle xxxx první. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx prvního xxx xxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx úřadu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxx obsahuje x xxxxx osoby xxxxx §11 písm. x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx voličů xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx věty první x xxxxx se xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx x první xxx volby xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx úřad xxxxxx xx pobytového xxxxxxxx xxxxx údaj x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby, x pobytové xxxxxxxx xxx neprodleně poskytne.

§13

Způsob xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xx 8 xx 22 hodin xxx xxxx prvním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx 8 xx 18 xxxxx xxxxxxx xxx volby xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví komise xx projednání x xxxxxxxxx zařízením. Xxxxxxx xxxx může xxxx xxx hlasování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx hlasování xxxx xx prokázání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 x 11 xxxxxx úřední xxxxxx xxxxxxxxx úředním razítkem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx x to volič, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Evidence xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx ponechá x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx podle §11, xxxxxx xxxxxx xxxxxx obálku, přičemž x xxxx uvede xxxxx v xxxxxxx xxxxx a příjmení, xxxxx narození x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX DO XXXXXXXX PŘENOSNÉ XXXXXXX XXXXXXXX

§15

Xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx

Xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schránky xxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx kraje, xxx xxxxx byla xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Sestavení seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx pro hlasování xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx schránky

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx místa, xxx xxxxxx. Požádat xxx xxxxx telefonicky xx xxxxxxxxxx čísle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx 20 hodin xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx volič xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, kde pobývá xx území příslušného xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx čísle xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx dne před xxxxxx dnem volby xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obecním úřadům xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Krajský xxxx xxxxx komisi xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx požádali x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 věty xxxxx.

§17

Způsob hlasování xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xx 22 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx a xx 8 do 14 xxxxx druhého xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxx xxxx xxx hlasování xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxx volby xxxxxxxxxx prodloužit, x xx xxxxxxx o 3 hodiny. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xx Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxx statistický xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x vyzve xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 10 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx oprávněný xxxxx x xxxxxxxxx v xxxx době, platí, xx oprávněný xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Komise pro xxxxxxxxx xxxx oprávněnému xxxxxx po prokázání xxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx razítkem xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů

Komise xxx hlasování x xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx voličům xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx skutečnost, xx xxxxxxxxx volič xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX V

PŘEDÁVÁNÍ XXXXX XX SEZNAMU OPRÁVNĚNÝCH XXXXXX

§19

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro hlasování xxxxxxx podle §10, 14 x 18, xxxxxx odevzdaných xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx krajskému xxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx ve 14 xxxxx dne xxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úřadům xxxxxxxxxx xxxxx místa trvalého xxxxxx voliče.

(2) Krajský xxxx xxxxxxxxxx x 10 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx požádali x xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx nejpozději ve 22 hodin prvního xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x voličích, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 do xxxxxx xx stálého xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx předané xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx obecní xxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxx volební komisi, xxxxx je přenese xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na číslo xxxxxx xxxxxx, důvod xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, který xxxxx x voliči xxxxxx. Je-li ve xxxxxx seznamu voličů x xxxxx xxxxxx xxxxxxx poznámka, xx xx xxxxxx ve xxxxxxxxx seznamu voličů xxxxxxx xxxxxxx úřadem, xxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 bezodkladně xxxxx obecnímu xxxxx, x jehož zvláštním xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(5) Dostaví-li xx xx xxxxxxx místnosti xxxxx, který podle xxxxx přenesených do xxxxxx xx stálého xxxxxxx xxxxxx již xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxxxxx neumožní. Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ze stálého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

§21

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Komise xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku. X xxxxxxx vyhotoví komise xxx hlasování x xxxxxxx xxxx protokol. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x krajského xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxx po xxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxxx dni xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dni.

(2) Krajský xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a vytištěné xxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx schránky poté, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určené xxx zvláštní způsob xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx jejich xxxxx.

§22

Zjišťování xxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxx sčítací xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zaměstnanci xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx politického hnutí,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x tomu xxxx xxxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx, a

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů x organizací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx, které xxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 3 xxx před xxxxxx xxxx volby prezidenta.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vyhotovení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Českým statistickým xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx předá Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx pracovišti stanoveném Xxxxxx statistickým úřadem.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výsledky hlasování xxxxxxx sčítací komisí xx výsledku volby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro započtení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx hlasování.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x krajského xxxxx.

HLAVA VII

FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH XXXXXXX HLASOVÁNÍ

§23

Nároky xxxxx xxxxxx xxx hlasování x členů xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx člena xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx v obecném xxxxx.

(2) Člen xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx sčítací xxxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx a na xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výdělku xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x člen xxxxxxx xxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xx výdělečně xxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nárok xx paušální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 340 Xx xx xxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxx hlasování xx xxxxx xx xxxxxx xx výši 5 000 Xx za xxxxx xxx, kdy xxxxxxxxx funkci x xxxxxxx xx podílel xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx komise xx xxxxx xx odměnu xx xxxx 3 000 Xx. Bude-li xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx prezidenta, xxxxxx člena xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x 1 000 Xx.

(4) Odměny podle xxxxxxxx 3 vyplácí xxxxxxx xxxx.

§24

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Krajský xxxx x finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx komise xxxxx §23,

x) zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx §4 x §8 xxxx. 1 a

c) zajištění xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxx komise xxxxx §5.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX VOLBY XXXXXXXXXX X REFERENDA

§25

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx hlasovat v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx osoby x omezenou osobní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "oprávněná xxxxx"), xxxxx xxx xxxxxxxxx x referendu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx §6 xxxx. 2 xx 4 využít xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx referendu zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx

x) u xxxxxxxxx stanoviště zřízeného xxx okres, x xxxx xx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx koná xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xx oprávněná osoba xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx zařízení, které xx xxxxxxx na xxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlasovat, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úřadu nejpozději 4 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hlasovacích xxxxxx xxx hlasování x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komisím xxx xxxxxxxxx.

(4) Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx hlasování x xxxxxxx referendu xxxxxxxxx xxxxxx xxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vede komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x tomtéž xxxxxxx referendu. V xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x související xxxxxxxxxxx x krajského xxxxx. Xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxx xx seznamem xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx referendu. Xxxxxxx xxxx zajistí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, předání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a výsledky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okrsek. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Za xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x něm x době, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx x místním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxxxx svou totožnost x státní xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(8) Xxx konání krajského xxxxxxxxx xx postupuje xxxxx odstavců 2 xx 6 xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx referendum sčítá xxxxxxx komise x xxxxx x výsledku xxxxxxxxx předá neprodleně xxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx konání xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx voličem, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněnou hlasovat xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx volbě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx než jednou,

b) xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování podle xxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx až xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněnou xxxxxx, xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) 10 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xxxx x).

(4) Přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

(1) Xxxxx x vymezení xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxxxxx.

(2) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx též xx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mají Xxxxx statistický xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx státní správy.

(5) Xxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nošení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vnitřních prostorech xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx funkce člena xxxxxxxx volební komise x 500 Xx.

(6) Xxxxx zajišťující činnost xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, které xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dozvěděly x xxxxxxx, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x důvodu ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zveřejní xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vedení seznamů xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona.

(9) Český xxxxxxxxxxx xxxx stanoví x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx hlasování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx pro předání xxxxxx x xxxxxxx x výsledcích hlasování xxxxxxxxx komisemi xxxxx §22 xxxx. 4.

(10) Xxx xxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx. Dny xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem xxxxx prezidenta xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx v případě, xx xxxx funkce xxxxxxxx Xxxxxx obsazena, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 dnů xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Na xxxxx komise xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jako xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx plátce xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění.

(12) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx volebního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx protiprávnost xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Registrační xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxxxxx volitelnosti xxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

XXXXX XI

ČASOVÁ PŮSOBNOST XXXXXX

§28

Xxxxxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 16 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxx volbě xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§29

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 350/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx x xx Senátu x xxxx 2020.

2. Xxxx první zákona č. 296/2021 Sb., x zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2021 a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§30

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. r.

Zeman v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 411/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 17.12.2022.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.