Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

275/2022 Sb.
 

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Administrativní pomůcky §3

Vedení administrativních pomůcek v listinné podobě §4

Kontrolní list §5

Vedení administrativních pomůcek v elektronické podobě §6

Číslo jednací utajovaného dokumentu §7

Vyznačení stupně utajení §8

Změna nebo zrušení stupně utajení §9

ČÁST DRUHÁ - MANIPULACE S UTAJOVANÝMI DOKUMENTY

Příjem zásilky §10

Evidence utajovaného dokumentu §11 §12

Sběrný arch §13

Náležitosti utajovaného dokumentu v listinné podobě §14

Záznam a rozdělovník §15

Náležitosti utajovaného dokumentu v nelistinné podobě §16

Náležitosti utajovaného dokumentu v elektronické podobě §17

Zaznamenávání poznámek a dílčích údajů obsahujících utajované informace §18

Podkladový materiál §19

Opis, kopie, překlad a výpis §20

Předávání utajovaného dokumentu §21

Příprava zásilky k přepravě §22

Přeprava zásilky §23

Přenášení utajovaného dokumentu nebo spisu §24

Manipulace s utajovaným dokumentem Evropské unie stupně utajení TRÉS SECRET UE/EU TOP SECRET §25

Ukládání utajovaného dokumentu nebo spisu po jeho vyřízení §26

Zapůjčování utajovaného dokumentu nebo spisu §27

Zničení utajovaného dokumentu §28

ČÁST TŘETÍ - REGISTRY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Ústřední registr §29

Registr §30 §31

Pomocný registr §32

Kontrolní bod §33

ČÁST ČTVRTÁ - PERSONÁLNÍ ZMĚNY, ZÁNIK ORGÁNU STÁTU, PRÁVNICKÉ OSOBY NEBO PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

Zajištění ochrany utajovaných informací při personálních změnách §34

Zajištění ochrany utajovaných informací při zániku orgánu státu, organizační složky zřízené orgánem státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby §35

ČÁST PÁTÁ - MANIPULACE S TECHNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI §36

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §37

ČÁST SEDMÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §38

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §39

Příloha č. 1 - Vzor jednacího protokolu a způsob jeho vedení

Příloha č. 2 - Vzor pomocného jednacího protokolu a způsob jeho vedení

Příloha č. 3 - Vzor manipulační knihy

Příloha č. 4 - Vzor doručovací knihy

Příloha č. 5 - Vzor zápůjční knihy

Příloha č. 6 - Vzor kontrolního listu utajovaného dokumentu nebo spisu

Příloha č. 7 - Vzor sběrného archu

Příloha č. 8 - Vzor úpravy přední strany prvního listu utajovaného dokumentu

Příloha č. 9 - Vzor úpravy přední strany prvního listu průvodní části utajovaného dokumentu složeného z více částí

Příloha č. 10 - Vzor záznamu uváděného na výtisku utajovaného dokumentu určeném k uložení

Příloha č. 11 - Vzor rozdělovniku

Příloha č. 12 - Vzor stvrzenky o převzetí utajovaného dokumentu - zásilka v rámci České republiky

Příloha č. 13 - Vzor kurýrního listu

Příloha č. 14 - Vzor evidenčního listu

Příloha č. 15 - Vzor zprávy o kontrole utajovaných informací evidovaných v registru

INFORMACE

275

XXXXXXXX

xx xxx 14. xxxx 2022

x administrativní xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad stanoví xxxxx §158 zákona x. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxx č. 255/2011 Xx. x xxxxxx x. 205/2017 Xx., (dále xxx "xxxxx") k xxxxxxxxx §23 xxxx. 2 x §79 xxxx. 8 zákona:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pomůcek, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx její xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx dokument"),

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k pořizování xxxxx, xxxxx, výpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nich x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x zapůjčování utajovaného xxxxxxxxx x k xxxxx manipulaci s xxx související, včetně xxxxxxxxxxxxx zajištění těchto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx,

x) organizaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx písemné xxxxxxx x zřízení xxxxxxxx, podmínky zřízení, xxxxx x způsob xxxxxx registru, xxxxxx xxxx x registru xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "Xxxx").

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nelistinné podobě xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx hmotné xxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx informací, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zásilkou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vybavený x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx místo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) přepravou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§24 xxxx. 2 xxxxxx) xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopravení xxxx xxxxxx (§24 odst. 2 xxxxxx) orgánu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx doručení,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx schránky nebo xxxxxxxxx vaku,

f) spisem xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxx věci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx utajovaných dokumentů x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Administrativní pomůcky

§3

(1) Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx evidování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx státu, právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce,

c) xxxxxxxxxxx kniha xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx vyhlášce,

d) xxxxxxxxxx kniha xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx položky podle xxxxx xxxxxxxxxxx v příloze č. 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx zaznamenávání zápůjček xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu; xxxxxxxx kniha xxxxxxxx xxxxxxx podle vzoru xxxxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx vyhlášce,

f) xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx přehledu osob, xxxxx xx x xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx list xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx evidenčního záznamu x jednacím protokolu x případě evidování xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stanoveného v příloze č. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) jsou x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x) xxxx x xxxxxx listu.

§4

Vedení xxxxxxxxxxxxxxxxx pomůcek x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx být xxxx xxxxxx xx xxxxxxx autentizovány tak, xx xx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxxxx straně xxxxx xx xxxxxxx konce xxxxxxx, xxxxxxx razítko x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xx pověřené xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, přesahující xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx průhledné xxxxxx pásky se xxxxx prošití, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx touto xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x podpis xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x datum xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx vět xxxxx x třetí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vedením jednacího xxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx osobou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x uchovává xx xx xx vyřazení xxxx xxxxxxxxx administrativních xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx uvede xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxx bezpečnostní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) až x) musí xxx xxxxxxxxx. Evidenci vede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoba xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protokolu.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaručujícím xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu tak, xxx xxxxxx čitelný, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx x podpisu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Jednací protokol x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty x xxxx xxxxxxxxx xxxx zaznamenané.

§5

Xxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Důvěrné, Tajné xxxx Xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx utajení, xxxxx xxxxxxxx stupni xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxx tajné, xxxx xx spisu obsahujícímu xxxxxxxxx dokumenty xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, Tajné xxxx Xxxxxx tajné xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Kontrolní xxxx vyhotovuje

a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 osoba xxxxxxxx vedením jednacího xxxxxxxxx při evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xx x obsahem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx osoba, xxxxx utajovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx; osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxx první,

b) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx vedením jednacího xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, Tajné xxxx Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx se x obsahem utajovaného xxxxxxxxx podpisem x xxxxxxxxxx listu. Zápis x xxxxxxxxxx listu xxxxx nahrazuje zápis x kontrolních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx zařazených. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx bude obsahovat xxxxxxxxx údaje xxxxxxx x kontrolním listu xxxxx vzoru xxxxxxxxxxx x příloze č. 6 k xxxx xxxxxxxx. Zpravodajské xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx uvádějí x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejnou xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxx kontrolní xxxx utajovaného dokumentu xxxx moci.

(4) Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxx x utajovaného xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uložen x xxxxxxxxx protokolu, xx xxxxxx je xxxxxxxx, x jde-li x kontrolní xxxx xxxxx nebo o xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, je xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx evidován, alespoň xx dobu 5 xxx, xxxx-xx v §31 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxx; po xxxxxxxx xxxxxxx doby xxx kontrolní list xxxxxx.

§6

Xxxxxx administrativních xxxxxxx x elektronické xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx administrativní pomůcky xxx vést v xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3, x xxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx osob, xxxxx x xxxx nejsou xxxxxxxxx, prokazatelným způsobem xxxxxxxxxxx všechny prováděné xxxxx xxxx opravy x jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpovědnou xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxx také xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému nakládajícího x utajovanými xxxxxxxxxxx (§23 xxxx. 3 xxxxxx).

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXX/X x umožněno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx elektronickou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostředků způsobem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx jednací xxxxxxxx xxxx pomocný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce podle §12 xxxx. 3, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vedením, xxxxxxxx podle xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxx jednacího protokolu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx formátu XXX/X a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podepsání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pečetění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx razítkem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx jednací xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxx protokolu x pomocném jednacím xxxxxxxxx byly zaznamenány xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx protokol veden x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx služby, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx všech utajovaných xxxxxxxxx evidovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxx xxxxxx do xxxxxxx XXX/X x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 věty xxxxx.

(6) Jednací xxxxxxxxx, xxxxxxx jednací xxxxxxxxx x doručovací xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx teprve xxxxx, xxxxxxxx byly xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx v nich xxxxxxxxx xxxx zaznamenané.

§7

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx stupně utajení, x xx xxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx zkratka "PT",

2. Xxxxx zkratka "T",

3. Xxxxxxx xxxxxxx "D",

4. Xxxxxxxxx xxxxxxx "V",

b) xxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx archu,

c) xxxxxxx,

x) xxx, ve xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx čísla xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx údaje xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů xxxx xxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxx původce. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xx xxxxx x znaků xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx v případě Xxxxxxxx unie "XX", Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx "XXXX" x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx "XXXX".

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx služby xxxx číslo xxxxxxx xxxx jiné evidenční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2. Xxx převodu xxxxxxxxxxxxxxxxx pomůcek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx listinné podoby, xxx převodu výstupu x elektronického systému xxxxxxx služby, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx do formátu XXX/X x xxx xxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx administrativní xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1, xx xxxxxxx XXX/X, musí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2.

§8

Xxxxxxxxx stupně xxxxxxx

(1) Xxxxxx utajení xxxx xxx vyznačen velkými xxxxxxx xxxxxx slovem xxxx otiskem xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné xxxxx "XXXXXX TAJNÉ", x utajované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Tajné xxxxxx "XXXXX", x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx "XXXXXXX" x x xxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx "XXXXXXXXX". Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeno za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xx/Xxxxxxxxxx xx". Stupeň utajení xxxx být xxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx x §22 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx utajovaném xxxxxxxxx x listinné podobě xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx každé xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jedná-li xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přední strany xxxxxxx listu utajovaného xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Stupeň xxxxxxx xxx vyznačit i x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací. X odstavce xxxx xxx xxxxxx utajení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx textem příslušného xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxx xxxxxx utajení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Není-li možné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx popisném xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxx prvního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě xxx xxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nelistinné podobě xxx vyznačení stupně xxxxxxx xxxxxx xxxxx "XXXXXXXX XX" a xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pro utajovanou xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxx nebo zrušení xxxxxx utajení

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx musí být xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo x xxxxxxxx vyznačeno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxx zůstal xxxxxxx. X případě xxxxx musí být xxxx xxxxxx utajení xxxxxxxx u původního xxxxxx utajení. Xxxxxxxxx xxxxx nebo zrušení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx záznamem xx spisu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, části xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx důvodu, data xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx změnu nebo xxxxxxx stupně utajení xxxxxxxxx. Zapůjčený xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sběrného xxxxx musí být x xxxxxxxx protokolu xxxxxxxx záznam x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nového xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx odkaz na xxxxx xxxxxxx, pod xxxxxx byl utajovaný xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx dokumenty xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx evidovány x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx utajení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx utajení x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx stupně xxxxxxx provede x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx jednacím xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx, x x manipulační xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx utajení utajovaného xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx proveden xxxxxx x ve xxxxxxx x. 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx protokolu, je-li xxxxx, a x xxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx u xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx utajení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xx xxxxxxx "Xxx. číslo" x x xxxxxxx změny xxxxxx utajení musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx utajení x utajovaný dokument xxxxxxxxxxx. Xx sloupci "Xxxxxxxx" xxxx být xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx sběrný xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jednací, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx zaevidován, xxxxx přeevidování, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, která záznam x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §23 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx být xxxxxxxx xxxxx způsobem, například xx xxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

MANIPULACE X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§10

Xxxxxx zásilky

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx určená x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x přebírání xxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nejsou-li na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zřejmé, xx xx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx seznámit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. h) xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx příloh, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx, xxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx převzala, xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Kopie záznamu xx zašle xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li xx po xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, příjemce xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx odesílateli. Xx xxxxxx straně xxxxxxx listu utajovaného xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxxxx omylem", xxxxx x xxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx utajovaný xxxxxxxx xxxxxx obdržela, x xxxxx, jméno, xxxxxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není určena x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx. Utajovaný xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxx podpisu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx knize; xx xxxxxxx xxx utajovaný xxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx, xxxxx odpovědná xxxxx xxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převzatého xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 4 a 5 x §24 xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx opatřenou xx xxxxxxx obálce nebo xxxxx nápisem "XXXXXX XXXXXXX" osoba pověřená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx eviduje xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx-xx u xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxxx protokolu xxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx §11 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx doručený xxxx vznikající u xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x jednacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx xxxx sběrném xxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxx x příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx. Evidenci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protokolu, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx může provádět x xxxxxxxxxxx. Utajovaný xxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protokolu. Xxxxxxxxx dokumenty xxxxxx xxxxxxx Vyhrazené, Důvěrné x Tajné se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx 2, §13 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §31 xxxx. 1 nebo x §32 xxxx. 3 xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stupni xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx odeslat xxxxxxxxxx nebo jako xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxx xxxx. Jednací xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx samostatně pro xxxxxxxxx dokumenty Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů xxxx xxxx.

(3) Na doručený xxxxxxxxx dokument xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zaevidování,

c) xxxxx xxxxxxx příjemce,

d) xxxxx listů,

e) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x druh,

f) xxxxxxxx xxxxx údaje.

(4) Oprava xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provedena xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 věty druhé.

§12

(1) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx na organizační xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nevedou, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx v xxxxx orgánu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxxxxxxx míst, xxx vést xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx protokol xxxxx x jednomu x nich. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx pomocný xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiděleným xxxxxxxxx číslem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx, xxx zaznamenává v xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx jej xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pouze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolním xxxxx.

(3) Na xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxx xxxxxxxx vedením jednacího xxxxxxxxx ukončí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx protokolu. Poslední xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a záznam x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednacích, xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx bezpečnostní ředitel xxxx osoba xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 vět xxxxx x xxxxxx.

(4) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 1 x xx xxxxxxx x. 16 uvede xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx pokynů stanovených x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce. Ztrátu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaznamená x příslušném jednacím xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x této vyhlášce.

§13

Xxxxxx arch

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxxx protokolu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pod pořadové xxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx sběrný xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx zaeviduje další xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xxxx doručeny nebo xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokynů uvedených x příloze č. 7 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxx vedením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx vyznačeno xxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx byl xxxxxx xxxx založen. Jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sběrném xxxxx xxxx být v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §7 odst. 1 xxxx. b).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx archu xxxx xxx provedeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uvedením xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx sběrného xxxxx, xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů x počtu a xxxxx xxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podobě, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxx archu x xxx nelze přidělovat xxxxx xxxxxxxx čísla. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx být při xxxxxxxx xxxxx spojeny, xx-xx xx fyzicky xxxxx x xxxxxxx-xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nakládání x xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx archu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx), x xx x xx změně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to platí x v případě, xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx. Xx první straně xxxxxx spisu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, skartační xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx dokumentů anebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx sběrný arch xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vedením x příslušnému xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx arch xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxxx x ním. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx přiložena xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a xx jeho xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx utajovaném xxxxxxxxx x listinné xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx orgánu státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxx utajovaný xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx utajení, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, počet xxxxxxxxxxx a neutajovaných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x místo xxxxxx x počet a xxxx utajovaných x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx vyznačit x xxxxx xxxxxxxx údaje.

(2) Xxxxx výtisku, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, případně xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x neutajovaných příloh x nelistinné xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v příloze č. 8 x xxxx vyhlášce. Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx listů xxxx xxx vyjádřen xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx počet xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx uveden x xxxxxx xxxxx předchozí xxxx x počet xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uveden xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx dokument x xxxxxxxx xxxxxx x více částí, xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx. Je-li k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveden xxxxxx xxxxxxx podle přílohy x nejvyšším xxxxxxx xxxxxxx. Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x v xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxx list, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx podobě k xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx xxx xxxxxxxx číslem xxxxxxxx utajovaného dokumentu xxx, že se xx přední xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx "Xxxxxxx x. .... x x. x. ...."; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx "Neutajovaná xxxxxxx x. .... x x. x. .....". Xx xxxxxx xxxxxx prvního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx uveden xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx podnikající fyzické xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx listů x xxxxx a xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxx "Příloha x. .... x x. j. ....." x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1. Stupeň xxxxxxx xxxxx utajované xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xx xxxxxxxxxx dokumentu. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx průběžně x xxxxx řadě. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přílohu, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx stránky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx samostatně. Xxxxx utajovaného xxxxxxxxx x listy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příloh x xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx nebo xxxxx pevně xxxxxxx. Xxx potřeby xxxxxxx xxxxx listů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxx je každý xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxx xxxx nový xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dokumentu xxxx xxx proveden xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx prvního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx horní xxxxx, xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záznamu xxxxx §11 odst. 3, xxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxxxx záznam xxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přílohy, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx záznam xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx uvedeno x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx před xxxxx odpojením xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxx x rozdělovník

(1) Xx xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 10 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx určeném x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 11 x této xxxxxxxx. Rozdělovník x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx listu, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxx. Na xxxxxxxxx dokument xxxx xxx uvedeno označení "Xxxxxxxxxxx přiložen". Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx uvést xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) výčet xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx dokument xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. b) xxxx xxx xxx xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pomůcky, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx jej xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx jeho xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podobě xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx dokument xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v nelistinné xxxxxx zaevidován, x xxxxxx utajení. Xx-xx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxx x. ... x x. x. ...".

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyznačit xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx přepravě xxxxxx xxxxx xxxxx, právnická xxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 a 2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se průvodní xxxx xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x elektronickém systému xxxxxxx služby, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §23 xxxx. 3 xxxxxx, xxxx obsahovat xxxxx původce, xxxxxx xxxxxxx, číslo jednací xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx dílčí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxx xxxxxxxxxx pouze xx poznámkového xxxxxx xxxx knihy, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx upraveny xxxxx §4 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx utajení, xxxx xx informačního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x utajovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx knih xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx pověřená osoba xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx sešity nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dílčích xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obdobně xxxx xxxxxxxxx dokument xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 4 x 5 x §24 xxxx. 1. Xxxxxxxxx xxxxxx utajení xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x doložky x xxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx §4 xxxx. 1 x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx sešitu xxxx xxxxx.

(3) Poznámky xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxxx utajení Vyhrazené xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx zpracovatel xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výtisku xxxx

x) vlastního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx vyznačí xxxxxx xxxxxxx Vyhrazené xxxxx §8 xxxx. 2 nebo 3 x xxxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxx se xxxxxxxxxx materiál xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu, xxxx být xxxxxxxx. Xx účelem vyhotovení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§37 xxxx. 1 zákona) xx xxxxxxxxxx materiál xxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxx, xxxxx, xxxxxxx x výpis

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx počtu výtisků x výtisku doručeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx výtisku xxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx elektronické podoby. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jazyka. Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx vyhotovení listinného xxxx digitálního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opisu, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx výpisu x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx, xxxxx výtisků, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a podpis xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, x datum, xxx xxx souhlas xxxxxx, a xxxx xxx xxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nadřízené xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, překladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx nebo Xxxxx xxxx xxxxxx x něj xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx utajovaném dokumentu xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx; xx-xx zapsán xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx x utajovaného xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterého se xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx výpis, xxxx xxx vyznačeno xxxxx vyhotovení, xxxxx xxxxxxxxxxxx opisů, kopií, xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů v xxxxxxxx xxxxxx, výtisků xxxxxxxx, nebo, x xxxxxxx vyhotovení digitálního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxx xxx vyhotoven, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, x xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx x listinné xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx slovo "XXXX" xxxx slovo "XXXXX" x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx opisu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nesouhlasí-li počet xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vyhotoveny, xxxx xxx xx opisu xxxx kopii xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx opisu xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaného dokumentu xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "XXXXXXX" x xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1, 2 a 4.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx sešitu xxxx xxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx xx certifikovaného informačního xxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx dokument x xxxxxxxx podobě, který xxxx xxx opatřen xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1, 2 x 4. Xxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxx utajení Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx též xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx překlad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejedná-li xx x podkladový xxxxxxxx, xxxx být zaevidován x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx archu. Xxxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxxx, kopie xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech adresátů x jednacím protokolu xxxx ve xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx rozdělovník, pro xxxxx xx xxxxxxx §15 xxxx. 2 x 3 obdobně.

§21

Předávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx odpovědná xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx převzetí xxxxx §23 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx. Xxxxxx potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx o zajištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx státu, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzickou osobu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx orgánu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednacího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sběrném xxxxx. Podpis potvrzující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvést v xxxxxxxxxx knize nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určeném x xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, případně x x pomocném xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx veden. Podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvést x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx protokolu xxxx x doručovací xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx převzatého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, není-li x §27 xxxx. 3, §34 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx x §35 xxxx. 6 písm. b) xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx jednoho evidenčního xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let, xxxx-xx x §31 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Bude-li zásilka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx1), xxxx xxx xxxxxxxxx dokument xxxxxx do dvou xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxx horní xxxxx xxxxxx odesílatel, xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx horní xxxxx xxxxxx xxxxxxx x v xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx její xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx funkce. Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dále čísla xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obálka xxxx xxx zajištěna xxx, že xx xxxxxxx spoje xxxxxx xx celé xxxxx xxxxxxx xxxxxx páskou x opatří xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx utajení Vyhrazené. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx přesahovat xxxx xxxxxx pásku. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pásky musí xxx xxxxxx xxxxxxx x podpisy touto xxxxxx xxxxxxxxx. Má-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx adresátem, xxxx xxx obálka označena xxxxxxx "XXXXXX ADRESÁT".

(3) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx, číslo xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x úplná xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Bude-li xxxxxxx přepravována prostřednictvím xxxxxxx služby, musí xxx utajovaný xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "KURÝREM" x xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentem musí xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulaci x jejím obsahem, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx místě se xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx státu xxxx právnické xxxxx xxxxx jménem, příjmením x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx "X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx XX xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx!"; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxx utajení Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx, na xxxxxx musí xxx xxxxxxx náležitosti podle xxxxxxxx 3.

(5) Do xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, Tajné xxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxx vložena xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x otiskem razítka, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx potvrdit xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 12 x této vyhlášce. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx utajovaného dokumentu xxxxxxxx x xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výtisků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, §21 xxxx. 4 se použije xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx utajovaný dokument xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, musí být xxxxxx do xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx způsobem jako xxxxxxx, respektive xxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Prostřednictvím xxxxxxxx poštovní licence xxx přepravovat xxxxxxx xx stupně xxxxxxx Xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) adresát xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásilky x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za ztrátu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výtisků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u jednacího xxxxxxxxx; §21 odst. 4 xx použije xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x e).

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurýrní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §22 xxxx. 4. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx nebo Xxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxxx prokáže platným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §54 xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx stupeň xxxxxxx. X xxxxxxx zásilky xxxxxx xxxxxxx Vyhrazené xx xxxxx odesílateli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx §54 xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §85 zákona. Xxxxx, xxxxxxxx jeho doprovod, xxx přepravě zásilky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx i x xxxxxxx mimořádné situace, xxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx nebo Přísně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx. Xxxx xxxxxxx je vyloučena x xxxxxxxx veřejnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx přepravy xxxxxxx, xxxxxxx x vnitrozemské xxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytované x mezinárodním styku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5, kurýr xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §54 zákona xxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxx xxxxx x kurýrním xxxxxx xxxxx §137 xxxx. x) zákona, jehož xxxx je stanoven x příloze č. 13 k xxxx vyhlášce. Xxxxxxx xxxx xxxxx §137 xxxx. x) zákona Xxxx nevystavuje v xxxxxxx přepravy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx diplomatické xxxxx xxxxxxxxxxxx diplomatickým xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 5 xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxx utajovaného dokumentu xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vloženém xx xxxxxxxx schránky, xxxxx xx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx manipulaci x xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4; xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx utajení Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, pevném xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x stupeň xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx kvality, xxx xxxxx xx utajovaném xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx čitelné.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo spis xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx utajovaný xxxxxxxx x sebe x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Utajovaný xxxxxxxx xxxx spis xxxxxx xxxxxxx Důvěrné xxx přenášet pouze xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele xxxx xxx pověřené xxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxx XXXX XXXXXX XX/XX XXX XXXXXX

(1) Utajovaný xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxx TRÉS SECRET XX/XX XXX SECRET xxxx být při xxxxxxxxxx x objektu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx stupně utajení XXXX XXXXXX XX/XX XXX XXXXXX xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládním xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Ukládání xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx spisu xx xxxx vyřízení

(1) Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vedením jednacího xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spis uvede xxxx xxxxxxxx ten, xxx xxx vyřizuje xxxx xxxxxx, spisový xxxx, skartační znak x rok, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx podpisem x xxxxx xx xx xxxxxx utajení, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, případně i xxxxxx evidenční xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx znak x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení nebo, xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx běhu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx prověřen nejpozději xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx důvodu pro xxxxxxx informace xxxxx §22 xxxx. 5 xxxxxx.

(2) Vyřízené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyřízené x xxxxxxxx spisy xx ukládají podle xxxxxxx skupin, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxx. Utajované xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx sběrného xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx spisu xxxxxxxx fyzicky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx spisu x vloženými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx vložených.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxxxxx ředitele nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložený xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx osobě mimo xxxxx xxxxx, právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx §11 odst. 1 xxxxxx, xx xxxx nezbytně xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spisu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxxx organizační xxxxxxxx, xx xxxxx xx evidován (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §11 xxxx. 1 zákona.

(2) Utajovaný xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Tajné xxxx Xxxxxx tajné xxx zapůjčit pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Písemný xxxxxxx xxxx xxx uložen x xxxxxxxx knihy. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx stupně utajení Xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protokolu nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx nebo Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obsahující tyto xxxxxxxxx dokumenty xxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§28

Zničení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx2).

(2) Xxxxxxx utajovaného dokumentu xxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednacího xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx pomůcce, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx dokument evidován. Xxxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx být uložen xx evidenčním xxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx, xxxx-xx x §31 xxxx. 3 xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx utajovaný xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx skartační xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx utajovaný dokument xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zničí xxxxx výtisky, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx. Stejně xxx xxxx být xx xxxxxxx xxxxxx podkladový xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x evidenci xx xxxxxx využití xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx odpovědnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx provede v xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který byl xxxxxx x jednacímu xxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx, xxx zničit. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx odpovědnou xxxxxx xxxx jí xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx ředitelem nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x nichž alespoň 1 není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednacího xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx podpisy x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx písemném xxxxxxx, xxxxx xxxx být xx evidenčním xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx opisu xxxx xxxxx vrácené x xxxxxxxxx protokolu, xxxxx nebyla odeslána xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx všechny nadpočetné xxxxxxx, opisy nebo xxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx jinému xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dokument xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybrány xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zničit xx xxxxxxxx 5 let xx vyřazení xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů x xxxx evidovaných. X xxxxxxx administrativní xxxxxxx xxxx být proveden xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

XXXX TŘETÍ

REGISTRY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§29

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx členěn xx xxxxxxxxx spisovny xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stupně xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx tajné v xxxxxxxxxxxx styku xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx unií,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx,

xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlavním xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ústřední xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30.

(3) X ústředním xxxxxxxx xxxx xxx evidovány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x utajované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, x xx x samostatných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx utajení. X xxxxxxxxxxxx jednacích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx utajované dokumenty xxxxxxxxxxx cizí moci; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxx společně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Evropské xxxx x xxxxxxxxx subjektů xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx registru xx veden seznam xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraničí, uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx adresu xxxxxxxx x xx obálky xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úplnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx zjištění xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaevidován v xxxxxxxx protokolu ústředního xxxxxxxx.

Xxxxxxx

§30

(1) Xx-xx xxx xxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x utajované xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) název a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx o xxxxxxx xx zřízení registru,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx registru v xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby,

g) xxxxx x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zástupce, xxxxx xxxxx jmenováni xx xxxxxxx registru.

(2) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx Úřadu xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx subjekty xxxx xxxx. Xxxxxxxxx list xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 14 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx dojde xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx nastala; xxxxxxxx xx xxxxxxx zasláním xxxxxx evidenčního listu xxxxx odstavce 2. X případě zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx, právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx stupeň xxxxxxx, pro který xxx xxxxxxx zřízen, x xxx-xx xxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xxx xxxx moc.

§31

(1) X xxxxxxxx xxxx být evidovány xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumenty Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolech xxx xxxxx xxxxxx utajení. X samostatných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytované xxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Důvěrné a Xxxxx lze evidovat xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dokumenty Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx subjektů xxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx odděleně.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci xxxxxx xxxxxxx Přísně xxxxx xxxx registr xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxx x xxxx písemným xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx list podle §3 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxx po vyřazení xxxx xxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx alespoň xx xxxx 5 xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení Xxxxxx xxxxx po xxxx 10 let. Xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 5 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxx xxx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx dokumentem xx xx xxxx vyřazení xxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x registru alespoň xx dobu 5 xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx dobu 10 xxx. Písemný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §28 xxxx. 2 musí být x registru xxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 let, v xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxx moci stupně xxxxxxx Xxxxxx tajné xx dobu 10 xxx.

(4) V registru xxxx xxxxxx v xxxxx orgánu xxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby, x které je xxxxxxx zřízen, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx umožnit xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx subjektů xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxx xxxx xxxx evidenční xxxxxxxx,

x) cizí moc, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxx přístup,

d) datum xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx osob, kterým xxx xxxxxxx xxxxxxx x utajovaným informacím,

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx bezpečnostního xxxxxxxx,

x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Organizace Severoatlantické xxxxxxx, Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx subjektů xxxx moci, aktualizovány x xx skončení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(5) X xxxxxxxx xx veden xxxxxx xxxxxxxxxxx pomocných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bodů x xxxx v xxx ukládány jejich xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x Přísně tajné xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací evidovaných x xxxxxxxx je xxxxxxxx v příloze č. 15 x této vyhlášce.

§32

Xxxxxxx registr

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x ukládány xxxxxxxxx dokumenty poskytované x mezinárodním styku. Xxxxxx registru xxxx xxxxxx xxxxxxxxx registru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxxxx pomocným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx kterému xxx xxxxxx, vyplněný xxxxxxxxx xxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxx x příloze č. 14 x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx některé xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uvedené.

(2) X xxxxxxxx registru může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx který byl xxxxxxx registr xxxxxx, x xxx-xx pomocný xxxxxxx zřízen x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxx cizí xxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx styku xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx §31 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx.

(4) X pomocném xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osob, xxxxxx xxx v pomocném xxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx informacím Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §31 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx.

§33

Xxxxxxxxx bod

(1) V xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolech x xxxxxxxxx zpracovateli. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx pomocnému xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxx x příloze č. 14 x xxxx vyhlášce xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx zařazena xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx stupeň utajení, xxx který xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, x byl-li kontrolní xxx zřízen x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxx cizí xxx.

(3) Xxxxxxxxx bod xxxx xxxxxxxxx dokument xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx byl xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukládány odděleně.

(5) X xxxxxxxxxx bodu xxxx vedeny x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxx xx xxxxxxxxx bod xxxxxx, xxxxxxx osob, kterým xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Ustanovení §31 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

PERSONÁLNÍ XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX OSOBY XXXX XXXXXXXXXXX FYZICKÉ OSOBY

§34

Zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx personálních změnách

(1) Xxx změně osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx x Přísně xxxxx a příslušných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odpovědná xxxxx xxxx jí xxxxxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx

x) kontrolu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vyřízení x utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx k odeslání,

b) xxxxxxxxxx předávacího protokolu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a všichni xxxxxxx komise. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající fyzické xxxxx alespoň xx xxxx 5 xxx.

(3) Xxx předávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 předávající x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx §6 zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby podle §54 zákona nebo xxx skončení xxxxxx xxxxxx, pracovní xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxx bezpečnostnímu xxxxxxxx xxxx osobě xxx xxxxxxxx.

§35

Zajištění ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx státu, organizační xxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx zřízená xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx zániku fyzickou xxxxxxxx xxxxx utajovaných xxxxxxxxx, které xx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ustanoví xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxx x xxxxx xxxxxxxx přístup. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx odpovědná osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, utajovaných dokumentů xxxxx nepředaných x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x zpracovatelů,

b) zpracování xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx uveden xxxxxxx přebírající utajované xxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxx xxxx bezpečnostní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; není-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxx, Úřadu. Při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx řediteli xxxxxx státu, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovědná osoba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxx, xxx mu xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxx xxxxxx, xxxxx xx Xxxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx zřízené orgánem xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxx xxxxxxx ústřednímu xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx protokolu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předávající x xxxxxxxxxxx strany x xxxxx musí být x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx alespoň xx xxxx 5 xxx, x

x) neprodlené zaslání xxxxx předávacího xxxxxxxxx Xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX ZAŘÍZENÍMI

§36

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3), xxxxxxx elektronická, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, fyzikálně-chemická, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x mechanická xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výzbroj, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho převzetí. Xx xxxxxxxx xxxx xxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podpisem.

(3) Xxxxxxxxx zařízení xxxx xxx zaevidováno x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx do xxxxxxxx, xx koho bylo xxxxxxxx, xxxxx technického xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx provedena způsobem xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx musí xxx evidována, xxxxx xx ní musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvanlivost písma xxxx pořizovány xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zneužití.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné xxxx být evidováno x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Vyhrazené, Xxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxx společně. Xx-xx xx možné, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a stupeň xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §34 x 35 xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx musejí xxx zaznamenány x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(6) Konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odstavců 2 xx 5 xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx osoba.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příloh č. 1 xx 7 x xxxxxxxx x. 529/2005 Xx., x administrativní xxxxxxxxxxx x o registrech xxxxxxxxxxx informací, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x budou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Utajovaný dokument, xxxxx xxx xx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx evidován xxx xxxxx evidenčním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx x. 529/2005 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx přeevidován.

(3) Administrativní xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 věty xxxxx vyhlášky č. 529/2005 Sb., xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, mohou xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pořadových xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx všech utajovaných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§38

Zrušují xx:

1. Vyhláška č. 529/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x registrech xxxxxxxxxxx informací.

2. Xxxxxxxx č. 55/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 529/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx bezpečnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 433/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 529/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 55/2008 Sb.

4. Xxxxxxxx č. 275/2015 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 529/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xx xxxxx pozdějších předpisů.

5. Xxxxxxxx č. 37/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 529/2005 Xx., x administrativní xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§39

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 275/2022 Xx.

Xxxx jednacího xxxxxxxxx x způsob xxxx vedení

Obsah štítku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolu

JEDNACÍ XXXXXXXX xxx XXXXXX XXXXX xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XXXXX

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XXXXXXX

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XXXXXXXXX

XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo právnické xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXXX CELEK

Označení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jednacího xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx................................... listů            Xxxxxxxxx xxxxxxxx......................................................

x xxx dán xx xxxxxxx........................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .....................................................................

XXXXXXX PROTOKOL XXXX

XX - DO

PODPISOVÝ XXXX


&xxxx;

XXXXXXX XXXXXXXXX KOMISE

PRO XXX

XXXXXXX XXXXX


&xxxx;

Xxx. x.

Xxx

Xxxxxx

Xxx

xxx

xxx

x. j.

počet xxxxx

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0


&xxxx;

Xxxxxxxxx xxx/xxxx

Xxxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx

xxx

xxxx

xxx

xxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Xxx xxxxxxx x. 1 - 2 do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prvního x xxxxxxxxxx řádku xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx x. 1

Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx) xx sloupec x. 1 proškrtne.
 

Sloupec x. 2

X doručeného xxxxxxxxxxx dokumentu se xxxxx xxx a xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doručen.

U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx den x xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiděleno.

U xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx přeevidován, xx xxxxx den a xxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx číslu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx opisu, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xx xxxxx den a xxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v jiném xxxx, než xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx zároveň xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaného dokumentu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se x rok.
 

Sloupec x. 3

X doručeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu.

U xxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx".

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xx xxxxxxx č. 3 xxxxxxxxx protokolu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx překladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx (xxxx. "3 xxxxx"). Xxxxx je xxxxxxxxxx opis, xxxxx xxxx překlad xxxxxxxx xxx xxxxx číslem xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu.

Pokud xx použit xxxxxx xxxx, uvede se xxx označení "XXXXXX XXXX".
&xxxx;

Xxxxxxx č. 4

U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentu.

U xxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxx u xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se jako x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx původcem xx přeevidovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx č. 5

U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx, kopie xxxx xxxxxxx evidován xxx novým číslem xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx utajovaného dokumentu.

U xxxxxxxxxxx dokumentu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, se xxxxx xxxxx jednací, xxx kterým xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ze kterého xx xxxxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx odesílatele.
 

Sloupec č. 6

Xxxxx se xxxxx xxxxx doručeného, xxxxxxxxx xxxx přeevidovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx dokumentu připojeny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zapíše xx xxxxxx počet x xxxxxxx xxxxx jejich xxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Více doručených xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vyhotovených xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx překladu xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx "3 + 3/15 (2x)" xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xx xxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxxx xx 3 listy x 3 xxxxxxxxx xxxxxxx mající celkem 15 xxxxx. Každý xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx za 1 xxxx. Jsou-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přílohy x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxx evidenční označení (xxxx. disketa x. ..., xxxxxxxxxxx, 2 XX evid. ozn. ...). Xxxxx-xx xx x utajovaný dokument x nelistinné xxxxxx, xxxxx xx jeho xxxx x xxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx x. 7

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx x. 8

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xx xxxxx, kdy x komu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx utajovaného dokumentu xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxx vytvořil.

Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx předán x xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokument xxxxx xxxxxxx, uvede xx podpis; podpis xxx uvést x x xxxx administrativní xxxxxxx, x takovém xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 8 xxxxx pouze xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. "DK").
 

Sloupec x. 9

Uvede xx xxx a xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opis, kopie xxxx xxxxxx překladu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx zrušen xxxxxx xxxxxxx; pokud x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx roce, xxx xx kterém xxx zaevidován, xxxxx xx x rok.
 

Sloupec x. 10

Uvede se xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opis, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxx možné je xxxxxxx xxxxx, uvede xx "xxxxx xxxxxxxxxxxx".
&xxxx;

Xxxxxxx x. 11

Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx "dokumentem", "xxxxxxxxxxx", "xxxxxx na xxxxxx", "xxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx utajení xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx" nebo "xxxxxx utajení zrušen", xxxxx-xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx nové xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx přílohy xx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxx opis, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x nové číslo xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 4 se xxxxx xxxxxx (xxxx. "xxxxxx x. 5 xxxxxx xxx", "xxxxx x. 1 zničena xxx").
&xxxx;

Xxxxxxx x. 12

Xxxxx xx xxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx utajovaného dokumentu, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a druh x xxxxx příloh x nelistinné xxxxxx, xxxxxxxx jejich evidenční xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxx moci v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nelistinné xxxxxx xx uvede xxxx xxxx x xxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx x. 13

Xxxxx xx xxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxxxxxxx dokument xxxxxx xx spisu. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx x. 14

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx listů xxxxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x druh x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx podobě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx označení. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx druh x xxxxx xxxx. X xxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxx se uvede xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxx příloh v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nelistinné xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx spisu.

Kontrolní xxxxx, xxxxxxxxxxxx uvedené xx xxxxxxxxxxxx listech, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opisů, xxxxx, překladů x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx listech, stvrzenky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x doručení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem poštovní xxxxxxx, xxxxx uzavřených xxxxxxxx archů x xxxxx xxxxxxxxx materiály xx do xxxxx xxxxx nezapočítávají.
 

Sloupec x. 15

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx, skartační znak x xxx, ve xxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxx uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx lhůta.
 

Sloupec x. 16

Xx vyřazení utajovaného xxxxxxxxx xx xxxxx "XXXXXX" xxxx "ZNIČENO", xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxx uvést xx xxxxxxx straně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx komise.

V xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xx xxxxx "XXXXXX" xxxx "XXXXXXXXXXX XXXXXXX" x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx "doručeno xxxxxx".

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 275/2022 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolu x xxxxxx jeho vedení

Č.j.

Dne

Zaslal

Věc

kdo

dne

č. x.

xxxxx listů

1

2

3

4

5

6

7

Přiděleno xxx/xxxx

Xxxxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx x skartační xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx dne

dne

komu

jak

počet xxxxx

xxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxx č. 1 xx uvede xxxxx xxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx).

Xx xxxxxxx x. 2 xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaznamenán.

Ve xxxxxxx č. 14 xx uvede celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nelistinné podobě x xxxx x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx zpět xx evidenční místo.

Ve xxxxxxx x. 16 xx xxxxx xxxxx, xxxxx, příjmení a xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx "xxx XX".

Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx místo xx xxxxxxx č. 1 proškrtne.

Poznámka: Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx straně xxxxx xxxxxx a označení xxxxxxx xxxx xx xxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxxx "složení xxxxxxxxx xxxxxx" s xxx, xx místo xxxx "XXXXXXX XXXXXXXX" xx xxxxxxx xxxxx "XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX".

X xxxxxx xxxxxxxxx jednacího xxxxxxxxx xxx xxxxxx x tiskopis vyhotovený xxxxx vzoru v příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx dodatečně xxxxxxxx, že xx xxxxx x pomocný xxxxxxx xxxxxxxx, nevyplňuje xx xxxxxxxxxxx rámeček xxx xxxxxxx č. 1 a 2 x sloupce x. 1 x 16 xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 275/2022 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, x. x.

Xxx

Xxxxx xxxxx a xxxxxx

Xx xxxx - xxxx

Xxxxxxx xxx

Xxxxxxx (xxxxxx)

X xxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxx celé xx xxxxxxx "Xxxxx xxxxxxxx, x. x." xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx "Xxx". Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4, xxxxx se xxxxx xxxxxxx, pod xxxxxx xx utajovaný xxxxxxxx evidován x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, u xxxxx byl xxxxxxx.

Xx xxxxxxx "Xx xxxx - komu" xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx držitel xxxxxxxxxxx xxxxx utajovaný xxxxxxxx xxxxxxx, x v xxxxxxx jeho předání xx xxxxx xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dokument xxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx v obou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxx xxxxx jednou. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx manipulační knihy xx xxxxx označení "xxxxxxx". Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx dokument xxxxxxx.

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 275/2022 Sb.

Vzor xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

X. j.

Název xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (příjemce)

Jméno, xxxxxxxx x podpis

Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se uvede xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx anebo jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxxxx doručovací xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx protokoluje xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx).

X xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx souběžně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů x zásilek, xxxxxx xx jednotlivé případy xxxxxx "xxxxxxx", které xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 275/2022 Xx.

Xxxx zápůjční xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx

Xxxxxx spisu xxxx x. x.

Xxx. x.

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxxx (xxxxxx)

Xxx

Xxxxxxx (xxxxxx)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 275/2022 Sb.

Vzor xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx

(Xxxxxxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx
&xxxx;

XXXXXX UTAJENÍ

UTAJOVANÉHO DOKUMENTU/SPISU*)
 

KONTROLNÍ XXXX UTAJOVANÉHO XXXXXXXXX/XXXXX*)
&xxxx;

Xxx:

x. x./xxxxxx xxxxx*)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...................................
&xxxx;

................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...................................
&xxxx;

................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ...................................
&xxxx;

XXXXXXXXX X XXXXXXX UTAJOVANÉHO XXXXXXXXX/XXXXX*)

XXX. XXXXX

XXXXX

XXXXX A XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx list vyhotoven xxxxxx, která xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ještě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxx xxxxx jednacího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx a xx následující pole x xxxxx xxxxxxx xxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

*) Xxxxxxxx xx škrtněte.

Ve xxxxxxx "Xxxxxxxx" xx uvede xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx utajovaným dokumentem xxxx spisem, ale xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx se xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spisem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxx označení x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, seznamuje x xxxxxxxxxx dokumentem nebo xxxxxx xxxxxxxxx, zaznamená x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx seznámení.

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce č. 275/2022 Xx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx státu

nebo xxxxxxxxx osoby xxxxx

xxxxx, xxxxxxxx x sídlo

podnikající xxxxxxx xxxxx

(xxxxxxxxx místo)

PRO XXXXXX UTAJENÍ:

Sběrný arch x x. x. ____________________________

Xxx:

Xxx. xxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxx/xxxxxxx

X. x.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

(xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx)

xxxxx./ xxxxx.

xxxxx.

xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx x rámci xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxxxx míst.

Podpis xxxxx §4 xxxx. 2 xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, právnické osoby xxxx jména x xxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx "Poř. xxxxx"

Xxxxx xx xxxxxxx stupně xxxxxxx a pořadové xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stává součástí xxxxx jednacího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx "Dne"

Uvede xx xxxxx, xxx byl xxxxxxxxx dokument xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xxxxxxxxxx/xxxxxxx"

Xxxxx xx odesílatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx možné je xxxxxxx xxxxx, uvede xx "xxxxx xxxxxxxxxxxx".

Xxxx xx uvést i xxxxx xxxxxxxxx (xxx).

Xxxxxxx "X. x."

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx číslo jednací xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvede xxxxxxxx "xxxxxxx".

X xxxxxxx, xx se do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx již xxx zaevidován xxx xxxxx číslem xxxxxxxx, xxxxx se i xxxx xxxxxxxxx číslo xxxxxxx, a xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx jednací xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx "Počet listů" - "xxxxx./xxxxx.", "xxxxx." x "xxxx."

Xx sloupce "xxxxx./xxxxx." xx uvede xxxxx xxxxx doručeného, xxxxxxxxx nebo přeevidovaného xxxxxxxxxxx dokumentu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Jsou-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx též xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zlomkem, kdy xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx, videokazety, XX x xxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx "xxxxx." xx xxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, kopie xxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx "ulož." xx uvede xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu, včetně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxx "xxxxx." x "ulož." xx též xxxxx xxxx x počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxx xxxxxx x nelistinné xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx, vyhotovených xxxxxxx se vyjádří xxxxxxxx, xxxx. 2+½ (2x).

Xxxxxxxxx xxxxx, rozdělovníky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, kopií, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx samostatných xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu, xxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx materiály se xx počtu listů xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xxxxxxxx"

Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxx", "xxxxxx xx xxxxxx", "záznamem xx xxxxxxxxx" xxxx jiným xxxxxxx způsobem.

U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu, opisu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx opisu, xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx nebo zrušení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx utajení xxxxxx xx" nebo "xxxxxx utajení xxxxxx" x dále xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, opisu, xxxxx xxxx xxxxxxxx, uvede xx "xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xx nové xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 275/2022 Xx.

Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XX:

Xxxxx orgánu xxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx, příjmení a xxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby
 

Č.j.:

Datum, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx x. (Výtisk xxxxxx)

Xxxxx listů:

Přílohy utajované:

Přílohy xxxxxxxxxxx:

.................................................................................................................................................................................

............................................................................ xxxxx..........................................................................................

.................................................................................................................................................................................&xxxx;

XXXXXX XXXXXXX

xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx "XXXXXXXX DO" se xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx utajované informace xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx pouze, xxxxx xxxxxxxxx dokument přílohy xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx stránky xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx "Rozdělovník xxxxxxxx" xx uvádí x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatném listu. Xxxxxxxx textu nemusí xxxxxxxxx xxxxx.

Příloha x. 9 x xxxxxxxx č. 275/2022 Xx.

Xxxx xxxxxx xxxxxx strany prvního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x více částí

STUPEŇ XXXXXXX

XXXXXXXX XX:

Xxxxx xxxxxx xxxxx

xxxx právnické xxxxx xxxxx

xxxxx, příjmení a xxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;

X.x.:

Xxxxx, xxxxxxxx místo xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx x. (Výtisk jediný)

Počet xxxxx:

x toho:

utajovaná část:

neutajovaná xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

.................................................................................................................................................................................

............................................................................ xxxxx..........................................................................................

.................................................................................................................................................................................&xxxx;

XXXXXX UTAJENÍ

číslo listu xxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx "UTAJOVAT XX" se uvedou, xxxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3 xxxxxx.

Xxxxx listů - xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx části utajovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx - xxxxx xx počet xxxxxxxxxxx xxxxx x celkový xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx čitatelem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx částí.

Neutajovaná xxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx listů xxxxxxx, xxx čitatelem xx počet xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx x přílohách xx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx listu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uprostřed.

Vzor xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX XX:

Xxxxx xxxxxx xxxxx

xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx

xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
&xxxx;

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxx (....) č. x.:

Xxxxxx x.:

Xxxxx listů

.................................................................................................................................................................................

............................................................................ xxxxx..........................................................................................

.................................................................................................................................................................................&xxxx;

XXXXXX XXXXXXX

xxxxx xxxxx xxxx stránky

 

Vzor xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neutaj xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxx z více xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo

jméno, xxxxxxxx x sídlo

podnikající xxxxxxx osoby
 

                                      

Neutajovaná xxxx (....) č. j.:

Výtisk x.:

Xxxxx listů

.................................................................................................................................................................................

............................................................................ xxxxx..........................................................................................

.................................................................................................................................................................................xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx č. 10 x vyhlášce x. 275/2022 Xx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určeném x xxxxxxx


&xxxx;

Xxxxxxxxxx: .................................................................

Xxxxxxxx: ......................................................................

Xxxxxxxxxx systém ......................................................

Xxxxxxxx(x): ............................. xxx ............................

Uloženo: ............................ xxxxx xxxxx ......................

Xxxxxxx znak: ............................................................

Xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: ....................


&xxxx;

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx název.

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx č. 275/2022 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx x č. x. ..............................

Xxxxxxxxxx xx ........... xxxxxxxxx o ............. xxxxxxx

Xxxxxx x. .....................

Xxxxxx x. .....................

Xxxxxx x. .....................
&xxxx;

Xx-xx rozdělovník xxxxxx xxxxx xx utajovaném xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxx-xx shodný xxxxx xxxxx x xxxxxx, uvede xx xx návětí xxxxxxxxxxxx xxxxx výtisků x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx výtisky v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx x návětí xxxxx xxxxx xxxxxxx x počet listů xx uvede x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyhotoveném xxxxx x jediném xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 12 x vyhlášce č. 275/2022 Xx.

Xxxx stvrzenky x xxxxxxxx utajovaného xxxxxxxxx - xxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx, příjmení podnikající xxxxxxx osoby

a xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;

x.x.:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx x.:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxx:

xxxxxx xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx):
&xxxx;

Xxxxxxxx závady:
 

Zásilka xxxxxxxx xxx:
&xxxx;

Xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxx nebo název xxxxxx státu nebo

                                                                                          xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx
&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx
&xxxx;

Xx-xx xxxxxxx utajovaný xxxxxxxx cizí xxxx x nelistinné podobě xxx průvodního xxxxx, xxxxx xx místo xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x jmenovatelem xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xx Classifíed Document Xxxxxxx

Xxxxxxxxx o převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxx (Xxxx xxx Xxxxxxx):

Xxxxx x xxxxxx odesílatele:
 

Recipient (Xxxx xxx Address):

Název x xxxxxx příjemce:
 

Classifícation:

Stupeň utajení:
 

Reference:                                                               Xxxx Xxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; &xxxx; &xxxx; Xxxxx xxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxxx of Sheets:

Počet xxxxx:
&xxxx;

Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx/Xxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xx Xxxxxx/Xxxxx xxxxx:

Xxxxxx of Xxxxxx (XXX, xxxxx, XX)/Xxxxx xxxx x xxxx:
&xxxx;

Xxxx xx Receipt:

Datum přijetí:
 

Name xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx:

Xxxxx a podpis xxxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxx of Xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx:
&xxxx;

Xxxxxx xxxx out xxxx xxxx xxx xxxxxx xx to xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx: Xx-xx xxxxxxxxxxxx příjemci zasílán xxxxxxxxx dokument x xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx listů xxxxxx.

Příloha x. 13 x xxxxxxxx x. 275/2022 Sb.

Vzor xxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXXX Xx./XXXXXXX XXXX č

FOR XXX XXXXXXXXXXXXX HAND CARRIAGE XX XXXXXXXXXX DOCUMENTS,
EQUIPMENT XXX/XX COMPONENTS

URČENO PRO XXXXXXXXXXX PŘEPRAVU XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXX A/NEBO XXXXXXXX XXXXXX OSOBNÍHO XXXXXXXX
&xxxx;

Xxxx xx to xxxxxxx xxxx the xxxxxx/Xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx
&xxxx;

Xx./Xx./xxx/xxxx: (xxxxx, příjmení, xxxxx)
&xxxx;

xxxx xx/xxxxxxx(x) xxx: (xxx/xxxxx/xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xx/x (xxxxx xx xxxx)
&xxxx;

xxxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx: (xxxxx se xxxx)
&xxxx;

xxxxxx xx xxxxxxxx/xxxxxxxx card xx./xxxxxxx(xx) pasu/průkazu totožnosti x.: (xxxxx se xxxxx)
&xxxx;

xxxxxx xx/xxxxxxxx xxx: (xxx/xxxxx/xxx)
&xxxx;

xxxxx xx/xxxxxxxx do: (xxx/xxxxx/xxx)
&xxxx;

xxxxxxxx xx/xxxxxxxxx(x) u: (xxxxx se xxxxx xxxxx, právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx)
&xxxx;

xx authorised as xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx journey xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx and other xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx)/xx xxxxxxxx(x) xxxx oficiální xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx rozepsané trase xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, hmotnost, rozměry, xxxxxxxx xxxxx identifikační xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx):
&xxxx;

Xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx, xxx/xx Xxxxxxxxxxx Officials is xxxxx xx xxx xxxxxxxxx/Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x/xxxx imigrační xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx následující xxxxxx:

- Xxx material xxxxxxxxxx xxx assignement xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx of/Materiál, xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx bezpečnosti:

(Uveďte xxxx, xxxxx mají xx zachování xxxxxxxxxxx xxxxx; minimálně xx xxxxx xxxxx zemi, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx, xxx kterou xx xxxxxx. Mohou být xxxxxxx xxxx země xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.)

- Xx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx by xxxxx than properly xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, žádáme, xxx xx prohlédly pouze xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

- Xx xx inspection xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xx be xxxxxxx out in xx xxxx out xx xxxxx of xxxxxxx public xxx, xx the xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx/Xxxxx xxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx kurýra.

- Xx xx xxxxxxxxx that xxx xxxxxxx, if xxxxxx xxx inspection, xx xxxxxx after xx-xxxxxxx xx order xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx documents (if xxx) xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx/Xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podpisem, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x uvedením xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (pokud jsou xxxxxxxxx), xx došlo x otevření xxxxxxx.

- Xxxxxxx, Xxxxxx, xxx/xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx are xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx necessary, xx ensure xxxxxxxxxx xxx secure delivery xx xxx consignment/Žádáme xxxxx, xxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úspěšného x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

XXXXXXXXX/XXXXXXXX
&xxxx;

Xxxx/Xxxxx xxxxxxxx: (xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx)
&xxxx;

Xx/Xxxxx xxxxxx: (xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx)
&xxxx;

Xxxxxxx (intervening countries)/Přes: (xxxxxx xxxxxxxxxxx zemí)
 

Authorised xxxxx/Xxxxxxxx xxxxxxxx: (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
&xxxx;

Xxxx xx xxxxxxxxx of journey/Datum xxxxxxxx xxxxx: (xxx/xxxxx/xxx)
&xxxx;

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx (xx xxx)/Xxxx/xxxxx nebo xxxxx xxxxxx (je-li xxxxxxx):

Xxxxxxxxx

xx Xxxxxxx’x Security Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx

(xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx)

(xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx)


&xxxx;

Xxxxxxx’x xxxxx

Xxxxxxx
xxxxxx státu/právnické xxxxx/xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx
xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx


&xxxx;

Xx be xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx/Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx:
&xxxx;

X xxxxxxx xx xxxx faith that, xxxxxx the xxxxxxx xxxxxxx by xxxx "Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx", X xx xxx aware xx any xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx by xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx resulted xx xxx compromise xx xxx consignment/Prohlašuji v xxxxx xxxx, že xx xxxxxx xxxxx(x), xx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx tento kurýrní xxxx, xxxxx x xx strany xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx, xxxx xx by xx xxxxxxxx xxxx, xx by xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx’x xxxxxxxxx/Xxxxxx xxxxxx:

&xxxx;

XXXX XXX XXX XXXXXXX/XXXXXX XXX XXXXXX

Xxx xxxx been xxxxxxxxx xx xxxxx x classifíed xxxxxxxxxxx. Xxxx "COURIER XXXXXXXXXXX" xxx xxxx provided. Xxxxxx starting the xxxxxxx, xxx will xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx regulations xxxxxxxxx the xxxx xxxxxxxx of xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx and xx xxxx security xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (behaviour, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, etc.). Xxx will xxxx xx xxxxxxxxx to xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx understood xxx xxxx comply xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx./Xxx(x) jste pověřen(a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx(x) o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doručení x o Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx chování, xxxxxxxxxxx, itinerář, xxxx xxx.). Budete xxxx xxxxxxx(x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xx xxxxxxxx(x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx směrnicemi, xx jste xxx xxxxxxxxx(x) x že xx xxxx xxxxxx xxxxx.
&xxxx;

Xxx following xxxxxxx xxxxxx are xxxxxxx xx xxxx attention/Upozorňujeme Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx safe xxxxxxx consignment xxxxxxxxx xx xxx Courier Xxxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jste pověřen(a);

2. xxxxxxxxxx xxx journey, xxx classifíed xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx must not, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx zásilka xxxxxxxx xx Vašem xxxxxxx xxxxxx x xx žádných xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx;

3. xxx xxxxxxxxxxx xxxx not xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx circumstances xxxxxxxxx xx paragraph 9 xxxxx/xxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodu 9 xxxx;

4. the xxxxxxxxxx consignment xx xxx xx xx xxxxxxxxx or xxxxxxxxx xx any xxxxxx xxxxx/x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx být otevírána;

5. xxxxx hand xxxxxxxx x classifíed xxxxxxxxxxx, xxx are forbidden xx deviate from xxx travel xxxxxxxx xxxxxxxx/xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx máte xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx cesty, xx xxxxxx xxxx xxx(x) seznámen(a);

6. xx xxxx of xxxxxxxxx, xxx must xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx protect the xxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx on xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx authorities xx xxx countries you xxxx transit xx xxxxxx in xxxxxxxxx 10. Xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx them xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx/x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uznáte xx xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dopustit, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx. Vaše instrukce xxxxxxxx podrobné xxxxxx, xxx navázat xxxxxxx x bezpečnostními xxxxx xxxxxxxxxxx zemí, xxx xxx 10. Xxxxx xxxx xxxx podrobné xxxxxx neobdržel(a), vyžádejte xx xx xx xxxxxxxxxxxxxx ředitele Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

7. you and xxx xxxxxxx Security Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx travel documentation (xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx documents, xxx.) xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx/Xx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Vašeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxx, finanční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx atd.) xxxx xxxxxxxxx, platné x aktuální;

8. xx xxxxxxxxxx circumstances xxxx xx necessary to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx other than xxx designated xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx company xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx, xxx xxxx give xx only to xxxxxxxxxx employees xx xxx of xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 10/xxxxx nastanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxx Vaše xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx oprávněným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bodu 10;

9. XXXXXX XXX: xxxxx xx no xxxxxxxxx xx immunity xxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, xxx/xx Xxxxxxxxxxx Officials of xxx various countries xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx Xxxxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx into xxx xxxxxxxx of xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx "Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx" xxx insist xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, xxx/xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx be xxxxxxxxxx xx pass xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx unopened. Xxxxxxx, xx the xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, xxx/xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx see xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx consignment xxx xxx open xx xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx done xx xx area xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx/XXXXXXXX: neexistuje xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, policejních a/nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx překračovat. Proto, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx trvat na xxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx byl ukázán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxx krok xx xx normálních okolností xxx xxxxxx x xxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x/xxxx imigračních xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx, xxx xxxx prohlídka xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx přístup xxxxxxxxx;

Xxx should také xxxxxxxxxxx xx show xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx the xxxxxxxx xx will xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx item and xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx the xxxxxxxxxxx/Xxx(x) xxxxx dbát xx to, abyste xxxxxxxxx xxxxxx(x) x xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, aby se xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx úředníka, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo aby xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, and/or Immigration Xxxxxxxx xx provide xxxxxxxx of the xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx them xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx shipping xxxxxxxxx (xx xxx) xxxx xxx consignment xxx xxxx xxxxxx/Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxx xxxxxxxx otevření a xxxxxxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx uzavření x xxx xxxxxxxx xxxxxxx potvrdil v xxxxxxxxx dokumentaci (xxxxx xx připojena);

If xxx xxxx been xxxxxxxx xx xxxx the xxxxxxxxxxx, xxx must xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx the xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Offícer, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx to xxxxxx xxx XXXx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxx xxxx xxx(x) požádán(a) x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxx xxxxxxxxxx bezpečnostního ředitele xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx informoval xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

10. xxxxx the xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx request xxxxxxxxxx/x xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx x pomoc xxxxxxx xx následující xxxxxxxx:
&xxxx;

Příloha x. 14 x vyhlášce č. 275/2022 Sb.

Vzor xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx orgánu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:
&xxxx;

Xxxxxx registru/pomocného xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxx*):

Xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx xxx*) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX/XXXX/XXXX*)

Xx xxxxxx xxxxxxx:

Xxxx zřízeny xxxxxxx registry/kontrolní xxxx*)?&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; XXX/XX*)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; počet:

Adresa pomocného xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx bodu*):

Nejvyšší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx/x-xxxx

Xxxxxxx registru/pomocného xxxxxxxx/

xxxxx xxxxxxxx vedením

pomocného jednacího xxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx bodu*)

Zástupce

vedoucího

registru/pomocného xxxxxxxx/

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bodu*)


 

Datum:
 

Podpis:

 

*) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx ustanoveno xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx list xxxxxxxxx registru xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pomocnému xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo bezpečnostním xxxxxxxxx.

Příloha x. 15 x xxxxxxxx č. 275/2022 Sb.

Vzor xxxxxx x kontrole utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx x registru (xxxxxxxx orgánu xxxxx/xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) x 31. prosinci 20....

X) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu dokumentů XXXX, které xx x xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 20..., x tímto xxxxxxxxx:

1) Xxxxxx zjištěno, xx xx jakýkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX nebyl xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, resp. xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX:

2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx NATO, xxxxx xxxx x registru xxxxxxx k 31. xxxxxxxx 20..., x xx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxx:

3) Xxxxxxx xxxxx utajovaných xxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx:

- z xxxx utajované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3 xxxxxx:

4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx:

X) Tímto xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů XX, které xx x evidenci k 31. prosinci 20..., x tímto xxxxxxxxx:

1) Xxxxxx zjištěno, xx xx xxxxxxxxx utajovaný xxxxxxxx EU nebyl xxxxxxxxxx, nebyl fyzicky xxxxxxxx nebo byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx EU:

2) Xxxxxxx xxxxx utajovaných xxxxxxxxx XX, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 20..., x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx utajení:

3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů XX, které obdržel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok:

- x xxxx utajované dokumenty xxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3 xxxxxx:

4) Xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx:

X) Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x evidenci x 31. xxxxxxxx 20..., x xxxxx xxxxxxxxx:

1) Xxxxxx xxxxxxxx, xx xx jakýkoliv xxxxxxxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxx xxxx nebyl xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo byl xxxxxxx nekompletním, xxxx. xxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moci:

2) Xxxxxxx xxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 20..., a xx xxx jednotlivé xxxxxx utajení:

3) Celkový xxxxx utajovaných dokumentů xxxxxxxxx subjektů xxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx:

- x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3 xxxxxx:

4) Xxxxxxx xxxxx utajovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů xxxx xxxx skartovaných xx poslední xxxxxxxxxx xxx:

Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX, XX nebo ostatních xxxxxxxx cizí xxxx), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx s jejich xxxxxxxxx x vyjádřením xxxxxx xxxxxx, která xx stává xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx: ..................................................

xxxxxxxxx osoba/bezpečnostní xxxxxxx

........................................................

(xxxxxx)

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 275/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx č. 528/2005 Sb., x xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) §2 odst. 6 xxxxxx x. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.