Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

273/2022 Sb.
 

Zákon

Čl. I

Přechodné Čl. II

Závěrečné ustanovení Čl. III

Účinnost Čl. IV

INFORMACE

273

XXXXX

xx xxx 6. xxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 249/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona x. 490/2009 Xx., xxxxxx x. 102/2010 Sb., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 199/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Sb., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Sb., xxxxxx x. 299/2017 Sb., xxxxxx x. 369/2019 Xx., xxxxxx x. 36/2021 Xx. a xxxxxx x. 364/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxxxx nová xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivého xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x objektu, xxx xxxxx je ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxx ochranné xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organismu xx xxxxxxx výnosu nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx škodlivého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organismu xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx, při xxxxx x důsledku negativního xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx anebo xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx g) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

2. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxx:

"x) xxxxxxxxxx prahy xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx organismů xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx škodlivosti x".

3. V §4 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vychází xx xxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxx x x přihlédnutím x xxxxxxxxxx Rostlinolékařské xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx možných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx organismus xxxx xxxxxxxxx xxxx poškodit, x

x) xxxxxxxxx vývojových xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx nebo poškození xxxxxxxxx organismem.".

4. Za §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§4x

Xxxxxxxxx xxxx a kalamitní xxxx xxxxxxxxxx organismu

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prahu, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kalamitního prahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx Ústav xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářsky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rostlin xxxx ohrozit xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škodlivého xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x účinnost xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivého organismu.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx překročení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxxx významné škody xxxx ohrožení xxxxxx xxxx, xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 odst. 2 xxx xxxxx xx čtvrté, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organismu a xxxxxx území, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx území"),

b) xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x dotčeném xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byly vhodnými xxxxxxxx, ve vhodných xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a výsledky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) nařídí při xxxxxxxxxx podmínek ochrany xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxx mimořádná xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xxx bude xxxxx xxxxxxxx xxxx omezit xxxxxx škodlivého organismu x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx území Ústav xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) biologických x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škodlivého xxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) počtu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo poškodit, x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx populační xxxxxxx xxxxxxxxxx organismu.".

5. V §14 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rostlinolékařského pasu, xxxxx xx oprávněný xxxxxxxxxxxx zaznamenat podle xx. 69 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxxxx (EU) 2016/2031, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

6. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pas" xx xxxxxxx.

7. X §31x xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a dvourozměrný xxxxxx kód, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx," x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

8. X §35 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx" zrušuje.

9. X §35 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx schválení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx, ale žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu rostlin xx xxx67).".

10. X §37 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx ", které xxxx xxxxxxxx podle §76 xxxx. 2 vět xxxxx xx čtvrté".

11. §38 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§38

Xxxxxxxx uznávání xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx se nevyžaduje xxxxxx závazného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

12. X §38x xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx:

"(1) Xxxxx xx přípravek xxx dané xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x členském státě, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx přípravků xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovisko Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxx nařízením xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 vět xxxxx až xxxxxx.".

13. X §38x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx 2" xxxxxxx.

14. X §46 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx bodu xx xxxxxxxx slova ", xxxx přípravků nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx".

15. X §46 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1" x xxxxx "obdržel" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

16. X §46b xx xxxxxxxx odstavec 10, který xxx:

"(10) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx x nich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.".

17. X §46x odst. 1 se na xxxxx písmene x) xxxxx "a" xxxxxxx.

18. X §46x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", a" x xxxxxxxx xx xxxxxxx r), které xxx:

"x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na trh, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx svému xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxx vedeného xxxxx §60x, x xxxxxxxxx tyto záznamy xx xxxx xxxxxxx 5 xxx od xxxxxx xxxxxx.".

19. X §49 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx první se xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx xxxxx věty xx doplňují xxxxx "xxxx nařízením Ústavu xxxxxxx xxxxx §38x".

20. X §49 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx látek, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx obsaženy," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x přípravcích xxxxxxxxx xx trh".

21. V §51 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx pozemku, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxx40) x" xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 40 xxxxxxx.

22. X §51 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx 48 xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 2 xxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx určených x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,".

23. X §51 odst. 5 xx slova "xxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx ", ryb nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x za xxxxx "Xxxxxx" xx vkládají xxxxx ", České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

24. X §51 xxxx. 7 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x odstavce 2".

25. X §52 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxxx 5 xxxxx xxx pozemkem.".

26. X §52 xxxx. 4 xxxx. x) se xx xxxxx "xx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx xxxx", xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx toxický, karcinogenní, xxxxxxxxx nebo toxický xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxx xx xxx xxxxx chemického xxxxxx" xx zrušují.

27. V §54 xx doplňují xxxxxxxx 3 a 4, které xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxx hodlá uvést xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/515 xx xxx 19. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 764/2008 [dále xxx "xxxxxxxx (XX) 2019/515"], xx xxxxxxx před xxxx xxxxxx uvedením xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx zaslat Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pomocného xxxxxxxxxx xx trh.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3

a) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) 2019/515, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx název xxxxxxxx uznaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uznaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. stručný xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

4. xxxxxxx stát, x němž xx xxxxxxxx xxxxxx pomocný xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx.".

28. X §54d xxxx. 1 xx xx xxxxx "§35 xxxx. 2, 5 x 6" xxxxxx xxxx ", §37".

29. V §60 odstavec 4 xxx:

"(4) Distributoři jsou xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx §60x xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvourozměrným čárovým xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx do úložiště xxx vedeného xxxxx §60x. Xxxxxx zasílání xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx podmínky, xxxxxxxxx datové věty x četnost zasílání xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.".

30. V §60 se doplňují xxxxxxxx 5 xx 7, xxxxx xxxxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxxx uživatelé xxxx xxxxxxx vést xxxxxxx x xxxxxxxxx přípravků88) xxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx knize x xxxxxxxx očíslovanými xxxxxxxxx xxxx x elektronické xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uchování. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vedené xxx xxxxx xxxxxx x hnojivech xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvěří, x xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Obsah x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(6) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx účinnosti opatření, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx účinku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocného xxxxxxxxxx. Pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředku prováděna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výměře xxxxx xxx 200 xx xxxxx evidence xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxx vedeny v xxxxxxxxxxxx podobě, převést xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování x xxxxxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

31. Xx §60 xx xxxxxx xxxx §60x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§60x

Xxxxxxxx xxx

(1) Úložiště xxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx přípravků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xxxxx zřizuje x spravuje xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxx xxxx k jednotlivým xxxxxxxxxx xxx profesionální xxxxxxxxx xxxxxx následující xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx název, číslo xxxxx x datum xxxxxx xxxxxxx formulace xxxxxxxxx,

x) obchodní firma xxxx xxxxx dodavatele xxxxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx dodavatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx dodavatele přípravku, xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx odběratel xxxxxxxxx xxxx zapsán xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx sídla nebo xxxxx xxxxxxxxx odběratele xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dodání přípravku x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ústavem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje.".

32. X §71 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

33. V §71 xxxx. x) xx xxxxx "xx Xxxxxxxx Ministerstva zemědělství x" xxxxxxx.

34. V §73 se xxxxxxxx 1 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

35. V §73 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

36. X §73 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

37. X §76 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

38. X §76 xx odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 10.

39. V §76 xxxx. 7 x 8, §76 xxxx. 9 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x v §76 xxxx. 10 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

40. §76x xx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 53 xx 53x xxxxxxx.

41. X §79e xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

42. X §79x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až p), xxxxx znějí:

"n) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obalu přípravku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností vztahujících xx k xxxxxxxx xxxxx §47,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3 nebo 4, xxxx

x) xxx pořádání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 xxxx §86x xxxx. 3.".

43. X §79x xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxx" zrušuje.

44. V §79x xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §60 odst. 4 xxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.".

45. V §79i xxxx. 1 se xxxx "§73 xxxx. 2" nahrazuje xxxxxx "§73 xxxx. 1".

46. X §82 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx "§5 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§4 xxxx. 1".

47. X §86 xxxx. 1 se xxxxx "xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx absolvovala" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx 1 roku" x xxxx osmá se xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx tohoto kurzu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx stupně.".

48. X §86 xxxx. 2 xx xxxxx "Ústav" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx podle §82 xxxx. 3 xxxx. x) xx c) xxxx §82 xxxx. 6, nebo" se xxxxxxx.

49. V §86 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "x zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1" xxxxxxx.

50. X §86 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx prodlouží platnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 5 xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x posledních 12 xxxxxxxx platnosti původního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doplňující xxxxxxx; xxxx vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postoupí xxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školení.".

51. X §86x xxxx. 1 xxxx. x) x b) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx stupně" zrušují.

52. X §86x xxxx. 1 xxxx. x) x d) xx xxxxx "prvního xxxxxx" xxxxxxx.

53. X §86a xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxx "x xxxxx organizovaných xxxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

54. X §86a xxxx. 2 závěrečné části xxxxxxxxxx xx za xxxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

55. X §86x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po dohodě x Xxxxxxx x xxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví23a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xx nejméně 6 xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x místně příslušnými xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx23x) xxxxxx zkoušek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x to nejméně 6 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx konání.".

56. X §86b xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Zkoušejícím" a xxxxx "musí být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx xxxxx osoba, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx školitele".

57. X §86x xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x přípravky.".

58. X §88 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx "§4a xxxx. 1," x xx xxxx "§13 xxxx. 3," xx xxxxxx xxxx "§14 xxxx. 5,".

59. V §88 xxxx. 3 xx xx text "§46x odst. 3" xxxxxxxx slova "x 10" a na xxxxx textu odstavce xx xxxxxxxx xxxxx ", 5 x 7".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Povinnosti xxxxxxx x §46b xxxx. 10, §46x xxxx. 1 xxxx. x) a §60 xxxx. 4 xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nevztahují xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. III

Závěrečné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2015/1535 ze xxx 9. xxxx 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informací v xxxxxxx technických xxxxxxxx x předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 2023.
 

Pekarová Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 273/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.