Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

273/2022 Sb.
 

Zákon

Čl. I

Přechodné Čl. II

Závěrečné ustanovení Čl. III

Účinnost Čl. IV

INFORMACE

273

XXXXX

xx xxx 6. xxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Xx., zákona x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 249/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona č. 490/2009 Sb., xxxxxx x. 102/2010 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 199/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2017 Sb., xxxxxx x. 299/2017 Xx., xxxxxx č. 369/2019 Xx., zákona x. 36/2021 Xx. a xxxxxx x. 364/2021 Xx., se mění xxxxx:

1. V §2 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a h), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx je ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxx ochranné xxxxxxxx, xxx xx xx tomto xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx negativní xxxx xxxxxxxxxx organismu na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx produktů,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx populační hustoty xxxxxxxxxx organismu xx xxxxxxx nebo x xxxxxxx, při které x xxxxxxxx negativního xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx x významnému xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxx životního prostředí xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

2. X §4 xxxx. 1 písmeno b) xxx:

"x) zveřejňuje xxxxx xxxxxxxxxxx a bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx organismů xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx škodlivosti x".

3. V §4 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vychází xx xxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxx x s přihlédnutím x xxxxxxxxxx Rostlinolékařské xxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx působených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) biologii xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rostliny na xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

4. Za §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§4a

Kalamitní xxxx a xxxxxxxxx xxxx škodlivého xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx organismů, xxxxx xxxxxxxxx dosahují xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx kalamitní xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kalamitního prahu xxxxxxxxxx organismu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx současným xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) schopnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx zjištění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kalamitního xxxxx škodlivého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx porostech xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx zdraví xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx významné škody xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ústav

a) xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organismu x xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx škodlivého xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx"),

x) provádí xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organismu xxx, xxx xxxx vhodnými xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) nařídí při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx mimořádná xxxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx §76 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx Ústav xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx vlastností škodlivého xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rychlosti xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poškodit, x

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx metod xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organismu.".

5. X §14 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx oprávněný xxxxxxxxxxxx zaznamenat xxxxx xx. 69 odst. 3 písm. c) xxxxxxxx (XX) 2016/2031, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

6. V §15 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "vydá" a xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx" xx xxxxxxx.

7. X §31x xxxx. 2 xx xxxxx "a xxxxx xxxxxx výrobce xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx," a xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí standardizovaný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx identifikátorem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

8. V §35 odst. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

9. X §35 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přípravku xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx, ale žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxxxx dokumentace nebyla xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh67).".

10. X §37 se na xxxxx textu odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx ", které xxxx xxxxxxxx podle §76 xxxx. 2 xxx xxxxx až xxxxxx".

11. §38 xxxxxx nadpisu xxx:

"§38

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx vzájemného uznávání xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

12. X §38x odstavce 1 xx 3 xxxxx:

"(1) Xxxxx xx přípravek xxx dané xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na trh x členském xxxxx, xxxxx patří xx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx přípravků jako Xxxxx xxxxxxxxx, Ústav xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx vlastní potřebu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zdraví lidí xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x nevyžaduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho použití xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxx nařízením xxxxxxxx podle §76 xxxx. 2 vět xxxxx xx čtvrté.".

13. X §38x xxxx. 4 xx slova "xxxx 2" xxxxxxx.

14. X §46 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx".

15. X §46 xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" x slovo "obdržel" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

16. V §46b xx xxxxxxxx odstavec 10, který xxx:

"(10) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxx xx xxx, xxxx xxx viditelně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Technickou specifikaci xxxxxxxxxxx identifikátoru x xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

17. X §46c odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "a" xxxxxxx.

18. X §46x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", a" x doplňuje xx xxxxxxx r), které xxx:

"x) vést záznamy x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označených xxxxxxxxxxxxx čárovým xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx distributor xxxxx na xxx, xxxxxxxx, označuje xxxx xxxxx xxxxx dodavateli, x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §60a, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx nejméně 5 let xx xxxxxx xxxxxx.".

19. X §49 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx textu xxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx Ústavu xxxxxxx xxxxx §38x".

20. X §49 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx látek, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx".

21. X §51 xxxx. 1 xxxx. b) se xxxxx "na pozemku, xxxxx xx součástí xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx honitby40) x" xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 40 xxxxxxx.

22. X §51 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx 48 xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 2 xxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx hospodářství xxxxx objektů xxxxxxxx x chovu evidovaných xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,".

23. X §51 odst. 5 xx slova "xxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx slovo "Xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí".

24. X §51 odst. 7 xx na xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x xxxxxxxx 2".

25. X §52 xx xx konci odstavce 1 doplňuje věta "Xx xxxxxxxx aplikaci xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx kapslí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx 5 xxxxx xxx pozemkem.".

26. X §52 odst. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx", xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx toxický, karcinogenní, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona" xx xxxxxxx.

27. X §54 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uvést xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/515 xx dne 19. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx uznávání xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xx trh x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 764/2008 [xxxx jen "xxxxxxxx (XX) 2019/515"], xx xxxxxxx xxxx xxxx prvním xxxxxxxx xx xxx x Xxxxx republice zaslat Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx.

(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 3

x) xx xxxxx prohlášení xxx xxxxxxxx uznávání xxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/515, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx název xxxxxxxx uznaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. stručný xxxxx x určení vzájemně xxxxxxxx pomocného xxxxxxxxxx x

4. členský xxxx, x xxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §54x xxxx. 1 xx za xxxxx "§35 odst. 2, 5 a 6" xxxxxx text ", §37".

29. V §60 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Distributoři jsou xxxxxxx zasílat xxxxx xxxxx §60x odst. 2 o přípravcích xxx xxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxxx dvourozměrným čárovým xxxxx prostřednictvím dálkového xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §60x. Xxxxxx zasílání xxxxx xx úložiště xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx věty x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

30. V §60 se doplňují xxxxxxxx 5 až 7, které xxxxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx x používání xxxxxxxxx88) xxxx pomocných prostředků xxx podnikání xx xxxxxxxx knize x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx současného xxxxxxxxxxx xxxxxx uchování. Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx x hnojivech nebo, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx lesního xxxxxxxxxxxx. Obsah x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

(6) Xxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provádějí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx prostředku, x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uživatelem xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vést xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výměře xxxxx xxx 200 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zemědělství xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx je Ústavu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.".

31. Za §60 se xxxxxx xxxx §60x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§60a

Úložiště xxx

(1) Xxxxxxxx xxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx uživatele na xxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx následující xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx název, číslo xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx místa xxxxxxxxx dodavatele přípravku, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx přípravku,

c) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sídla xxxx xxxxx xxxxxxxxx odběratele xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dodání xxxxxxxxx x

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx distributor xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, adresa xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x registrační xxxxx přidělené Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytujícího xxxxx.".

32. X §71 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx zemědělství".

33. V §71 písm. x) xx xxxxx "xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

34. X §73 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 až 3.

35. V §73 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

36. V §73 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

37. X §76 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".

38. V §76 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 7 až 11 xx označují jako xxxxxxxx 6 až 10.

39. X §76 xxxx. 7 x 8, §76 xxxx. 9 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §76 xxxx. 10 xxxxxx xxxxx ustanovení xx číslo "7" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

40. §76x xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 53 xx 53x xxxxxxx.

41. V §79e xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) slovo "xxxx" xxxxxxx.

42. X §79x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) xx p), xxxxx znějí:

"n) xxxx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xx obalu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nesplní některou x povinností xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx §47,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §54 xxxx. 3 xxxx 4, xxxx

x) při xxxxxxxx xxxxx organizovaného zaměstnavatelem xxxxxxx povinnost xxxxx §86 xxxx. 1 xxxx §86x xxxx. 3.".

43. V §79x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

44. X §79x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx slovem ", nebo" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost týkající xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx uživatele označených xxxxxxxxxxxxx čárovým xxxxx xxxxx §60 odst. 4 xxxx některou x povinností stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.".

45. X §79x xxxx. 1 xx xxxx "§73 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxxx "§73 xxxx. 1".

46. X §82 xxxx. 2 písm. a) xx xxxx "§5 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§4 xxxx. 1".

47. X §86 xxxx. 1 xx xxxxx "do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx absolvovala" nahrazují xxxxx "po xxxx 1 xxxx" x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxx xx oprávněn držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.".

48. X §86 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" x slova "splňuje xxxxxxxx vzdělání xxx xxxxxxxxxxxxxx podle §82 xxxx. 3 písm. x) až x) xxxx §82 xxxx. 6, nebo" xx xxxxxxx.

49. V §86 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k doplnění xxxxxxxx pro aplikaci xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1" xxxxxxx.

50. X §86 odstavec 4 zní:

"(4) Vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx data xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx žádosti držitele xxxxxxxxx podané před xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x posledních 12 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx platnosti osvědčení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx podává vzdělávacímu xxxxxxxx. Žádost o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx Xxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x kterého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neprodleně postoupí xxxxxx Xxxxxx xxxxx x dokladem o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

51. X §86x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

52. X §86a odst. 1 písm. c) x d) se xxxxx "xxxxxxx stupně" xxxxxxx.

53. X §86x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxx.

54. X §86a xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

55. X §86x odstavec 1 xxx:

"(1) Vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxx po dohodě x Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví23a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx získání osvědčení xxxxxxx stupně x xxxxxxxxx termíny xxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx23x) xxxxxx zkoušek xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx třetího xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxx, x to xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxx.".

56. X §86b odst. 2 se xxxxx "Xxxxxxxxxx rostlinolékaři" nahrazují xxxxxx "Zkoušejícím" x xxxxx "musí xxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx být xxxxx osoba, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady xxx odborného školitele".

57. X §86x xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.".

58. X §88 xxxx. 1 xxxx. a) se xx slovo "provedení" xxxxxx text "§4x xxxx. 1," a xx xxxx "§13 xxxx. 3," xx xxxxxx xxxx "§14 xxxx. 5,".

59. V §88 odst. 3 xx za text "§46x odst. 3" xxxxxxxx xxxxx "a 10" a xx xxxxx textu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", 5 a 7".

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx v §46x xxxx. 10, §46x xxxx. 1 xxxx. x) x §60 xxxx. 4 xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nevztahují na xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxx profesionální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Tento xxxxx xxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/1535 xx dne 9. září 2015 x postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Fiala x. x.

Informace

Právní předpis x. 273/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.