Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022 do 07.10.2022.


Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

263/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMÁCNOSTI

Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku §1

Rozhodné dny §2

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek §3

Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu §4

Termíny pro poskytování finančních prostředků §5

Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny nebo plynu §6

Reklamace zohlednění příspěvku §7

Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem §8

ČÁST DRUHÁ - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMĚ S BYTY

Kategorie odběrných míst zákazníků v domě s byty a výše příspěvku §9

Rozhodné dny §10

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek §11

Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu §12

Termíny pro poskytování finančních prostředků §13

Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny nebo plynu §14

Reklamace zohlednění příspěvku §15

Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem §16

ČÁST TŘETÍ - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO

Výše příspěvku na teplo §17

Rozhodné dny §18

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek na teplo §19

Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi zákazníkem, držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie a operátorem trhu a termíny, rozsah a způsob registrace držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie u operátora trhu §20

Termíny pro poskytování finančních prostředků §21

Postup zohlednění příspěvku na teplo v platbách za dodávku tepelné energie §22

Reklamace zohlednění příspěvku na teplo §23

Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie §24

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Nový rozpis výše záloh §25

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §26

Příloha č. 1 - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ

Příloha č. 2 - ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZÁKAZNÍKEM V DOMĚ S BYTY UŽÍVANÝCH K BYDLENÍ V DOMĚ PRO ÚČEL PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN

Příloha č. 3 - ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA V DOMĚ S BYTY A ZÁKAZNÍKA DOMÁCNOSTI V RODINNÉM DOMĚ O ZOHLEDNĚNÍ PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO A ROZSAH PŘEDÁVANÝCH ÚDAJŮ

INFORMACE

263

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 24. srpna 2022

x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx č. 278/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 670/2004 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., zákona x. 104/2015 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 152/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 1/2020 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Sb., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx., zákona x. 382/2021 Sb., xxxxxx č. 176/2022 Xx. x xxxxxx x. 232/2022 Xx.:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXX XXXX ZÁKAZNÍKOVI X XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v domácnosti x xxxx xxxxxxxxx

(1) Odběrná xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x rozhodnému xxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxx xxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v části X přílohy č. 1 x xxxxxx nařízení.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníkem x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx společných xxxxx xxxx sloužících xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastníkům xxxx xxxxxxxxxx bytů (dále xxx "xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v domácnosti x plynárenství, x xxxxxxx se zohledňuje xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s plynem, xxxxx jsou k xxxxxxxxxx dni xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx v informačním xxxxxxx operátora xxxx x u xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánovaná xxxxx xxxxxxxx plynu xx 45 MWh. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxx spotřeba plynu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx trhu x xxxxxx za xxxxxxxx xxx podle §2 xxxx. 1.

(4) Xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx zákazníka v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx dny

(1) Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx a plynárenství xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx §1 xxx xxxxxxxxxx příspěvku, xx 21. xxxxxxxx 2022.

(2) Xxxxxxxxx dnem, od xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zohledňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x elektroenergetice xxxx plynárenství, xx 1. xxxx 2023.

§3

Termín pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx trhu ministerstvu x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxxxxxx xx 12. xxxxx 2023.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele,

b) požadovaná xxxxxxx xxxxxx,

x) identifikace xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx a uvedení xxxxxxxxxxxx částek, xxxxx xxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku jejich xxxxxxxxxx x domácnosti,

d) xxxx, xx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx platbami xx xxxxxxxxxx příspěvků a xxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx žádost xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxx, rozsah a xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x elektroenergetice xxxxx xx 6. xxxxx 2023 xx 18:00 xxxxxxxxxxx trhu ke xxxxxxx odběrnému xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx trhu elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx dni podle §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx definovaném xxxxxxxxxx trhu

a) údaj x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx údaj x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx sjednal xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx 12. xxxxx 2023 xx 8:00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x celkové xxxxxx xxx zohlednění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterými tento xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 odst. 1 měl xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, x dále xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1 odst. 1 x 2, xx xxxxxxx obchodník x elektřinou x xxxxxxxxxx dni xxxxx §2 xxxx. 1 xxx sjednanou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číselný xxx odběrného xxxxx,

x) xxxx x distribuční xxxxx x xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přiděleným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) informaci o xxxx platby xx xxxxxxxxxx příspěvku vztahující xx k xxxxxx xxxxxxxxx místu stanovené xx základě xxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v elektroenergetice xxxxx odstavce 1 x xxxxx X přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v plynárenství xxxxx v termínu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx x plánované xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operátorem xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6. xxxxx 2023 do 18:00 operátorovi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx každému odběrnému xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx trhu s xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx 12. xxxxx 2023 xx 8:00 xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx částce xxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx x domácnosti, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxx sjednanou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3, xx kterého xxxxxxxxx x plynem x xxxxxxxxxx dni xxxxx §2 odst. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číselný xxx odběrného xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plynu xxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xxxxx odstavce 3, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle odstavce 3,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxxx místu xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx spotřeby plynu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x podle xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x elektřinou x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kódů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx každé xxxxxxx xxxxx zákazníka x domácnosti xx

x) 15. září 2023 xxx odběrná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxx §2 xxxx. 1 xx 31. xxxxx 2023 xxxxx x xxxxxxxxxx celkové xxxx příspěvku a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx podle §6 xxxx. 2, x

x) 30. xxxx 2024 xxx odběrná xxxxx xxxxxxxxx v domácnosti, xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx 14 xxxxxx od rozhodného xxx podle §2 xxxx. 2 došlo x xxxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxxxx xxx předávání xxxxx podle odstavců 1 x 3, §12 odst. 3 x 5 x §20 odst. 4 xx 10 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xx 16. xxxxx 2023. V xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 uhradí xxxxxxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx bankovní xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§6

Postup zohlednění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo obchodník x plynem je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nejbližších xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výši sjednané xxxx xxxxxxxxx zálohové xxxxxx xx dodávky xxxxxxxxx xxxx plynu, x to xxxxxxxxx xx xx nejbližšího xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx plynu. Pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zohlednění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jedné xxxxxxx příspěvku, xxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx výši. Pokud xxxx sjednané nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx výše xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zohledňuje xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx platbě xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x plynem zohledňovat xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxx zbývající xxxx xxxxxxxxxxxxx x zálohových xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x plynem x nejbližším xxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx x xxxxxxxxxx vyúčtování xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plynu podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx vyúčtování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozhodném xxx xxxxx §2 odst. 2.

(3) Obchodník x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zákazníka x domácnosti vzniklé xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx související službu x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x domácnosti, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxx x tom obdrží xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v nejbližším xxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx související xxxxxx v elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx zohlednit na xxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx související xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, zejména xx dlužné xxxxxxx xxxxxx, poplatky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxx zajišťované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky elektřiny xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách dodávky xxxxx.

(5) Xx-xx x xxxxxxxxx místa zákazníka x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 provedeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx x domácnosti.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x domácnosti xx oprávněn uplatnit x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x plynem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx dodávek plynu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx z xxxxxx nesprávného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx vystavení dokladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu, x xxxxxxxx související xxxxxx x elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodníka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x plynem xxxxxxxxx zohlednění příspěvku xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx reklamaci bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx reklamace. X xxxx lhůtě xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx oprávněnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxx xxxx zohledněného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodník s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx operátorovi trhu. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prověřit, zda xxxxxxx obchodníkovi s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx xxx účel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plynu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx v xxxxxxxxx zohlednění příspěvku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx zohledněn xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx sjednané xxxxxxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx operátor xxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů reklamaci xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy v xxxxxxxxxxxxxxxxx. Pokud x xxxxxxxxx zohlednění příspěvku xxxxxxxx v domácnosti xxxxx, xx mu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx roční spotřebě xxxxx v xxxxxxxxx x plánovanou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx nařízení, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx doloží, postoupí xxxxxxxx trhu xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plynárenství. Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prověřit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro účel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákazníkem x xxxxxxxxxx x reklamaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx operátora trhu x prověření xx 10 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx reklamace xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx vyrozumění x xxxxxxxxx reklamace xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx reklamace xxxxxxxxx xxxx oprávněná x xxxxxx nesprávnosti distribuční xxxxx předané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx reklamace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx spotřeby podle xxxxx X přílohy č. 1 x tomuto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx obchodník x xxxxxxxxxx xxxx obchodník x plynem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx reklamace xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx souvisejících xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx finančních prostředků xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem x xxxxxx

(1) V xxxxxxx, kdy obchodník x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx platby operátora xxxx xx zohlednění xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx x xxxxx xxxxxxxx místě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) informaci x xxxxxxx vztahujícím xx x xxxxxx odběrnému xxxxx,

x) xxxxx zjištěného xxxxxxx.

(2) Operátor xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyjádření x podkladům předaným xxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx podle §4.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích, xxx xxxxxxxx xxxx poskytnul xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx platbu xx zohlednění příspěvku, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx zohlednění xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku, ve xxxxxxxx operátora xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx došlo x xxxxxx xxxxx potřebných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx již xxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x této skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx předá xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku a xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníkovi s xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 odst. 1 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x plynem xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx operátor xxxx xxxxxxx uhradit rozdíl x prostředcích xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 12 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx k opravě xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příspěvek xxxxx §3 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx do 4 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX A XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXX

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x domě x&xxxx;xxxx x výše xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zákazníků x xxxx x xxxx, x kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx odběrná xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxx §10 odst. 1 xxxxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx operátora trhu x x xxxxx xxxxxxxx x domě x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo dodavatel xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxx podle §10 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx.

(2) Výše příspěvku xx xxxxx xxx xxxxxxx k bydlení x xxxx x xxxx xx stanovena x xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.

§10

Rozhodné xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x elektroenergetice x plynárenství xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx §9 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 30. xxxx 2022.

(2) Rozhodným xxxx, od kterého xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodník s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x byty x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx 1. únor 2023.

§11

Xxxxxx xxx podání x xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx trhu ministerstvu x poskytnutí finančních xxxxxxxxxx na příspěvek

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxxxxx do 12. xxxxx 2023.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx prostředků na xxxxxxxxx jsou

a) identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxx a uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx příspěvku jejich xxxxxxxxxx x domě x xxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx určeny,

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo obchodníka x plynem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx podá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Termíny, xxxxxx a xxxxxx předávání xxxxx xxxx účastníky xxxx

(1) Xxxxxxxx v xxxx x xxxx xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2022 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxx, pro které xxxxxxxx v domě x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plyn xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přípravu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo dodavatel xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů xxxxxxx příloha č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx zákazník x domě x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx opraví xxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xx termínu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxx x xxxx předá xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx elektronického systému xxx předávání požadovaných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x současně x xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne podle §10 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprovozuje elektronický xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1, předává xxxxxxxx x xxxx x byty údaje xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx elektronický xxxxxxx, xxxxx pro xxxx předávání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxx x uveřejní xx xxxx internetových xxxxxxxxx, jinak x xxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho internetových xxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx zpráva xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X údajům předaným xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6. xxxxx 2023 xx 18:00 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx předaných xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx místu xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x dané xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx x rozhodnému xxx xxxxx §10 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx číselný kód xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx,

x) xxxx x xxxxx bytů, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx 12. xxxxx 2023 xx 8:00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx nebo jinak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xx každé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x domě s xxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxx, pro xxxxx zákazník x xxxx s byty xxxxxxx elektřinu pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx poskytovatel xxxxxx xxxx dodavatel tepelné xxxxxxx,

x) informace o xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx.

(5) Provozovatel distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xx 6. xxxxx 2023 xx 18:00 operátorovi trhu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx x byty xxxxxxxxxxx x xxxx soustavě x xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému operátora xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému operátora xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx místa x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx trhu příznakem xxxxxxxxx x domě x xxxx,

x) identifikační xxxxxxx xxx odběrného xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x byty,

c) xxxx x xxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxxx x domě x xxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxx společnou přípravu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx 12. ledna 2023 xx 8:00 xxxxxxxxxxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x plynem xxxxxxxxx x celkové xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx s byty, xx xxxxxxx tento xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zajišťoval xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xx každé xxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxx x xxxx, xx xxxxxxx obchodník x plynem x xxxxxxxxxx dni xxxxx §10 odst. 1 xxx sjednanou nebo xxxxx zajišťoval xxxxxxx xxxxx, xxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odběrného xxxxx zákazníka v xxxx s byty,

b) xxxx x xxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxxx x domě x xxxx xxxxxxx xxxx xxx vytápění xxxx společnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka v xxxx x xxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obchodník x xxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxx elektronicky prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odběrných xxxx xxxxxxxxx v xxxx x xxxx informaci x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro každé xxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxx x xxxx xx

x) 15. xxxx 2023 pro xxxxxxx místa xxxxxxxxx x domě x xxxx, xxx x xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 1 xx 31. xxxxx 2023 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx podle §14 odst. 2, x

x) 30. září 2024 xxx xxxxxxx xxxxx zákazníků v xxxx x xxxx, xxx v období xx rozhodného dne xxxxx §10 odst. 1 do 14 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx podle §10 xxxx. 2 došlo x xxxxxxxxxx celkové xxxx xxxxxxxxx.

§13

Termíny pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx operátorovi trhu xxxxxxxx prostředky na xxxxxxxxx xx 16. xxxxx 2023. V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do 4 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 4 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx obchodníkovi x xxxxxx xxxxxxxx prostředky xx příspěvek xx xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora trhu.

§14

Postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x platbách xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx

(1) Obchodník s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx zohledňovat xxxxxxxxx x nejbližších xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, x xx xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx část xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příspěvku, xxxxxxxxxx xx v zálohové xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx sjednané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výše jedné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx zálohové xxxxxx. Ustanovením xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x plynem zohledňovat xxxxxxxxx podle odstavce 3.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x zálohových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx obchodník x elektřinou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx vyúčtování xxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxx plynu x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvisejících xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 2.

(3) Obchodník x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx příspěvek rovněž xx dluhy xxxxxxxxx x domě x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx zálohových xxxxxx na dodávky xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka v xxxx s byty, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx zohledňuje, včetně xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxx, x xx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x tom xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x byty xxxxxxxxxx x nejbližším xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu, x xxxxxxxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby x plynárenství.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx zohlednit xx xxxx dluhy xxxxxxxxx x xxxx x xxxx nesouvisející bezprostředně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodávkou xxxxx xxxx související xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx službou x xxxxxxxxxxxx, zejména na xxxxxx xxxxxxx pokuty, xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx obchodníkem x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx plynu nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx u xxxxxxxxx místa zákazníka x xxxx s xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx zohledňuje, xxxx rozhodným xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx odběru elektřiny xxxx plynu x xxxxxxxx xxxxx nebo xxx změně dodavatele xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, zohlední obchodník x elektřinou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx zákazníka x xxxx x xxxx.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx v xxxx x xxxx je xxxxxxxx uplatnit u xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx související xxxxxx x elektroenergetice nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx v xxxx x xxxx oprávněn xxxxxxxx xx 2 xxxxxx od vystavení xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákazník x xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x elektřinou nebo xxxxxxxxxx x plynem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodník x plynem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx doručení xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xx připočítává doba, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx s xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinen xxxxxxxxx reklamaci operátorovi xxxx. Operátor xxxx xx xxxxxxx prověřit, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx bytů x domě s xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx bytů x xxxx x xxxx. Xxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x plynem o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx obdržení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxx xx 10 pracovních xxx xx xxxxxxxx reklamace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x plynem, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxx reklamace zohlednění xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o vyřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem x xxxxxx

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x elektřinou nebo xxxxxxxxx x plynem xxxxxx rozdíl xxxx xxxx platby operátora xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodníkem x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx odběrnému xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx, předá xxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému operátora xxxx tyto xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx x byty:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx,

x) informaci o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx x xxxx,

x) xxxxx zjištěného rozdílu.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x vyjádření x xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodníkem x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx s xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx předaných xxxxx §12.

(3) V xxxxxxx zjištění xxxxxxx x poskytnutých finančních xxxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx stanovený xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx prospěch xxxxxxxxx trhu do 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x opravě xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxx části, obchodník x elektřinou nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xx lhůtě xx 7 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx a xxxx xxxxx zohledněného xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx číselném xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x domě x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníkovi x xxxxxx, který x xxxxxxxxxx dni xxxxx §10 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx operátor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníkovi x xxxxxx nižší xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx příspěvek, xx xxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do 12 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx zohlednění xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx po obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXX NÁKLADŮ XX XXXXX

§17

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx v rodinném xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx jeden xxx x xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx s xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx poskytovatel xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx"), je xxxxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx dny

(1) Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávka xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx, je 30. xxxx 2022.

(2) Xxxxxxxxx xxxx, od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na teplo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx 1. únor 2023.

§19

Xxxxxx xxx podání x náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx x poskytnutí finančních xxxxxxxxxx podá operátor xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12. xxxxx 2023.

(2) Náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvu x poskytnutí finančních xxxxxxxxxx na příspěvek xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx celková xxxxxx,

x) identifikace xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částek, které xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx,

x) xxxxx bankovního účtu.

(3) X případě potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx vypořádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx teplo x xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx na xxxxxxxxx xx teplo mezi xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx operátor xxxx podá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zákazníkem, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx x operátorem xxxx a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx písemně žádost x xxxxxxxxxx příspěvku xx teplo držiteli xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx, k xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozvodnému tepelnému xxxxxxxx je připojeno xxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx licence xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx, do 30. xxxxxxxxx 2022, x xx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx stanoví příloha č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx se x xxxxxxxxx v xxxx s xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx údaje k xxxxxxxxxx xxx xxxxx §18 xxxx. 1 x xxxxxxx podle přílohy č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx. Pokud zákazník x teplárenství v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx již xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxx údaje.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxx držitel xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx dne podle §18 odst. 1. Xxxxxxxx x teplárenství xxxxxx může předat xxxxxx x zohlednění xxxxxxxxx xx xxxxx x údaje podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx účel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx licence xx výrobu nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x uveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx držitel xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronický xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontakt, xxxx zákazník x xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx nebo x listinné xxxxxx xxxxxxxx držiteli licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx předávání xxxxx xx elektronický xxxxxxx držitele licence xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx §12 xxxx. 2 věta xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx předaným xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, podá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zohlednění příspěvku xx teplo x xxxxx údaje podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xx 25. xxxxxxxxx 2022. Xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx a xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx x xxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie, xx kterého odebírá xxxxxxxx energii xxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxx x xxxx, x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 2 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x předaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx použije obdobně.

(4) Xxxxxxx licence na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od 1. xxxxxxxxx 2022 xx 6. ledna 2023 do 18:00 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx operátorem xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x termínu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx od 1. xxxxxxxx 2022 xx 6. xxxxx 2023 xx 18:00 xxxxxxxxxxx xxxx údaj x xxxxxxxxx xxxxx bytů x domě x xxxx a xxxxxxxxx xxxx xx všechny xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §18 xxxx. 1 připojena x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozvodnému tepelnému xxxxxxxx, xx kterými xxx držitel licence xx xxxxxx nebo xxxxxx tepelné energie xxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx a od xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo.

(6) Xxxxxxxx xxxx předá xx 12. ledna 2023 xx 8:00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx předaných xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Držitel xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informaci xx xxxxxxx zákazníky x teplárenství xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx

x) 15. xxxx 2023 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx podle §18 xxxx. 1 xx 31. srpna 2023 xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxx a xxxx provedeno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie, x

x) 30. xxxx 2024 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §18 xxxx. 1 xx 14 měsíců xx xxxxxxxxxx dne xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx na xxxxx.

§21

Xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 16. ledna 2023. V xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 4 pracovních dnů xx xxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 4 pracovních xxx xx obdržení finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence xx výrobu xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx teplo xx xxxx bankovní xxxx registrovaný x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx.

§22

Postup zohlednění xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xx dodávku xxxxxxx xxxxxxx

(1) Držitel xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx příspěvek na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx výši sjednané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx energie, a xx opakovaně až xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné energie. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zálohových platbách xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zbylé xxxx. Xxxxx výše xxxxxxxx nebo stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx teplo x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ustanovením xxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek na xxxxx xxxxx odstavce 3.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx držitel licence xx xxxxxx nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxxxxxx řádném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxx a termíny xxxxxxxxxx xx rozhodném xxx podle §18 xxxx. 2.

(3) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx může zohlednit xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §18 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xx teplo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x rozsahu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nejbližším xxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezprostředně x xxxxxxxx tepelné xxxxxxx, zejména xx xxxxxx smluvní pokuty, xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx jiné xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx energie.

(5) Je-li x odběrného místa xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx rozhodným xxxx xxxxx §18 xxxx. 2 provedeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx v odběrném xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příspěvek na xxxxx xxx, že xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle živnostenského xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákazníkovi x xxxx x xxxx odstavce 1 xx 5 xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx zohlednění příspěvku xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie reklamaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx vyúčtování xxxxxxx energie z xxxxxx nesprávného xxxx xxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xx xxxxx. Reklamaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx zákazník x xxxxxxxxxxxx uplatní u xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1, je držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxxxx reklamace.

§24

Xxxxxxxxxx finančních prostředků xxxx operátorem xxxx x držitelem licence xx výrobu nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx energie xxxxxx xxxxxx mezi xxxx xxxxxx operátora trhu xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx x xxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora trhu x zjištěném rozdílu x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx finančních prostředcích, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx držiteli xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx platbu xx xxxxxxxxxx příspěvku na xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx příspěvek na xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod tepelné xxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx po uplynutí xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx potřebných xxx zohlednění xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxx došlo k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxx licence xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxx xx 7 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku, x xxxx skutečnosti informuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a současně xxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx. Operátor trhu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxx na výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ministerstvu.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích, kdy xxxxxxxx xxxx poskytnul xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na teplo, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo, xx xxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx ve prospěch xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie do 12 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy operátor xxxx xxxxxx ministerstvo x poskytnutí dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxx xxxx na xxxx držitele xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 4 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§25

Xxxx xxxxxx xxxx záloh

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x domácnosti x xxxxxxxxxxx x domě x byty xx 31. ledna 2023 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx dále xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx s xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x elektřinou současně xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx složce ceny xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rozpise xxxx xxxxx xxxxxxxxx x elektřinou současně xxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxx výši xxxxx podle věty xxxxx.

(3) Obchodník x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx x byty xx 31. ledna 2023 xxxxxx nový xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx dále xxxxx xxxx zohledňovaného xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx x xxxx hradit xxxxxxxxxxxx x plynem.

(4) Xxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2023 xxxxxx xxxx rozpis výše xxxxx, xx xxxxxx xxxx uvede výši xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx má xxxxxxxx x teplárenství xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

§26

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. r.
 

Ministr xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x nařízení xxxxx x. 263/2022 Xx.

X. XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX X DOMÁCNOSTI

1. Xxxxxxxxxxx sazby xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx elektřinu, x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx sazba

Výše xxxxxxxxx

Xxxxx D01d

400 Kč

Sazba X02x

800 Xx

Xxxxx D25d

1 500 Xx

Xxxxx X26x

2 000 Xx

Xxxxx X35x

2 000 Xx

Xxxxx X45x

2 000 Kč

Sazba D56d

2 000 Kč

Sazba D57d

2 000 Xx

2. Plánovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx zemní xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx za xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx roční spotřeba [XXx/xxx]

Xxxx xxxxxxxxx

xx 1,89

200 Xx

1,89-7,56

1 700 Xx

7,56-15

3 700 Xx

15-25

6 200 Xx

25-45

7 800 Kč

B. XXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXX PLYN XXXXXXXXXXX X DOMĚ X XXXX

1. Xxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx vytápění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxxx x byty užívanými x bydlení:

6 000 Xx

2. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx se poskytuje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé, xxx xxxxxxxxx příspěvek xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odběrné místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxx xx elektřinu xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx x domě x byty užívanými x xxxxxxx rovna xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1 x poměrnou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (zaokrouhlenou xx celé Kč).

C. XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx teplo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rodinném domě x výše xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx x bydlení:

4 500 Kč

Xxxxxxx x. 2 x nařízení xxxxx x. 263/2022 Xx.

XXXXXX XXXXX PŘEDÁVANÝCH ZÁKAZNÍKEM X XXXX S XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXX XXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX NÁKLADŮ XX XXXXXXXXX X XXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxx x xxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx název

Adresa xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx

Xxxxx narození / XXX (xxxx-xx přiděleno)

     

Identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx (liší-li xx xx xxxxxxxxx v xxxx x xxxx):

Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx pobytu

Datum xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx1

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx o xxxx x xxxx:

Xxxxx x x. x.

XXX

Xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx (XXX/XXX)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx) x domě x xxxx určených k xxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

Xxx:.........................

.............................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx s xxxx / osoby oprávněné xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxx s xxxx

1 Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx právní xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx xxxxx jako xxxxxxxx.

Příloha x. 3 x nařízení xxxxx x. 263/2022 Xx.

XXXXXX XXXXXXXXX V XXXX X BYTY X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX O XXXXXXXXXX XXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXX ZA XXXXX A ROZSAH XXXXXXXXXXX ÚDAJŮ

Identifikační údaje xxxxxxxx - xxxxxxxxx x domě s xxxx / xxxxxxxxx x rodinném xxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx / XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxx (xxxx-xx se xx žadatele):

Jméno

Adresa xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx narození

Funkce zástupce 1

         

Žadatel xxxxx §11x xxxx. 1 energetického zákona xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxx2

Xxxxx a x. x.

XXX

Xxxx

x) xxxx x xxxx3

Xxxxx a x. x.

XXX

Xxxx

Xxxxx bytových xxxxxxxx (xxxx) x domě x byty určených x bydlení

       

Žadatel xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pravdivě x úplně.

Dne:.........................

.......................................................................................

Podpis xxxxxxxx / xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

1 Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiný xxxxxx vztah k xxxxxxxxxxx x xxxx x byty nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx xxxxx jako xxxxxxxx.

2 Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rodinném xxxx.

3 Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx s xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 263/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2022.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 263/2022 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 8.10.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.