Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022 do 07.10.2022.


Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

263/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMÁCNOSTI

Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku §1

Rozhodné dny §2

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek §3

Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu §4

Termíny pro poskytování finančních prostředků §5

Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny nebo plynu §6

Reklamace zohlednění příspěvku §7

Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem §8

ČÁST DRUHÁ - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN ZÁKAZNÍKOVI V DOMĚ S BYTY

Kategorie odběrných míst zákazníků v domě s byty a výše příspěvku §9

Rozhodné dny §10

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek §11

Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu §12

Termíny pro poskytování finančních prostředků §13

Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny nebo plynu §14

Reklamace zohlednění příspěvku §15

Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem §16

ČÁST TŘETÍ - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO

Výše příspěvku na teplo §17

Rozhodné dny §18

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek na teplo §19

Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi zákazníkem, držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie a operátorem trhu a termíny, rozsah a způsob registrace držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie u operátora trhu §20

Termíny pro poskytování finančních prostředků §21

Postup zohlednění příspěvku na teplo v platbách za dodávku tepelné energie §22

Reklamace zohlednění příspěvku na teplo §23

Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie §24

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Nový rozpis výše záloh §25

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §26

Příloha č. 1 - PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU NÁKLADŮ

Příloha č. 2 - ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZÁKAZNÍKEM V DOMĚ S BYTY UŽÍVANÝCH K BYDLENÍ V DOMĚ PRO ÚČEL PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA ELEKTŘINU A ZEMNÍ PLYN

Příloha č. 3 - ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA V DOMĚ S BYTY A ZÁKAZNÍKA DOMÁCNOSTI V RODINNÉM DOMĚ O ZOHLEDNĚNÍ PŘÍSPĚVKU NA ÚHRADU NÁKLADŮ ZA TEPLO A ROZSAH PŘEDÁVANÝCH ÚDAJŮ

INFORMACE

263

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 24. xxxxx 2022

x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx plyn x xxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o výkonu xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Sb., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona č. 165/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 90/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Sb., zákona x. 104/2015 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., zákona x. 152/2017 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 1/2020 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx č. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx., xxxxxx x. 382/2021 Xx., xxxxxx č. 176/2022 Xx. x xxxxxx x. 232/2022 Sb.:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX A XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX V XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

(1) Odběrná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x elektroenergetice, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek, jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx x informačním systému xxxxxxxxx xxxx x x kterých xx xxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxx xxx podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazba xxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx elektřiny x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci podnikatelské xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxx domu sloužících xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx x plynem, xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx x x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 45 MWh. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plynu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x domácnosti evidovaná x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx vyhodnocení denních xxxxxxxx provedeného xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx podle §2 xxxx. 1.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx nařízení.

§2

Xxxxxxxx dny

(1) Rozhodným xxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxx xxxxxxxxxx příspěvku, je 21. xxxxxxxx 2022.

(2) Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodník x plynem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v elektroenergetice xxxx plynárenství, xx 1. xxxx 2023.

§3

Xxxxxx xxx podání x xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxx ministerstvu x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na příspěvek

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podá xxxxxxxx xxxx Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xx 12. xxxxx 2023.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora trhu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jsou

a) identifikační xxxxx žadatele,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx a uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxx má xxxxxxxx xxxx uhradit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x domácnosti,

d) xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) V případě xxxxxxx poskytnutí dalších xxxxxxxxxx prostředků na xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platbami na xxxxxxxxxx příspěvků x xxxxxxxxx náklady obchodníka x elektřinou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účastníky trhu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx předá xx 6. xxxxx 2023 xx 18:00 xxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dni podle §2 odst. 1 xx xxxxxxx definovaném xxxxxxxxxx trhu

a) xxxx x distribuční xxxxx xxxxxxxx xxx odběrné xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kategorie X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, zda provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy pro xxxxxxx místo zákazníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx do 12. xxxxx 2023 xx 8:00 elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxxx trhu obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx zohlednění příspěvku xxxxxxxxxx x domácnosti, xx kterými tento xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rozhodnému dni xxxxx §2 xxxx. 1 xxx sjednanou xxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx dodávku elektřiny, x dále xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 x 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni podle §2 xxxx. 1 xxx sjednanou xxxx xxxxx zajišťoval xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx x xxx, zda xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxx předaných provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě údajů xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektroenergetice xxxxx odstavce 1 x xxxxx A přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x termínu xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plynu xx xxxxxxx definovaném xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plynárenství xxxxx xx 6. xxxxx 2023 xx 18:00 operátorovi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx připojenému x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora trhu xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx podle §2 xxxx. 1 ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx 12. xxxxx 2023 xx 8:00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodníkovi x xxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx podle §2 odst. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu, a xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx podle §2 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodávku xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx spotřebě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v informačním xxxxxxx operátora trhu xxxxx odstavce 3, x xx podle xxxxx předaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxx o xxxx platby na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené xx xxxxxxx plánované xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxx xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x elektřinou a xxxxxxxxx x plynem xxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx každé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx

x) 15. xxxx 2023 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxx §2 xxxx. 1 do 31. xxxxx 2023 xxxxx x zohlednění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx podle §6 xxxx. 2, x

x) 30. xxxx 2024 xxx odběrná místa xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx v období xx rozhodného xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx 14 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxxxx pro předávání xxxxx xxxxx odstavců 1 x 3, §12 xxxx. 3 x 5 x §20 xxxx. 4 xx 10 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§5

Termíny pro poskytování xxxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xx 16. xxxxx 2023. X xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

§6

Postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek x nejbližších xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nejvýše však xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx opakovaně xx do nejbližšího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu. Pokud xxxxx část xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx zálohových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příspěvku, xxxxxxxxxx xx x zálohové xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx sjednané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx příspěvek x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx zálohové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxx obchodníka s xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(2) Příspěvek xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx x mimořádném xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x odběrném xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx, rozsah a xxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x energetických odvětvích xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 2.

(3) Obchodník s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzniklé xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo související xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx plynu xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x domácnosti, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x tom xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, x případně související xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby x plynárenství.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nesouvisející xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodávkou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx upomínek xxxxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx jiné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx.

(5) Je-li x xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, před xxxxxxxxx xxxx podle §2 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx ukončení odběru xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plynu, zohlední xxxxxxxxx s elektřinou xxxx obchodník x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx do 15 xxx od rozhodného xxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uplatnit x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx reklamaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx xxxxx, x případně související xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zohlednění příspěvku. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx plynu, x xxxxxxxx související xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodníka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x plynem xxxxxxx xxxxxxx reklamaci xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 1 měsíce xx xxxxxxxx reklamace. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx doba, xx xxxxxx oprávněnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinen postoupit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prověřit, xxx xxxxxxx obchodníkovi s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro účel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx údajů předaných xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx operátorovi trhu xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx.

(4) Pokud v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx x domácnosti xxxxx, xx mu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx distribuční xxxxx pro jeho xxxxxxx místo, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, postoupí xxxxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx reklamaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx. Pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx x domácnosti xxxxx, že xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x porovnání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, x jím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x způsob jejího xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prověřit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx operátorovi xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tvrzené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x prověření xx 10 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx operátora trhu. Xxxxxxxx trhu vyrozumí xxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx x prověření xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx vyrozumění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx nesprávnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyrozuměním o xxxxxxxxx reklamace vypořádá xxxxxx x xxxxxxxx xx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx distribuční xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx X přílohy č. 1 x tomuto xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem povinen xxxxxxxxx rozdíl v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx distribuční soustavy xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nesprávného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx kvalitu dodávek xxxxxxxxx xxxx kvalitu xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x plynárenství xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x obchodníkem x xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem x plynem

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxx platby operátora xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a výší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

x) identifikační xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) informaci o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x danému xxxxxxxxx xxxxx,

x) důvod xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem x xxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxx §4.

(3) X xxxxxxx zjištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx platbu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx stanovený xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxx původně xxxxxxxxxx xxxx platby na xxxxxxxxxx příspěvku x xxxx xxxxxxxxxx výší xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx výše dosud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx 10 xxxxxxxxxx xxx po uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx x zohlednění xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx lhůtě xx 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx trhu a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odběrného xxxxx, rozsahu neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníkovi x xxxxxx, který x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodávku xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, než xx xxxxxxxxx příspěvek, xx xxxxxxxx trhu xxxxxxx uhradit rozdíl x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x plynem xx 12 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx k opravě xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx požádá xxxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx příspěvek xxxxx §3 odst. 3 x xxxxxx xxxxx xxxx xx účet xxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXX ZA XXXXXXXXX A ZEMNÍ XXXX ZÁKAZNÍKOVI X XXXX S XXXX

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x domě x&xxxx;xxxx x výše příspěvku

(1) Xxxxxxx místa zákazníků x domě s xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 odst. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx odebírá xxxxxxxxx nebo xxxx xxx vytápění nebo xxxxxxxxx přípravu xxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x rozhodnému xxx xxxxx §10 xxxx. 1 držitelem xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx příspěvku xx xxxxx byt xxxxxxx x bydlení x xxxx x xxxx xx stanovena x xxxxx B přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxx

(1) Rozhodným xxxx, ke kterému xxxxxxx místo xxxxxxxxx x domě x xxxx x elektroenergetice x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 pro zohlednění xxxxxxxxx, xx 30. xxxx 2022.

(2) Rozhodným xxxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zohledňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx 1. xxxx 2023.

§11

Xxxxxx xxx xxxxxx x náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ministerstvu xxxxxxxxxx do 12. xxxxx 2023.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx jsou

a) identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) požadovaná xxxxxxx částka,

c) identifikace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obchodníků x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx operátor xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx x xxxx,

x) účel, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky určeny,

e) xxxxx xxxxxxxxxx účtu.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx vypořádání xxxxxxx xxxx poskytnutými xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx a celkovými xxxxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx nebo obchodníka x plynem xx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxx x obchodníkem x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx s plynem xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§12

Xxxxxxx, rozsah x xxxxxx předávání údajů xxxx xxxxxxxxx trhu

(1) Xxxxxxxx x domě x byty xxxxx xx 30. listopadu 2022 xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx připojeno xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxx, pro které xxxxxxxx x xxxx x byty xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plyn xxx vytápění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx formuláře pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx příloha č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx zákazník x xxxx x xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxxx xxxxx. K údajům xxxxxxxx xx termínu xxxxx věty první xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, pokud xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x současně x předání údajů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 1. Xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprovozuje elektronický xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxx v domě x byty údaje xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podobě doručené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx údajů na xxxxxxxxxxxx kontakt xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx datová xxxxxx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokument, který xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx v elektroenergetice xxxxx xx 6. xxxxx 2023 do 18:00 xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx předaných xxxxxxxxxx v xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x byty xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozhodnému xxx podle §10 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx číselný xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx,

x) xxxx o xxxxx bytů, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx s byty xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx poskytovatel xxxxxx xxxx dodavatel tepelné xxxxxxx.

(4) Operátor xxxx xxxxx xx 12. xxxxx 2023 xx 8:00 elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkům x domě x xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodávku elektřiny, x xxxx xx xxxxx za každé xxxxxxx místo xxxxxxxxx x xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx s elektřinou x xxxxxxxxxx dni xxxxx §10 odst. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zajišťoval xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx soustavy v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x domě x xxxx,

x) xxxx x xxxxx bytů, pro xxxxx xxxxxxxx v xxxx s byty xxxxxxx elektřinu xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vody xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx,

x) informace o xxxx platby na xxxxxxxxxx příspěvku vztahující xx x danému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plynárenství xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 6. xxxxx 2023 xx 18:00 xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx x byty podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x byty připojenému x dané xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 1 xx xxxxxxx definovaném xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příznakem xxxxxxxxx v domě x byty,

b) identifikační xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxx s xxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx x byty xxxxxxx xxxx xxx vytápění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vody xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx 12. ledna 2023 do 8:00 xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x celkové xxxxxx pro zohlednění xxxxxxxxx zákazníkům v xxxx x xxxx, xx kterými xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x rozhodnému xxx xxxxx §10 xxxx. 1 měl xxxxxxxxx xxxx xxxxx zajišťoval xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx předá xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxx x byty, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x plynem x xxxxxxxxxx xxx podle §10 xxxx. 1 xxx sjednanou nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx stanovených xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxx s byty,

b) xxxx x počtu xxxx, xxx které xxxxxxxx x xxxx x byty xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx na zohlednění xxxxxxxxx vztahující se x danému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx.

(7) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odběrných xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx x xxxx x xxxx do

a) 15. xxxx 2023 xxx xxxxxxx místa zákazníků x xxxx x xxxx, xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 1 xx 31. xxxxx 2023 xxxxx k zohlednění xxxxxxx xxxx příspěvku x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 2, x

x) 30. xxxx 2024 xxx xxxxxxx xxxxx zákazníků x xxxx x byty, xxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxx §10 xxxx. 1 do 14 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxxx celkové xxxx příspěvku.

§13

Termíny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx prostředky na xxxxxxxxx xx 16. xxxxx 2023. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Operátor xxxx xx 4 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uhradí xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníkovi s xxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxx zohlednění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo obchodník x plynem je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nejbližších zálohových xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxxx, nejvýše však xx výši sjednané xxxx stanovené zálohové xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x to opakovaně xx xx nejbližšího xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zohlednění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platbách xxxxxxxxxx xxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx v zálohové xxxxxx v xxxxxx xxxxx výši. Xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příspěvku, zohledňuje xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx takové zálohové xxxxxx. Xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 zohlední xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx plynu nebo x xxxxxxxxxx vyúčtování xxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx vyúčtování xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx odvětvích xx rozhodném xxx xxxxx §10 xxxx. 2.

(3) Obchodník s xxxxxxxxxx nebo obchodník x plynem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xx dluhy zákazníka x xxxx s xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx dnem xxxxx §10 odst. 2 x xxxxxxxxxxxx zálohových xxxxxx xx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx vyúčtování xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx x xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhů, x xx x xxxxxxx x pořadí xxxxx občanského xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx s xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx související xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x domě x xxxx nesouvisející xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx elektřiny xxxx dodávkou xxxxx xxxx související xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pokuty, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dlužných plateb xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx související službu x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťované xxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách dodávek xxxxx.

(5) Xx-xx u xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x xxxx s xxxx, pro které xx příspěvek xxxxxxxxxx, xxxx rozhodným xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x elektřinou nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx 15 dnů xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §10 odst. 2 uhradí příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx.

§15

Reklamace zohlednění xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x domě x byty je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxx oprávněn xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx související xxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákazník x xxxx x byty xxxxxxx x xxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 1 měsíce xx xxxxxxxx reklamace. X této xxxxx xx připočítává doba, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxx reklamace prověřoval xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4.

(3) Xx-xx tvrzeným důvodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zohledněného xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx počtu bytů x xxxx x xxxx, xxx které xxx xxxxxxxxx zohledněný, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodník x xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Operátor trhu xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zohlednění xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počtu xxxx x xxxx x xxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx postoupí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx k prověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxx x xxxx s xxxx. Operátor xxxx xxxxxxxx obchodníka s xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prověření xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx do 10 xxxxxxxxxx dní xx doručení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx druhé.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku se xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx nebo dodávek xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvalitu xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souvisejících xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx nepoužijí.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx operátorem trhu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) V xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx platby xxxxxxxxx xxxx na zohlednění xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s plynem xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxxxxx místu xxxxxxxxx x xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx trhu prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxx s xxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx místa zákazníka x xxxx x xxxx,

x) informaci x xxxxxxx vztahující xx x danému xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyjádření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x případné xxxxxx xxxxx předaných xxxxx §12.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx poskytnul obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x plynem xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodník x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stanovenou výší xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výší xxxxxx xx zohlednění xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 10 pracovních dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx do 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x opravě xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku, x xxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odběrného místa xxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Operátor xxxx xxxxx informaci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x domě x xxxx, xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxx §10 odst. 1 xxx sjednanou xxxx xxxxx zajišťoval dodávku xxxxxxxxx xxxx dodávku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx s xxxx, xxxxxxxxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo obchodníkovi x xxxxxx nižší xxxxxx na zohlednění xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozdíl v xxxxxxxxxxxx na zohlednění xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do 12 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx požádá ministerstvo x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx obchodníka xx 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků od xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

§17

Xxxx příspěvku xx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx teplo x xx jeden xxx x domě x byty xxxxxxx x bydlení, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx s byty xxxxxxx teplo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx teplé xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx"), je xxxxxxxxx x části X přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx.

§18

Rozhodné xxx

(1) Rozhodným xxxx, ke xxxxxxx xxxx xxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 30. xxxx 2022.

(2) Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zohledňuje xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xx 1. xxxx 2023.

§19

Termín xxx xxxxxx x náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x poskytnutí finančních xxxxxxxxxx na příspěvek xx xxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx operátor xxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xx 12. xxxxx 2023.

(2) Xxxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příspěvek xxxx

x) identifikační údaje xxxxxxxx,

x) požadovaná xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na výrobu xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částek, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx zákazníkům x teplárenství,

d) xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky určeny,

e) xxxxx xxxxxxxxxx účtu.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na příspěvek xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx příspěvek xx teplo mezi xxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxx zákazníkem, xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x termíny, xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trhu

(1) Xxxxxxxx x teplárenství xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo držiteli xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx připojeno xxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxx držitel licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodávku tepelné xxxxxxx, xx 30. xxxxxxxxx 2022, a xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatele xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxx xxxxxxx x zohlednění xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx příloha č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx úplné x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §18 odst. 1 x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx podle věty xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, použije držitel xxxxxxx na výrobu xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx známé xxxxxxx údaje.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx držitel licence xx výrobu xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx formou uveřejní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §18 xxxx. 1. Xxxxxxxx x teplárenství xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx účel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud držitel xxxxxxx na výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx neprovozuje elektronický xxxxxx pro předávání xxxxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx a údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxx xxxx adresu xxx xxxxxxxxxx uveřejněnou xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx předávání xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitele licence xx výrobu nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx xx §12 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx předaným xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx s xxxx xxxxxxxxx tepelné energie, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, podá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx žádost x zohlednění příspěvku xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dodavateli xxxxxxx energie do 25. xxxxxxxxx 2022. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx držiteli xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné energie, xx xxxxxxx odebírá xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxx x byty, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 2 xx na předání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx použije xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx elektronicky xx 1. xxxxxxxxx 2022 xx 6. xxxxx 2023 xx 18:00 x xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx definovaném xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx licence xx výrobu xxxx xxxxxx tepelné energie xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(5) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému operátora xxxx od 1. xxxxxxxx 2022 xx 6. ledna 2023 xx 18:00 operátorovi xxxx údaj x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxx a xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx x teplárenství xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx energie podle xxxxxxxx 1, jejichž xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxx provozovanému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tepelnému xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a od xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx o zohlednění xxxxxxxxx na teplo.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx 12. xxxxx 2023 do 8:00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkové xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx předaných xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 5.

(7) Xxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do

a) 15. xxxx 2023 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, kde v xxxxxx xx rozhodného xxx podle §18 xxxx. 1 xx 31. xxxxx 2023 xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx tepelné xxxxxxx, x

x) 30. září 2024 xxx všechna xxxxxxx místa zákazníků x xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxx §18 xxxx. 1 xx 14 xxxxxx xx rozhodného xxx xxxxx §18 xxxx. 2 došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx na xxxxx.

§21

Xxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 16. xxxxx 2023. V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příspěvek xx xxxxx do 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxx do 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx bankovní xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§22

Postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx energie

(1) Xxxxxxx xxxxxxx na výrobu xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimálně x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx stanovené zálohové xxxxxx na dodávky xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xx nejbližšího xxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné energie. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx teplo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zálohových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx výše xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jedné třetiny xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není dotčena xxxxxxx držitele xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Příspěvek xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x zálohových xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx vyúčtování při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náležitosti, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxx xx rozhodném xxx xxxxx §18 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §18 xxxx. 2 z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x teplárenství, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx na teplo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxx x xxx obdrží xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx energie.

(4) Příspěvek xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na jiné xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx nesouvisející xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx smluvní pokuty, xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o dodávce xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx x odběrného xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie při xxxxxxxx odběru xxxxxxx xxxxxxx x odběrném xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx rozvod tepelné xxxxxxx příspěvek xx xxxxx xxx, že xx 15 dnů xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §18 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xx teplo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx dodávku xxxxxxx energie x xxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákazníkovi x xxxx s xxxx odstavce 1 xx 5 xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx zohlednění příspěvku xx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xx zákazník x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 2 xxxxxx xx vystavení xxxxxxx o vyúčtování xxxxxxx tepelné xxxxxxx.

(2) Xxxxx zákazník x xxxxxxxxxxxx uplatní x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie reklamaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxx vyřídit xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx operátorem trhu x držitelem xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx, kdy xxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxxxx mezi výší xxxxxx operátora xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo x xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxx, xxx operátor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie xxxxx platbu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxx je xxxxxxxxx příspěvek na xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod tepelné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 10 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx potřebných xxx zohlednění xxxxxxxxx xx xxxxx. Pokud xxx xxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku na xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xx lhůtě xx 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx k opravě xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx příspěvku, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx x současně xxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx informaci x xxxxxxx neoprávněně zohledněného xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx podle §18 odst. 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx místa zákazníka x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx stanovený xxxxxxxxx na teplo, xx operátor trhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prostředcích na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie do 12 pracovních dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx potřebných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, s výjimkou xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxx ministerstvo x poskytnutí dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx na teplo xxxxx §19 odst. 3 x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§25

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x elektřinou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx v xxxx x xxxx xx 31. ledna 2023 xxxxxx nový xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx uvede xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx s xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x elektřinou současně xxxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx o částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny xx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jeho předpokládané xxxxxxxx. X rozpise xxxx xxxxx xxxxxxxxx x elektřinou současně xxxxx, x jakou xxxxxx snížil xxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zákazníkovi v xxxx x xxxx xx 31. ledna 2023 zaslat xxxx xxxxxx výše záloh, xx xxxxxx xxxx xxxxx výši zohledňovaného xxxxxxxxx a částku, xxxxxx xx xxxxxxxx x domácnosti nebo xxxxxxxx x xxxx x byty hradit xxxxxxxxxxxx x plynem.

(4) Xxxxxxx licence na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxx zákazníkovi x xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2023 xxxxxx xxxx rozpis xxxx xxxxx, xx kterém xxxx uvede xxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x teplárenství xxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§26

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., v. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 263/2022 Sb.

A. XXXXXXXXX XX ÚHRADU XXXXXXX XX XXXXXXXXX X ZEMNÍ XXXX XXXXXXXXXXX V XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx zohledňuje xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx X01x

400 Kč

Sazba X02x

800 Xx

Xxxxx X25x

1 500 Xx

Xxxxx X26x

2 000 Xx

Xxxxx X35x

2 000 Kč

Sazba X45x

2 000 Xx

Xxxxx X56x

2 000 Xx

Xxxxx D57d

2 000 Xx

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx zemní xxxx xxxxxxxxxx, a výše xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx [XXx/xxx]

Xxxx xxxxxxxxx

xx 1,89

200 Xx

1,89-7,56

1 700 Xx

7,56-15

3 700 Kč

15-25

6 200 Xx

25-45

7 800 Xx

X. XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX X DOMĚ X XXXX

1. Xxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx plyn xxx vytápění nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxx x domě x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx:

6 000 Xx

2. Xxxxx pro xxxxxxx místo, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx příspěvek xx úhradu xxxxxxx xx elektřinu stanovený xxx odběrné xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx za xxxxxxxxx xxx vytápění nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx teplé xxxx xx xxxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rovna xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x poměrnou xxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednomu xxxx v xxxx x xxxx xxxxxxxxx x bydlení (xxxxxxxxxxxxx xx xxxx Xx).

X. XXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za teplo xx odběrné xxxxx xxxxxxxxx v domácnosti x xxxxxxxx domě x výše xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx x bydlení:

4 500 Xx

Příloha x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 263/2022 Xx.

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX ZÁKAZNÍKEM X XXXX X XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX V XXXX XXX XXXX XXXXXXXXX XX ÚHRADU XXXXXXX XX ELEKTŘINU X XXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x domě x xxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx dodatek, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx / XXX (xxxx-xx přiděleno)

     

Identifikační xxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx s xxxx (xxxx-xx se xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx):

Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx1

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx x xxxx x byty:

Ulice x x. x.

XXX

Xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx (XXX/XXX)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx) x xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx.

Xxx:.........................

.............................................................................................

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx / xxxxx oprávněné xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx

1 Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx x byty xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxx xxxxx jako xxxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxxxx vlády x. 263/2022 Sb.

ŽÁDOST XXXXXXXXX X XXXX X XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX DOMĚ X XXXXXXXXXX PŘÍSPĚVKU XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX A ROZSAH XXXXXXXXXXX ÚDAJŮ

Identifikační xxxxx xxxxxxxx - zákazníka x xxxx x xxxx / xxxxxxxxx x rodinném xxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx trvalého xxxxxx xxxx sídla

Datum xxxxxxxx / XXX (xxxx-xx xxxxxxxxx)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxx (xxxx-xx se xx žadatele):

Jméno

Adresa xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx zástupce 1

         

Žadatel xxxxx §11x xxxx. 1 energetického zákona xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxx xxxxx tepelné xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxx2

Xxxxx a č. x.

XXX

Xxxx

x) domě s xxxx3

Xxxxx a x. x.

XXX

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx) x xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x úplně.

Dne:.........................

.......................................................................................

Podpis xxxxxxxx / osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

1 Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

2 Xxxxxxxx zákazník x xxxxxxxxxx v rodinném xxxx.

3 Xxxxxxxx zákazník x domě x xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 263/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.2022.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 263/2022 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 299/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 8.10.2022.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.