Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.09.2022.


Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie

262/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku §1

Rozhodné dny §2

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek §3

Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu §4

Termíny pro poskytování finančních prostředků §5

Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny §6

Reklamace zohlednění příspěvku §7

Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou §8 §9

Účinnost §10

Příloha - Výše příspěvku a distribuční sazby sjednané v odběrných místech zákazníků v domácnosti, u kterých se zohledňuje příspěvek

INFORMACE

262

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 24. xxxxx 2022

o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx energie
 

Vláda xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 278/2003 Xx., zákona č. 356/2003 Xx., xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Sb., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 104/2015 Sb., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 152/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 1/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Xx., zákona x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx., xxxxxx č. 382/2021 Xx., xxxxxx x. 176/2022 Sb. x zákona x. 232/2022 Sb.:

§1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek, jsou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 registrovaná x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x odběrných xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx elektřiny xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákazníka xxxx pro xxxxxxx xxxxxx x provozu xxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bytů (xxxx jen "zákazník x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx").

(3) Xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxx

(1) Rozhodným xxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx příspěvku, xx 23. xxxxx 2022.

(2) Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx 1. říjen 2022.

§3

Xxxxxx xxx xxxxxx x náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xx 12. xxxx 2022.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx částka,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx trhu xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx příspěvků x xxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx x elektřinou xx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx operátor xxxx xxxx žádost xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Termíny, rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx do 7. xxxx 2022 do 18:00 xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx odběrnému xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx soustavě x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxx §2 xxxx. 1 ve formátu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu

a) xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx distribuční sazby xxxxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx rovněž údaj x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx zákazníka s xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx trhu xxxxx xx 12. xxxx 2022 do 8:00 elektronicky prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx částce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x domácnosti, xx xxxxxxx tento xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxx §2 xxxx. 1 xxx sjednanou nebo xxxxxx jinak zajišťoval xxxxxxx elektřiny, x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §1 xxxx. 1 x 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx podle §2 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx místa,

b) údaj x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy sjednal xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zohlednění příspěvku xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx místu xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx předaných provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a přílohy x tomuto xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx x členění xxxxx identifikačních číselných xxxx odběrných míst xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zohledněného pro xxxxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx

x) 15. xxxxxx 2023 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx v xxxxxx xx rozhodného xxx podle §2 xxxx. 1 xx 30. dubna 2023 xxxxx x zohlednění xxxxxxx xxxx příspěvku x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2, x

x) 31. xxxxxx 2024 xxx xxxxxxx xxxxx zákazníků x domácnosti, kde x období od xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 odst. 1 xx 14 měsíců xx rozhodného xxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx.

(4) Operátor xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx formát xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení.

§5

Termíny xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xx 16. xxxx 2022. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky na xxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx trhu.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x platbách xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxxx zálohových plateb xxxxxxxxx v rozsahu xxxxx třetiny xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xx nejbližšího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx část xxxxxxxxx po zohlednění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx výše xxxxx třetiny xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx takové xxxxxxxx xxxxxx. Ustanovením xxxxxx odstavce xxxx xxxxxxx xxxxxxx obchodníka x elektřinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x zálohových xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 zohlední obchodník x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x mimořádném xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx dodavatele xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozhodném xxx xxxxx §2 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodným xxxx xxxxx §2 odst. 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pro xxxxx xx příspěvek xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhů, x xx x rozsahu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Informaci x xxx xxxxxx xxxxxxxx x domácnosti xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx vyúčtování dodávek xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jiné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx související xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx dlužné xxxxxxx xxxxxx, poplatky za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx xxxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodníkem x elektřinou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o dodávce xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny.

(5) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v domácnosti, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx x odběrném xxxxx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x elektřinou xxxxxxxxx xxx, xx xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uplatnit x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyúčtování xxxxxxx elektřiny, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice x xxxxxx nesprávného nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oprávněn uplatnit xx 2 xxxxxx xx vystavení xxxxxxx x vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx, x případně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx lhůtě xx připočítává xxxx, xx kterou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, a případně xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesprávnost xxxx zohledněného příspěvku x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazby, je xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx postoupit reklamaci xxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s elektřinou xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, x vyrozumět obchodníka x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx, a jím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx trhu xx 10 xxxxxxxxxx xxx reklamaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli distribuční xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyrozumět xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx druhé xx 5 pracovních dnů xx obdržení xxxxxxxxxx x prověření xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako oprávněná x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypořádá xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzena xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl x xxxxxxxxx zohledněném xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy do 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xx vyřizování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x vyřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvalitu dodávek xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v elektroenergetice xxxxxxxxx.

§8

Vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xxx obchodník x xxxxxxxxxx zjistí xxxxxx xxxx výší xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx místu xxxxxxxxx x domácnosti, xxxxx operátorovi trhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x domácnosti:

a) identifikační xxxxxxx kód odběrného xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k vyjádření x podkladům xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx rozdílu x poskytnutých finančních xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyšší xxxxxx na zohlednění xxxxxxxxx, než xx xxxxxxxxx příspěvek, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozdíl xx výši dosud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 10 pracovních xxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku. Xxxxx xxx xxxxx x zohlednění příspěvku xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 7 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx potřebných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx x současně xxxxx xxxxxxxxxxxxx číselný xxx odběrného místa x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místa, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx nebo jinak xxxxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx xx odběrného místa, xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx operátor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx platbu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx povinen uhradit xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch obchodníka x elektřinou do 12 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, ve kterém xxxxx x opravě xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příspěvek xxxxx §3 xxxx. 3 x xxxxxx tento xxxx xx účet xxxxxxxxxx x elektřinou xx 4 xxxxxxxxxx xxx po obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx.

§9

§9 zrušen právním xxxxxxxxx č. 272/2022 Sb.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx jeho xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. PhDr. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx průmyslu x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Příloha k nařízení xxxxx č. 262/2022 Xx.

Xxxx příspěvku a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odběrných místech xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxxxx příspěvek:

Distribuční xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx D01d

3 500 Xx

Xxxxx X02x

3 500 Xx

Xxxxx X25x

3 500 Xx

Xxxxx D26d

2 000 Xx

Xxxxx X35x

2 000 Xx

Xxxxx X45x

2 000 Xx

Xxxxx X56x

2 000 Xx

Xxxxx D57d

2 000 Xx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 262/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2022.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

272/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 262/2022 Xx., x xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.9.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.