Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.09.2022.


Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie

262/2022 Sb.
 

Nařízení vlády

Kategorie odběrných míst zákazníků v domácnosti a výše příspěvku §1

Rozhodné dny §2

Termín pro podání a náležitosti žádosti operátora trhu ministerstvu o poskytnutí finančních prostředků na příspěvek §3

Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu §4

Termíny pro poskytování finančních prostředků §5

Postup zohlednění příspěvku v platbách za dodávku elektřiny §6

Reklamace zohlednění příspěvku §7

Vypořádání finančních prostředků mezi operátorem trhu a obchodníkem s elektřinou §8 §9

Účinnost §10

Příloha - Výše příspěvku a distribuční sazby sjednané v odběrných místech zákazníků v domácnosti, u kterých se zohledňuje příspěvek

INFORMACE

262

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 24. xxxxx 2022

x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 262/2002 Xx., xxxxxx č. 278/2003 Xx., zákona x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 211/2011 Xx., xxxxxx č. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 152/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Xx., zákona č. 1/2020 Sb., xxxxxx x. 403/2020 Sb., xxxxxx č. 609/2020 Xx., zákona č. 261/2021 Sb., xxxxxx x. 284/2021 Sb., xxxxxx č. 362/2021 Xx., xxxxxx x. 382/2021 Xx., zákona x. 176/2022 Xx. x xxxxxx x. 232/2022 Xx.:

§1

Kategorie odběrných xxxx xxxxxxxxx v domácnosti x xxxx příspěvku

(1) Odběrná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x elektroenergetice, x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx místa, xxxxx xxxx x rozhodnému xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx je xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy k xxxxxxxxxx dni podle §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx nezohledňuje xxx xxxxx xxxxxxxxx x odběrných xxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x provozu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastníkům xxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zákazník x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx").

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxx odběrné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je stanovena x příloze k xxxxxx xxxxxxxx.

§2

Rozhodné xxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x domácnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 23. xxxxx 2022.

(2) Xxxxxxxxx dnem, od xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx 1. říjen 2022.

§3

Xxxxxx xxx podání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na příspěvek

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Ministerstvu xxxxxxxx a xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx do 12. xxxx 2022.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx částka,

c) identifikace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zohlednění xxxxxxxxx xxxxxx zákazníkům,

d) xxxx, xx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx poskytnutí dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx platbami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a obchodníkem x elektřinou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxx, rozsah x xxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx xx 7. xxxx 2022 xx 18:00 operátorovi xxxx xx xxxxxxx odběrnému xxxxx připojenému x xxxx soustavě a xxxxxxxxxxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx operátora xxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxx §2 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operátorem xxxx

x) xxxx o distribuční xxxxx sjednané pro xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx distribuční sazby xxxxxxxxx D podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx identifikačním xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx trhu xxxxx do 12. xxxx 2022 do 8:00 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, a xxxx xx každé xxxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 x 2, do xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx místa,

b) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxx, zda provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem osoby, x to xxxxx xxxxx předaných provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) informaci x xxxx xxxxxx xx zohlednění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a přílohy k xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Obchodník x xxxxxxxxxx předá operátorovi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému operátora xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx odběrné místo xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx

x) 15. xxxxxx 2023 xxx odběrná xxxxx zákazníků x xxxxxxxxxx, kde x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx podle §2 xxxx. 1 do 30. dubna 2023 xxxxx k zohlednění xxxxxxx xxxx příspěvku x bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx §6 odst. 2, x

x) 31. xxxxxx 2024 pro xxxxxxx místa xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx x období od xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xx 14 měsíců xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 odst. 2 xxxxx x xxxxxxxxxx celkové výše xxxxxxxxx.

(4) Operátor xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx formát xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

§5

Termíny pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx do 16. xxxx 2022. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 uhradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uhradí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx účet xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§6

Postup zohlednění xxxxxxxxx x platbách xx xxxxxxx elektřiny

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zohlednit xxxxxxxxx x každé z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx třetiny xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx elektřiny, x to opakovaně xx do nejbližšího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx zbylá část xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx výše xxxxxxxx xxxx stanovené zálohové xxxxxx podle xxxx xxxxx nedosahuje xxxx xxxxx třetiny xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se příspěvek x zálohové xxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ustanovením xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zohledňovat xxxxxxxxx podle odstavce 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx obchodník x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x mimořádném xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozhodném xxx xxxxx §2 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xx dluhy zákazníka x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 odst. 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo vyúčtování xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhů, x xx v rozsahu x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Informaci x tom obdrží xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nejbližším xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x případně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Příspěvek xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezprostředně x xxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxxx službou x xxxxxxxxxxxxxxxxx, zejména xx dlužné smluvní xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx související xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xx jiné služby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, před xxxxxxxxx dnem xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odběrném místě xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zohlední xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx nesprávného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatnit xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx dokladu x vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x domácnosti uplatní x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx reklamace. X xxxx lhůtě xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou oprávněnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x případně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

(3) Je-li xxxxxxxx důvodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxx sjednané xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx postoupit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx účel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx operátorovi trhu xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, x vyrozumět obchodníka x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx reklamace xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x reklamaci xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx příspěvek xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 10 pracovních xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v domácnosti x reklamaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyrozumět xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx reklamace xx xxxxxxxxx trhu. Operátor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reklamace podle xxxx druhé do 5 xxxxxxxxxx xxx xx obdržení vyrozumění x prověření xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazby předané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx x vyrozuměním x xxxxxxxxx reklamace xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx distribuční xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxx oprávněná, je xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl x xxxxxxxxx zohledněném xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 15 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xx vyřizování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu nesprávného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Vypořádání xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjistí xxxxxx xxxx xxxx platby xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx odběrnému xxxxx xxxxxxxxx v domácnosti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx místě xxxxxxxxx x domácnosti:

a) identifikační xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx vztahujícím se x xxxxxx odběrnému xxxxx,

x) důvod xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx x podkladům předaným xxxxxxxxxxx x elektřinou x x případné xxxxxx xxxxx předaných xxxxx §4.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx rozdílu x poskytnutých finančních xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx poskytnul obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na zohlednění xxxxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x elektřinou xxxxxxx xxxxxxx rozdíl xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx měsíce, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx zohlednění xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx lhůtě do 7 pracovních xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x opravě xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odběrného xxxxx x výši dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx předá xxxxxxxxx x identifikačním číselném xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zohledněného xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx x elektřinou, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx rozdílu v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích, xxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je stanovený xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx povinen uhradit xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do 12 pracovních xxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx x opravě xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx trhu požádá xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx finančních prostředků xx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxx xxxx xx účet xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxx xx obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx.

§9

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 272/2022 Sb.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx dni jeho xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx x obchodu:

Ing. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x. 262/2022 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx místech xxxxxxxxx x domácnosti, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek:

Distribuční xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx X01x

3 500 Xx

Xxxxx X02x

3 500 Xx

Xxxxx X25x

3 500 Xx

Xxxxx D26d

2 000 Xx

Xxxxx D35d

2 000 Xx

Xxxxx X45x

2 000 Xx

Xxxxx X56x

2 000 Xx

Xxxxx X57x

2 000 Xx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 262/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2022.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

272/2022 Sb., kterým xx xxxx nařízení xxxxx č. 262/2022 Xx., x xxxxxxxxx xx úhradu nákladů xx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.9.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.