Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.

224/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

224

XXXXXXXX

xx dne 27. xxxxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2012 Sb., x xxxxx nouze x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 215/2015 Sb.
 

Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu xxxxxxx podle §98a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x výkonu státní xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Sb., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., zákona x. 362/2021 Sb. x xxxxxx č. 176/2022 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 344/2012 Sb., x stavu xxxxx x xxxxxxxxxxxx x x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 215/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Na konci xxxxx §1 se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx úseky v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx minimálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uskladněného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx".

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/1938 ze xxx 25. xxxxx 2017 o opatřeních xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 994/2010, v platném xxxxx.".

3. V §2 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx F náleží x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx výroben xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx primárním palivem xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx provozovány xx veřejném xxxxx x u xxxxxxx xx přerušení xxxxxxx xxxxx mohlo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx soustavy, soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx částí, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do skupiny X písemně požádá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xx xxxxxxx X náleží x rozsahu spotřeby xxxxx xx výrobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx léčiv a xxxxxxxx látek také xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx F písemně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví".

4. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 x 5 xxxxx:

"4) Vyhláška x. 349/2015 Sb., x xxxxxxxxxx trhu x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1938.".

5. V §4 xxxx. 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx stavu xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pořadí:".

6. V §7 odst. 1 xx xxxxx "xxx xxxxxx xx xxxxxx" xxxxxxx.

7. V §7 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jako xxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx.".

8. V §7 xxxx. 4 se xxxxx "odstavce 3" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 2 x 3".

9. X §7 xx xxxxxxxx odstavce 8 xx 10, xxxxx xxxxx:

"(8) X xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx míst, xxx xxxx stejné identifikační xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx odběrná xxxxx xxxxxxxx xxxx rozdělit xx xxxx odběrná xxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx identifikační xxxxx, xxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx těchto hodnot xx xxxxxxxxxx odběrná xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem,

b) xxx odběrovém xxxxxx x. 2 lze xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zařazených xx xxxxxxx X1,

x) při xxxxxxxxx xxxxxx x. 3 xx 5 xxx xxxxxxxx povolené xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jak xx xxxxxxx X1, xxx i X2,

x) xxx odběrovém stupni x. 6 xxx xxxxxxxx xxxxx povolené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx X2,

x) xxxxx xx x odběrných xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx hodnotu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 8 xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx slučování xxxxxx xxxxxxxx denní xxxxxxxx xxxx časové xxxxxx,

x) xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx smluvně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx odběrná xxxxx xxxxxxx povolené xxxxx xxxxxxxx, a xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 8 pod xxxxxxx b) až x), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 1. xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx příslušným xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx připojena. Příslušní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8 x xxxxxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxx roku xxxxx určené xxxxxxx xxxxxxxx denní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrdí.

(10) Slučování xxxxxx povolené xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 x 9 xx xxxxxxx pouze xxx xxxxx nouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

10. X §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx skupin X1, X2, X1 a X2 xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x §2, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxx 70 % spotřeby xx xxxxxx xx 1. xxxxx předchozího xxxx xx 31. xxxxxx xxxxxx roku x xxxxxxx xxxxxxxx xx období xx 1. dubna xxxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxx daného xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účely.".

11. X §8 se xx konci textu xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "x tím, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxx xxxx xx středníkem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doručené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. září daného xxxx, xxxxx o xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xxxx xx skupiny F xxxxx postupem zařazeno, x xx xx 30. xxxx daného xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobce elektřiny x xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx stabilizaci xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plynu dle xxxxx použití xxxxx x předpokládaná týdenní x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx".

12. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xx 9 xxxxx:

6) Xx. 9 x 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1938.

7) Xx. 8, 9 x 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/1938.

8) Xx. 6 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/1938.

9) Čl. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/1938.".

13. Xx §11 xx xxxxxx xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§11x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx časové xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxx xxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx uskladněného xxxxx x zásobníku plynu

(1) Xxxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předmětem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, využívá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitu x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skladovacího xxxx xxxxxxxxxx plyn x xxxxxxxxx plynu xxx, xxx xxx v xxxxxxxxx plynu na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x příloze x. 7 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx množství plynu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx podle xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx úseky x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v procentech xxxxxxxxx minimální xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu x xxxxxxxx smluv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, požadovaným x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni x x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx zápornou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10). Pro xxxxxxx x uskladňování xxxxx xx nevyužitou skladovací xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx s dobou xxxxxx kratší xxx 12 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx až do xxxxxxxx skladovací kapacity xx 90 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx milníkem xx xx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maximální xxxx naplnění 90 % xxxx nevyužité xxxxxxxxxx kapacity; maximální xxxx xxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použije xxxx x xxxxxxx smluv x xxxxxxxxxxxx uzavíraných xx dobu xxxxxx xxx skladovací rok. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na 90 % určí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx č. 8 x této vyhlášce x tím, že xx 30 xxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx jejích 10 %.".

14. Doplňují xx xxxxxxx x. 7 x 8, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 344/2012 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx úseky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2022/2023

1. srpna

1. září

1. xxxxx

1. listopadu

1. xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

60 %

67 %

74 %

90 %

30 %


&xxxx;

Xxxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxx 2023/2024 x xxxxxxxxxxxxx xxx

1. května

1. xxxxxxxx

1. xxxx

1. listopadu

Minimální xxxxxxxx plynu

5 %

30 %

60 %

90 %

Příloha x. 8 k xxxxxxxx č. 344/2012 Xx.

Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účastníkem xxxx v aukci x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou xx xxxxxx uskladňování xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uskladňování xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxx stanovenou xxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx následovně:

- provozovatel xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Třanovice - 120 xxx

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx - 90 dnů

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Dambořice - 100 xxx".

Xx. II

Přechodné ustanovení

Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx podle §7 xxxx. 3 xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx xx sdělí xxxxxxxxxxx xx 1. xxxx 2022. X xxxxxxx nesouhlasu xxxxxxxxx x xxxxx stanovenou xxxxxxxx povolené xxxxx xxxxxxxx xxxx dobou xxx snížení xxxxxx xx xxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx posunu x xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jejich technologických xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxx 2022. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx denní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákazníkovi xx 30. xxxx 2022.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 224/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.