Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.

224/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

224

XXXXXXXX

xx dne 27. xxxxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 344/2012 Sb., x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 215/2015 Sb.
 

Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §98a xxxx. 1 písm. x) zákona č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 211/2011 Sb., xxxxxx x. 165/2012 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxx x. 176/2022 Xx.:

Čl. I

Vyhláška č. 344/2012 Sb., x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 215/2015 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xx xxxxx xxxxx §1 se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx požadovaná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynu xxx xxxxxx úseky x xxxxxxx skladovacího xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx".

2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/1938 xx xxx 25. xxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (EU) č. 994/2010, x platném xxxxx.".

3. V §2 xxxx. 1 se xx konci xxxxx xxxxxxx h) xxxxxxxx xxxxx "; do xxxxxxx X xxxxxx x xxxxxxx spotřeby xxxxx na zapalování x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx paliva také xxxxxxx místa výroben xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, jsou xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x ohrožení bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich částí, xxxxx x jejich xxxxxxxx xx skupiny X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx; xxxx xx xxxxxxx X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výrobu xxxxxxxxxxxxxxx tepla xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx látek také xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k výrobě xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx látek xxxxx zákona x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zařazení xx xxxxxxx X xxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví".

4. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 a 5 xxxxx:

"4) Xxxxxxxx x. 349/2015 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xx. 11 odst. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1938.".

5. X §4 xxxx. 5 xxxxxx část xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxx xx aktuální xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx umožňuje, xxxxxxxx xxx stavu nouze xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx:".

6. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxx xxxxxx xx xxxxxx" xxxxxxx.

7. V §7 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) X odběrného plynového xxxxxxxx, kde nelze xxxxxxxx xxxxxx odběr xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx snížení xxxxxx.".

8. X §7 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx slovy "odstavce 2 x 3".

9. X §7 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 10, xxxxx xxxxx:

"(8) U xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxxxxx míst, xxx xxxx stejné xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx povolenou xxxxx spotřebu xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx odběrná xxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odběrných xxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem,

b) xxx xxxxxxxxx stupni x. 2 lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X1,

x) při xxxxxxxxx xxxxxx x. 3 xx 5 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jak xx xxxxxxx X1, xxx x X2,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 6 xxx xxxxxxxx xxxxx povolené xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X2,

x) pokud xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx snížení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx denní xxxxxxxx xxxxx xxx 8 xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx denní spotřeby xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx žádném x xxxxxxxxx míst xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxx xxxxxxx b) až x), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. září xxxxxx xxxx xx sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx připojena. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 a xxxxxxxxxx do 30. xxxx daného xxxx xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákazníkům prokazatelným xxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Slučování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 8 a 9 xx xxxxxxx pouze xxx stavu nouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx celé xxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

10. X §8 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxx zařazení xxxxxxxxx xx skupin X1, X2, X1 x X2 není rozhodující, xxx xxxx splněny xxxxxxxx uvedené x xxxxxx skupin x §2, pokud jde x xxxxxxxxxx xxxxxxx 70 % spotřeby xx xxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxx xxxxxx roku x celkové spotřeby xx xxxxxx od 1. xxxxx předchozího xxxx xx 31. xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx skupiny, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

11. X §8 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "s tím, xx odběrná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. h) části xxxx za středníkem xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx X na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx soustavy xx 1. xxxx daného xxxx, xxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníka, jehož xxxxxxx xxxxx xxxx xx skupiny F xxxxx xxxxxxxx zařazeno, x xx xx 30. září daného xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x tepla, xxx xx x xxxxxxxx xxxxx elektřiny xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx stabilizaci xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx nezbytné xxxxx xxxxxxxx plynu dle xxxxx použití plynu x předpokládaná týdenní x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plynu".

12. Poznámky xxx xxxxx x. 6 až 9 xxxxx:

6) Xx. 9 x 10 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1938.

7) Xx. 8, 9 x 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/1938.

8) Xx. 6 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1938.

9) Čl. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1938.".

13. Xx §11 xx vkládá xxxx §11x, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§11a

Minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx časové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx požadovaným xxxxxxxxx x skutečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx, xxx má xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pevným xxxxxxx, využívá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitu x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx skladovacího xxxx xxxxxxxxxx plyn x xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx měl v xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v příloze x. 7 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx množství plynu xxxxxxxxx pro tento xxx podle xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Minimální xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x průběhu xxxx xxxxxxxxxxx x procentech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, pro kterou xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu s xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacita, xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx uskladněným xxxxxxxxx xxxxx, požadovaným k xxxxxx plynárenskému dni x x xxxxx xxx xxxxxxxx uskladněným xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx10). Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx nevyužitou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uzavřené x xxxxx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity, x xxxxxxx o uskladňování xxxxx s dobou xxxxxx xxxxxx xxx 12 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx až do xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xx 90 % xxxxxxx podle xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx naplnění 90 % xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; maximální xxxx xxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x případě smluv x xxxxxxxxxxxx uzavíraných xx xxxx kratší xxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 % xxxx s xxxxxxxxxxxx x technickým xxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 8 x této vyhlášce x xxx, že xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 10 %.".

14. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:

"Příloha x. 7 x xxxxxxxx č. 344/2012 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx úseky v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2022/2023

1. xxxxx

1. xxxx

1. xxxxx

1. xxxxxxxxx

1. února

Minimální xxxxxxxx xxxxx

60 %

67 %

74 %

90 %

30 %


&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2023/2024 x xxxxxxxxxxxxx xxx

1. května

1. xxxxxxxx

1. xxxx

1. listopadu

Minimální xxxxxxxx xxxxx

5 %

30 %

60 %

90 %

Příloha x. 8 k xxxxxxxx č. 344/2012 Xx.

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účastníkem xxxx x aukci x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx službu xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx xxxxxxx účastníkem xxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou xx službu xxxxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Štramberk, Xxxx, Třanovice - 120 xxx

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k zásobníku xxxxx Xxxxxx - 90 xxx

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Dambořice - 100 xxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx denní xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx podle §7 odst. 3 xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx ji xxxxx xxxxxxxxxxx do 1. xxxx 2022. V xxxxxxx nesouhlasu zákazníka x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx snížení xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odůvodní odlišnou xxxxxxx povolené xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx posunu x xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxx technologických xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 15. září 2022. Příslušný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či odmítnutím xxxxxxxx x odůvodněnou xxxxxxxx xxxxxxxx denní xxxxxxxx x časovým xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx povolené xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30. září 2022.

Čl. III

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx a obchodu:

Ing. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 224/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2022.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.