Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

223/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I  Čl. II

INFORMACE

223

XXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxxxxx 2022,

kterou xx xxxx vyhláška č. 349/2015 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Energetický xxxxxxxxx xxxx stanoví podle §98a xxxx. 2 xxxx. i) zákona x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx znění zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 362/2021 Xx. x zákona x. 176/2022 Xx.:

Xx. I

Vyhláška č. 349/2015 Sb., x Pravidlech trhu x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 416/2016 Xx., vyhlášky x. 326/2018 Xx. x xxxxxxxx x. 277/2021 Sb., xx xxxx takto:

1. X §1 se na xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují se xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxx aukce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx,

x) xxxxxx, způsob x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x plynem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §2 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx výrobnou xxxxx".

3. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

4. X §2 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).

5. X §2 xxxx. 3 xxxx. a) xx slova "na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

6. X §3 xxxx. 3 se slova ", xxx xxxxxxx xxxxx" zrušují x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxx výrobny xxxxx xx přiřazen pouze xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

7. X §50 xx xx xxxxx odstavce 5 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx d), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. X §50 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx skladovací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "měl subjekt xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

9. X §50 se xx xxxxx xxxxx odstavce 9 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx stavovými xxxx subjektu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

10. V §51 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx.".

11. X §53 xxxx. 3 se číslo "5" nahrazuje xxxxxx "10".

12. X §54 xxxx. 5 xx xx číslo "3" xxxxxxxx xxxxx "a 5".

13. §56 včetně xxxxxxx xxx:

"§56

Xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitu xx xxxxxxxx elektronické aukce.

(2) Xxxxxxxxxxxx zásobníku plynu xxxxxxxxxx xxxxxxxx aukce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aukce; §54 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxx xx §51 xxxx. 5, §52, §53 xxxx. 2 xx 4 x 6 a §54 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx. Xxx opakování aukce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".

14. X §60 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".

15. X §75 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx představujícímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx xxxxx".

16. X §96 se xxxxxxxx odstavec 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxxx xxxxx §60x xxxx. 4 energetického xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rezervované xxxxx přepravní xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §60x odst. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona.".

17. Xx §96 xx xxxxxx xxxx §96x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§96x

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx do 12:00:00 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x velikosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na probíhající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, a xx x členění xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedením jejich xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx 12:00:00 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxxxxxx zúčtování xxxx xxxxxxxxxxxx účastníkovi xxxxxxx právo x xxxxxxxxx skladovací kapacitě, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k níž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účastníkovi zaniklo xxxxx.

(3) Nejpozději xx 12:00:00 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §60d xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o velikosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx po jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx označení.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámeny x xxxxxxx xxxxx §50 odst. 4 x xxxx trvání xxxxx §50 xxxx. 5, xx které xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §60c xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §116 xxxx. 5 xx slova "dvou xxxxxxxxxxxx dnů do 8:00:00" nahrazují textem "17:00:00".

19. X §117 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxx den" nahrazují xxxxx "od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx".

20. X §117 odst. 3 xx xxxxx "60" xxxxxxxxx xxxxxx "30" x xxxxx "třetí" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

21. X §117 xxxx. 4 x §118 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx kalendářních xxx xx 12:00:00" xxxxxxxxx xxxxxx "18:00:00".

22. X §118 xxxx. 2 xx xxxx první xxxxxxxxx větou "X xxxxxxx žádosti o xxxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §116 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 18:10:00 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx je odběrné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx dotčeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx odběrným xxxxxx xxxx zajištěna dodávka xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx.".

23. X §118 odstavec 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pozbyl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plyn xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x přebírat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx místa xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx skutečnost xxxx, x účastnit xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx XXX xxxx odběrných xxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost týká, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x zveřejní ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx zákazníků, jejichž xxxxxxxxx xxxxx pozbyl xxxxxxxxx nebo možnost xxxxxxx plyn nebo xxxx zajištěnu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx plynu na xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 5 x xxxxxx x xxxxxxx podle §117 a xxxxxx xxxxxxxxx obdobně.".

24. Příloha x. 3 včetně xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 349/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx na skladovací xxxxxxxx

1. Podmínky xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x transparentní.

2. Xxxxxxxx aukce xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx cenu, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) termín xxxxxxxx xxxxx,

x) požadovaný xxxxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace xx xxxxxx žadatele,

d) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postup x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity,

f) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plynu,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx rezervace xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dobu xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kola xxxx xxxxxx určení xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kola,

j) xxxxxx xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx uhrazení,

k) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivovat, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx nichž provozovatel xxxxxxxxx plynu ukončí xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx aukce xx xxxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx uskladnění plynu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 90 % xxxx xxxxxxxxxxx nevyužité skladovací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu.".

25. Xxxxxxx x. 4 xxxxxx xxxxxxx zní:

"Příloha x. 4 k xxxxxxxx č. 349/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx bodě plynárenské xxxxxxxx, pokud

a) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vstupním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) je xx vstupním xxxx xxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx splněna xxxxxxx x následujících xxxxxxxx:

1. x případě podané xxxxx nominace nebo xxxxxxxxxx

(x) nominace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(xx) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx nižší xxx xxxxx přijatá x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

&xxxx;2. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(x) ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nominace xxxx renominace xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx v xxxxxx [x] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxx zahraničního účastníka xx xxxxx vstupním xxxx xxxxxxxxx bodě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx [h]

NRJ[h] &xx; XXX[x], T ≤ x < Hd

(ii) xxxxxxxx nebo renominace xx v některé xxx uplynulé hodině [x] xxxxx od xxxxx přijaté x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v hodině [x]

XXX[x] * NPJ[h], 0 ≤ h &xx; X

xxx

X xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

X xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx X = 0 pro xxxxx xxxxxxxx &xx;6:00:00, 7:00:00) xxxxxxxxxxxxx dne xx xx T = Xx-1 xxx xxxxxxxx interval &xx;5:00:00, 6:00:00) xxxxxxxxxxxxx xxx,

Xx xx xxxxx hodin xxxxxxxxxxxxx xxx, xx. xxxxxxxxxx 24 hodin, xxxx xxxxxxxx 23, xxxx. 25 xxxxx xxx změně času xx xxxxx, resp. xxxxx xxx,

x je xxxxxx xxxxxx plynárenského xxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x = 0 xxx první interval &xx;6:00:00, 7:00:00) plynárenského xxx xx xx x = Hd-1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx &xx;5:00:00, 6:00:00) plynárenského xxx,

XXXX xx xxxxxxxx xxxx renominace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx výstupním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx plynárenský xxx [X],

XXX[x] je xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hodinu [x] xxxxxxxxxxxxx xxx,

XXX[x] xx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxx ve xxxxxxx (xxxxxxxxx) ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy [J] xx xxxxxx [x] xxxxxxxxxxxxx dne;

hodinové xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rezervovaná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx rezervována, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x poslední xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne,

NPJ[h] xx souhrnná xxxxxxx xxxxxxxx xxxx renominací xx xxxx xxxxxxx xxxx výstupní bod xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [X] xx xxxxxx [x] xxxxxxxxxxxxx dne přijatých x xxxxxxxxxxxxxxxx do xxxx X-2 (xx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nominace).".

26. X xxxxxxx x. 19 xxxxx A xxxx XX xx x xxxxxxx xx slovy "xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxx "xxx xxxxxxx a xxxxxxxx" zrušují.

27. X xxxxxxx x. 19 xxxxx X xxxx XX se xx xxxxxxx n) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx p) x x).

28. V xxxxxxx x. 19 části X xxxx XX xx na konci xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xx překročení xxxxx rezervované xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/xxxxx.".

Xx. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, x xxxxxxxx čl. I xxxx 25, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 223/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.8.2022, x xxxxxxxx čl. I xxxx 25, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.