Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

223/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I  Čl. II

INFORMACE

223

XXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxxxxx 2022,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 349/2015 Xx., o Xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §98a xxxx. 2 xxxx. i) xxxxxx x. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 211/2011 Xx., zákona č. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx. a zákona x. 176/2022 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 349/2015 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxx x plynem, xx xxxxx xxxxxxxx č. 416/2016 Sb., vyhlášky x. 326/2018 Xx. x vyhlášky x. 277/2021 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje čárkou x doplňují xx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) xxxxxxxx aukce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x velikosti x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníky trhu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §2 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "xxxx mezi xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx".

3. X §2 odst. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx písmeno x).

4. X §2 odst. 2 xx písmena x) a x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx l) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx u).

5. X §2 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

6. X §3 xxxx. 3 xx xxxxx ", bod výrobny xxxxx" zrušují x xx konci xxxxxxxx xx doplňuje věta "Xxx výrobny xxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx sítě xxxx přepravní soustavy xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx připojení.".

7. V §50 se na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) nevyužitou skladovací xxxxxxxx.".

8. X §50 xxxx. 7 xx xxxxx "byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "měl subjekt xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

9. X §50 se na xxxxx textu odstavce 9 doplňují xxxxx "xxxx mezi xxxxxxxxx xxxx subjektu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

10. V §51 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx xx xxxxxxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxxxxxx, její xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.".

11. X §53 odst. 3 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "10".

12. X §54 xxxx. 5 xx xx číslo "3" xxxxxxxx xxxxx "a 5".

13. §56 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§56

Xxxxxx při xxxxxxxxx nevyužité xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxx xxxxxxxx aukce x informuje operátora xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup nejpozději 48 xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; §54 xxxx. 2 xx xxxx použije xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxx xx §51 xxxx. 5, §52, §53 xxxx. 2 xx 4 x 6 a §54 xxxx. 6 použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx aukce xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx aukce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx nabízené nevyužité xxxxxxxxxx kapacity, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".

14. X §60 odst. 2 se xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".

15. V §75 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx věty první".

16. X §96 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní:

"(8) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60x xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx virtuálního xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx využívat xxxxx §60x xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx zákona.".

17. Xx §96 xx xxxxxx xxxx §96x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§96x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx do 12:00:00 hodin pátého xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ročních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx x následující skladovací xxx, x xx x xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsících x uvedením xxxxx xxxxxxxxx x prvnímu xxxxxxxxxxxxx xxx jednotlivého xxxxxx x po xxxxxxxxxxxx subjektech xxxxxxxxx xxxx zahraničních xxxxxxxxxxx x uvedením jejich xxxxxxxx.

(2) Nejpozději xx 12:00:00 hodin xxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx subjektu zúčtování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nevyužité skladovací xxxxxxxx v xxxxxxxxx xx jednotlivých subjektech xxxxxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Nejpozději xx 12:00:00 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevyužité xxxxxxxxxx xxxxxxxx po jednotlivých xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x nevyužité skladovací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §50 odst. 4 x xxxx xxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §60c xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

18. X §116 odst. 5 xx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx xxx do 8:00:00" xxxxxxxxx xxxxxx "17:00:00".

19. X §117 xxxx. 1 x 2 xx slova "xxxxx xxx" nahrazují xxxxx "xx následujícího xxxxxxxxxxxxx xxx".

20. X §117 xxxx. 3 xx xxxxx "60" xxxxxxxxx xxxxxx "30" x xxxxx "třetí" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

21. V §117 xxxx. 4 x §118 odst. 1 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx 12:00:00" nahrazují xxxxxx "18:00:00".

22. X §118 xxxx. 2 xx xxxx první xxxxxxxxx větou "X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx dodavatele xxxxx podle §116 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 18:10:00 hodin xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx odběrných xxxx xxxxxxxxx x oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx subjektům xxxxxxxxx výsledky posouzení xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx dodavatele xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx místům xxxx xxxxxxxxx dodávka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

23. X §118 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx, operátor trhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za odchylku xxx xxxxxxx místa xxxxxxxxx, jichž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx. Operátor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx XXX kódů odběrných xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx registrovaným xxxxxxxxxx xxxx s plynem x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx zákazníků, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx, xx použijí xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §116 odst. 5 x postup x termíny podle §117 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

24. Příloha x. 3 xxxxxx xxxxxxx zní:

"Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 349/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx xx skladovací xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx přiměřené, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx obsahují

a) xxxxxxxxx cenu, nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx velikosti finančního xxxxxxxxx x postup x xxxxxx složení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx nabízené xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx velikosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx typu aukce, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity a xxxxxx xxxxxx výsledné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx trvání xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx pokuty xx zrušení rezervace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxx její xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dodatečné skladovací xxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na skladovací xxxxxxxx.

3. Podmínky xxxxx xx nevyužitou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx záporné xxxx x xxxxxxx aukce xx zápornou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu,

c) xxxxxxxxx dobu naplnění 90 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nouze x plynárenství x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

25. Xxxxxxx x. 4 xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 349/2015 Xx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx renominace xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bodě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) nejsou xxxxxxxx odsouhlaseny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínek:

1. x případě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(x) nominace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zbývající xxxxx kapacitu xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx přepravní soustavy

(ii) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx přijatá a xxxxxxxxxxxxxx nominace xxxx xxxxxxxxxx

&xxxx;2. x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx renominace

(i) xx xxxxxxxxxx xxxx plynárenského xxx hodnota xxxxxxxx xxxx renominace xx xxxxx vstupním xxxx xxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx v xxxxxx [x] přesahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu zúčtování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx výstupním bodě xxxxxxxxx soustavy x xxxxxx [h]

NRJ[h] &xx; XXX[x], T ≤ x &xx; Xx

(xx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx [x] různá xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx [x]

XXX[x] * XXX[x], 0 ≤ h &xx; T

kde

J xx xxxxxxx xxxx výstupní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

X xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx T = 0 pro xxxxx xxxxxxxx &xx;6:00:00, 7:00:00) xxxxxxxxxxxxx dne xx po T = Xx-1 xxx xxxxxxxx interval &xx;5:00:00, 6:00:00) xxxxxxxxxxxxx xxx,

Xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dne, xx. xxxxxxxxxx 24 xxxxx, xxxx xxxxxxxx 23, xxxx. 25 xxxxx xxx xxxxx času xx xxxxx, xxxx. xxxxx čas,

h xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; může xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x = 0 xxx xxxxx xxxxxxxx &xx;6:00:00, 7:00:00) xxxxxxxxxxxxx xxx xx po x = Xx-1 xxx poslední xxxxxxxx &xx;5:00:00, 6:00:00) xxxxxxxxxxxxx xxx,

XXXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo výstupním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx daný xxxxxxxxxxx xxx [X],

XXX[x] je xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vstupním nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hodinu [x] plynárenského xxx,

XXX[x] xx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pevných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zúčtování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxx výstupním bodě xxxxxxxxxxx soustavy [X] xx xxxxxx [h] xxxxxxxxxxxxx dne;

hodinové xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx počtem xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx dolů; rozdíl xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx plynárenského xxx,

XXX[x] xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx soustavy [X] xx xxxxxx [x] xxxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx X-2 (xx. 2 hodiny xxxx xxxxxxxxx nominace).".

26. X xxxxxxx x. 19 xxxxx X dílu XX se x xxxxxxx za xxxxx "xxxxx xxx xxxxxxx x výstupní" xxxxx "xxx vstupní a xxxxxxxx" zrušují.

27. X xxxxxxx x. 19 xxxxx A dílu XX xx xx xxxxxxx n) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xx překročení povolené xxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx p) x x).

28. V xxxxxxx x. 19 xxxxx X xxxx XX xx xx xxxxx xxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xx překročení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/xxxxx.".

Xx. II

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, x xxxxxxxx čl. I xxxx 25, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx, Xx.X., x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 223/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2022, x výjimkou čl. I xxxx 25, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.