Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

223/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I  Čl. II

INFORMACE

223

VYHLÁŠKA

ze xxx 26. xxxxxxxx 2022,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 349/2015 Xx., x Xxxxxxxxxx trhu x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx xxxxx §98a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx xxxxx zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., zákona x. 90/2014 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Sb., xxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxx x. 176/2022 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 349/2015 Sb., x Pravidlech xxxx x plynem, xx xxxxx xxxxxxxx x. 416/2016 Xx., xxxxxxxx x. 326/2018 Xx. x xxxxxxxx x. 277/2021 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"o) xxxxxxxx aukce na xxxxxxxxx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x termíny předávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xxxx x plynem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §2 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "nebo xxxx xxxxxxxx plynu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx".

3. X §2 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

4. X §2 odst. 2 xx xxxxxxx x) a x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) až x).

5. X §2 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uskladňování" xxxxxxx.

6. X §3 xxxx. 3 se xxxxx ", xxx výrobny xxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pouze xx distribuční xxxx xxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx x jiné xxxxxxx plynu podle xxxxx xxxxxxxxx.".

7. X §50 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) nevyužitou skladovací xxxxxxxx.".

8. X §50 xxxx. 7 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rezervována" nahrazují xxxxx "měl subjekt xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

9. X §50 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxxxx slova "xxxx mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zúčtování x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx".

10. V §51 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxx xx xxxxxxxx dodatečná skladovací xxxxxxxx, xxxx velikost xxxxx překročit trojnásobek xxxxxxxxx skladovací kapacity xxxxxxxxx x xxxxx.".

11. X §53 odst. 3 xx xxxxx "5" nahrazuje xxxxxx "10".

12. X §54 xxxx. 5 xx xx xxxxx "3" xxxxxxxx xxxxx "x 5".

13. §56 včetně xxxxxxx zní:

"§56

Postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxxx nevyužitou xxxxxxxxxx kapacitu xx xxxxxxxx elektronické xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx aukce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx 48 hodin xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; §54 odst. 2 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx xxxxx xx §51 xxxx. 5, §52, §53 xxxx. 2 xx 4 x 6 x §54 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx aukce xxxx uvedeny v xxxxxxx č. 3 x xxxx vyhlášce. Xxx opakování xxxxx xx použijí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, počáteční xxxx x finančního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxx.".

14. X §60 odst. 2 xx za xxxxx "výkonu xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "poměrně xxxx".

15. X §75 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo nepřiřazený xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx první".

16. X §96 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní:

"(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60x xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účastníka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx virtuálního xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx mu xxxxxxx xxxxx ji využívat xxxxx §60x xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

17. Xx §96 xx xxxxxx nový §96x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§96x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx do 12:00:00 hodin pátého xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx rezervovaných xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x následující skladovací xxx, a to x xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měsících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraničních účastnících x uvedením xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nejpozději xx 12:00:00 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nevyužité xxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozdělení xx jednotlivých subjektech xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx 12:00:00 xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx xxxxx §60x xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x velikosti xxxxxxxxxxx nevyužité skladovací xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x nevyužité xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu oznámeny x členění podle §50 xxxx. 4 x doby xxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5, xx xxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxx §60c xxxxxxxxxxxxx zákona.".

18. V §116 xxxx. 5 xx xxxxx "dvou xxxxxxxxxxxx xxx do 8:00:00" nahrazují xxxxxx "17:00:00".

19. X §117 xxxx. 1 a 2 se xxxxx "xxxxx den" nahrazují xxxxx "od následujícího xxxxxxxxxxxxx dne".

20. V §117 xxxx. 3 xx číslo "60" xxxxxxxxx číslem "30" x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx plynárenský".

21. X §117 odst. 4 x §118 odst. 1 xx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx 12:00:00" xxxxxxxxx xxxxxx "18:00:00".

22. V §118 odst. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §116 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nejpozději xx 18:10:00 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx zúčtování xxx pokrytí xxxxxxx xx odběrných xxxx xxxxxxxxx a oznámí xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxx xxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx xx odběrné xxxxx xxxxxxxxx, novému xxxxxxxxxx plynu a xxxx dotčeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxx v režimu xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodávka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

23. X §118 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, operátor trhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxx místa xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Operátor xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně výčtu XXX kódů odběrných xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx registrovaným xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx x xxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zajištěnu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx, xx použijí xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §116 odst. 5 x xxxxxx x xxxxxxx podle §117 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

24. Xxxxxxx x. 3 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 349/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Podmínky xxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx obsahují

a) xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx počáteční xxxx,

x) xxxxxx zahájení xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postup x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx výsledné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity,

h) minimální x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx trvání xxxxx, aukčního kola xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx aukce x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rezervace xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nedošlo x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x způsobu xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Podmínky xxxxx xx xxxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx cenu xx uskladnění xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 90 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx stav xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

25. Xxxxxxx x. 4 xxxxxx xxxxxxx zní:

"Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 349/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx renominaci xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx bodě plynárenské xxxxxxxx, xxxxx

x) nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vstupním xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) je xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx některá x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. x xxxxxxx podané xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soustavy

(ii) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nižší než xxxxx přijatá x xxxxxxxxxxxxxx nominace xxxx xxxxxxxxxx

&xxxx;2. v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx renominace

(i) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx renominace xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v hodině [x] přesahuje hodinovou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx [x]

XXX[x] &xx; XXX[x], X ≤ x &xx; Xx

(xx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx v některé xxx uplynulé xxxxxx [x] různá xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx nominace xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx [x]

XXX[x] * XXX[x], 0 ≤ h &xx; X

xxx

X xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

X xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx nabývat xxxxxx x xxxxxxxxx X = 0 pro xxxxx xxxxxxxx &xx;6:00:00, 7:00:00) xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx X = Xx-1 pro xxxxxxxx interval <5:00:00, 6:00:00) xxxxxxxxxxxxx xxx,

Xx xx počet xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx. xxxxxxxxxx 24 hodin, xxxx xxxxxxxx 23, xxxx. 25 xxxxx xxx změně xxxx xx xxxxx, resp. xxxxx xxx,

x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x = 0 xxx xxxxx interval &xx;6:00:00, 7:00:00) xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx x = Hd-1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx &xx;5:00:00, 6:00:00) plynárenského xxx,

XXXX xx xxxxxxxx xxxx renominace xxxxxx xxxxxxxx zúčtování nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx plynárenský xxx [X],

XXX[x] je xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zúčtování xxxx zahraničního xxxxxxxxx xx vstupním xxxx xxxxxxxxx bodě plynárenské xxxxxxxx na xxxxxx [x] plynárenského dne,

KSJ[h] xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušitelných kapacit xxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxx zahraničního účastníka xxxxxxxxxx xx smlouvě (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxx výstupním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [X] xx xxxxxx [h] xxxxxxxxxxxxx dne;

hodinové xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx,

XXX[x] xx xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxx renominací xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [X] xx xxxxxx [x] xxxxxxxxxxxxx xxx přijatých x zaregistrovaných do xxxx X-2 (xx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx).".

26. X xxxxxxx x. 19 xxxxx A dílu XX xx x xxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx" slova "xxx xxxxxxx x xxxxxxxx" zrušují.

27. V xxxxxxx x. 19 xxxxx A xxxx XX xx xx xxxxxxx n) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) cena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x p) xx označují xxxx xxxxxxx x) a x).

28. V xxxxxxx x. 19 části X xxxx XX xx xx xxxxx xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx zní:

"b) xxxxxx za překročení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xx/xxxxx.".

Xx. II

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, x xxxxxxxx čl. I xxxx 25, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.
 

Předseda Xxxx:

Xxx. Trávníček, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 223/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.8.2022, x výjimkou čl. I xxxx 25, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.