Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

220/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

220

XXXXXXXX

xx xxx 19. xxxxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 522/2006 Xx., x xxxxxxx odborném xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2 xxxxxx č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 304/1997 Xx., xxxxxx x. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., zákona x. 102/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 304/2017 Xx., xxxxxx č. 115/2020 Xx., xxxxxx x. 337/2020 Xx. x xxxxxx x. 217/2022 Xx., x xxxxxxxxx §34 xxxx. 3 a 4, §34d odst. 9, §38 odst. 6 x §38a odst. 4 xxxxxx zákona:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 522/2006 Sb., x xxxxxxx odborném xxxxxx x kontrolách x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 39/2010 Sb., xxxxxxxx x. 269/2012 Xx., vyhlášky x. 9/2015 Xx., xxxxxxxx x. 444/2016 Xx., xxxxxxxx x. 462/2017 Xx. x xxxxxxxx x. 371/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxx poznámky xxx čarou x. 2 xx na xxxxxxxxxx řádek xxxxxxxx xxxx "Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2020/1057 ze xxx 15. xxxxxxxx 2020, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odvětví xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx 96/71/ES x 2014/67/EU, a xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/22/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012.".

2. Na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x xx xxxxxxxx xxxxx ", x platném xxxxx".

3. Xx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 2x xx xx samostatný řádek xxxxxxxx věta "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1072/2009 xx xxx 21. října 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx dopravy, x xxxxxxx xxxxx.".

4. X §2 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx České republiky, xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", jakož x xx vozidlech xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx dopravy" xxxxxxxxx xxxxx "nebo xx xxxxx vhodném xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx na" a xx slovo "xxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

7. X §3 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) dodržování xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxx, xxxx nebo xxxx mezi xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxx xxxx výkonu činností x xxxxx 60 xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx x přestávek xxxxx §9x odst. 2 xxxxxx.".

8. X §3 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1 písm. x) xx x)".

9. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx d), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidly xxxxx §9x xxxxxx.".

10. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 7 xx xxxxxxxx xxxxx ", v xxxxxxx xxxxx".

11. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" zrušuje.

12. X §5 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 8 x 9 xxxxx:

"x) xxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx X bodu 3 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx mohou xxxx xx ztrátě dobré xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx dopravě8), xxxx

x) x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx9).

8) Příloha X xxxxxxxx Komise (XX) 2016/403 xx xxx 18. xxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1071/2009, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, která xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xx mění příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/22/XX, x xxxxxxx xxxxx.

9) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2022/695 xx dne 2. xxxxxx 2022, kterým xx stanoví prováděcí xxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/22/XX, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

13. V §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

14. Xx §6 xx xxxxxx xxxx §6x, xxxxx zní:

"§6a

(K §34 xxxx. 4 zákona)

Vzor xxxxxxxxx xxxxxxxx značky, xxxxxx kontrolní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tachografu, xx xxxxxxxx x příloze x. 9 x xxxx vyhlášce.".

 15. §7x xxx:

"§7x

(X §38x xxxx. 4 xxxxxx)

(1) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vozidlu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxx x. 10 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx uveden x xxxxxxx č. 11 k xxxx xxxxxxxx.".

16. Xx §7a xx vkládá nový §8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 zní:

"§8

(K §34x xxxx. 9 x §38 xxxx. 6 zákona)

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xx dobu xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx řidičů xxxx povinnosti zajistit xxxxx xxxxxx záznamů x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx klasifikováno xxxx nejzávažnější xxxxxxxx x spadá xx xxxxxxx X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx vést ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx7),

x) porušení povinnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx velmi závažné xxxxxxxx x spadá xx xxxxxxx H1 xx X9, X1 x X1 podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxx xxxxxxxx Unie, xxxxx xxxxx vést xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx7), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které je xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, spadá xx xxxxxxx B, X, X, X2 xx X5 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx7), x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx poskytuje Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem10) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx při xxxxx x noci x xxxxxxxxx xx xxxxx x oddech xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx, xx uveden v xxxxxxx x. 12 x této xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxx xxxxx x. 589/2006 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doby x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

17. X příloze x. 3 xxx 1.7. zní:

"1.7. Porušení - počet x xxxx porušení xxxxxxxxxx xx silnicích

(N - xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, X - zákon x. 111/1994 Xx., XX - xxxxxxxx xxxxx x. 589/2006 Xx.)

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx osob

Přeprava xxxxxxx

XX

XX/XXX/ Xxxxxxxxx

Xxxxx země

ČR

EU/EHP/ Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx

X 561/2006 xx. 6

Xxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxx

- dvoutýdenní xxxxx

X 561/2006 xx. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxx x/xxxx pracovní xxxxxxxxxxx

X 561/2006 xx. 7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx delší než 4,5 xxx. xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx)

X 561/2006 xx. 8

Xxxx odpočinku:

- xxxxx minimum

- xxxxxxx xxxxxxx

X 165/2014 čl. 36

Xxxxxxx o xxxx xxxxxx: - xxxxxxxxx xxxxx xx běžný xxx x xxxxxxxxxxx 28 xxx

X 165/2014 xx. 32 xxxx. 3, xx. 37

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

- nesprávné xxxxxxxxx

- xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X 165/2014 xx. 34 xxxx. 1 x xxxx. 6

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamový list, xxxxxxxxx list xx xxxxxx delší xxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx bez xxxxx xxxxxx

X §9 xxxx. xxxx. 1, §30, §33x

Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o oprávnění x podnikání, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

X 165/2014 xx. 34 xxxx. 3

Nedoplnění činnosti xx kartu xxxxxx

XX §5 xxxx. 1,
Z §9x odst. 1

Pracovní xxxx xxxx xxxx xxxxxx činností - xxxxxxxxxx prodloužené xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x délce 60 xxxxx

XX §9,
X §9x xxxx.

Xxxxxxxxx xx jídlo x xxxxxx

Xxxxxxx

".

18. X xxxxxxx x. 3 xxx 2.2. xxx:

"2.2. Xxxxxxxx - počet x druh xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X - nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx, X - xxxxx x. 111/1994 Xx.)

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx osob

Přeprava xxxxxxx

X 561/2006 xx. 6

Xxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxx

- xxxxxxx limit

- xxxxxxxxxxx xxxxx

X 561/2006 xx. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x/xxxx pracovní pohotovosti

N 561/2006 xx. 7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (doba řízení xxxxx xxx 4,5 xxx. xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx krátká xxxxxxxxx)

X 561/2006 čl. 8

Xxxx xxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxx

X 165/2014 xx. 33 xxxx. 2
X 561/2006 xx. 10 xxxx. 5 xxxx. x) xxx xx)

Xxxxxxx o xxxx xxxxxx: - 1 xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

X 165/2014 xx. 32 xxxx. 3, xx. 37

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxx manipulace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X §9x

Xxxxx xxxxxxxx podnikatele:

- xxxxxxxxxx xxxxxxx doby výkonu xxxxxxxx v xxxxx 48 xxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 60 xxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po 6 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - překročení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x délce 10 xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx 24 xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x době xx 0:00 xxx. xx 04:00 xxx.

Xxxxxxx

".

19. Xxxxxxx x. 6 včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 11 xxx:

"Xxxxxxx x. 6 k xxxxxxxx x. 522/2006 Xx.

Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx dopravním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx dopravce v xxxxxxx x §3 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xxxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poznávací xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx v xxxxxxx x §3 xxxx. x) nebo §27 zákona nezajistil, xxx x xxxxxx xxxxxxx byl doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stanovenou dobu (§35 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx označené xxxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. x) zákona)

Dopravce porušil xxxxxxxxxx §9 odst. 1 xxxx 3 xxxxxx (§35 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx)

Xxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §9x xxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. 1) xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9c xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxx (§35 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx způsob předložení xxxxxxxx řádu ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řád xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy xx celostátního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xx znění xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx po celou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxx příslušného povolení (§35 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávek x xxxx odpočinku xxx xxxxx xxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. x) zákona)

Dopravce nedodržoval xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. x) zákona)

Dopravce xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobní dopravu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx (§35 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx provoz xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§35 xxxx. 2 písm. x) zákona)

Dopravce xxxxxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx porušoval xxxxxxxx xxxxxxxx (§35 odst. 2 písm. i) xxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxxxxx x §3x xxxx. 1 xxxx. b) x x), odst. 2 xxxx. x) x x), xxxx. 6 xxxx. b) x d) zákona xxxx x §27 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx záznam xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx)

Xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx nesplnil xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2 xxxxxx č. 255/2012 Xx., xxxxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxx), nebo x xxxxxxx s §34 odst. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. x) zákona)

Dopravce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx silniční dopravu xxxxxxxxxxxx věcí (§35 xxxx. 4 xxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxxxxx x §33x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxx o plánovaném xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx (§35 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx), v rozporu x §33x xxxx. 1 písm. b) xxxxxx nezajistil, aby xxx xxxxx x xxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxx x plánovaném xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přepravě (§35 odst. 3 xxxx x) zákona) xxxx neposkytl kopie xxxxxxx podle §33x xxxx. 1 písm. x) bod 1 xxxxxx (§35 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx)

xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxx §33g xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx (§35 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx x rozporu x §33x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx řidič xxx x sebe a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xx českého xxxxxx (§35 odst. 3 xxxx. g) zákona)


 

Počet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx pravomocných rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx uložených xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxxx kontrolách x Xx

Xxxxx vydaných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovědného zástupce

Z xxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxx odpovědného xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dobré pověsti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské Xxxx11)

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie11), xxxxx xxxxxxxx úřad, jako xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x dobré xxxxxxx, xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xx protiprávní jednání xxxxxxx v xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx11), xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx orgánu příslušnému xxxxx §35x xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx pověsti

11) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1071/2009 xx dne 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x zrušuje xxxxxxxx Rady 96/26/ES, x xxxxxxx xxxxx.".

20. Xxxxxxx x. 9 xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx č. 522/2006 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plomby na xxxxxxxxxx

".

21. Xxxxxxx č. 10 včetně xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx č. 10 x vyhlášce č. 522/2006 Xx.

".

22. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 12, která xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 12 x vyhlášce x. 522/2006 Xx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx na týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx x noci a xxxxxxxxx na jídlo x oddech řidičů, xxxxxxxxx řidiče a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a rozhodnutích, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx nákladu

Překročení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx 60 xxxxx
- §5 xxxx. 1 XX

Xxxxxxxxxx maximální xxxxx xxxxx 13 xxxxx
- §5 odst. 2 NV

Překročení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 10 xxxxx
- §5 xxxx. 2 XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx
- §7 XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx
- §8 NV

Neposkytnutí xxxxxxxxx xx xxxxx x oddech
- §9 XX

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx silniční xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxx uložen xxxxxxx xxxxx

".

Čl. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 220/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.8.2022.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.