Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

220/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

220

VYHLÁŠKA

ze dne 19. xxxxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 522/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx dopravě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx §41 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/1994 Xx., x silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 304/1997 Xx., xxxxxx x. 150/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Sb., xxxxxx č. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Xx., zákona x. 337/2020 Sb. x zákona x. 217/2022 Sb., k xxxxxxxxx §34 odst. 3 a 4, §34d odst. 9, §38 xxxx. 6 x §38a odst. 4 xxxxxx xxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 522/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x kontrolách x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 39/2010 Xx., xxxxxxxx č. 269/2012 Xx., xxxxxxxx x. 9/2015 Xx., vyhlášky x. 444/2016 Sb., xxxxxxxx x. 462/2017 Xx. x vyhlášky x. 371/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx doplňuje xxxx "Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/1057 xx xxx 15. xxxxxxxx 2020, xxxxxx se xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx silniční xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx 96/71/XX x 2014/67/XX, x xxxxxx se mění xxxxxxxx 2006/22/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012.".

2. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 2x xx doplňují slova ", v xxxxxxx xxxxx".

3. Na xxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 2x xx xx samostatný xxxxx xxxxxxxx věta "Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1072/2009 ze dne 21. xxxxx 2009 x společných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.".

4. V §2 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "vykonávající xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. X §2 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxx".

6. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xx" a xx xxxxx "xxxxxx" xx vkládá xxxxx "xxxxxxx".

7. V §3 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxx místy xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v Xxxxx republice xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx činností x xxxxx 60 xxxxx, přestávek na xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §9x odst. 2 xxxxxx.".

8. V §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "odstavci 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. 1 xxxx. x) xx x)".

9. X §3 se na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9x xxxxxx.".

10. Na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 7 xx xxxxxxxx xxxxx ", v xxxxxxx xxxxx".

11. V §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "nebo" xxxxxxx.

12. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx d) x x), xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 8 x 9 xxxxx:

"x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx porušení x xxxxx do xxxxxxx X xxxx 3 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx mohou xxxx xx xxxxxx dobré xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx8), xxxx

x) x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx společný xxxxxx xxx výpočet hodnocení xxxxxx dopravce9).

8) Příloha X xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 ze xxx 18. března 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1071/2009, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxx xxxxxxxx Unie, která xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x kterým xx xxxx příloha XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/22/XX, v platném xxxxx.

9) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2022/695 xx dne 2. xxxxxx 2022, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/22/XX, xxxxx xxx x společný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

13. V §5 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2 a 3.

14. Xx §6 se xxxxxx xxxx §6x, xxxxx zní:

"§6a

(K §34 xxxx. 4 xxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxx x. 9 x xxxx vyhlášce.".

 15. §7x xxx:

"§7x

(X §38x odst. 4 xxxxxx)

(1) Vzor xxxxxxxxx o zabránění x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zadržení xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx přepravou je xxxxxx x příloze x. 10 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx x převzetí xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx.".

16. Xx §7x xx xxxxxx xxxx §8, který xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 10 xxx:

"§8

(X §34x odst. 9 x §38 xxxx. 6 zákona)

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování požadavků xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznamů x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních přestávkách x xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx nejzávažnější xxxxxxxx x spadá do xxxxxxx X xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, která xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx7),

x) porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xx klasifikováno xxxx xxxxx závažné xxxxxxxx x spadá xx xxxxxxx X1 xx X9, X1 x X1 podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx Xxxx, která xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx7), nebo

c) porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx porušení, xxxxx xx xxxxxxx X, X, X, X2 xx I5 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx Xxxx, která xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx7), x xxxx xxxxxxxx x dopravce xxxxxxxxx.

(2) Xxxx oznámení, xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx stanovených jiným xxxxxxx předpisem10) xx xxxxxxx xxxxxxxx dobu, xxxxx směny při xxxxx v xxxx x přestávky xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, kterými xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest, xx xxxxxx x xxxxxxx x. 12 x této xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxx xxxxx x. 589/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx odchylná xxxxxx xxxxxxxx doby x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v dopravě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

17. X xxxxxxx x. 3 bod 1.7. xxx:

"1.7. Porušení - xxxxx x xxxx xxxxxxxx zjištěných xx xxxxxxxxx

(X - xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, X - xxxxx x. 111/1994 Xx., XX - nařízení vlády x. 589/2006 Xx.)

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

XX

XX/XXX/ Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx

XX

XX/XXX/ Švýcarsko

Třetí xxxx

X 561/2006 čl. 6

Xxxx xxxxxx:

- denní xxxxx - xxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxxxxx limit

N 561/2006 xx. 6

Chybějící xxxxxxx o jiné xxxxx a/nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X 561/2006 xx. 7

Xxxxxxxxxxxx přestávky (doba xxxxxx xxxxx xxx 4,5 xxx. xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx)

X 561/2006 xx. 8

Xxxx xxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxx

X 165/2014 čl. 36

Xxxxxxx x xxxx xxxxxx: - xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 28 dnů

N 165/2014 xx. 32 xxxx. 3, xx. 37

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X 165/2014 xx. 34 xxxx. 1 x xxxx. 6

Xxxxxxxxxx nebo nesprávně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx dobu xxx xx povoleno, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

X §9 odst. xxxx. 1, §30, §33x

Xx vozidle xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x podnikání, eurolicence xxxx vstupní xxxxxxxx

X 165/2014 čl. 34 xxxx. 3

Xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx řidiče

NV §5 odst. 1,
X §9x xxxx. 1

Xxxxxxxx xxxx xxxx doba xxxxxx činností - xxxxxxxxxx prodloužené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 60 xxxxx

XX §9,
Z §9x xxxx.

Xxxxxxxxx xx jídlo x oddech

Ostatní

".

18. X xxxxxxx x. 3 xxx 2.2. zní:

"2.2. Xxxxxxxx - počet x druh xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxx

(X - xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, Z - xxxxx x. 111/1994 Xx.)

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

X 561/2006 xx. 6

Xxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxx

- xxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxxxxx limit

N 561/2006 xx. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X 561/2006 xx. 7

Bezpečnostní xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxx než 4,5 xxx. xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx krátká xxxxxxxxx)

X 561/2006 čl. 8

Xxxx odpočinku:

- denní xxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxx

X 165/2014 čl. 33 xxxx. 2
X 561/2006 xx. 10 xxxx. 5 xxxx. x) xxx ii)

Záznamy x xxxx xxxxxx: - 1 xxx pro xxxxxxxxxx xxxxx

X 165/2014 xx. 32 xxxx. 3, xx. 37

Záznamové xxxxxxxx:

- nesprávné fungování

- xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X §9x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

- překročení xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx x délce 48 xxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 60 xxxxx

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po 6 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - překročení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 10 xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx 24 xxxxx, jsou-li xxxxxxxxxx x xxxx od 0:00 xxx. xx 04:00 xxx.

Xxxxxxx

".

19. Příloha x. 6 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 zní:

"Příloha x. 6 k vyhlášce x. 522/2006 Xx.

Xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím ve xxxxxxxx řízení

Popis přestupku

Počet xxxxxxxxx

Xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (§35 xxxx. 1 xxxx. x) zákona)

Dopravce v xxxxxxx x §3 xxxx. x) xxxx §27 xxxxxx nezajistil, xxx v xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx stanovenou xxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§35 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu (§35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §9x xxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. 1) zákona)

Podnikající xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §9x xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx (§35 xxxx. 7 xxxx. a) xxxxxx)

Xxxxxxxx nepředložil jízdní xxx ke xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem, nepředložil xxxxxxxxx jízdní xxx xxxxxxxxxxx linkové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x jízdních xxxxxx nebo nezveřejnil xxxxxx řád x xxxxxxxx xxxx nezajistil xxxxxxxxxx jízdního xxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§35 xxxx. 1 xxxx. x) zákona)

Dopravce xxxxxxxxxx silniční dopravu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. x) zákona)

Dopravce xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (§35 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxx dopravě (§35 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxx x licenci xxxx povolení (§35 xxxx. 2 xxxx. x) zákona)

Dopravce xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobní dopravu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxx xxxxxxxxx jízdní xxx (§35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx provoz xx lince xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (§35 xxxx. 2 písm. g) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx (§35 odst. 2 xxxx. i) xxxxxx)

Xxxxxxxx x rozporu x §3x xxxx. 1 písm. x) x x), xxxx. 2 písm. x) x c), odst. 6 písm. x) x d) xxxxxx xxxx s §27 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (§35 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 255/2012 Xx., xxxxxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (§15 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxx xxxx), nebo x rozporu x §34 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxx xxxxxxxx (§35 xxxx. 2 xxxx. z) xxxxxx)

Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (§35 xxxx. 4 zákona)

Dopravce x xxxxxxx x §33x xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (§35 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx), v xxxxxxx x §33g odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxx x plánovaném xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§35 xxxx. 3 xxxx c) xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §33x xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx (§35 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx)

xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx) nebo xxxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxx §33x odst. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx (§35 xxxx. 3 xxxx. x) zákona)

Dopravce x xxxxxxx s §33x zákona nezajistil, xxx řidič xxx x sebe x xxxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx překladu xx xxxxxxx jazyka (§35 xxxx. 3 xxxx. x) zákona)


 

Počet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx pravomocných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx pokut uložených xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx kontrolách x Xx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovědného xxxxxxxx

X xxxx

xxxxxxxxx řízení byla xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxx odpovědného xxxxxxxx

Xxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské Xxxx11)

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx dopravě nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx11), která xxxxxxxx xxxx, jako xxxxx xxxxxxxxx podle §35x odst. 3 xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, obdržel

Počet správních xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XX přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx11), xxxxx dopravní úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35x xxxx. 3 zákona k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx

11) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1071/2009 ze xxx 21. října 2009, xxxxxx xx zavádějí xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon povolání xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX, x platném xxxxx.".

20. Xxxxxxx č. 9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx č. 522/2006 Xx.

Xxxx jedinečné zvláštní xxxxxx, xxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

".

21. Xxxxxxx x. 10 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 522/2006 Xx.

".

22. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 12, která xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 12 x xxxxxxxx x. 522/2006 Xx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx x noci x xxxxxxxxx xx jídlo x xxxxxx řidičů, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx a rozhodnutích, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx přestupky xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx 60 xxxxx
- §5 odst. 1 XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směny 13 xxxxx
- §5 xxxx. 2 XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx noční směny 10 hodin
- §5 xxxx. 2 XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpočinku xxxx xxxxxxx
- §7 XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx
- §8 NV

Neposkytnutí xxxxxxxxx xx jídlo x xxxxxx
- §9 XX

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx silniční kontrole

Počet xxxxxxx v provozovnách xxxxxxxx

Xxxxx kontrolovaných xxxxxxxxxx xxx

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx uložen správní xxxxx

".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 220/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.8.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.