Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

197/2022 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Nezbytná stavba §2 §3

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Rozhodnutí o výjimce §4

ČÁST TŘETÍ - MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NEZBYTNÉ STAVBY §5

ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V OBLASTI STAVEBNÍHO ŘÁDU

Společný souhlas §6

Společné oznámení nezbytné stavby §7

Zahájení provádění nezbytné stavby v době trvání krizového stavu §8

Dotčené orgány a vlastníci technické infrastruktury §9

Vydání společného souhlasu §10

Oznámení o záměru užívání nezbytné stavby §11

Užívání dokončené nezbytné stavby §12

Soudní přezkum §13

Změna doby trvání nebo účelu nezbytné stavby §14

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §15

INFORMACE

197

XXXXX

xx xxx 24. xxxxxx 2022

x zvláštních xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx sloužících xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysídlených xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hromadného xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx s ozbrojeným xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx invazí xxxxx Ruské xxxxxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx bydlení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx služby a x nimi související xxxxxx technické a xxxxxxxx infrastruktury,

b) změnu x účelu xxxxxxx xxxxxx podmíněnou xxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx povolení, xxxx

x) xxxxx dokončené xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxx užívání nebo xxxxx dokončené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přesáhnout 3 roky xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměru podle §96a zákona č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§3

(1) Xxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, státní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx být xxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx dobu 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POSTUPY X OBLASTI ÚZEMNÍHO XXXXXXXXX

§4

Xxxxxxxxxx x výjimce

(1) Xxxxxxxxx stavbu xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Rada xxxx a x xxxxxx, xxx xx xxxx obce xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o výjimce x těch xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx umístit xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx ploše xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xx stávajícím xxxx xxxxxxxxxxx způsobem využití xxxxxxx, rekreace, občanského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obytných, výroby x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx si xxxx xxxxxxxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx řádu

a) xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) stanovení rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepoužijí, x

x) xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx přípustné. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

MINIMÁLNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX NA XXXXXXXX XXXXXX

§5

Xxx provádění xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx od

a) §20 xxxx. 1 x 2, §20 xxxx. 5 xxxx. x), §20 xxxx. 7 x §21, 22 x 24 xxxxxxxx č. 501/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) §5 x 7, §8 xxxx. 1 xxxx. x), §11 xxxx. 1, 2, 4, 5, 7 x 8, §12, 13, 39, 40, 43 x 44, §45 xxxx. 1, 2 x 5 x §49 xxxx. 1 xx 3, 5, 6 x 8 xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx stavby, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

c) §11, 14, 18, 30, 32, 33, 44 x 45, §46 xxxx. 2 a 3, x §51 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 10/2016 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx obecné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx území x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavby x xxxxxxx městě Xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění nařízení x. 16/2018 Xx. xx. x. Xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§6

Xxxxxxxx souhlas

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souhlasu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §96a xxxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx souhlas").

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §94j xxxxxx x. 183/2006 Xx. xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Oznámení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §96 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezbytné xxxxxx podle §105 xxxxxx x. 183/2006 Xx. (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx") xxx xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

(2) Xx společnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxx x podmínkám xxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dokumentaci xxxxxxxx stavby, která xxxxxxxx jednoduchý technický xxxxx záměru x xxxxxxxxxxx výkresy,

d) xxxxxxxxxx x výjimce xxxxx §4, bylo-li xxxxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a xxxxxx x. 183/2006 Xx.,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx lhůty, xx xxxxx bude xxxxxxxx stavba xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ruské xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx vyžadováno.

(3) X xxxxxxxxxxxx technického popisu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xx navržena x xxxxxxx x §5.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxxxx vláda xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx plnící xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem obrany xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Společné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahájené xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx do 3 dnů xxx xxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Přílohy xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx nejpozději do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavby zahájené xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Dotčené orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 15 dnů xxx dne, xxx xxx x vydání xxxxxxxxx stanoviska požádán. Xxxxx pro vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx, podmínkách xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x to do 15 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx úplného xxxxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů,

b) xxxx xxxxxx nezbytné xxxxxx x

x) lhůtu pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rovněž xxxxxx, xxxxxxx vlastnické nebo xxxx xxxxx xxxxx x sousedním stavbám xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx nezbytné stavby xxxxx xxxxxxx.

(4) Dojde-li xxxxxxxx úřad k xxxxxx, xx společné xxxxxxxx záměru xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu, nebo xxx xxxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 3, xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, sdělí stavebníkovi, xx společný xxxxxxx xxxxxx být xxxxx.

§11

Oznámení x záměru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné stavby xxxxxxx 7 xxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxx dokončené nezbytné xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku nezbytné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11. Xxx xxxxxxxxx prohlídce xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx společným xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x jejím xxxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx stavba xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx, vydá xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s užíváním xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx x nabývá právních xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx do 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxx §11 nevydá xxxxxxx s užíváním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nezakáže.

§13

Soudní xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx společnému souhlasu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do 1 měsíce ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxx.

(2) Xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxx doby xxxxxx xxxx účelu nezbytné xxxxxx

(1) Xxx změně xxxxxxxx stavby xx xxxxxx trvalou x xxx změně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x změně v xxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podat xxxxx x době trvání xxxxxxxx xxxxxx; doba xxxxxx nezbytné stavby xxxxxxxx dříve, xxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx nezbytné xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, xxxx a úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx, obecnými xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(3) Nesplňuje-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx nezbytné stavby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§15

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx x. x.

x x. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 197/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2022

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.