Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

197/2022 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Nezbytná stavba §2 §3

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Rozhodnutí o výjimce §4

ČÁST TŘETÍ - MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NEZBYTNÉ STAVBY §5

ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V OBLASTI STAVEBNÍHO ŘÁDU

Společný souhlas §6

Společné oznámení nezbytné stavby §7

Zahájení provádění nezbytné stavby v době trvání krizového stavu §8

Dotčené orgány a vlastníci technické infrastruktury §9

Vydání společného souhlasu §10

Oznámení o záměru užívání nezbytné stavby §11

Užívání dokončené nezbytné stavby §12

Soudní přezkum §13

Změna doby trvání nebo účelu nezbytné stavby §14

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §15

INFORMACE

197

XXXXX

xx xxx 24. xxxxxx 2022

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s ozbrojeným xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ruské federace
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

(1) Tento zákon xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a provádění xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx následků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ruské xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, postupuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx umisťování, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Nezbytná xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx stavba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxxxxx xxxxxxxxx invazí xxxxx Xxxxx federace, xxxxx xxx x

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx bydlení xxxx xxxxxxxxx, vzdělávání, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zdravotní nebo xxxxxxxx služby x x xxxx související xxxxxx technické a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x účelu xxxxxxx xxxxxx podmíněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení, xxxx

x) xxxxx dokončené xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, změna v xxxxx užívání nebo xxxxx dokončené xxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx stavbou xxxxxxxx, jejíž xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 roky ode xxx nabytí právních xxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohlášeného xxxxxxxxxx záměru xxxxx §96a zákona x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§3

(1) Xxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxx xx xxxxxxxx podle §14 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stavbu xxxxxxx, xxx xx xx xxxx 5 xxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x změně xxxx xxxxxx nezbytné xxxxxx převést pouze xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§4

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx stavbu xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx x výjimce.

(2) Xxxx xxxx x v xxxxxx, kde xx xxxx obce xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx stavebníka xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pozemku x xxxxxxxxxx území, xxxxxxxxxxxx ploše xxxx xxxxx přestavby, x xx x plochách xx stávajícím nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxxx, xxxxxxxx, občanského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, výroby x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výrobních.

(3) Zastupitelstvo xxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx výjimka xxxx,

x) stanovení rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx umístění xxxxxxxx xxxxxx nepoužijí, a

c) xxxx x účel xxxxxxxx stavby.

(5) Odvolání xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx není xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx nezbytné stavby.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX NA NEZBYTNÉ XXXXXX

§5

Xxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxx xx stavebník xxxx xxxxxxxx od

a) §20 xxxx. 1 x 2, §20 xxxx. 5 xxxx. x), §20 odst. 7 a §21, 22 a 24 xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., o obecných xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) §5 x 7, §8 xxxx. 1 písm. x), §11 odst. 1, 2, 4, 5, 7 x 8, §12, 13, 39, 40, 43 x 44, §45 xxxx. 1, 2 x 5 x §49 odst. 1 xx 3, 5, 6 x 8 xxxxxxxx č. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) §11, 14, 18, 30, 32, 33, 44 x 45, §46 xxxx. 2 x 3, x §51 xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx č. 10/2016 Xx. hl. x. Xxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx v xxxxxxx městě Xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 16/2018 Sb. xx. x. Prahy.

XXXX ČTVRTÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§6

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavbu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §96a xxxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §94j xxxxxx x. 183/2006 Xx. obdobně.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavby podle §96 x ohlášení xxxxxxxxxx záměru nezbytné xxxxxx xxxxx §105 xxxxxx č. 183/2006 Xx. (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxxxxx") xxx xxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx společnému oznámení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x možnosti x způsobu napojení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranných a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výkresy,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §4, bylo-li xxxxxx,

x) xxxxxxx x umístění xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §184a xxxxxx č. 183/2006 Xx.,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx lhůty, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx stavba xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Ukrajiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sloužit, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného právního xxxxxxxx vyžadováno.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx popisu xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x souladu x §5.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxx stavu

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kraje xxxxx krizového xxxxxx, xxxx xxx zahájena xxx předchozího společného xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx plnící xxxxxx stavby xxxxxxxx x ubytování. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x nezbytné xxxxxx xxxxxxxxx x územích xxxxxxxxxx Ministerstvem obrany xxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxx zajišťování xxxxxx x bezpečnosti xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavby zahájené xxx xxxxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejdéle xx 3 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Přílohy podle §7 xxxx. 2 xxxxxx stavebník xxxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 30 dnů xxx xxx společného oznámení xxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stavebníkovi xxxxx x její xxxxxx, xxxxxxxxxx napojení x xxxxxxx x xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx do 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx společného xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxx xx 15 xxx ode xxx doručení úplného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xx stanovisek xxxxxxxxx orgánů,

b) dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) lhůtu xxx xxxxxxxxx nezbytné stavby.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx věcné xxxxx x sousedním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx stavbám xx nich xxxx xxx umístěním xxxx xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx, že společné xxxxxxxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx souhlasu, nebo xxx mohou xxx xxxxx dotčena xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxx vyjádřily xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být vydán.

§11

Xxxxxxxx x záměru xxxxxxx xxxxxxxx stavby

Stavebník xx povinen oznámit xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné stavby xxxxxxx 7 xxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxx dokončené xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyžaduje k xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlas xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx společným xxxxxxxxx x xxx xxxx užívání nebude xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx prohlídce, xx xxxxxxxx stavba tyto xxxxxxxx nesplňuje, v xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx započato xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x užíváním xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad nařídit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stavby se xxxxxxxx xxxxx stavebníkovi x nabývá právních xxxxxx xxxx doručení.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx do 7 dnů xxx xxx doručení xxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxx přezkum

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do 1 xxxxxx ode xxx doručení souhlasu x provedením xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx odkladný xxxxxx.

§14

Změna doby xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx trvalou x xxx změně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavebního zákona x změně x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x změnu x xxxxxxx xxxxxx je xxxxx podat pouze x xxxx trvání xxxxxxxx stavby; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x změnu x užívání xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na stavbu xxxxxxx musí být x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, xxxx x úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x veřejnými xxxxx chráněnými xxxxxxxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stavbu trvalou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§15

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

x z. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 197/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2022

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.