Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

197/2022 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Nezbytná stavba §2 §3

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Rozhodnutí o výjimce §4

ČÁST TŘETÍ - MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NEZBYTNÉ STAVBY §5

ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY V OBLASTI STAVEBNÍHO ŘÁDU

Společný souhlas §6

Společné oznámení nezbytné stavby §7

Zahájení provádění nezbytné stavby v době trvání krizového stavu §8

Dotčené orgány a vlastníci technické infrastruktury §9

Vydání společného souhlasu §10

Oznámení o záměru užívání nezbytné stavby §11

Užívání dokončené nezbytné stavby §12

Soudní přezkum §13

Změna doby trvání nebo účelu nezbytné stavby §14

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §15

INFORMACE

197

XXXXX

xx xxx 24. xxxxxx 2022

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ruské xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx následků hromadného xxxxxxx vysídlených osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojsk Xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx stavba

(1) Nezbytnou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ke zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx přílivu xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx invazí xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx bydlení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxx související xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktury,

b) změnu x účelu xxxxxxx xxxxxx podmíněnou xxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxx soubor xxxxxx, změna x xxxxx užívání xxxx xxxxx dokončené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a souhlasu x provedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §96a zákona x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

(1) Stavebníkem xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, státní xxxxxx, xxxxxx organizace, xxxx, obec xxxx xxxx zřízená nebo xxxxxxxx právnická xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx být xxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §14 nezbytná xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx trvání nezbytné xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POSTUPY X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§4

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s územně xxxxxxxxx dokumentací xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimce.

(2) Rada xxxx a v xxxxxx, xxx xx xxxx obce xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx obce může xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přestavby, x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, občanského xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostranství, xxxxxxxxx obytných, xxxxxx x skladování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx může xxxxxxxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) označení xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) stanovení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxx x účel xxxxxxxx stavby.

(5) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přípustné. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx nezbytné xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

MINIMÁLNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX NEZBYTNÉ XXXXXX

§5

Xxx provádění nezbytné xxxxxx xx stavebník xxxx odchýlit od

a) §20 xxxx. 1 x 2, §20 xxxx. 5 xxxx. x), §20 odst. 7 a §21, 22 a 24 xxxxxxxx x. 501/2006 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů,

b) §5 x 7, §8 xxxx. 1 písm. x), §11 xxxx. 1, 2, 4, 5, 7 x 8, §12, 13, 39, 40, 43 x 44, §45 xxxx. 1, 2 x 5 a §49 xxxx. 1 xx 3, 5, 6 x 8 xxxxxxxx č. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na stavby, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x

x) §11, 14, 18, 30, 32, 33, 44 x 45, §46 xxxx. 2 x 3, x §51 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 10/2016 Xx. xx. x. Xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx využívání území x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx městě Praze (xxxxxxx xxxxxxxx předpisy), xx znění xxxxxxxx x. 16/2018 Xx. xx. m. Xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX POSTUPY X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§6

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu x souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §96a xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx xx xxxxxxx §94j xxxxxx č. 183/2006 Xx. xxxxxxx.

§7

Společné xxxxxxxx nezbytné xxxxxx

(1) Oznámení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §96 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezbytné xxxxxx podle §105 xxxxxx x. 183/2006 Xx. (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxxxxx") lze xxxxx xx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx společnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stavebník xxxxxxx xxxxxxx

x) závazná xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx doklady xxxxx xxxxxx právních předpisů,

b) xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx technický xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výkresy,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §4, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxxx x umístění xxxxxxxx stavby podle §184a xxxxxx x. 183/2006 Sb.,

f) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) návrh xxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx provedena,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysídlených osob x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ruské xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) musí xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x souladu x §5.

§8

Xxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu

(1) Xxxxxxxx stavba, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx hejtman xxxxx xxxxx krizového zákona, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx společného xxxxxxxx, jedná-li se x výrobek xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx stavby xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxx zajišťování xxxxxx x bezpečnosti xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 3 dnů xxx xxx zahájení stavebních xxxxx.

(3) Přílohy xxxxx §7 odst. 2 xxxxxx stavebník xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx předchozího společného xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx stanovisko k xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, podmínkách xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx, x xx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx souhlas vydá xxxxxxxx xxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx úplného xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rovněž

a) podmínky xxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx nezbytné xxxxxx x

x) lhůtu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx souhlas se xxxxxxxx xxxxxx osobám, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx věcné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx stavbám xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx záměru nesplňuje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx mohou xxx xxxxx dotčena xxxxx xxxxxxx osob xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, ledaže xx s tím xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stavebníkovi, xx xxxxxxxx souhlas xxxxxx být xxxxx.

§11

Oznámení x xxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxx

Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxx dokončené xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyžaduje x xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlas xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx podle §11. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx se společným xxxxxxxxx a zda xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, bezpečnost xxxxx xxxxxxx prostředí. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nesplňuje, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx základě souhlasu xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx stavba podmínky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx druhé, vydá xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stavby se xxxxxxxx pouze stavebníkovi x nabývá xxxxxxxx xxxxxx dnem doručení.

(5) Xxxxxxx dokončené nezbytné xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx do 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxx §11 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx užívání nezakáže.

§13

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx společnému souhlasu xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xx 1 měsíce ode xxx doručení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx je xxxxx podat xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx stavba xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stavbu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX PÁTÁ

ÚČINNOST

§15

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

x x. Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 197/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2022

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.