Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.04.2023.


Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

101/2022 Sb.
 

Vyhláška

§1

Účinnost §2

Příloha č. 1 - Surveillance onemocnění COVID-19

Příloha č. 2 - Údaje uváděné v žádance o laboratorní vyšetření

INFORMACE

101

XXXXXXXX

xx xxx 20. xxxxx 2022

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx XXXXX-19
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., zákona x. 110/2007 Sb. x zákona x. 267/2015 Xx., (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §62 xxxx. 1 x 3 xxxx. x) x §75a xxxx. 1 x 4 xxxxxx:

§1

(1) Xxxx vyhláška xxxxxx systém xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a x příloze č. 1 x této xxxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx definici x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) postupy při xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxx protiepidemických opatření x způsob jejich xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v žádance x xxxxxxxxxxx vyšetření xx přítomnost viru XXXX-XxX-2 nebo xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

§2

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx zdravotnictví:

prof. XXXx. Xxxxx, CSc., XXX, EBIR, v. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 101/2022 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

Xx. 1

Základní xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2. Jedná xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx příznaků se xxxxx o onemocnění x převažujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx traktu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, suchým dráždivým xxxxxx, xxxxx, únavou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, bolestí xxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x nechutenství, xxxxx xx zvracení x zvracení, bolest xxxx škrábání v xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx zápal plic. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xx xxxxx vyskytnout ztráta xxxxx x chuti, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatečného xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx objevit xxxxx xxxxxxx exantému xxxx postižení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx srdce x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poškození xxxxx x cév, xxxxxx poškození xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x žilních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Klinické xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x nespecifické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. U xxxx xx xxxx xxxxxxxxx syndrom xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědi xxxxxxxxxx x COVID-19.

Čl. 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxx, pravděpodobný xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X. možný xxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxx příznaků: xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

X. pravděpodobný xxxxxx xxxxxxx

x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontakt s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 během 14 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění COVID-19,

b) xxxxx nebo práce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx lůžková xxxxxxxxx xxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x nichž byl xxxxxxxx přenos onemocnění XXXXX-19 xxxxx 14 xxx xxxx nástupem xxxxxxxxxx příznaků, xxxx

x) xxxxx x oblastech xxxx návrat x xxxxxxx x komunitním xxxxxxxx nákazy, nebo

ii. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poškození xxxx odpovídající xxxxxxxxxx XXXXX-19,

X. xxxxxxxxx případ, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cest xxxxxxxxx, xxxxxxx cest xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx materiálu, x xxxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxxxxx klinických xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 v xxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x případů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritéria, nebo

c) xxxxxx X xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 x xxxx.

2. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") XXXXX-19, které xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pozitivní výsledek xxxxx xx přítomnost xxxx SARS-CoV-2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s reverzní xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XX-XXX"), xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx viru XXXX-XxX-2 rychlým xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "XXX") 60 a xxxx xxx xx

x) xxxxxxxxxx pozitivním xxxxxxxx XX-XXX,

x) xxxxxxxxxx pozitivním xxxxxxxx XXX, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx-xxxxx XXXX-XxX-2 IgG Xx x osob xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxx-xxxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 XxX Ab x xxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19.

3. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 je xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx nebo potvrzeného xxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxx náhlé xxxxx x následně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nálezem, xxxxx neexistuje xxxxx xxxxxxxxxxxx příčina smrti, xxxxx nemůže xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxxxx xxxxxx, nádorové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx hlášení

1. Xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx formou prostřednictvím xxxxxxxx aktuálního xxxxxxxxxxx xxxxx fyzických osob xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejméně xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx číslo pojištěnce, xxxxxxxxx xxxxx narození, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pohlaví x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19 pojištěna,

b) xxxxxxxxx x přijetí pacienta x onemocněním XXXXX-19 xx lůžkové xxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x onemocněním COVID-19,

i. xxxxx je v xxxxxx xxxxx,

xx. jehož xxxxxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECMO),

d) informaci x tom, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19, xxxxxxx xxx poskytuje xxxxxxxx péči,

i. se xxxxxx xx xxxxx xxxx,

xx. nově vyžaduje xxxxxxx podpory dýchacích xxxxxx, xxxx

xxx. xxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oxygenace (ECMO),

e) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx poskytuje v xxxxxxxx péči,

i. xx xxxxxxxxx x lůžkové xxxx, xxxx

xx. zemřel,

f) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx XX, xxxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxxxxx x-xxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním postižením, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx zasílá xxxxxxx x onemocnění XXXXX-19 místně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Hlášení xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření na XXXXX-19 x osob, xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxx x zaměstnanců xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejméně xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxx pojištěnce, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx, xxxx-xx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, x kód xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx osoba x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxx, zda xx xxxxx x prokázaným xxxxxxxxxxx XXXXX-19 zaměstnancem xxxxxxxxxxxxx xxxx uživatelem xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx XX-XXX xxxx XXX x xxxxxxxxxx výsledkem x xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x uvedením xxxx xxxx, xxxxx xxxxx nastalo xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx XX-XXX xxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx IČ, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx e-mail x xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxx antigenu xxxx XXXX-XxX-2, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formou, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podezření xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

Xxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xx základě xxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxx xxxxxx návratu xx xxxxxxxxx x oblastí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx varianta viru XXXX-XxX-2, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxx následující:

1. xxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx XXXXX-19 poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 1 x 2,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 poskytovatelem sociálních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xx. 3 xxxx. 3 x 4,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 5,

4. indikace odběru xxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podezření xx xxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx; izolaci nařizuje xxxxx x pozitivním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, x xx x případě, kdy xx xx x xxxxxxxxxxxx k výsledku xxxxxxxxx zdravotních xxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx podle xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktu x pozitivní xxxxxx xxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx písemně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy,

7. xxxxxxxxxx opatření; karanténní xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx infekce; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osobě x xxxxxxxxxxxxxxx významném xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx XX-XXX xxxx XXX,

8. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xx zdravotnických zařízeních x zařízeních sociálních xxxxxx, xxxxxx dekontaminace xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx cest, pláště, xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

10. ochranné xxxxxxxx nařizující xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx formuláře; Příjezdový xxxxxxxx vyplňuje osoba xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze xxxx x xxxxxxx nákazy xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"), x to xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx zveřejněného xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx aktuální xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx formulář xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) rodné xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje xxxxx, xxxxxxx x-xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) číslo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) země navštívené 14 xxx před xxxxxxxxx do České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx prostředku,

i) xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

j) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx 18 xxx věku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx formulář, x rozsahu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx s osobou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 x posledních 14 dnech xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 prostřednictvím XX-XXX nebo XXX xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx příletu x xxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

12. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx poskytovatel, xxxxx provádí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sítí nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který provádí xxxxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxx viru XXXX-XxX-2, xxxxx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x to ústní xxxxxx xx místě xxxxxxxxx vyšetření.

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 101/2022 Xx.

Xxxxx xxxxxxx x žádance o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxx antigenu xxxx XXXX-XxX-2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) unikátní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) kontaktní xxxxx vyšetřované xxxxx, xxxxxxx x-xxxx xxxx xxxxxxxxx číslo,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx pracoviště (XXX), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, x-xxxx x telefonní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx kód zdravotní xxxxxxxxxx, u xxxxx xx vyšetřovaná xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx místo,

l) důvod xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx diagnózu xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) požadovaný xxxx vyšetření a

o) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. X případě xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx i identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby.

Informace

Právní předpis x. 101/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx 1.5.2022.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

102/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 101/2022 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bdělosti xxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

x xxxxxxxxx xx 20.4.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.