Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2022 do 29.04.2023.


Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění

98/2022 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby §2 §3

Zrušovací ustanovení §4

Účinnost §5

Příloha - Ocenění nákladů na zdravotní služby vykázané poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní léčebně rehabilitační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

INFORMACE

98

XXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2022

x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx služby xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví podle §21f písm. d) xxxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 145/2017 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vykázané x xxxx 2021.

Způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oceňují xxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx 2021 x souladu x xxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Náklady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xx xxxx 1,44 Xx a počtu xxxx zdravotního výkonu xxxxxxxxxxx vyhláškou č. 134/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxx výkonů") xxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxx x roce, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx věty xxxxx se u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx1) xxxx přičte částka 59 064 Kč xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 00051 xx 00078 podle xxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxx vykázán xxxxx x. 55227 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x XXX xxxxxxx x. 90901 xx 90907 xxxxx xxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 385/2020 Sb., x aktualizaci Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX, xxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 podle xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx metody PCR x pozitivním výsledkem xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 x pozitivním xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx poskytnut výkon x. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx X07.1 podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxx xxxxx, přičte xxxxxx 39 967 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 00051 xx 00078 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 20 xxx xx prvního xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx testování XXXXX-19 xxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx výsledkem xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 82301 ani 82302 podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, následné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx přílohy x xxxx vyhlášce.

(4) Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kapitační xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx částkou xxxxxxxx kapitační sazby xx xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxx A xxxx 1 xxxxxxxx x. 242/2021 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx 48 Xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx č. 242/2021 Sb. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx odstavce 2 xx 4, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 242/2021 Sb.

(6) Xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx nepoužijí xxxxxxxx 2 až 5, se ocení xxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx §3 x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x roce, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx podle věty xxxxx xx u xxxxxxxxxxxx xxx č. 00017 xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx U07.1 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přičte xxxxxx 39 967 Xx, xxxxx xx xxxxx x ošetřovací xxx xxxxxxxxxx do 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu x. 82301 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx metody XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx antigenu XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx poskytnut xxxxx x. 82301 xxx 82302 podle xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx posledních 180 kalendářních dnů.

(7) Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 6, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§3

Xxx ocenění xxxxx §2 xxxx. 6 xx použije pro

a) xxxxxxxxxx péči xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 603 x 604 podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,07 Kč,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 0,82 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče hodnota xxxx xx xxxx 1,17 Kč,

d) zdravotní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx lékařské pohotovostní xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx,

x) zvláštní xxxxxxxxxx xxxx hodnota xxxx xx xxxx 1,16 Xx,

x) xxxxxxxxx služby xxxxxxxx poskytovateli x xxxxx praktické xxxxxxxxx x praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,16 Kč,

g) xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxxx 809 x 810 xxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx magnetické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x denzitometrie xxxxxxx xxxx ve výši 0,94 Xx,

x) ambulantní xxxx x xxxxxxxxxxxx 222, 403, 801, 802, 807, 812 xx 819 x 823 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx děložního xxxxx, xxxxxxx bodu xx xxxx 0,74 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 911, 914, 916, 921, 925 a 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,06 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx 902 a 917 xxxxx xxxxxxx výkonů x xxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odbornostmi xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,81 Kč,

k) xxxxxxxxx xxxxxx vykázané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravní služby xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,23 Kč,

l) xxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,27 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) xxxxxxx bodu ve xxxx 1,05 Xx.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 175/2021 Sb., x xxxxxxx oceňování xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.

§5

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem následujícím xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxxx. XXXx. Xxxxx, XXx., XXX, XXXX, x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx k vyhlášce x. 98/2022 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x následné x xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx ventilační xxxx, xxxxxxxx komplexní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřovatelské xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vykázané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxx ventilační xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx typu ošetřovacího xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx výkonů

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx pacienta 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx pacienta 5 xxxxx xxxxxxx výkonů

00005

1 867,87

2 020,55

2 256,51

2 440,10

2 728,06

00021

2 583,16

2 782,86

3 037,51

3 243,41

3 356,89

00022

2 142,91

2 303,41

3 134,38

3 369,23

3 585,20

00023

2 008,15

2 358,62

2 590,85

2 785,32

3 171,82

00024

2 201,94

2 385,55

2 618,48

2 796,13

2 971,22

00025

5 385,80

5 682,06

6 068,14

6 203,82

6 349,95

00026

2 864,33

3 201,63

3 477,13

3 669,98

4 134,77

00027

2 142,89

2 386,64

3 053,68

3 284,22

3 378,69

00028

3 969,45

4 157,25

4 533,99

5 017,85

5 364,43

00029

2 602,59

2 777,79

3 009,00

3 291,09

3 556,52

00030

2 032,60

2 135,06

2 295,63

2 400,98

2 506,33

00031

569,358

00032

569,358

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 98/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx 30.4.2022.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 98/2022 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2023 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.4.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Sdělení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 576/2020 Sb., x aktualizaci Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přidružených zdravotních xxxxxxxx (XXX-10).