Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.2022.


Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění

98/2022 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby §2 §3

Zrušovací ustanovení §4

Účinnost §5

Příloha - Ocenění nákladů na zdravotní služby vykázané poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní léčebně rehabilitační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

INFORMACE

98

VYHLÁŠKA

ze xxx 26. xxxxx 2022

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx přerozdělování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního pojištění
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21f písm. d) xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 145/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2021.

Xxxxxx oceňování nákladů xx zdravotní xxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx přerozdělování oceňují xxxxx xxxxxxxx 2 xx 7 náklady xx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx x xxxx 2021 x xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Náklady xx akutní xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxx xx xxxx 1,44 Xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou č. 134/1998 Sb., xxxxxx xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bodovými xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx výkonů") xxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxx x xxxx, x xxxx xxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx u xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů s xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx1) xxxx xxxxxx xxxxxx 59 064 Xx xx každý xxxxxxxxxx xxx č. 00051 xx 00078 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x. 55227 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx z XXX markerů č. 90901 xx 90907 xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 385/2020 Sb., x aktualizaci Klasifikace xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx CZ-DRG, xxxxxxxxxx do 20 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx COVID-19 xxxxxx metody PCR x pozitivním xxxxxxxxx xxxx výkonu o xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů x xxxxxxxxx X07.1 xxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace nemocí, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx 39 967 Xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 00051 xx 00078 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxxx xx 20 xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu č. 82301 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx testování XXXXX-19 xxxxxx metody XXX x pozitivním výsledkem xxxx výkonu x xxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 x pozitivním výsledkem x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx výkon x. 82301 ani 82302 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterýmkoliv xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx.

(3) Náklady xx zdravotní služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx ocení xxxxx přílohy x xxxx vyhlášce.

(4) Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kapitační xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a dorost xx xxxxx částkou xxxxxxxx kapitační xxxxx xx přepočtený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxx X bodu 1 xxxxxxxx x. 242/2021 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnutí xxxxxxxxxx xx výše xxxxx za hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx výši 48 Xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx vyhlášce č. 242/2021 Sb. xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, se xxxxx xxxxxxx stanovenou xx xxxxxxxx č. 242/2021 Sb.

(6) Xxxxxxx na zdravotní xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5, xx xxxxx xxxxxxxx hodnoty bodu xxxxx §3 a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, v xxxx byly zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxx x. 00017 podle xxxxxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx U07.1 xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 39 967 Xx, xxxxx xx xxxxx x ošetřovací xxx poskytnuté xx 20 dnů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 82301 xxxxx xxxxxxx výkonů xxxx xxxxxx screeningového xxxxxxxxx XXXXX-19 pomocí xxxxxx XXX s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkonu x průkazu xxxxxxxx XXXX-XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. 82301 xxx 82302 xxxxx xxxxxxx výkonů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx posledních 180 xxxxxxxxxxxx dnů.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx nepoužijí xxxxxxxx 2 xx 6, xx xxxxx xxxxxxxxxx výší úhrady xx poskytnuté zdravotní xxxxxx.

§3

Xxx ocenění xxxxx §2 odst. 6 xx xxxxxxx pro

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odbornostech 603 x 604 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx výši 1,07 Xx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx hodnota xxxx xx xxxx 0,82 Xx,

x) zdravotní služby xxxxxxxx poskytovateli zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,17 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 Xx,

x) zvláštní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,16 Xx,

x) zdravotní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,16 Kč,

g) xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxxx 809 a 810 xxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, počítačové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx 0,94 Xx,

x) ambulantní xxxx x xxxxxxxxxxxx 222, 403, 801, 802, 807, 812 xx 819 x 823 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx screeningu xxxxxxxxx xxxxx, hodnota xxxx xx xxxx 0,74 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x odbornostech 911, 914, 916, 921, 925 x 926 xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykázaných xxxxxx odbornostmi hodnota xxxx ve xxxx 1,06 Xx,

x) ambulantní xxxx v odbornostech 902 x 917 xxxxx seznamu výkonů x xxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve výši 0,81 Kč,

k) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,23 Kč,

l) xxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, následné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxxxxxx ošetřovatelské péče xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,27 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x písmenech x) až l) xxxxxxx xxxx ve xxxx 1,05 Kč.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 175/2021 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem následujícím xx dni jejího xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx zdravotnictví:

prof. XXXx. Xxxxx, XXx., XXX, XXXX, v. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 98/2022 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx na zdravotní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx x následné x xxxxxxxxxx lůžkové péče, x xxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx intenzivní xxxx, xxxxxxxx ventilační xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx intenzivní xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx ocení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x kategorie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx takto:

Ošetřovací den

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx seznamu výkonů

Pro xxxxxxxxx pacienta 3 xxxxx seznamu xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx pacienta 4 xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx výkonů

00005

1 867,87

2 020,55

2 256,51

2 440,10

2 728,06

00021

2 583,16

2 782,86

3 037,51

3 243,41

3 356,89

00022

2 142,91

2 303,41

3 134,38

3 369,23

3 585,20

00023

2 008,15

2 358,62

2 590,85

2 785,32

3 171,82

00024

2 201,94

2 385,55

2 618,48

2 796,13

2 971,22

00025

5 385,80

5 682,06

6 068,14

6 203,82

6 349,95

00026

2 864,33

3 201,63

3 477,13

3 669,98

4 134,77

00027

2 142,89

2 386,64

3 053,68

3 284,22

3 378,69

00028

3 969,45

4 157,25

4 533,99

5 017,85

5 364,43

00029

2 602,59

2 777,79

3 009,00

3 291,09

3 556,52

00030

2 032,60

2 135,06

2 295,63

2 400,98

2 506,33

00031

569,358

00032

569,358

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 98/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx 30.4.2022.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Sdělení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 576/2020 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace nemocí x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx (MKN-10).