Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2022.


Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny

68/2022 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Podmínky a požadavky na modernizaci §2

Rozsah uchovávaných dokladů §3

Způsob stanovení množství elektřiny při úpravě palivového zdroje elektřiny §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Vymezení nezpůsobilých výdajů pro účely modernizace výrobny elektřiny, pro kterou zákon stanoví podporu formou zeleného bonusu na elektřinu

Příloha č. 2 - Rozsah požadovaných výměn nebo oprav technologických nebo konstrukčních zařízení výrobny elektřiny a provedení dalších úprav při modernizaci výrobny elektřiny při podpoře formou aukčního bonusu

Příloha č. 3 - Informace o rozsahu modernizace výrobny elektřiny

INFORMACE

68

XXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxxx 2022

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx stanoví podle §53 xxxx. 1 xxxx. y) x x) xxxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 382/2021 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx modernizaci xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Podmínky x požadavky xx xxxxxxxxxxx

(1) Požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx zákon x podporovaných zdrojích xxxxxxx (dále xxx "xxxxx") xxxxxxx xxx xxxxxxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 1 x této vyhlášce,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx generální xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx měrných investičních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x technicko-ekonomických xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx elektrického výkonu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxx xxxxxx xx x 15 %, xxxxx xxxxxxx znaleckým xxxxxxxx xxxxxxx, xx výrobna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx zřizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx uchovávaných xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobce x xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx registraci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o postupech xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx snížení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektrického xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo 3.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxxxx xxx, stanoví xxxxxxxx xxxx roční xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vykázal xxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, xx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx palivového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xx zdroj xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx trhu roční xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx instalovaného výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x technicko-ekonomických parametrech, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx zvlášť xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx registrované x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce č. 68/2022 Xx.

Xxxxxxxx nezpůsobilých xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterou zákon xxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx výdaji na xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx:

x) xxxxxx, xxxxx xxxx charakter xxxxxxx xxxxx a údržby,

b) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) daň x xxxxxxx hodnoty, xxxxx xx xxxxxxxx podpory xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxx a penále,

i) xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xx bankovní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx plnění,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx leasingu,

k) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 68/2022 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprav xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobny elektřiny x provedení xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx požadovaných xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx konstrukčních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx dalších xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny a xxxxxxxxxxx primárního zdroje xxxxxxx.

x) X případě xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záření se xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx panelů,

2. xxxxxx xxxxxx a

3. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx energii xxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx

1. xxxxxx nebo xxxxxxxxx opravy turbíny,

2. xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. výměny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx.

x) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx větru xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. výměny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxx generální xxxxxx regulačních xxxxxxxx x

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx automatizovaného xxxxxxx řízení.

d) V xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx bioplynu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx nebo generální xxxxxx spalovacího motoru,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x skladovací jímky,

5. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x

6. xxxxxx nebo xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) V xxxxxxx výrobny elektřiny xxxxxxxxx biomasu, xxxxx, xxxxxxxxx, kalový xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxx generální xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx spalovacího xxxxxx xxxx turbíny,

3. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravy regulačních xxxxxxxx x

5. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x) se nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx došlo xx změně využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tuhého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx případech xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úprav nezbytných xxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 68/2022 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx

Xxxxxxx elektřiny

Výrobce: .....................................................................................................................................................

xxxxx xxxxxxx: ...............................................................................................................................................

XXX: ............................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx....................................................................................................................

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny............................................................................................................

Identifikace výrobny x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx: ................................................................................... X11

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:..........................................................................X11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: ......................................................................................(MW)

Instalovaný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx: ............................................................................................(XX)

x) x případě xxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx č. 165/2012 Sb., x podporovaných zdrojích xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx modernizace výrobny xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x položek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

x) x xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx č. 165/2012 Sb., o podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx modernizace xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx rozpisu jednotlivých xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze x. 2 xxxxxxxx x požadavcích xx xxxxxxxxxxx podporované xxxxxxx xxxxxxxxx a postupech xxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx výše uvedené xxxxx xxxx xxxxxxxx.

X.....................xxx.........................Xxxxxx............................

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 68/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2022.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.