Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2022.


Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny

68/2022 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Podmínky a požadavky na modernizaci §2

Rozsah uchovávaných dokladů §3

Způsob stanovení množství elektřiny při úpravě palivového zdroje elektřiny §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Vymezení nezpůsobilých výdajů pro účely modernizace výrobny elektřiny, pro kterou zákon stanoví podporu formou zeleného bonusu na elektřinu

Příloha č. 2 - Rozsah požadovaných výměn nebo oprav technologických nebo konstrukčních zařízení výrobny elektřiny a provedení dalších úprav při modernizaci výrobny elektřiny při podpoře formou aukčního bonusu

Příloha č. 3 - Informace o rozsahu modernizace výrobny elektřiny

INFORMACE

68

VYHLÁŠKA

ze dne 22. xxxxxx 2022

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupech při xxxxxxxx zařízení výrobny xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx stanoví podle §53 xxxx. 1 xxxx. y) x x) xxxxxx x. 165/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 382/2021 Sb.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) podmínky x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx uchovávaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Podmínky a xxxxxxxxx xx modernizaci

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx výroben xxxxxxxxx, xxx které xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podporu xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx 2, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx oprava xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxxx výše peněžních xxxxxxxxxx vynaložených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx podporovaného xxxxxx xxxxxxx vyhláškou x technicko-ekonomických parametrech, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx elektrického výkonu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxx změně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Minimální výše xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xx modernizaci výrobny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx může xxxxxx xx x 15 %, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že výrobna xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxx xx úroveň xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny.

§3

Rozsah uchovávaných xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxxx při registraci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výši peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx modernizace x znalecký posudek, xxxxx xxx výrobce xxxxxxxxx snížení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků.

§4

Způsob xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx

(1) X případě, xxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3.

(2) X xxxxxxx, xx xx zdroj xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx po provedení xxxxxx zařízení výrobny xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 kalendářních xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vykázal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x období xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxxxx let, xxxxxxx xxxxxxxx trhu roční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx elektřiny před xxxxxxx x doby xxxxxxx xxxxxxx instalovaného xxxxxx stanovené xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x technicko-ekonomických parametrech, xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx úpravy zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2022.
 

Ministr xxxxxxxx x obchodu:

Ing. Síkela x. r.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 68/2022 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx, xxx kterou xxxxx xxxxxxx podporu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxx, xxxxx xxxx charakter xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx pozemků xxxx xxxxxx,

x) výdaje xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) rozpočtová xxxxxxx,

x) xxx z xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty,

g) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xx záruky x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ztráty, xxxxxxx poplatky a xxxx obdobná xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx leasingu,

k) xxxxxx a ostatní xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a

l) xxxxxx xxxxxxx xx zadáním xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, služby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x modernizací výrobny xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 68/2022 Sb.

Rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprav xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx dalších xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxx xxx modernizaci xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx.

x) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxxxxxx záření se xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. výměny xxxxxxxxx panelů,

2. výměny xxxxxx x

3. výměny xxxx instalace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

b) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx nebo xxxxxxxxx opravy xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxx generální xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxxxxxx zařízení a

4. xxxxxx xxxx instalace xxxxxx automatizovaného xxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. výměny xxxx generální xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravy generátoru,

3. xxxxxx xxxx generální xxxxxx regulačních xxxxxxxx x

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

d) X xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx energii bioplynu xx xxxxxxxx provedení

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx spalovacího xxxxxx,

2. xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. výměny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx fermentoru x xxxxxxxxxx jímky,

5. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

6. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zemní, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx:

1. výměny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

5. výměny xxxx instalace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x) se nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx využívání xxxxxxxxxx energetického zdroje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdroje na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemního xxxxx nebo biomasy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx biomasy a xxxxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxxxxxxx spalování xxxxxxx. X těchto případech xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 68/2022 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx: .....................................................................................................................................................

xxxxx xxxxxxx: ...............................................................................................................................................

XXX: ............................................................................................................................................................

Název xxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx....................................................................................................................

Xxxx podporovaného xxxxxx elektřiny............................................................................................................

Identifikace xxxxxxx x xxxxxxx operátora xxxx: ................................................................................... T11

Identifikace xxxxxx elektřiny x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:..........................................................................X11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx: ......................................................................................(XX)

Xxxxxxxxxxx elektrický xxxxx xxxxxx nový: ............................................................................................(XX)

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx zákon č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxx modernizace xxxxxxx elektřiny

          

b) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx které zákon č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 2 xxxxxxxx x požadavcích na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a postupech xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxx podpisem stvrzuji, xx xxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx.

X.....................xxx.........................Xxxxxx............................

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 68/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2022.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.