Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2022.


Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny

68/2022 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Podmínky a požadavky na modernizaci §2

Rozsah uchovávaných dokladů §3

Způsob stanovení množství elektřiny při úpravě palivového zdroje elektřiny §4

Účinnost §5

Příloha č. 1 - Vymezení nezpůsobilých výdajů pro účely modernizace výrobny elektřiny, pro kterou zákon stanoví podporu formou zeleného bonusu na elektřinu

Příloha č. 2 - Rozsah požadovaných výměn nebo oprav technologických nebo konstrukčních zařízení výrobny elektřiny a provedení dalších úprav při modernizaci výrobny elektřiny při podpoře formou aukčního bonusu

Příloha č. 3 - Informace o rozsahu modernizace výrobny elektřiny

INFORMACE

68

VYHLÁŠKA

ze xxx 22. xxxxxx 2022

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupech xxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoví xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. y) a x) xxxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 382/2021 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie,

b) xxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modernizace xxxxxxx elektřiny.

§2

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") stanoví xxx xxxxxxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, vynaložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bonusu, xxxxxx xxxx generální xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výrobny elektřiny xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených pro xxxxx xxxx podporovaného xxxxxx energie vyhláškou x technicko-ekonomických xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx modernizace, x xxxxxxxxxxxxx elektrického xxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxx změně xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx modernizaci xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxx xxxxxx až o 15 %, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx modernizována xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x nově zřizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobce v xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx x postupech xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx.

(2) Výrobce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vynaložených na xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x rozsah modernizace x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jím výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při úpravě xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dojde k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx x výrobce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx právo na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx, postupem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(2) X případě, xx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 5 xxxxxxxxxxxx let, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx, z aritmetického xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx, ve kterých xxxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx byla vyplacena xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx 5 kalendářních xxx provozu palivového xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jako součin xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláškou x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx operátora xxxx.

§5

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx průmyslu x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 68/2022 Sb.

Vymezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x údržby,

b) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) výdaje na xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) rozpočtová xxxxxxx,

x) daň z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty,

g) splátky xxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx za bankovní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx obdobná plnění,

j) xxxxxxx operativního xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx spojené x xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce č. 68/2022 Xx.

Xxxxxx požadovaných xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx modernizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx výměn xxxx oprav technologických xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx dalších úprav xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx primárního zdroje xxxxxxx.

x) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx a

3. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) X případě výrobny xxxxxxxxx využívající xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx nebo xxxxxxxxx opravy turbíny,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx generátoru,

3. výměny xxxx xxxxxxxxx opravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

4. xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx automatizovaného xxxxxxx xxxxxx.

x) X případě xxxxxxx xxxxxxxxx využívající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx provedení

1. výměny xxxx generální xxxxxx xxxxxxx,

2. výměny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx generátoru,

3. xxxxxx xxxx generální xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x

4. výměny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx

1. xxxxxx nebo generální xxxxxx spalovacího motoru,

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx generátoru,

3. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx fermentoru x skladovací xxxxx,

5. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

6. výměny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx spalovacího xxxxxx xxxx xxxxxxx,

3. výměny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravy regulačních xxxxxxxx x

5. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx.

Xxxxxxx x) xx nevztahuje xx výrobnu xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx změně využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx spalování xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxxxxxxx spalování xxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úprav nezbytných xxx xxxxx využívaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 68/2022 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx: .....................................................................................................................................................

xxxxx xxxxxxx: ...............................................................................................................................................

IČO: ............................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx....................................................................................................................

Xxxx podporovaného xxxxxx xxxxxxxxx............................................................................................................

Xxxxxxxxxxxx výrobny x xxxxxxx operátora xxxx: ................................................................................... X11

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx trhu:..........................................................................Z11

Instalovaný xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxx: ......................................................................................(XX)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdroje xxxx: ............................................................................................(XX)

x) x xxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxx xxxxx zákon č. 165/2012 Sb., x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxx při provedení xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

x) v xxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxx xxxxx xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aukčního xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx x položek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx požadavků xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 2 vyhlášky x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podporované výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxx podpisem xxxxxxxx, xx xxxx uvedené xxxxx jsou xxxxxxxx.

X.....................xxx.........................Xxxxxx............................

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 68/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.