Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.02.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

39/2022 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 Čl. III

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

39

XXXXX

xx xxx 18. xxxxx 2022,

kterým se xxxx xxxxx x. 94/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx opatřeních při xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2022 Xx., a xxxxx x. 520/2021 Xx., x xxxxxxx úpravách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii onemocnění XXXXX-19

Xx. X

Xxxxx č. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2022 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx činnosti x xxxxxxxxxx, obchodním centru, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx anebo stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, včetně omezení xxxxxxxx doby,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx,".

2. X §2 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxx provozování" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx sportoviště,".

3. X §2 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) omezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soukromých xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx kumulaci xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx místě v xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx snižujících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxx stanovení maximálního xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx; omezení xxxxx vztáhnout xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx orgánů xxxxxxx xxxx x xx shromáždění podle xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,".

4. V §2 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx xxxxxxx školy, xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx péče x xxxx xx 3 xxx xxxx, zařízení xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxx 3 xxxx věku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxx činnost x xxxx,".

5. V §2 xxxx. 2 písm. x) se slova "x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "fyzických xxxx".

7. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx m) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podnikající xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyšší odborné xxxxx nebo xxxx xxxx xxxx navštěvující xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx a stanovení xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto testování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

8. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx fyzickým osobám, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přítomnosti xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 xxxxx xxxxxxx x) x pozitivním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prokázáno, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX XxX-2, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 hodin xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx provozu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klubů xxxx diskoték, xxxxx xxxx kasin xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx provoz, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zahrad, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, zámků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, hvězdáren xxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovení xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx hudebních, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, slavností, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx událostí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) omezení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jiných xxxxxxxxx akcí xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx anebo stanovení xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) omezení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xx přímého xxxxxxxx xxxxxxxx x jinou xxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pobývaly xx xxxxx cizího xxxxx xxxx jeho xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko nákazy xxxxx XXXX CoV-2, xxxxxxxx se xxxxxxxx xx ostatních fyzických xxxx xx dobu, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx fyzické osoby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX XxX-2 nebo xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX XxX-2, nejvýše xxxx xx dobu 72 xxxxx,

x) příkaz xxxxxxxx xxxxxx, které po xxxxxxxxxx xxxx pobývaly xx území cizího xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxx xxxxx XXXX XxX-2, xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxx identifikační x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx pobytu xx xxxxx cizího xxxxx, x datu překročení xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx Xxxxx republiky, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použitém xxx návratu do Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx návratu xx Xxxxx republiky x xxxxx epidemiologicky xxxxxxxx xxxxx.".

9. V §2 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxx "§2" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx 2".

10. Za §2 se vkládá xxxx §2x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§2x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx mimořádným xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx likvidace xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx jejího opětovného xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx právnické osoby, xxxx xxxxx právnické xxxxx rozhodovat xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx zakladatelské právní xxxxxxx. Xxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx nebo rozhodování xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Nestanoví-li zákon xxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx je v xxxxxxx nejvyššího orgánu xxxxxxxxxx orgán, x xxxxxxx jiného xxxxxx xxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dostatečném předstihu xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §652 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx §652 xxxx. 1 x §653 xx 655 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

11. V §3 xxxx. 1 xx 5 se text "§2" nahrazuje xxxxx "§2 xxxx. 2".

12. X §3 odst. 6 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "jeho" xx xxxxxxx.

13. V §3 xxxx. 7 větě xxxxx se xxxx "§2" xxxxxxxxx xxxxx "§2 xxxx. 4".

14. X §3 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx text "§2" xxxxxxxxx slovy "§2 xxxx. 2".

15. V §4 xxxx druhé xx xxxxx "xxxx. 1 až 5" xxxxxxxxx xxxxx ", 8 odst. 1".

16. X §6 xxxx. 1 xx xxxx "§2" nahrazuje xxxxx "§2 odst. 2" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

17. X §6 xxxx. 2 xx xxxx "§2" xxxxxxxxx slovy "§2 xxxx. 2".

18. X §6 xxxx. 4 xx xxxx "§2" xxxxxxxxx slovy "§2 xxxx. 2" x xx slovo "xxxxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "xx-xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx vzniku,".

19. X §7 xxxx. 1 xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" x text "§2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§2 odst. 2".

20. X §7 xxxx. 2 se xxxx "§2" nahrazuje xxxxx "§2 xxxx. 2".

21. V §8 xxxx. 1 xx xxxx "§2" xxxxxxxxx xxxxx "§2 xxxx. 2".

22. X §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Hejtman xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xx projednání x krizovém xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu3) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxx znění takového xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxxx.".

23. Xx §8 xx xxxxxx nový §8x, který včetně xxxxxxx zní:

"§8a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x to x pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku; x provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx učiní xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu x xxxxx oznámení xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxxx xxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 nařízena xxxxxxx xxxx karanténní xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx písemně, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx, že byly xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx-xx žadatel xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního xxxxxxxx, x výsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, považuje se xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx.

(4) Na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxxxx xxxxx druhá x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

24. V §9 xxxx. 1 písm. x) xx text "§2" xxxxxxxxx xxxxx "§2 xxxx. 2".

25. X §10 xxxx. 1 se xxxx "§2" xxxxxxxxx slovy "§2 xxxx. 2 xxxx podle §69 xxxx. 1 písm. x) nebo i) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je likvidace xxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

26. X §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx částka "3 000 000 Xx" xxxxxxxxx částkou "600 000 Kč" x xx konci xxxxx písmene se xxxxxxxx text "x) xxxx x),".

27. X §10 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxx "1 000 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "200 000 Xx".

28. V §10 xxxx. 2 písm. x) se částka "500 000 Kč" xxxxxxxxx částkou "100 000 Kč" a xxxxx "nebo x)" xx nahrazují xxxxx "x), p), x), x) xxxx x)".

29. X §10 xxxx. 2 xxxx. d) xx částka "100 000 Xx" nahrazuje xxxxxxx "20 000 Xx".

30. X §10 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxx "50 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "10 000 Kč".

31. X §10 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx f), které xxx:

"x) xx 600 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opětovného xxxxxx.".

32. X §10 xxxx. 3 xx xxxxxx "4 000 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "800 000 Xx".

33. X §10 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Při určení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, který xxxxxxx x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) nebo x) xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx pokuty, xxxxxx xxx uložit xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

34. X §11 odst. 1 se text "§2" xxxxxxxxx xxxxx "§2 xxxx. 2 xxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) nebo x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxxxxxxx xxxxxx opětovného xxxxxx".

35. X §11 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxx "1 000 000 Xx" nahrazuje xxxxxxx "200 000 Kč" x xx konci xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "x) xxxx x),".

36. X §11 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxx "500 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "100 000 Xx".

37. X §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx "100 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "20 000 Xx" x na xxxxx xxxxx xxxxxxx xx doplňuje xxxx "x), p), x), x) xxxx x),".

38. X §11 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxx "50 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "10 000 Xx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx text "xxxx x),".

39. V §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx "30 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "6 000 Xx".

40. X §11 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) do 200 000 Xx, xxx-xx x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx účelem je xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx vzniku.".

41. X §11 xxxx. 3 xx částka "2 000 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "400 000 Xx".

42. V §11 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxxxxxx xxx x horní xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

43. V §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "podle §2 xxxx. 2" x slova "x xxxxx mají celostátní xxxxxxxxx" xx zrušují.

44. X §13 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx obecné xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

45. X §13 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

46. X §13 xxxx. 4 xx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova ", x xx x xxx xxxxx xxxxxx" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

47. X §13 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx znějí:

"(5) Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností v xxxxx xxxxxxxxxx opatření.

(6) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §34 soudního xxxx správního xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 7 x 8.

48. X §13 xx xxxxxxxx 8 zrušuje.

49. X §22 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Ustanovení §1 xx 8x pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 30. xxxxxxxxx 2022.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 94/2021 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x dalších úpravách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19

Čl. III

Zákon č. 520/2021 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxx xxxxx:

1. X §1 odst. 1 se za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x mimořádných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, kterým xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, dětské xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx o xxxx xx 3 xxx věku, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, výuku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nad 3 xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výuku xxxx xxxxx xxxxxxx anebo xxx osobní xxxxxxxxxx x xxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx v xxxxxx školách x xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

2. X §1 xxxx. 2 x x §5 odst. 1 xx xxxx "x x)" nahrazuje textem ", x) x x)".

3. X §1 xxxx. 2, §5 xxxx. 1, §6 xxxx. 1, §9 x x §10 xxxx. 2 xx xxxx "písm. x)" xxxxxxxxx textem "xxxx. x)".

4. X §2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "a x)".

5. X §6 xxxx. 1 a x §10 odst. 2 xx xxxx "xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxxx ", x) xxxx x)".

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento xxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 39/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.2.2022.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.