Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.02.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

39/2022 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 Čl. III

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

39

ZÁKON

ze dne 18. xxxxx 2022,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 94/2021 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2022 Xx., x zákon x. 520/2021 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx COVID-19
 

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

Xx. I

Zákon č. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 4/2022 Sb., xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) omezení xxxxxx podnikatelské nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, tržnici xxxx v jiném xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxx jejich xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx přichází xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx takové xxxxxxxx,".

2. X §2 xxxx. 2 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxx provozování" xxxxxxxx xxxxx "sportoviště xx xxxxxxxx prostoru xxxxxx, venkovního xxxxxxxxxxx,".

3. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) omezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soukromých xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob na xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx stanovení maximálního xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jich xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx vztáhnout xx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx akce xxxxxx xxxxxxx moci a xx shromáždění xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,".

4. X §2 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx školy, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, dětské xxxxxxx, xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nad 3 xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx,".

5. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

6. X §2 odst. 2 xxxx. l) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

7. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx m) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členy orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x jiné pracovníky, xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxxx viru SARS XxX-2 nebo xxxx xxxxxxxx, stanovení xxxxxxxx xxx osobní přítomnost xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxx školském zařízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

8. X §2 xx na konci xxxxxxxx 2 doplňují xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"n) xxxxxx fyzickým osobám, xxxxx podstoupily xxxx xx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx viru SARS XxX-2 podle xxxxxxx x) x pozitivním xxxxxxxxx, zdržovat se xxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx xxxx po xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prokázáno, xx xxxx fyzické xxxxx xxxxxx nakaženy xxxxx XXXX XxX-2, xxxxxxx však xx xxxx 72 xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx hudebních, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klubů xxxx xxxxxxxx, heren xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx provoz, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx zoologických nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, muzeí, xxxxxxx, výstavních xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx produkcí, slavností, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx událostí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx trhů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) omezení konání xxxxxxxxxxxx akcí, xxxxxx xxxxxxxxx akcí xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jim xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx jejímž xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx členem orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx přímého xxxxxxxx xxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx činnosti,

u) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákazy xxxxx XXXX XxX-2, xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx fyzických xxxx po xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX XxX-2 nebo xxxxxx xx styku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx virem XXXX XxX-2, xxxxxxx xxxx xx xxxx 72 xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území cizího xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx zvýšené riziko xxxxxx xxxxx SARS XxX-2, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, x datu xxxxxxxxxx xxxxxx hranice Xxxxx xxxxxxxxx, x způsobu xxxxxxxxxx státní xxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxx republiky x x místě xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

9. X §2 xxxx. 4 písm. x) xx xxxx "§2" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx 2".

10. Za §2 xx vkládá xxxx §2a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§2x

Xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) nebo i) xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxxxxxxx xxxxxx opětovného xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodovat xxxx xxxxxxxx x písemné xxxxx xxxx x xxxxxxxx technických prostředků x tehdy, nepřipouští-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zasedání xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo rozhodování xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků stanovené xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx zákon xxxx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodování xxxxx odstavce 1, xxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxx orgán. Xxxx xxxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §652 odst. 2 xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx xx nepoužije. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx §652 xxxx. 1 x §653 xx 655 zákona x obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

11. V §3 xxxx. 1 až 5 xx xxxx "§2" xxxxxxxxx xxxxx "§2 odst. 2".

12. X §3 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "xxxx" xx xxxxxxx.

13. X §3 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxx "§2" xxxxxxxxx xxxxx "§2 odst. 4".

14. X §3 xxxx. 7 xxxx druhé xx xxxx "§2" xxxxxxxxx xxxxx "§2 xxxx. 2".

15. V §4 xxxx druhé xx slova "odst. 1 až 5" xxxxxxxxx slovy ", 8 odst. 1".

16. X §6 xxxx. 1 se text "§2" xxxxxxxxx xxxxx "§2 xxxx. 2" x xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

17. X §6 odst. 2 xx xxxx "§2" xxxxxxxxx xxxxx "§2 xxxx. 2".

18. V §6 xxxx. 4 xx xxxx "§2" xxxxxxxxx slovy "§2 xxxx. 2" x xx slovo "xxxxxx," xx xxxxxxxx slova "xx-xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,".

19. X §7 xxxx. 1 xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxx "§2" xx nahrazuje xxxxx "§2 odst. 2".

20. X §7 xxxx. 2 xx xxxx "§2" xxxxxxxxx xxxxx "§2 xxxx. 2".

21. X §8 xxxx. 1 xx xxxx "§2" nahrazuje xxxxx "§2 xxxx. 2".

22. X §8 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xx projednání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx předpisu3) xxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxx. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.".

23. Xx §8 xx vkládá xxxx §8x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§8a

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x nařízení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx učinit xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx karanténnímu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, a to x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku; x provedeném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x formy xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, komu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nařízena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxxxx důvodnosti xxxxxx xxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xxx dne, kdy xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámeno.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx důvodnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténního xxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx. Xxxxxx-xx, že nařízená xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx důvodné. Xxxxxxxx prošetření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx-xx žadatel ve xxx xxxxxxx x xxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x prošetření nařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx neinformuje osobu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx.

(4) Xx postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

24. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "§2" xxxxxxxxx xxxxx "§2 odst. 2".

25. X §10 odst. 1 xx xxxx "§2" xxxxxxxxx xxxxx "§2 odst. 2 xxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxx i) xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx likvidace xxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx".

26. V §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx částka "3 000 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "600 000 Xx" x xx xxxxx xxxxx písmene xx xxxxxxxx text "x) xxxx x),".

27. X §10 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxx "1 000 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "200 000 Xx".

28. V §10 xxxx. 2 písm. x) se xxxxxx "500 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "100 000 Kč" x xxxxx "xxxx x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "x), x), q), x) xxxx x)".

29. X §10 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxxx "100 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "20 000 Xx".

30. X §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx "50 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "10 000 Xx".

31. X §10 se na xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xx 600 000 Xx, xxx-xx x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 písm. x) nebo x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

32. X §10 xxxx. 3 xx xxxxxx "4 000 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "800 000 Xx".

33. V §10 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx spočívá x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) nebo x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx též x xxxxx xxxxxxx pokuty, xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

34. X §11 xxxx. 1 xx xxxx "§2" nahrazuje slovy "§2 odst. 2 xxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx i) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, jehož xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx jejího opětovného xxxxxx".

35. V §11 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxx "1 000 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "200 000 Xx" x xx konci xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "x) xxxx x),".

36. X §11 xxxx. 2 xxxx. b) se xxxxxx "500 000 Xx" nahrazuje xxxxxxx "100 000 Xx".

37. X §11 odst. 2 xxxx. x) xx částka "100 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "20 000 Xx" x xx xxxxx xxxxx písmene xx xxxxxxxx xxxx "x), p), x), x) xxxx x),".

38. X §11 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxxx "50 000 Xx" nahrazuje xxxxxxx "10 000 Xx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx text "xxxx x),".

39. X §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx "30 000 Xx" xxxxxxxxx částkou "6 000 Xx".

40. X §11 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"f) xx 200 000 Xx, xxx-xx x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. b) nebo x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx epidemie XXXXX-19 xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

41. X §11 xxxx. 3 xx částka "2 000 000 Kč" xxxxxxxxx částkou "400 000 Xx".

42. V §11 se xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xxx xxxxxx výměry pokuty xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx přihlédne též x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 2.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

43. V §13 xxxx. 1 větě xxxxx se xxxxx "xxxxx tohoto xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §2 xxxx. 2" x xxxxx "x xxxxx xxxx celostátní xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

44. X §13 odst. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxx povahy" xxxxxxxxx xxxxx "mimořádné xxxxxxxx".

45. X §13 xxxx. 3 se xxxx xxxxx zrušuje.

46. X §13 xxxx. 4 xx xx xxxxx věty první xxxxxxxx xxxxx ", x xx x xxx xxxxx xxxxxx" x ve xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "mimořádné xxxxxxxx".

47. V §13 xx za odstavec 4 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 5 x 6, které znějí:

"(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu řízení x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x povinnost x mimořádném opatření xxxxxx současně nahrazena xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx §34 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nepoužije.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8.

48. V §13 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

49. V §22 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx §1 xx 8x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 30. listopadu 2022.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 94/2021 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ošetřovného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

Xx. III

Zákon č. 520/2021 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx poskytování ošetřovného x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 se xx xxxxxxx a) vkládá xxxx písmeno b), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx xx 3 xxx věku, zařízení xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxx 3 xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx anebo xxx xxxxxx přítomnost x xxxx, pokud xxxx xxxxxxxx mají xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, žáků x studentů x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena b) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a d).

2. X §1 odst. 2 x x §5 odst. 1 xx text "a x)" xxxxxxxxx xxxxxx ", x) x x)".

3. X §1 xxxx. 2, §5 xxxx. 1, §6 xxxx. 1, §9 x x §10 xxxx. 2 xx xxxx "xxxx. c)" xxxxxxxxx xxxxxx "písm. x)".

4. X §2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "x x)".

5. X §6 xxxx. 1 x x §10 odst. 2 xx xxxx "xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxxx ", x) xxxx c)".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. IV

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Adamová x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 39/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.2.2022.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.