Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

1/2022 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce §3

Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce §4

Žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb platební instituce §5

Žádost o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu §6

Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu §7

Žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §8

Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §9

Žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §10

Žádost o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz §11

Oznámení změny údaje uvedeného v žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz §12

Žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb instituce elektronických peněz §13

Žádost o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §14

Oznámení změny údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §15

Žádost o rozšíření rozsahu platebních služeb vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §16

Oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout §17

Oznámení záměru pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na platební instituci nebo instituci elektronických peněz nebo záměru přestat tyto instituce ovládat §18

Oznámení pověřeného zástupce platební instituce nebo instituce elektronických peněz a oznámení změny údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce §19

Oznámení platební instituce nebo instituce elektronických peněz o záměru svěřit výkon některých provozních činností jiné osobě §20

Žádost nebo oznámení související s výkonem činnosti v hostitelském členském státě §21

Formáty žádostí a oznámení §22

Společná ustanovení §23

Zrušovací ustanovení §24

Účinnost §25

Příloha č. 1 - Plán činnosti

Příloha č. 2 - Obchodní plán

Příloha č. 3 - Informace o osobě s kvalifikovanou účastí

Příloha č. 4 - Informace o vedoucích osobách

Příloha č. 5 - Mechanismy pro vnitřní správu a řízení a vnitřní kontrolu

Příloha č. 6 - Informace o hodnocení rizik, kontrolních a bezpečnostních opatřeních a o informačních a komunikačních systémech

INFORMACE

1

VYHLÁŠKA

ze xxx 22. xxxxxxxx 2021

o xxxxxxxxx x oznámeních k xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §263 xxxxxx č. 370/2017 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §10 xxxx. 4, §11 xxxx. 2, §18 odst. 6, §27 odst. 4, §28 xxxx. 3, §29 odst. 4, §33 xxxx. 5, §34 odst. 2, §38 odst. 2, §43 odst. 3, §44 odst. 2, §51 xxxx. 4, §52 xxxx. 2, §55 xxxx. 2, §60 xxxx. 3, §61 xxxx. 2, §69 odst. 4, §70 xxxx. 2, §76 xxxx. 6, §86 xxxx. 4, §87 odst. 3, §88 odst. 4, §92 xxxx. 5, §93 odst. 2, §96 xxxx. 2, §101 odst. 3 x §102 xxxx. 2 tohoto xxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tato xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x upravuje podrobnosti xxxxxxxxxxx

x) žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

3. poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu,

b) xxxxxxx x rozšíření xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 1 x 3 xx 5,

x) xxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxx písmen x) xx x),

2. xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx instituci elektronických xxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxx přestat xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx,

4. xxxxx údajů uvedených x oznámení pověřeného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx instituce elektronických xxxxx,

5. xxxxxx svěřit xxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx správce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxx než prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx formáty xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx vydaným cizím xxxxxx xxxxxx obdobný xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, xxxxx xxxxx xxx starší 3 měsíců, xxxxxx xxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx

2. v němž xx xxxx v xxxxxxxxxx 3 letech xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x cizím xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba má xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx závod xxxx pobočku, anebo x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx svůj xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx trestní xxxxxxxxxxx právnických xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a údaje x doklady x xxxxxxxxx činnosti xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx, xxxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnání, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu pro xxxxxxxxxx majetku,

3. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x době, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x pozastavení xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zvýšením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx takový xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x profesní xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx na finančním xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. rozvázání pracovního xxxx obdobného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pozice spojené xx správou xxxxxxx xx x podobného xxxxxxxxx a

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx provedeném xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, xxxx xx období, po xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže je xxxx období xxxxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxx xx poslední 3 xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx xx x fyzickou xxxxx, x

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx o účetnictví, xx xxxxxx xxxxx xxxx 1, je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konsolidačního celku,

d) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

2. x xxxxxxx xxxxx, která není xxxxxxxxxxxx, jméno x xxxxx číslo, nebo, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x platbách xxxxx §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k nim xxxxxxxxxx

1. popis xxxx xxxxxxxxx údajů o xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx modelu xxxxxxxx,

2. xxxxx nástrojů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx údajům o xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx x citlivým xxxxxx x xxxxxxxx,

4. politiku xxxxxxxxxxxx práv s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, systémům a xxxxxxxxx, včetně databází x xxxxxxx infrastruktury,

5. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze službu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx x přístupem x xxxxxxxx xxxxxx x platbách,

9. xxxxx, xxx budou zjišťována x řešena xxxxxxxx xxxxxxx citlivých xxxxx x xxxxxxxx a

10. xxxxx x harmonogram xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informačních x komunikačních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x organizačním xxxxxxxxxx žadatele popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schéma xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx každého xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx počet pracovníků x prvních 3 xxxxxxxx obdobích poskytování xxxxxx xxx zákona,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výkon xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx jinou osobou xxxxxxxxxx identifikační údaje xxxx, kterým xxxxxxx xxxxx svěřit xxxxx xxxxxxxxxx činností, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pracovníků xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxx x popis provozních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx využívání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx popisu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx technologií a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxx xxxxxxxx personálního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zvolených kritérií xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zástupcích a

6. xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx přístup, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, či xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) informacemi x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx statistických xxx x xxxxx zásad x xxxxxxx používaných xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

1. druh xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx platební xxxxxx, vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx,

2. rozsah xxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx,

4. xxxx xxxxx statistických xxx x

5. xxxxxxx sběru xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro sledování xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x provozních incidentů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx

1. organizační xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx podvodným xxxxxxxx,

2. xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uživatelům platebních xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podvodných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a identifikační xxxxx xxxxxxxxx pracovníků xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxx způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx incidentů x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx postupů xxx xxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §221 xxxxxx,

5. nástroje xxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx problémů a xxxxxxxx, které tyto xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx opatření x zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx fungování žadatele xxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx své expozice xxxx xxxxxxxx narušením xxxxxxxx a jejich xxxxxx dopadům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xx výpadku xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, během xxx je xxxxx xxxxxxxxxx ztráta xxx x xxxxxxx výpadku, x seznam xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx záložního xxxxxxx, přístupu x xxxxxxxxxxxxxx informačních a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, klíčového xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx být xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontinuitu x narušení xxxxxxxx, xxxxxxxxx selhání xxxxxxxxxx xxxxxxx, ztrátu xxxxxxxxx xxxxx, nepřístupnost xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxx o xxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zajištění plynulého xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx po xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx těchto testů xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx žadatel xxxxxx x případech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x uživateli x xxxxxxxx x

6. xxxxxxxx xxx zastupování xxxxxxxxx osob x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx, xxxxx žadatel xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinností x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x opatření, xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx žadatele, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx základnou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zavedl xxxx xxxxxx ke zmírňování xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x postupů xx splnění požadavků xx xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podezřelých xxxxxxx,

3. systémy a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx pověřený xxxxxxxx xxxx pobočka xxxxxxx x xxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, aby pracovníci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. identifikační údaje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx prokazující, že xxxx xxxxxxx znalosti x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxx oblasti,

6. xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx žadatel zavedl xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx aktuálnosti, xxxxxxxxx x vhodnosti opatření x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

7. systémy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zavede xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xx x jinou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx vedoucí xxxxxx xxxxxxxxx osoby,

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávané na xxxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx povolení Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx osoba má xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxx dohledu xx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxx propojením

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx; je-li xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x xxxxx státě, xxx xxxxxxx, xxx xx jedná o xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx x ovládající xxxxx xxxxxx osoby, x xx-xx xxxxxx x xxxxx propojením xxxxx xx sídlem xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx doložení, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx,

2. popis xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx propojení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednotlivými xxxx xxxxxxxxxxx osobami s xxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxx x

3. xx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx všech xxxxxxxxxx, má-li jich xxxxxxxxx osoba xxxx xxx 10, x xxxxx x výši xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x odborné xxxxx xxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx osoby, x xxx je xxxx xxxx xxxxxxx praxe xxxxxxxxxx,

3. označení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx činnost na xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu pravomocí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. vymezení xxxx, po xxxxxx xxxx činnost xxxxx xxxx 3 vykonávána, x

5. souhlas x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx, pokud byl xxxxxx souhlas xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxx a xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odborných xxxxxxx x xxxxx, xxxxx x studijních xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx roku xxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměření.

§3

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce

(K §10 xxxx. 4 xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x dále

1. xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx skutečného sídla xxxxxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x internetových xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx, x

4. údaj x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx přílohy č. 1 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxx vystavené xxxxxx x účtů xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zůstatky položek xxxxxxxxx počáteční kapitál xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx prokazující výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povedení xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxxxx, smlouva xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x) zákona nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx smlouvu uzavřít x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahující

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

2. xxxxxxxx formy xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků podle §22 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx,

3. x závislosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx 2, xxxxxx xxxx, jejich xxxxxx x xxxxxxxxxx zařazení x rámci organizační xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx přístup x xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxx xxxxx investiční politiky x xxxxxxxxx likvidity, xxxxxxxxxxx a nízké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

4. xxxxx procesu xxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxx věřitelů,

g) xxxx-xx být xxxxxxx xxxxxxx prostředky uživatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx pojistné smlouvy xxxxx §22 odst. 3 xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahující

1. xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx srovnatelné zajištění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx žadatel, x

2. popis xxxxxxx x xxxxxxxxx požadavku, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právu xx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o citlivých xxxxxxx x platbách,

j) xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x sběru statistických xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx osobě xxxxx přílohy č. 3 x této xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) popis mechanismů xxx vnitřní xxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x komunikačních xxxxxxxxx podle přílohy č. 6 x xxxx vyhlášce,

r) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx audit xxxxx zákona o xxxxxxxxxx,

x) xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo dokument xxxxxxx povahy o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) x §17 odst. 1 x 2 zákona x xxxxxxx xxxx x xxxxxx výpočtu xxxx minimálního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx rizikového profilu, xxxxxxxxxx typu xxxxxxxx x indikátoru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx, xxxxx hodlá žadatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxx asociací xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx žadatel xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx době xxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení povolení x činnosti platební xxxxxxxxx

(X §11 xxxx. 2 xxxxxx)

Xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx změny x aktualizované xxxxxxxxx xxxxx §3, které xxxx změnou xxxxxxx.

§5

Žádost o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce

(K §10 xxxx. 4 a §11 xxxx. 2 xx xxxxxxx x §14 xxxxxx)

Xxxxxx platební xxxxxxxxx o rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx uvedení činnosti, x jejíž rozšíření xx žádá, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3.

§6

Xxxxxx o udělení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(X §43 xxxx. 3 xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti jsou

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx

1. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nevznikla, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání,

2. xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx obsahující xxxxx o vzdělání x xxxxx o xxxxxxx praxi,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx,

4. xxxxxx elektronické xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li x xxxxxxxxx,

5. xxxx x tom, xxx xx žadatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

6. xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxx, xxx xx xxxxxxx x úvahu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx cizím xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů2),

b) xxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce,

d) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele,

e) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) hodlá-li xxxxxxx nakládat x xxxxxxxxx údaji x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajích x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx kontinuity,

i) údaje x vedoucích xxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxx mechanismů xxx vnitřní xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouva, xxxxx xxxxxxx nebo dokument xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx x okamžiku zahájení xxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x) x §46 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxx indikátoru xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx, xxxxx vyhlášky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx osob povolovaných xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx sdružující xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx žadatel členem xxxxx jejichž členem xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§7

Oznámení změny údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení povolení x činnosti správce xxxxxxxxx x platebním xxxx

(X §44 odst. 2 zákona)

Oznámení změny xxxxx uvedeného x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu obsahuje xxxx, x jehož xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx změny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6, xxxxx xxxx změnou xxxxxxx.

§8

Žádost o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(X §60 xxxx. 3 xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele x dále

1. xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxx nevznikla, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx sídla, xxxxx xx xxxx xx sídla, a xx-xx žadatel sídlo x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx, též adresa xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx obdobné obchodnímu xxxxxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání,

3. adresa xxxxxxxxxxxx pošty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxx-xx x dispozici, x

4. údaj x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x této xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxx žadateli xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x povedení xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 zákona, xxxxxxxxx x informace xxxxx §3 xxxx. x),

x) mají-li být xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §3 písm. x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x citlivých údajích x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x sběru statistických xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis opatření x xxxxxxxxx kontinuity,

k) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx trestů x xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx cizím xxxxxx xxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx2),

x) prohlášení žadatele, xx nenastala xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx provozování živnosti xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí na xxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxx kvalifikovanou účast xx žadateli, x xxxxxxxxxx osoby x xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxx x výši podílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx popis xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxx x xx každou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx písmene x),

x) popis xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx informace k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prokazující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. b) zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a

r) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxx stane.

§9

Oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení povolení x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(X §61 xxxx. 2 xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx změny x aktualizované xxxxxxxxx xxxxx §8, xxxxx xxxx změnou dotčeny.

§10

Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(X §60 xxxx. 3 a §61 xxxx. 2 xx xxxxxxx s §64 xxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx o rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxx rozšíření xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8, které xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(X §69 xxxx. 4 xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx a dále

1. xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx, zakladatelské xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx skutečného xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x internetových xxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li x dispozici,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x organizačním uspořádání xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x úzkým xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výpisy x xxxx zřízených v xxxxx účetního xxxxxxx x aktuálními zůstatky xxxxxxx xxxxxxxxx počáteční xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nevznikla, xxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx existenci peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx-xx xxx xxxxxxxx svěřeny xxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx jiný dokument xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx prostředků obsahující

1. xxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §80 odst. 1 písm. x) xxxxxx,

2. xxxxxxxx formy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx,

3. v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx 2, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x pracovního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají přístup x xxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxx popis investiční xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zvolených xxxxx x

4. popis xxxxxxx správy x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx před xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) mají-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx §80 odst. 3 xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxx §80 xxxx. 4 xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. potvrzení, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xx stejné xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a

2. xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx požadavku, xxx xxxxx držitelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx platebních služeb xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků svěřených x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) popis xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příručka x opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a osobách, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x této xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přílohy č. 4 x xxxx vyhlášce,

p) xxxxx xxxxxxxxxx xxx vnitřní xxxxxx a xxxxxx x vnitřní kontrolu xxxxx přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x informačních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx provádí xxxx xxxx provádět xxxxxxx audit xxxxx xxxxxx o auditorech x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §75 xxxxxx, pojistná xxxxxxx, návrh xxxxxxx xxxx dokument xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxx, x xx nejpozději k xxxxxxxx zahájení činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 písm. x) x §75 xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx limitu pojistného xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxx indikátoru xxxxxxxxxx profilu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx vyhlášky upravující xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx má xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxx xx službu xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx nebo na xxxxxx informování x xxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx sdružujících xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jejichž xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v žádosti x udělení xxxxxxxx x činnosti instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz

(K §70 xxxx. 2 zákona)

Oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx změně xxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx změny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(X §69 xxxx. 4 x §70 xxxx. 2 xx xxxxxxx x §73 zákona)

Podrobností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxx, které xx xxxxxxxx elektronických xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, x jejíž xxxxxxxxx xx žádá, xxxxxxxx x aktualizované xxxxxxxxx xxxxx §11.

§14

Xxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu

(K §101 xxxx. 3 xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti jsou

a) xxxxxxxxxxxxx údaje žadatele x xxxx

1. xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dosud nevznikla, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx sídla, x xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx adresa xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx obdobné obchodnímu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx stránek žadatele, xxxx-xx k xxxxxxxxx, x

4. xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plán obsahující xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxx vyhlášce,

d) xxxx-xx xxx žadateli xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §80 xxxx. 1 zákona, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x),

x) xxxx-xx xxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxx §80 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele,

g) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x citlivých xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x sběru statistických xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x provozních xxxxx,

x) xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx výpisu x Rejstříku xxxxxx x tam, kde xx xxxxxxx v xxxxx, doklad x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx2),

x) xxxxxxxxxx žadatele, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání,

m) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osob x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotou, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx významného xxxxx na řízení xxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx osob x xx xxxxxx tuto xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx správu x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle přílohy č. 5 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a bezpečnostních xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prokazující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žadatele, xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle §67 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xxxxxxxxxx spotřebitelský úvěr xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytující platební xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx asociací, xxxxxxx xx xxxxxxx členem xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§15

Oznámení změny údajů xxxxxxxxx v xxxxxxx x udělení povolení x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx

(X §102 odst. 2 xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x aktualizované xxxxxxxxx xxxxx §14, xxxxx xxxx změnou xxxxxxx.

§16

Žádost x rozšíření xxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx

(X §101 xxxx. 3 a §102 xxxx. 2 xx xxxxxxx x §105 xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozšíření xxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xx xxxxxxx činnosti, x xxxxx xxxxxxxxx se xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14, xxxxx jsou xxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx záměru xxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xx xxxxxxxxx

(X §18 xxxx. 6 x §76 odst. 6 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xxx, že dosáhne xxxx xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 % xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, anebo k xxxxxxxxx těchto osob xxxxxxxx

x) identifikační údaje xxxxx, xx níž xx xx xxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovaná xxxxx xxxx xxxxx xx xxx ovládána,

b) xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx nabývané x xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxx, která hodlá xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle písmene x), xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyjádřené x xxxxxxxxxx a absolutní xxxxxxxx, xxxxxx uvedení, xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), s xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx působnosti výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx,

x) strategický záměr xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz ovládána,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. předpokládanou xxxxxxx platební instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastními zdroji, xxxxx to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo pro xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx,

5. informace x xxx, zda xxxx xxxx xx být xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů x jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x

6. předpokládané xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úhrady xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx vedoucích xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx strategický xxxxx xxxxxxxx, xxx pokud xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 20% xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx hlasovacích právech xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx elektronických peněz,

f) xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx žadatele,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 3 xxxxxx, xx-xx žadatel právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou,

i) prohlášení xxxxxxxx x tom, xxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxxxxxxx jménem x xx xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx nebo bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. převedl xxxx hodlá xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxx xx nastat xxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xx nebo se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x jinou xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx, xxxxx xx kvalifikovaná xxxxx xxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, a

6. xx xxxxx, jejichž xxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx platí obdobně xxx xxxxxx, záruky x xxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uplatňuje významný xxxx xx xxxxxx xxxx právnické xxxxx, x xx xxxxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx předmět činnosti x xxxxx o xxxx xxxxxx, nebo xxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxx významného xxxxx xx řízení této xxxxxxxxx osoby, x xxxxxxx vykonávaných xxxxxx xx volených orgánech x xxxxxx, do xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jinak xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx, a za xxxxxx xxxx právnickou xxxxx identifikační údaje, xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x období xxxxxx xxxxxx x xxxx právnické osobě,

k) xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x osob xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx které xxxx osoba xxxxxx, xxxxxxxx osobám xxxx xxxxx, ostatním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx finančních xxxxxx, ze xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních zdrojů, xxxxxxxx k finančním xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s osobou xxxxxxxx xx společníka xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x poskytnutých úvěrech,

m) xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x případné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) je-li žadatel xxxxxxxxxx osobou, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 10 xxxxxxxxxx společníků xxxxx xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, má-li xxxx xxxx xxx 10, x xxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech, xxxxx nejsou již xxxxxxx podle písmene x),

x) xxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx schopnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přesné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, a xx i x xxxxxx úzkého propojení xxxx osoby x xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx podle xxxxxxx x) xx nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx žadatelem; xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxx xxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vymahatelnosti xxxxx xxxxxxx účinnému xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx osob x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxxxxx dokumenty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx,

x) má-li xxxxxxx xxxxx ve státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx,

1. xxxxxxxx informace xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xx na něj xxxxxxxx, x informace x tom, xxx x x xxxxx xxxxxxx je regulace xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a

2. stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx žadatelem xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx žadatel xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx a) a x xxxxx výměně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxx x

x) xx-xx xxxxxxxxxxxxxx účast xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx subjektivity, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx jednotky, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx politiky.

(2) Xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f) x xxxxx xxxxxxx x) přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx institucí, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx prověřil, x nemá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x její nedůvěryhodnosti.

(3) Xx-xx x xxxxxxxxxxx x nabytím nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx oznámení jsou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx též xxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx x xxxx

x) uvedení, xxx jde x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby; x případě změny xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx x x jakém xxxxxxx xx navrhovaná xxxxx spojena xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uvede xxx vedoucí osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x

x) aktualizované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dochází-li x xxxx změně x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odpovědností.

§18

Oznámení záměru pozbýt xxxx snížit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(X §18 xxxx. 6 x §76 xxxx. 6 xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx záměru přestat xxxx instituce xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xx xxx xx má xxxxxx xxxx snížit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx přestat xxx xxxxxxxx,

x) údaje o xxxx stávajícího xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxxxx x procentech x xxxxxxxxx hodnotou,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx podíl převeden, xx-xx tato informace xxxxx, x

x) datum, xx xxxxxxx má xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx nebo ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxx je tato xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx známa.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx pověřeného zástupce

(K §27 xxxx. 4, §28 xxxx. 3, §86 xxxx. 4 x §87 xxxx. 3 xxxxxx)

(1) Podrobnostmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx platebních služeb xxxx služeb elektronických xxxxx, které xxxx xxxxxxxx zástupce poskytovat xxx xxxxxxxx instituci xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, a

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s opatřeními, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

2. xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zástupce, podle xxxxxxx x) jsou xxxxx důvěryhodné, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx poskytování platebních xxxxxx.

(2) Podrobnostmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx změny xxxxx x pověřeném zástupci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx vedeném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx zrušen xxx xxxxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxx xxxxxxxxxxxx, má-li xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x záměru xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx

(X §29 xxxx. 4 x §88 xxxx. 4 xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxx jsou údaje xxxxx §2 písm. x) bodů 2 xx 5 x xxxxx xxxxxxx f) přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx a xxxx

x) xxxxxxxxxx svěřit výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx má být xxxxxx xxxx osobě, xxxxxxxx rozsah těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxx, též předpokládané xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx xx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě x jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx kontrolu xx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxxx se svěřením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a

d) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx, technickým x organizačním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx provozní xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§21

Žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(X §33 xxxx. 5, §34 xxxx. 2, §38 xxxx. 2, §51 xxxx. 4, §52 xxxx. 2, §55 xxxx. 2, §92 xxxx. 5, §93 xxxx. 2 x §96 xxxx. 2 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxx

x) uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxx xxxx, zda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x hostitelském xxxxx poskytovány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, prostřednictvím pověřeného xxxxxxxx xxxx jinak xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx hostitelského členského xxxxx,

x) xxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, které xxxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx informací mezi xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx na usazování x xxxxxxx pohybu xxxxxx3).

(2) Oznámení změny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x xxxxx dochází xx xxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x neumožňujícím xxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vylučuje-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dostatečně xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odůvodní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx příloze x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x, xx-xx xx možné, xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx x bezúhonnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby o xxxx bezúhonnosti xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Doklad x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxx výpisem z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx x přílohou, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xxxxxxx x xxxxxxx nedokládá xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx přednostního xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx právního řádu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx nemusí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jsou-li x xxxxxxxx podobě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxx xx-xx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x aktuální xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odůvodní.

(6) X xxxxxxxxx, xxx vyhláška xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x předložit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li jej xxx k dispozici.

(7) Xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x její xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx tato xxxxx odlišná xx xxxxxxxx.

§24

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 1/2018 Sb., x žádostech x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx.

§25

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022.
 

Guvernér:

Ing. Rusnok x. x.

Příloha x. 1 x vyhlášce x. 1/2022 Sb.

Plán xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) popis xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovat, určení, x xxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 1 x 2, §8 xxxx. 1, §58 xxxx. 1, §67 xxxx. 1 xxxx §99 odst. 1 xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz také

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx službu nepřímého xxxx platebního xxxxxxx,

3. xxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxxx x

4. xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nehodlá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx službu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, zda xxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxx xxxxx x službách xxxxx §127 x §193 zákona x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx a držitelům,

e) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxx xxxx provádět xxxxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §67 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona,

g) xxxxxxxxxx x xxx, xxx žadatel hodlá xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěru,

h) xxxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx služby v xxxxxxxxx, x pokud xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x x zahraničí, x

x) prohlášení x xxx, zda xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx 3 xxxxxxxx obdobích xxxxxxxxx jiné podnikatelské xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx, xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb či xxxxxxxx elektronických peněz.

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 1/2022 Xx.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx analýzu xxxxxxxxxxxxx postavení žadatele x příslušném xxxxxxxx xxxx platebních xxxxxx xxxx xxxx elektronických xxxxx x popis xxxxxx skupiny xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční xxxxxx,

x) xxxxxxxx plán xx první 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. rozvahu x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx výkaz x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx struktuře xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to na xxxxxxx predikce základního x zátěžového scénáře, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx založeny, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o předpokládaném xxxxxx platebních xxxxxxxxx x xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx klientských xxxx, xxxxxx cen, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ziskovosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x úhrnu xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxx k vlastnímu xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx hlavních xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x dlouhodobých xxxxx x

3. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3 a §100 xxxx. 3 xxxxxx xxxx a xxxxxxx počátečního xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx podle vyhlášky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona,

e) x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz minimální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky upravující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uplatňovat xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve struktuře xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou x informačních povinnostech xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx limitů xxxxx §58 odst. 2 x §99 xxxx. 2 x 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 12 xxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo vydavateli xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platební xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 x §99 odst. 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) popisu xxxxxxxx k zamezení xxxxxxxxxx limitů xxxxx §58 xxxx. 2 x §99 odst. 2 x 3 xxxxxx.

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 1/2022 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx dosáhnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx žadateli, x ovládající xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx ve xxxxx, x xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, popis xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx strukturu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx x xxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx x výši xxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxx x xxxx xxxxxx") xxxx popis xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx podíl xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx zapojení xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxx x xxxxxxx praxi x x vzdělání, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikatelů, xxxxx nesmí xxx xxxxxx 3 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu,

7. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. x),

8. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řídí nebo xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx které xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx každou xxxx xxxxxxxxxx osobu identifikační xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, popis xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x údaje o xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx formy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxxx orgánech a xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx osobách, xx xxxxxxx byla xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xx období xxxxxxxxxx 10 xxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx právnické xxxxx,

10. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx členům xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele,

11. xxxxxxxx xxxxxx a další xxxxxxx prokazující původ xxxxxxxxxx zdrojů, ze xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx hrazeno xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx zahrnují xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx žadatele x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

12. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx schopnost žadatele xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x x důvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x žadatelem, x

14. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby,

e) xx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vedoucích xxxx x xx xxxxxx vedoucí xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx k xxxxxxxxx důvěryhodnosti,

4. xxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx kvalifikovanou xxxxx xx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx volených xxxxxxxx x dalších xxxxxx x xxxxxx právnických xxxxxxx, xx kterých xxxx osoba xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx každou x těchto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx činnosti, označení xxxxxxxxxx funkce x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx právnické xxxxx x

6. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx žadatele, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 10,

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, zakladatelské xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vysvětlení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxx xxxxxxxxxxxxx údaje 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx právech, nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxx xxx 10, x xxxxx x výši xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx podle písmene x),

x) xx-xx osoba xxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxxxxx informace xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx státě, xxx sídlí tato xxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x tom, zda x x jakém xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx, a

2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx dohled, k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x možné xxxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxx xxxxxxx xxx žadatelem.

i) xx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx účast xxxxxx do majetku xx svěřenském xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 4 x xxxx. x) xxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dohledu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svědčící o xxxx nedůvěryhodnosti.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 1/2022 Xx.

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x xx každou xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) přehled xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osobách, xx kterých xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxx jinak povolána, xx xxxxxx xxxxxxxxxx 10 let, x xx xxxxxx z xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x žadateli x ostatním vedoucím xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx osobu, a xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx začlenění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, uvedení, xxx se xxxxx x xxxxxx výkonného xxxx nevýkonného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, smlouva xxxx xxxx obdobný xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x její xxxxxx a

f) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedoucí xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx níž xx osoba xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důvěryhodnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x z hlediska xxxxxxxxxx vhodnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx osobu poskytovatele xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx nebo vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxx dále xxxxx o xxxxxxx xxxxx x údaje x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle písmena x) xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

Příloha x. 5 x xxxxxxxx č. 1/2022 Xx.

Xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx správu a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx platebních služeb x vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x dalších xxxxxxxxxxxxx rizik x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx akceptovatelné xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx postupy xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x nákladů x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx správu a xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xx xxxxxx xxxxx, xx informační systémy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx opakujících x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx dodržování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx, x životopis xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) popis postupů x xxxxxx střetů xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkcí,

f) xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti vztahující xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, distribuci a xxxxxx výměně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx popis způsobu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx, x popis xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxx x důvodu zachování xxxxxx xxxxxxx systému xxxxxxx kontroly, xxxxxx xxxxxx pravidel xxx xxxxx xxxx osoby,

g) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x kontrol xx xxxxx, které xxxxxxx hodlá alespoň xxxxxx ročně v xxxxxxxxx x u xxxxxxxxxx zástupců xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x vnitřní xxxxxxxx skupiny, je-li xxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx držitelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uživatelů xxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x bezpečností x xxx přijímání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, adresy xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x údaje o xxxxxxxx, xxxxx mají x působnosti poskytování xxxxxx držitelům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo uživatelům xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx výskytu stížností x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 1/2022 Sb.

Informace x xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systémech

Těmito xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx hodnocení rizik xxxxxxxxxxxxx x platebními xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření a xxxxxxx xx zmírnění xxxxxxxxxxxxxxxx rizik x x xxxxxxx držitelů xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx systémů (xxxx xxx "XXX xxxxxxx"), xxxxx zahrnuje

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx XXX systémů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx IKT xxxxxxx sloužících x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx IKT xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxxxxx, xxx žadatel, xxxx skupina, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx již používá, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx připojení xx strany xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, jejíž je xxxxxxx součástí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonem xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx připojení,

d) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx zavedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x mechanismů, xxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxx xx XXX xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x jak xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx držitelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x datového centra xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx platebních procesů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ověřování xxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxx xxx náhled x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněnému držiteli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x integrita ověřovacích xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxx, xxxxx žadatel uplatňuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neobvyklých xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx rizik xx xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx, zahrnuté x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x), xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxx a

k) xxxxxx xxxxxxxx písemných xxxxxxx xxxxxxxxxx se XXX xxxxxxx xxxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 1/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2022.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xx. 5 xxxx. 1, 4 x 5, xx. 11 xxxx. 3, 4 x 6 xx 8, čl. 32 odst. 2, xx. 33 x xx. 111 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 ze xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x platebních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 a xxxxxxx směrnice 2007/64/XX.

2) §13 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/2055 ze xxx 23. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366, pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx spolupráce a xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x volného xxxxxx xxxxxx platebních institucí.