Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.02.2022.


Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

520/2021 Sb.
 

Zákon

Úvodní ustanovení §1 §2

Podmínky nároku na ošetřovné §3

Výše ošetřovného §4 §5

Podpůrčí doba a výplata ošetřovného §6 §7 §8 §9 §10

Společná a závěrečná ustanovení §11 §12

Účinnost §13

INFORMACE

520

XXXXX

xx xxx 15. xxxxxxxx 2021

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx onemocnění COVID-19
 

Parlament xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx ustanovení

§1

(1) Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxx opatřením xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx vyhlášené xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx krizového zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření infekčních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx týkají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx v zařízení xxxx škole xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. b) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v §70 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx XXXXX-19"),

x) mimořádné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxx skupiny, zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, zařízení xxxx o xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání dětí xxx 3 xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx tato xxxxxxxx mají za xxxxxxxx osobní nepřítomnost xxxx, xxxx x xxxxxxxx v těchto xxxxxxx x zařízeních xxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x jeho provedení, xxxxxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění a x §70 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19,

x) nařízení karantény xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx navazují xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo xx s ním xxxxxxxx, považuje xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x trvají xxx x době xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 28. xxxxx 2022.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx prováděcích právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx částí xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx bylo přijato x xxxxx souvislosti x onemocněním XXXXX-19, xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx epidemie onemocnění XXXXX-19.

(5) Xxxxxxxxx-xx xx x tomto zákoně xxxxx, xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xx použije xx xxxxxx vztahy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení1).

§2

(1) Xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. f) xxxx 1 zákona x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xx považuje též xxxxxxxx uvedené x §1 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx §39 odst. 1 písm. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx zařízení xxxxxx xxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx závislé na xxxxxx jiné xxxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xx ošetřovné xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx se xxxxxxxxx §39 odst. 5 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx §39 xxxx. 5 xxxx. x) zákona x nemocenském pojištění.

§3

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx, který nemůže xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx aspoň xx stupni I (xxxxx závislost) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx epidemii; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx pojištění,

b) xxxx x xxxxx ve xxxx xxx 10 xxx, která xx xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxx v §2 xxxx. 2, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx dítě xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx xxxxx školského zákona, xxx-xx x xxxx xx xxxxxxxxx vývojovými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx autismem2), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx účelem stanovení xxxxxxxxxx opatření xxx xxxx vzdělávání3) (xxxx xxx "dítě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx porodu vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vznikla xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx a trvá xxxxx x xxxxx xxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxx této xxxx xx xxxxxxxx xxx, v němž xxxxx xxxxxxxxxxx pečovat x toto xxxx xxxx x xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx. Podmínkou nároku xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx na nemocenském xxxxxxxxx alespoň po xxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx x posledních 6 měsících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxx začal xxxxxxx x xxxx nebo x xxxxx uvedenou x odstavci 1 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii. Xx doby účasti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxx

x) xxxx studia xx střední, vyšší xxxxxxx nebo vysoké xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxxx pojištěná xxxxxxx,

x) xxxx vedení x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxx pobírání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx uvedené v xxxxxxxxx x) xx x) se započítávají x rozsahu, x xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnou xxxxxxxx; xxxxx se xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) xxxxxxxx překrývají, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx práce xxxx zaměstnanec činný xx základě dohody x pracovní xxxxxxxx, xxxxx xx zaměstnáním xxxxxx rozsahu, xxxxx xxxxxx účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx, x němž xxxxxxx potřeba xxxx, xxxx nárok xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aspoň xx 3 xxxxxxxxxxxx měsících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx péče.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x období školních xxxxxxxx x volných xxx vyhlášených xxxxxxxxx xxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx ředitelském xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(6) Ošetřovné xx xxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx týdnu nevznikl xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxx ani xx 1 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx být xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v kalendářním xxxxx x v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx je, xx xxxxx, xxx xxxx ošetřování nebo xxxx poskytovány, xxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx; xx neplatí x případě xxxxxxxxxx xxxx péče x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx5) x sourozence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (manželky) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) zaměstnance, xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) zaměstnance.

Výše xxxxxxxxxxx

§4

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxx xx kalendářní xxx xxxx x období xx 1. xxxxxxxxx 2021 xx 28. xxxxx 2022 80 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx.

§5

(1) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ošetřovného xxxxxxx 400 Kč za xxxxxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxx zaměstnanec sjednánu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx6) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx7), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 400 Xx x xxxxxxxxxxx zkrácení xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx jako podíl xxxxxx pracovní nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx x zaokrouhluje se xx 3 platná xxxxxxxxx xxxxx; přitom xx xxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx době v xxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 písm. x), x) x x) nebo x xxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx-xx zaměstnanec v xxxxxxxxx xxxx služebním xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx doba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den xxxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 vět xxxxx x třetí, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx den xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx 400 Kč. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxx koeficientů xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxx 1.

(3) Xxx účely stanovení xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 je zaměstnavatel xxxxxxx uvést xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x stanovené týdenní xxxxxxxx xxxx služební xxxx zaměstnance x xxx kratší pracovní xxxx xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx. Xxxxxxxx této povinnosti xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx jen xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, nejdříve xxxx x období xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2021.

Xxxxxxxx doba a xxxxxxx ošetřovného

§6

(1) Podpůrčí xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedených x §39 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1 xxxx. x), b) nebo x), xxxx x xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) X rámci xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx možné vystřídání xxxxx §39 odst. 4 xxxx první xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxxxx vystřídat se xxxxx x více xxx 2 xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jednom xxxxxxxxxxx xxx. Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx období se x každého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx.

(3) Xxx výplatě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §110 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

§7

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx uvádějí xxx xxx, x xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx pečoval xxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx ošetřovného xxxxx §109 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx x nemocenském pojištění x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo školy xxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx v §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx x dávku se xxxxx jméno, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx navštěvuje. Nárok xx výplatu ošetřovného x xxxxxxx uvedeném x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školy x xxxxxxxx, že jde x xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. c). Xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 věty poslední x §106 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxx-xx x xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první, se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro nárok xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3. Xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Škola xx povinna na xxxxxx zaměstnance potvrdit xxx xxxxx ošetřovného, xx se xxxxx x xxxx se xxxxxxxxxxx vzdělávacími potřebami xxxxx §3 odst. 1 písm. x). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx §8 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §106 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

§8

Zařízení nebo xxxxx xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx kontroly xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 2. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx sdělují x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxx xxxx školou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxx.

§9

Orgán ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle §105 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §105 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění.

§10

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx volno s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxx příslušník xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx péče x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedených v §70 odst. 2 xxxx. x) bodu 1 zákona o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uvedeného x §1 odst. 1 xxxx. x), x) nebo x), x o dobu, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x).

Společná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§11

Xxx účely důchodového xxxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění považuje x doba poskytování xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

§12

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx postupuje x při posuzování xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2021 do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx §6 xxxx. 1 se xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx podle zákona x nemocenském xxxxxxxxx xxx uplynula xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021, xxxxx x xxxxx xxx trvala xxxxxxx xxxx x xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. b) z xxxxxx mimořádného opatření xxx epidemii. Xxxxx §10 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx x x případě, že xxxxxxxx volno bylo xxx xx stejného xxxxxx vyčerpáno xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx 1. listopadu 2021 xxx zaměstnanci x xxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x zaměstnanci xxxxxxx na základě xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x tento xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x dítě xxxx x xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x důvodu xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx.

(4) Ošetřovné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x období xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2021 xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx v xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx stanovená xxxxx §4 x 5, xx xxx xxxxxxx doplatí xx 90 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§13

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní předpis x. 520/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.12.2021.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

26/2022 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x mimořádném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem pro xxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 a o xxxxx zákona č. 520/2021 Sb., x xxxxxxx úpravách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

x účinností od 7.2.2022

39/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 94/2021 Xx., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 4/2022 Sb., x xxxxx x. 520/2021 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními při xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

x xxxxxxxxx xx 26.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx, nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. září 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x nařízení (ES) x. 883/2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, v platném xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx.

2) §16 xxxx. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (školský xxxxx).

3) §15 xxxx. 2 a 5 xxxxxxxx č. 27/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §20 xx 23 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §772 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §80 xxxxxxxx xxxxx.

7) §79 xxxxxxxx xxxxx.