Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2021.


Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

520/2021 Sb.
 

Zákon

Úvodní ustanovení §1 §2

Podmínky nároku na ošetřovné §3

Výše ošetřovného §4 §5

Podpůrčí doba a výplata ošetřovného §6 §7 §8 §9 §10

Společná a závěrečná ustanovení §11 §12

Účinnost §13

INFORMACE

520

ZÁKON

ze xxx 15. xxxxxxxx 2021

o dalších xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Úvodní ustanovení

§1

(1) Xxx xxxxx tohoto zákona xx mimořádným opatřením xxx epidemii rozumí

a) xxxxxxx opatření vyhlášené xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví k xxxxxxx obyvatelstva a xxxxxxxx nebezpečí vzniku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x zařízení xxxx škole xxxxx xxxxxx částech uvedených x §39 odst. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění x x §70 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 způsobeného xxxxx xxxxxxxxxxx označovaným xxxx XXXX XxX-2 (xxxx jen "xxxxxxxxxx XXXXX-19"),

x) xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x nemocenském pojištění x x §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx x které xxxx xxxxxxx x xxxxx souvislosti x xxxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěti nebo xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se navazující xxxx překrývající xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx v době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 28. xxxxx 2022.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx se použije xx právní xxxxxx, xxxxx nejsou upraveny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

§2

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxx uvedených v §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx §70 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx považuje xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podle §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx závislé xx xxxxxx jiné xxxxx aspoň xx xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx) podle xxxxxx x sociálních xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle §39 xxxx. 1 písm. x) bodů 1 x 2 xxxxxx x nemocenském pojištění x pro xxxxx xx ošetřovné xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx §39 xxxx. 5 písm. b) xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní činnosti, xxx §39 odst. 5 písm. g) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx nároku na xxxxxxxxx

(1) Nárok na xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání xxxxx x důvodu

a) xxxx o nezaopatřené xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby aspoň xx xxxxxx I (xxxxx závislost) xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx x nemůže xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx posuzuje xxxxx zákona o xxxxxxxxxx pojištění,

b) péče x osobu ve xxxx nad 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 2, xxx xxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) péče o xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxx-xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx chování, souběžným xxxxxxxxxx více xxxxxx xxxx xxxxxxxx2), xxxxxxx xxxx xxxxxx doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx3) (xxxx xxx "dítě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování jinou xxxxxxxx osobou.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, který x době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nastoupil do xxxxxxxxxx, xxxxx potřeba xxxx o xxxx xxxx x osobu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxx nástupu do xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxx; xx xxx xxxxxx potřeby xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pečovat x xxxx xxxx xxxx x tuto xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx. Podmínkou nároku xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň po xxxx 90 kalendářních xxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, v xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x osobu uvedenou x odstavci 1 x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxx účasti xx nemocenském pojištění xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxx

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo vysoké xxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx považovaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4), xxxxxxxx toto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx pobírání invalidního xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, pokud xxx tento xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx tohoto důchodu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx uvedené x xxxxxxxxx x) xx x) xx započítávají x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxx x nemocensky xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxxx překrývají, xxxxxxxxxxxx se pouze xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnanec činný xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx nárok xx xxxxxxxxx též, xxxxx xxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx aspoň xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejících kalendářnímu xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx ošetřovného xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx vyhlášených xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Ošetřovné xx nevyplácí xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx pracovním xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx je, xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx poskytovány, xxxx xx zaměstnancem v xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx5) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ošetřování xxxxxxx (xxxxxxxx) zaměstnance, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxxxxx partnera (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx

§4

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxxx 2021 xx 28. xxxxx 2022 80 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) U zaměstnance x pracovním xxxx xxxxxxxxx poměru xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 400 Xx za xxxxxxxxxx den. Xx-xx xxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxx pracovní nebo xxxxxxxx xxxx6) xxx xxxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx xxxxxxxx dobu7), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 400 Xx x xxxxxxxxxxx zkrácení pracovní xxxx. Koeficient xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxxx se xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxx x stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx době v xxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxx v xxx xxxxxxxx karantény xxxxx §1 odst. 1 xxxx. x).

(2) Uplatňuje-li xxxxxxxxxxx v pracovním xxxx služebním poměru xxxxx na xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx x těchto zaměstnání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx ošetřovného xx xxxxxxxxxx xxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 xxx druhé x xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx vypočtená z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx podle §20 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxx xxx 400 Xx. Koeficientem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx součet xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx maximálně xxxxxxx 1.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx služební xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx třetí. Xxxxxxxx xxxx povinnosti se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 1 zákona x nemocenském xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx v §3 xxxx. 1 písm. x) x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx ode xxx 1. listopadu 2021.

Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx ošetřovného

§6

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx školy xxxxx xxxxxx xxxxx uvedených x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu mimořádného xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx o xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §1 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) X xxxxx podpůrčí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx 2 xxxxxxxxx; vystřídání xxxx možné x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx xx péče.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx postupuje xxxxxxx xxxxx §110 xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce, x xx xx xxx xxxx vykázané xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx uvádějí xxx xxx, v nichž x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ošetřovného xxxxx §109 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uzavření xxxxxxxx xxxx školy xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prohlášením zaměstnance, xxxxx xxxx x xxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X žádosti x dávku xx xxxxx jméno, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x adresa zařízení xxxx školy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. c) xx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, xx xxx x xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x §106 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx školy anebo xxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx potvrdit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3. Porušení xxxx xxxxxxxxxx se považuje xx porušení povinnosti xxxxx §97 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxxx §3 odst. 1 písm. x). Xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxx první x xxxxx §8 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §106 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx nebo škola xxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x) bodu 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 2. Žádosti xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxx.

§9

Orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx §105 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění na xxxxxxxxxxx tiskopisu potvrzuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 1 písm. c). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §105 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění.

§10

(1) Nárok xx xxxxxxxx volno s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx službu x xxxxxx péče x xxxx xxxx osobu xxxxxxxx x §3 xxxx. 1.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uvedeného x §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b), x x xxxx, po xxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx uvedené x §1 odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§11

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

§12

(1) Podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x období ode xxx 1. xxxxxxxxx 2021 xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx §6 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplynula xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021, xxxxx x xxxxx xxx trvala xxxxxxx péče o xxxx nebo o xxxxx xxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx §10 xxxx. 2 xx postupuje x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx volno xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx ode xxx 1. xxxxxxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx x xxxxx xxx trvala potřeba xxxx x xxxx xxxx o osobu xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Ošetřovné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dny x xxxxxx ode xxx 1. xxxxxxxxx 2021 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx stanovená xxxxx §4 x 5, xx bez xxxxxxx doplatí xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 520/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.12.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v platném xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x nařízení (ES) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1231/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) č. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dosud nevztahují xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2) §16 xxxx. 9 xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).

3) §15 odst. 2 a 5 xxxxxxxx č. 27/2016 Xx., x vzdělávání xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nadaných, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) §20 xx 23 xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.

5) §772 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §80 xxxxxxxx xxxxx.

7) §79 xxxxxxxx xxxxx.