Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.02.2022.


Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

520/2021 Sb.
 

Zákon

Úvodní ustanovení §1 §2

Podmínky nároku na ošetřovné §3

Výše ošetřovného §4 §5

Podpůrčí doba a výplata ošetřovného §6 §7 §8 §9 §10

Společná a závěrečná ustanovení §11 §12

Účinnost §13

INFORMACE

520

XXXXX

xx dne 15. xxxxxxxx 2021

x dalších xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Úvodní ustanovení

§1

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx opatřením xxx epidemii rozumí

a) xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření infekčních xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx přítomnosti xxxx, xxxx x xxxxxxxx v zařízení xxxx škole anebo xxxxxx xxxxxxx uvedených x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx x x §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx koronavirem xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (xxxx xxx "onemocnění XXXXX-19"),

x) mimořádné xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx výuky xxxx xxxx činnosti školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx skupiny, zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx o děti xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, výuku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx x zařízeních xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných x jeho xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx anebo jejich xxxxx uvedených x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění x x §70 odst. 2 xxxx. f) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x které bylo xxxxxxx v přímé xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) nařízení karantény xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx s onemocněním XXXXX-19.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) x c) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx překrývající xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx mimořádné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx x ním xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx navazující xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx a xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, xxxxxxx xxxx xx 28. xxxxx 2022.

(4) Opatřením xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxx k uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §39 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx x x §70 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 zákona x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19, xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ředitelské xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx ředitelském xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx epidemie onemocnění XXXXX-19.

(5) Xxxxxxxxx-xx se x tomto xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx o nemocenském xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx zákon xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení1).

§2

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx §70 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x služebním poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. b) x x).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění a xxxxx §70 xxxx. 2 písm. f) xxxx 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů se xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx závislé xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx nárok na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx §39 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx §39 xxxx. 5 xxxx. g) xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx nároku na xxxxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx xx též xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v zaměstnání xxxxx z xxxxxx

x) xxxx x nezaopatřené xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx aspoň xx stupni X (xxxxx závislost) podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění,

b) xxxx x osobu ve xxxx nad 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2, ale xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx dítě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o dítě xx xxxxxxxxx vývojovými xxxxxxxxx xxxxxxx, souběžným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx autismem2), xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského zařízení xx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx3) (xxxx xxx "xxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxx navštěvovat xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxx

x) ošetřování xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zdravotní xxxx x důvodu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, která xxxxxxxx, xxxxxxxx její xxxx x xxxx bezprostředně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxx zaměstnanec, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x osobu xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a trvá xxxxx v xxxxx xxx; za xxx xxxxxx xxxxxxx této xxxx se považuje xxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pečovat x xxxx xxxx xxxx o tuto xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 90 kalendářních xxx v posledních 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx nebo x osobu uvedenou x odstavci 1 x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxx

x) xxxx studia xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přípravu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx4), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx úspěšně xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx stupně, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) doba vedení x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxx pobírání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x) xx započítávají x xxxxxxx, x xxxxx xx nekryjí x nemocensky xxxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud xx xxxx uvedené x xxxxxxxxx x) až x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se pouze xxxxxx.

(3) Zaměstnanec činný xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x pracovní xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx účastni nemocenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx nárok xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aspoň xx 3 kalendářních měsících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x období xxxxxxxx xxxxxxxx x volných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(6) Ošetřovné xx nevyplácí xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx týdnu nevznikl xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ani za 1 kalendářní den, xxxxx xxx být xxx xxxxxxxxxxx pracovním xxxx v kalendářním xxxxx x v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Podmínkou xxxxxx xx ošetřovné xx, xx xxxxx, jíž xxxx ošetřování nebo xxxx xxxxxxxxxxx, žije xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx v linii xxxxx5) x sourozence xxxxxxxxxxx nebo ošetřování xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (registrované xxxxxxxxx) zaměstnance, xxxxxx xxxxxxx (manželky) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx.

Výše xxxxxxxxxxx

§4

Xxxx ošetřovného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx zákona xx kalendářní xxx xxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxxx 2021 xx 28. xxxxx 2022 80 % denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) X xxxxxxxxxxx x pracovním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 400 Xx xx xxxxxxxxxx xxx. Má-li xxxxx zaměstnanec sjednánu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx6) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dobu7), xxxx výše xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx částku stanovenou xxxx součin xxxxxx 400 Kč a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx zkrácení xxxxxxxx doby xx xxxx xxxx podíl xxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx doby a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx služební xxxx x xxxxxxxxxxxx se xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; přitom xx vychází x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx době a xxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x), b) x x) xxxx x xxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx-xx zaměstnanec x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx služební xxxx, xxxx xxxx ošetřovného xx kalendářní xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx vypočtená x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 400 Xx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx koeficientů xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx třetí xxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx může mít xxxxxxxxx xxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ošetřovného xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxx x xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx pracovní xxxx služební době xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx vypočtený postupem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx třetí. Xxxxxxxx této povinnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok z xxxxxx péče x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx epidemii, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx dne 1. xxxxxxxxx 2021.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§6

(1) Podpůrčí xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxx uvedených x §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), nebo x xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx karantény xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vícekrát, xxxxxxx vystřídat xx xxxxx x xxxx xxx 2 xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx možné x jednom xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx oprávněného xxxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxx výplatě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §110 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění.

§7

(1) Ošetřovné xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx xxxx vykázané na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx vystřídání xxxxx §6 xxxx. 2 xx xx tomto xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, v xxxxx x xxxx xxxx xxxxx osobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §109 odst. 5 xxxx. x) zákona x nemocenském xxxxxxxxx x případě uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx částí xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx se potvrzení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jejich částí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. X žádosti x xxxxx xx xxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x adresa zařízení xxxx xxxxx, xxxxx xxxx navštěvuje. Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. c) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx jde x dítě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxxxx §97 odst. 1 xxxx xxxxxxxx x §106 xxxxxx x nemocenském pojištění, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx částí xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx na předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §97 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

(4) Škola xx povinna na xxxxxx zaměstnance potvrdit xxx účely xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. c). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx §8 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx porušení povinnosti xxxxx §106 zákona x nemocenském xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděluje xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 2. Žádosti xx podávají x xxxxx xx sdělují x elektronické podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§9

Xxxxx ochrany veřejného xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, který podle §105 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx karantény, její xxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx této povinnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §105 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

§10

(1) Nárok xx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxx §71 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx péče o xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v §3 xxxx. 1.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx anebo jejich xxxxx uvedených v §70 odst. 2 xxxx. f) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uvedeného x §1 xxxx. 1 xxxx. a), x) nebo c), x o xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §1 odst. 1 písm. x).

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§11

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje x xxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§12

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x období xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2021 do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Podle §6 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x nemocenském pojištění xxx uplynula xxxxx xxxx 1. listopadu 2021, xxxxx x xxxxx den trvala xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx uvedenou x §3 odst. 1 xxxx. x) z xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii. Xxxxx §10 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx bylo xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. listopadu 2021.

(3) Nárok xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx vzniká xxx xxx 1. listopadu 2021 xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §3 odst. 1 x zaměstnanci xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxxx xx x xxxxx xxx trvala potřeba xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Ošetřovné vyplacené xx kalendářní xxx x xxxxxx ode xxx 1. listopadu 2021 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx, než je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 a 5, xx bez xxxxxxx xxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 520/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.12.2021.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

26/2022 Xx., o xxxxxxxxxx ředitelském xxxxx x mimořádném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 a x xxxxx zákona č. 520/2021 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými opatřeními xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

x účinností xx 7.2.2022

39/2022 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 94/2021 Sb., x mimořádných opatřeních xxx epidemii onemocnění XXXXX-19 a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2022 Xx., a xxxxx x. 520/2021 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19

s xxxxxxxxx xx 26.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. září 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010, kterým xx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) č. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2) §16 xxxx. 9 xxxxxx č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx).

3) §15 xxxx. 2 x 5 xxxxxxxx č. 27/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) §20 xx 23 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §772 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §80 xxxxxxxx xxxxx.

7) §79 zákoníku xxxxx.