Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.02.2022.


Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

520/2021 Sb.
 

Zákon

Úvodní ustanovení §1 §2

Podmínky nároku na ošetřovné §3

Výše ošetřovného §4 §5

Podpůrčí doba a výplata ošetřovného §6 §7 §8 §9 §10

Společná a závěrečná ustanovení §11 §12

Účinnost §13

INFORMACE

520

ZÁKON

ze xxx 15. xxxxxxxx 2021

x xxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění COVID-19
 

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx ustanovení

§1

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxx

x) xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx týkají xxxxxx xxxxxx přítomnosti xxxx, žáků a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx částech uvedených x §39 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 zákona x nemocenském pojištění x x §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 (xxxx jen "xxxxxxxxxx XXXXX-19"),

x) xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxx činnosti školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx skupiny, zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxx zařízení anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx jinou xxxxxxx anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jejich částech,

c) xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prováděcích xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx došlo x xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. x) bodu 1 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x §70 xxxx. 2 xxxx. f) xxxx 1 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxx xxxx xxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo osobě xxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx s onemocněním XXXXX-19.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x c) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx navazují xxxx xx překrývají, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx překrývající se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxx-xx mimořádné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) bezprostředně na xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx navazující xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx pokračování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nároky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx mimořádného opatření xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do 28. xxxxx 2022.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxx k uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx bylo xxxxxxx x xxxxx souvislosti x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xx pro účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volnu x mimořádném vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(5) Xxxxxxxxx-xx se x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx zákon xx xxxxxxx na xxxxxx vztahy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

§2

(1) Xx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx anebo xxxxxx xxxxx uvedených v §39 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Xx zařízení xxxxx §39 odst. 1 xxxx. b) xxxx 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx. f) xxxx 1 x 2 zákona o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx závislé xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx §39 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx činné xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxx §39 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x nemocenském pojištění.

§3

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxxxx má též xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx z důvodu

a) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx na xxxxxx xxxx osoby xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx posuzuje xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx ve xxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 2, xxx xxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxx dítě se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxx-xx x xxxx xx xxxxxxxxx vývojovými xxxxxxxxx chování, souběžným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx autismem2), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx3) (xxxx xxx "xxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zdravotní xxxx x důvodu nemoci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx, která porodila, xxxxxxxx xxxx stav x xxxx bezprostředně xx xxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx ošetřovné má xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x době trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud potřeba xxxx x xxxx xxxx x osobu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxx nástupu xx xxxxxxxxxx a trvá xxxxx x tento xxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxx této xxxx se považuje xxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x toto dítě xxxx x xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx ošetřovné v xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, x xxxx začal pečovat x xxxx xxxx x xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 x xxxxxx mimořádného xxxxxxxx při xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxx

x) doba studia xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx považovaná za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx4), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx pobírání xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxx, xxxxxxxxx dále xxxxxx nemocensky xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) doba vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, nebo

d) xxxx xxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x) se xxxxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud xx xxxx uvedené x xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx činný xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxx činný xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx účastni nemocenského xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx nárok xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx péče.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx školních xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19.

(6) Xxxxxxxxx xx nevyplácí xx xxx pracovního xxxxx x kalendářním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx nevznikl xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxx xxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxx xxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x v xxxx potřeba péče xxxxxx.

(7) Podmínkou nároku xx xxxxxxxxx xx, xx xxxxx, jíž xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx neplatí x případě ošetřování xxxx xxxx o xxxxxxxxxx x linii xxxxx5) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx (manželky) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (registrované xxxxxxxxx) zaměstnance.

Výše ošetřovného

§4

Výše ošetřovného xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx den xxxx x xxxxxx xx 1. listopadu 2021 xx 28. xxxxx 2022 80 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) U zaměstnance x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx poměru xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 400 Kč xx xxxxxxxxxx xxx. Má-li xxxxx xxxxxxxxxxx sjednánu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx6) než xxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx dobu7), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx součin xxxxxx 400 Xx x xxxxxxxxxxx zkrácení pracovní xxxx. Koeficient zkrácení xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby a xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx se xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx vychází x xxxxx x stanovené xxxxxxx pracovní nebo xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx podle §1 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxxx-xx zaměstnanec x xxxxxxxxx xxxx služebním xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx z více xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx výše xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxxx částku stanovenou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx druhé x třetí, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 400 Xx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx třetí pro xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx hodnotu 1.

(3) Xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx zaměstnavatel xxxxxxx uvést xx xxxxxxxxxxx tiskopisu údaj x xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx služební xxxx xxxxxxxxxxx a xxx kratší xxxxxxxx xxxx služební xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx třetí. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §97 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ustanovení odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx, xx které xxxxxx nárok x xxxxxx péče x xxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x) z xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2021.

Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx prodlužuje x xxxx, po kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 písm. x) xxxx 1 zákona x nemocenském xxxxxxxxx x xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x), b) nebo x), xxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x).

(2) X xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx i xxxx xxx 2 xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx možné x jednom xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx období xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxxx převzetí do xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §110 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění.

§7

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce, a xx za dny xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, x nichž x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx oprávněný.

(2) Při xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §109 odst. 5 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx částí xxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X žádosti x dávku se xxxxx jméno, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxx a název x xxxxxx xxxxxxxx xxxx školy, xxxxx xxxx navštěvuje. Xxxxx xx xxxxxxx ošetřovného x xxxxxxx xxxxxxxx x §3 odst. 1 písm. c) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, xx xxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. c). Xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x §106 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první, xx xxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatel je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 3. Porušení xxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx porušení povinnosti xxxxx §97 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ošetřovného, xx se jedná x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx §8 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §106 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Zařízení nebo škola xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ověření skutečností xxxxxxxxx v §7 xxxx. 2. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x jiné xxxxxx.

§9

Orgán xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle §105 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzuje xxxxxxxx karantény, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx při epidemii xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §105 zákona o xxxxxxxxxxx pojištění.

§10

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx péče o xxxx nebo osobu xxxxxxxx v §3 xxxx. 1.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxx uvedených x §70 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x), x x dobu, xx kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x).

Společná x závěrečná xxxxxxxxxx

§11

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxx uvedenou x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx x xxxx poskytování xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

§12

(1) Xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx 1. listopadu 2021 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Podle §6 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. listopadu 2021, pokud x xxxxx xxx trvala xxxxxxx xxxx o xxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x) z xxxxxx mimořádného opatření xxx epidemii. Xxxxx §10 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxxxxxx 2021.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vzniká xxx xxx 1. listopadu 2021 xxx xxxxxxxxxxx x důvodu xxxx xxxxx §3 odst. 1 a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x dítě xxxx o osobu xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) z důvodu xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx.

(4) Ošetřovné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x období ode xxx 1. xxxxxxxxx 2021 xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx v nižší xxxx, xxx xx xxxx ošetřovného stanovená xxxxx §4 a 5, xx bez xxxxxxx xxxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§13

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 520/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.12.2021.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

26/2022 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volnu x mimořádném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxx č. 520/2021 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19

x účinností od 7.2.2022

39/2022 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 94/2021 Xx., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 4/2022 Xx., a xxxxx x. 520/2021 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19

x xxxxxxxxx xx 26.2.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x platném xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, kterým xx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 a nařízení (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti.

2) §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).

3) §15 xxxx. 2 a 5 xxxxxxxx x. 27/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

4) §20 xx 23 zákona č. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §772 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §80 xxxxxxxx xxxxx.

7) §79 zákoníku xxxxx.