Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.02.2022.


Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

520/2021 Sb.
 

Zákon

Úvodní ustanovení §1 §2

Podmínky nároku na ošetřovné §3

Výše ošetřovného §4 §5

Podpůrčí doba a výplata ošetřovného §6 §7 §8 §9 §10

Společná a závěrečná ustanovení §11 §12

Účinnost §13

INFORMACE

520

XXXXX

xx xxx 15. xxxxxxxx 2021

o dalších xxxxxxxx poskytování ošetřovného x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění COVID-19
 

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx obyvatelstva a xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku x xxxxxxxxx infekčních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx týkají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx uvedených x §39 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 zákona x nemocenském xxxxxxxxx x v §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx o služebním xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v důsledku xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (xxxx jen "xxxxxxxxxx XXXXX-19"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx činnosti školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx skupiny, zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x děti xx 3 let xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, výuku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx podmínek pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx anebo pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx tato xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx nepřítomnost xxxx, žáků x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx částech,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo prováděcích xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx jejich xxxxx uvedených x §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění x x §70 xxxx. 2 xxxx. f) xxxx 1 zákona x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 písm. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) x c) na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pokračování xxxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mimořádné opatření xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xx s xxx xxxxxxxx, považuje se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pokračování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 28. xxxxx 2022.

(4) Opatřením xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx vydaných x xxxx provedení, kterým xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx částí xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x §70 odst. 2 xxxx. f) xxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx přijato x xxxxx xxxxxxxxxxx x onemocněním COVID-19, xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx ředitelském xxxxx x mimořádném vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(5) Xxxxxxxxx-xx xx x tomto zákoně xxxxx, použije xx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx zákon xx xxxxxxx xx xxxxxx vztahy, které xxxxxx upraveny přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení1).

§2

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx zařízení nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedených x §39 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx §70 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 zákona x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(2) Za xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx §70 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x osoby, xxxxx xxxx závislé xx xxxxxx jiné xxxxx xxxxx ve stupni X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx zákona o xxxxxxxxxx službách.

(3) Xxx xxxxx na ošetřovné xxxxx §39 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 x 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění a xxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx §39 odst. 5 xxxx. b) xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxx §39 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx má též xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu

a) xxxx o nezaopatřené xxxx, které je xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx epidemii; nezaopatřenost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xx xxxx xxx 10 xxx, která je xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 2, xxx xxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) péče x xxxxxxxxxxxx dítě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx chování, souběžným xxxxxxxxxx více vadami xxxx autismem2), kterému xxxx xxxxxx doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx3) (dále xxx "dítě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stav x důvodu nemoci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nastoupil xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vznikla přede xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxx; xx den xxxxxx xxxxxxx této xxxx xx xxxxxxxx xxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Podmínkou xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx případě je xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii. Xx doby účasti xx nemocenském xxxxxxxxx xxx nárok na xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění4), xxxxxxxx toto studium xxxx xxxxxxx ukončeno,

b) xxxx pobírání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nemocensky xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x) se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx nekryjí x nemocensky pojištěnou xxxxxxxx; pokud xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxx zaměstnanec xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx účastni nemocenského xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx, v xxxx xxxxxxx potřeba péče, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx též, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aspoň xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x období xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx vyhlášených xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitelského xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx 1 xxxxxxxxxx den, xxxxx měl být xxx xxxxxxxxxxx pracovním xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xx ošetřovné je, xx xxxxx, jíž xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx zaměstnancem x xxxxxxxxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx5) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx (manželky) zaměstnance, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) zaměstnance, rodičů xxxxxxx (xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx

§4

Xxxx ošetřovného xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx v xxxxxx xx 1. xxxxxxxxx 2021 do 28. xxxxx 2022 80 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) U xxxxxxxxxxx x pracovním xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ošetřovného xxxxxxx 400 Kč xx xxxxxxxxxx den. Má-li xxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxx6) než xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx7), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 400 Kč a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby se xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx týdenní pracovní xxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxxxxx se xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx vychází x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx době x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 písm. x), x) a x) xxxx v xxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx neodpovídá xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx výše ošetřovného xx kalendářní xxx xxxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx x třetí, je-li xxxx ošetřovného xx xxxxxxxxxx den vypočtená x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx 400 Xx. Xxxxxxxxxxxx zkrácení pracovní xxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx třetí pro xxxx zaměstnání; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx hodnotu 1.

(3) Xxx xxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx služební xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 větě xxxxx. Xxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §97 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx, na které xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx uvedenou x §3 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x období xxx dne 1. xxxxxxxxx 2021.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx školy xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x), b) nebo x), nebo x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 1 písm. x).

(2) X rámci xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx odstavce 1 xx xxxxx vystřídání xxxxx §39 odst. 4 xxxx první xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x xxxx xxx 2 xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx možné x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx období xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx prodlouženou podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §110 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx též xxx, x xxxxx x xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx oprávněný.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §109 odst. 5 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx školy xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xx potvrzení x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxx prohlášením zaměstnance, xxxxx xxxx o xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx x xxxxx se xxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x adresa xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxx osvědčuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, že xxx x dítě xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. c). Xxxxxxxxxx §97 xxxx. 1 věty xxxxxxxx x §106 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro nárok xx ošetřovné x xxxxxxx zaměstnanců uvedených x §3 xxxx. 3. Xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §97 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Škola xx povinna na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx §8 xxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §106 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Zařízení xxxx škola xxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděluje pro xxxxx kontroly xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 2. Žádosti xx xxxxxxxx a xxxxx xx sdělují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nedojde-li xxxx xxxxxxxxx xxxx školou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx.

§9

Xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx §105 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, její xxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx potvrdit xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxx epidemii xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx této povinnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §105 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění.

§10

(1) Nárok xx xxxxxxxx volno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx službu x xxxxxx xxxx x xxxx nebo osobu xxxxxxxx x §3 xxxx. 1.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx, xx kterou trvalo xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §70 odst. 2 xxxx. x) bodu 1 zákona x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx c), x o dobu, xx xxxxxx trvalo xxxxxxxx karantény xxxxxxx x §1 odst. 1 xxxx. d).

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§11

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx druhé xxxx. x) zákona o xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx x doba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12

(1) Xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx ode xxx 1. listopadu 2021 do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx §6 xxxx. 1 se xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxxx přede xxxx 1. listopadu 2021, xxxxx v xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx péče x xxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Podle §10 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyčerpáno xxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021.

(3) Nárok xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2021 též xxxxxxxxxxx x xxxxxx péče xxxxx §3 odst. 1 x zaměstnanci xxxxxxx xx základě xxxxxx o provedení xxxxx nebo xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x osobu xxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx vyplacené xx xxxxxxxxxx dny x xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2021 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x nižší xxxx, než je xxxx xxxxxxxxxxx stanovená xxxxx §4 x 5, se bez xxxxxxx xxxxxxx xx 90 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 520/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.12.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

26/2022 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 a x xxxxx zákona č. 520/2021 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19

x xxxxxxxxx xx 7.2.2022

39/2022 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 4/2022 Xx., x xxxxx x. 520/2021 Xx., o dalších xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19

s xxxxxxxxx xx 26.2.2022

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Například nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, v platném xxxxx, nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx rozšiřuje působnost xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx zemí, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx.

2) §16 odst. 9 zákona x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).

3) §15 odst. 2 x 5 xxxxxxxx x. 27/2016 Xx., x vzdělávání xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami a xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) §2023 zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §772 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §80 zákoníku xxxxx.

7) §79 zákoníku xxxxx.