Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2021.


Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022

519/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §3

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §4

Společná ustanovení pro subjekt kompenzačního bonusu §5

Předmět kompenzačního bonusu §6

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7

Společná ustanovení pro předmět kompenzačního bonusu §8

Vyloučení nároku na kompenzační bonus §9

Výše kompenzačního bonusu §10

Bonusové období §11

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §12

Žádost o kompenzační bonus §13

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §14

Stanovení kompenzačního bonusu §15

Placení kompenzačního bonusu §16

ČÁST ČTVRTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ OBCÍ

Příspěvek obci §17

Výše příspěvku obci §18

Společná ustanovení k příspěvku obci §19

ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ KRAJŮ

Příspěvek kraji §20

Výše příspěvku kraji §21

Společná ustanovení k příspěvku kraji §22

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ §23

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §24

INFORMACE

519

XXXXX

xx dne 15. xxxxxxxx 2021

x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2022
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bonus xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vznikem x xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 xxxx x xxxxxxxxx, mimořádnými nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1) přijatými x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx").

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu v xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu je xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx, xxx xx xxx 22. xxxxxxxxx 2021 xxx

x) osobou xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxx ode xxx, xxxxx nastal xx xxx 22. xxxxxxxxx 2020.

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu x případě společníka xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 ke xxx 22. listopadu 2021,

x) xxx ke xxx 22. xxxxxxxxx 2021 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, podle §35ba xxxx. 2 zákona x xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxx x bonusovém xxxxxx xxxx

x) x úpadku xxxx x likvidaci xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nemůže xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx §1d xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx žádné z 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx právnických osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročil částku 120 000 Xx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx její obrat xxxxx §1d odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx za první xxxxx xxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxx z xxxxxx právnických osob, xx xxxxx celou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nepřekročí xxxxxx 120 000 Xx, a

b) xxxxx xxxxxx ke xxx 22. xxxxxxxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx samostatně.

§4

Subjekt kompenzačního bonusu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práci na xxxxxxx dohody o xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxx, x jejímž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x činnosti, x xxxxx xxxxxx účast xx nemocenském xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxxxx 12 a 13 xxxxxx upravujícího nemocenské xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx práce.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxxx být xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nespolehlivým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Členy xxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí příbuzný x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx partner podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxxx 2021 xx 31. xxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx použít xxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx spadá xx xxxxxxxxxx období.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx je subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x bonusovém období, x xxxx xxxxxx xxx, xx který xx poskytuje kompenzační xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx více xxxxxx xxxxxxxx xxxx významně xxxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xx xxxxx x subjekt, x xxxxx převažující xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx zohlední xxxxx xxxxxx podle §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx kompenzačního bonusu x xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xx jedná o

a) xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, u xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pocházela x xxxxx nebo více xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a); xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příjmy xxxxxxxxxxxx xxxxxx společníka x xxxx společnosti x xxxx xxxxxx podle §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx kompenzačního bonusu x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx práci xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr

(1) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx práce xx xxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, x xxxx nastal den, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx x důvodů xx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xx xxxxx práce podle xxxxxxxx 1 pouze, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, u xxxxx převažující část xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

(3) Pro splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pocházející x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterým xxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxx

x) v rozhodném xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na nemocenském xxxxxxxxx a

b) xx xxx 22. xxxxxxxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx pracovní xxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx významně xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x služeb xxxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx 70 % xxxxxxxx měsíční xxxx xxxxxx příjmů xxxxxxxxxx x téže xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx období. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dotčenou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx převážně xxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1,

x) xxxx x dítě x xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x práci xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného xxxxxxxxxxx označovaným jako XXXX XxX-2 xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx měsíc, xxxxx xxxx spadá do xxxxxxxxxx období.

(3) Srovnávacím xxxxxxx xx xxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx, xxxxx xx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx 1. listopadu 2019 do 31. xxxxxx 2020, xxxxx-xx xxxxxxx podle odstavce 1 z xxxxxx xxxxxx sezonního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců v xxxxx xxxxxxxxxx období.

(4) X xxxxxxx, kdy

a) xx subjekt kompenzačního xxxxxx xxxxx §2 xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx den xxxxxxxxxxxx období určeného xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxxxx xxxxxx 3 xx sobě jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 kalendářních xxxxxx, xx jejichž xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) společnost s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx subjekt kompenzačního xxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx, xxxxxxx později xxx v první xxx srovnávacího xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kterékoliv xxxxxx 3 po xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx existovala.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2021. Xxxxx-xx xxxxx odstavce 4 xxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nelze-li takto xxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2021 x xxx, xx za každý xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídajících xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dny, kdy xxx xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx karanténa xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným, které xx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxx xxxxx vzniku xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Vyloučení nároku na xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxx xxxxx xx

x) podporu x xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářní den, xx který obdržel xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kompenzační xxxxx za kalendářní xxx, za který xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx bonus xxxxx §3 za xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx programu Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nahrazujícího.

(2) Xxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vzniknout xx kalendářní den xxxxx

x) podle §2, 3 nebo 4,

x) xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jednou xxx xxxxxx na xxxxx významně xxxxxxxxx xxxxxxxx a

d) jednou x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Kompenzační xxxxx xx započitatelným xxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podporu.

(4) Subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx §2 xxxx nárok xx kompenzační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx 1 000 Xx za každý xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx 3 nesmí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 ze všech xxxxxxxx dotčených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx období x výše xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činností xx srovnávaném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období.

(3) X případě subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 činí výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 500 Xx za každý xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx §2 a 3 činí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 500 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 6.

§11

Bonusové xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx 22. xxxxxxxxx 2021 do 31. xxxxxxxx 2021. Xxxxxx bonusovým obdobím xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx 31. xxxxx 2022.

(2) Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měsíc x xxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx 31. xxxxxxxx 2022, x to xxx xxxxxxxxxx měsíc, xxx xxx xxxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxx podle §1.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§12

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx podle xxxxxxxx xxxx.

(2) Kompenzační xxxxx je vratkou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx činnosti.

(3) Správcem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx xx správě xxxx x příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx bonusu").

§13

Xxxxxx x kompenzační xxxxx

(1) Kompenzační bonus xx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx bonus, která xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx být kompenzační xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jejíž výkon xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §7 odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx příjmů xxxxx §8 odst. 1 xx srovnávaném xxxxxx x

x) údaj x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytován x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 odst. 6.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se podává xx xxxxxxxx období.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx období. Xxxx-xx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx kompenzační xxxxx xxxxxx.

(4) Potvrzení xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx lze v xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správcem bonusu.

(5) Xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxxxxxx se za xxxxxxxxxx podle §71 xxxx. 3 daňového xxxx.

(6) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx trvání nebo xxxxxxxx; pro podání xxxxxxx x sdělení xxxxxxxxx se použije §58 daňového řádu xxxxxxx.

§14

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxx §13 xxxx

x) identifikaci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxx nastaly xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx x práci xxxxxx mimo pracovní xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce, xxx xxx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kopii xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx nahradit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxx §4 odst. 1.

§15

Stanovení kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx bonus se xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx základě daňové xxxxxxxx, xx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx bonus nebyl xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx daň xx výši xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxx žádost x xxxxxxxxxxx bonus xxxxxx. Dojde-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daní, správce xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx. Dojde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bonusu xxxx xx jejím základě xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Povinnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§16

Placení kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx předepíše xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxx subjektu.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx do evidence xxxx xx xxxx, xxx xx základě xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 6.

(3) Přeplatek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jej xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx xxx vyměření kompenzačního xxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Přeplatek se xxxxx xxx ohledu xx jeho výši.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx bezhotovostně xx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx bonus nepodléhá xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyplacenému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx xx veden výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Tuto xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

OPATŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXX

§17

Xxxxxxxxx obci

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx (xxxx xxx "příspěvek xxxx") xx xxxxx xxxxxxxx období podle §11.

§18

Výše xxxxxxxxx obci

(1) Xxxx příspěvku obci xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtové xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx obce xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daní, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí.

(2) Příspěvek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Příspěvek xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx poukazuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx xxxxxxx průběžné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Příspěvek xxxx xx poukáže xxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx 500 Xx.

(3) Příspěvek obci xxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx připsání xx xxxx xxxxx xx xxxx obce xxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

§20

Xxxxxxxxx kraji

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků (xxxx jen "xxxx") xx zavádí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11.

§21

Xxxx příspěvku xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx kraji xx xxxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podílu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtové xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx kraje rozdělí xx xxxxxxx procenta, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daní xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx, xx kterému xx příspěvek poukazován Xxxxxxxxxxxxx financí.

(2) Příspěvek xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x nepodléhá xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Příspěvek xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx poukazuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x patnáctému xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladně xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Příspěvek xxxxx xx poukáže xxxxx, xxxxx dosáhne xxxx xxxxxxx 500 Kč.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§23

X xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxxx, kdy xx xxx poukázán příspěvek xxxx xxxx kraji, xxxxxx účinný zákon x státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2022, xxxx xxxxx příspěvek xxxxxxxx x patnáctému xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§24

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 519/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.12.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.