Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2021.


Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022

519/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §3

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §4

Společná ustanovení pro subjekt kompenzačního bonusu §5

Předmět kompenzačního bonusu §6

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7

Společná ustanovení pro předmět kompenzačního bonusu §8

Vyloučení nároku na kompenzační bonus §9

Výše kompenzačního bonusu §10

Bonusové období §11

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §12

Žádost o kompenzační bonus §13

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §14

Stanovení kompenzačního bonusu §15

Placení kompenzačního bonusu §16

ČÁST ČTVRTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ OBCÍ

Příspěvek obci §17

Výše příspěvku obci §18

Společná ustanovení k příspěvku obci §19

ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ KRAJŮ

Příspěvek kraji §20

Výše příspěvku kraji §21

Společná ustanovení k příspěvku kraji §22

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ §23

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §24

INFORMACE

519

ZÁKON

ze xxx 15. xxxxxxxx 2021

o xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro rok 2022
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx bonus").

ČÁST DRUHÁ

KOMPENZAČNÍ XXXXX

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx činné

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být pouze xxx, kdo ke xxx 22. listopadu 2021 xxx

x) xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výdělečná činnost xx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx xx xxx 22. xxxxxxxxx 2020.

§3

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx x xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx také xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx

x) nejvýše 2 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 může xxx xxxxx ten, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 ke xxx 22. listopadu 2021,

x) xxx xx xxx 22. listopadu 2021 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx všechny xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx něhož xxxxx příslušné bonusové xxxxxx, xxxxx §35ba xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) x xxxxxx xxxx x likvidaci xxxx

x) nespolehlivým xxxxxxx xxxx nespolehlivou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Subjektem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx obrat xxxxx §1d odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x 2 skončených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bonusovému xxxxxx nepřekročil xxxxxx 120 000 Kč, xxxx xxxxx předpokládá, xx její obrat xxxxx §1d xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx jehož celou xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nepřekročí xxxxxx 120 000 Xx, a

b) xxxxx xxxxxx xx dni 22. listopadu 2021 xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společností x xxxxxxx omezeným, xxxxxxxx xx splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx ke každé xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx kompenzačního bonusu x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu je xxxx osoba, která xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx práci na xxxxxxx dohody o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx se jedná x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) bodech 12 x 13 xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx kompenzačního bonusu xx daňovým xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx osoba, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nespolehlivou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daň z xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Členy xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx přímé, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx období xx 1. xxxxxx 2021 xx 31. xxxxx 2021. Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx podle §4 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodné xxxxxx xxxxxx období 5 po xxxx xxxxxxxx kalendářních měsíců, x nichž xxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxx období.

§6

Předmět xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxx xxx, za xxxxx xx poskytuje kompenzační xxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 je xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx, u xxxxx převažující xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jedné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §6, 7 x 9 zákona x xxxxxx z xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 pouze, xxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx, u xxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx xx srovnávacím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx více xxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxx, u něhož xxxxxxxxxxx část xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo více xxxxxx činností společnosti xxxxx xxxxxxx a); xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx společníka x xxxx společnosti x xxxx xxxxxx xxxxx §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx základě dohody x práci konané xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění v xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx vykonávána x důvodů na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 je xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 pouze, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1; xxxxxx se xxxxxxxx pouze příjmy xxxxx §6, 7 x 9 xxxxxx x daních x xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příjmů xxxxxxxxx převažující xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dané xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se rozumí xxxxxxxxxxxxx, se kterým xxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) xx xxx 22. xxxxxxxxx 2021 uzavřenu xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxx xx považuje xx významně dotčenou, xxxxx výše příjmů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx 70 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příjmů xxxxxxxxxx x téže činnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx zjevně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx

x) dopadem xxxxxxxx xxxxx §1,

b) xxxx x dítě x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x práci xxxxxxxxxxx x xxxx x dítě x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2 xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Srovnávacím xxxxxxx je xxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxx xx subjekt xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) období xx 1. xxxxxxxxx 2019 xx 31. xxxxxx 2020, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat v xxxxxx ze 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X případě, xxx

x) xx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x první xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx měsíců, xx xxxxxxx celou xxxx xxx touto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, jejímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx kterékoliv xxxxxx 3 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců x xxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx existovala.

(5) Součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxx odstavce 4 xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2021. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx 3 celé xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx kalendářními xxxxxx. Nelze-li takto xxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx srovnávacím xxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc listopad 2021 x tím, xx xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu dosud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídajících xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx plynoucích z xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx xxx, kdy trvá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxx xxxxx vzniku xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

§9

Vyloučení nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na

a) podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářní den, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, za který xxxxxxx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanost, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 za kalendářní xxx, za xxxxx xxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx programu xxxxx program nahrazujícího.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) podle §2, 3 xxxx 4,

b) xxxxxx x případě, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx významně xxxxxxxxx xxxxxxxx a

d) jednou x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx dohody o xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro stanovení xxxxxx na dávky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoc v xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx xxxxx xx kompenzační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Výše kompenzačního bonusu

(1) Xxxx kompenzačního xxxxxx xxxx 1 000 Xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx §2 xxxx 3 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Limitní xxxxxx se xxxxxxx xxxx rozdíl průměrné xxxxxxx xxxx příjmů xxxxx §8 xxxx. 1 xx všech xxxxxxxx dotčených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxx dotčených xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx počtem kalendářních xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §4 činí xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu 500 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx bonusového xxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx §2 a 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 500 Xx xx každý xxxxxxxxxx den bonusového xxxxxx, xx který xx kompenzační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx významného dotčení xxxxxxxx podle §8 xxxx. 6.

§11

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx od 22. xxxxxxxxx 2021 xx 31. xxxxxxxx 2021. Xxxxxx bonusovým xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx 31. ledna 2022.

(2) Vláda xxxx xxxxxxxxx stanovit xxxx xxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx měsíc x xxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx 31. prosince 2022, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx předpokládat trvání xxxxxxxx xxxxx §1.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§12

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx podle xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx vratkou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Správcem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx").

§13

Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus, která xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx prohlášení osvědčující xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx, xx který xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyplacen,

c) identifikaci xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §7 odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx období a xxxx příjmů xxxxx §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx x xxxx trvání nařízené xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxx bonus xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 odst. 6.

(2) Xxxxxx o kompenzační xxxxx xx podává xx bonusové xxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx období. Xxxx-xx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Potvrzení xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx učinit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx elektronickou adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx.

(6) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obdržela xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu kompenzačního xxxxxx x o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §58 xxxxxxxx řádu xxxxxxx.

§14

Xxxxxx x kompenzační xxxxx x případě xxxxx činné na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x kompenzační bonus xxxxx §4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

b) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 x

x) xxxxx xxxxxxxx listu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účasten xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.

§15

Stanovení kompenzačního bonusu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx odpovídající xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2.

(3) Zjistí-li xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx daňové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxx nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx daň xx výši xxxxxxx xxxxxxxxxx kompenzačního bonusu x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Ve lhůtě xxxxx §13 xxxx. 3 lze xxxxxx x kompenzační bonus xxxxxx. Dojde-li xx xxxxx xxxxxxx ještě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx změně žádosti, xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daň nebo xxxxxxxxxxx bonus.

(5) Povinnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx doměřené daně xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus xxxxxxx xxxxxx předepíše xx evidence xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na samostatném xxxxxxx daňovém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx bonus poskytován x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6, xxxxxxx bonusu xxx xxxxxxxxx xx evidence xxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx splnění podmínky xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 6.

(3) Přeplatek vzniklý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx vrátí xxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; úrok z xxxxxxxxxxxx přeplatku x xxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx xx jeho xxxx.

(4) Xxxxxxx přeplatku podle xxxxxxxx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x xxxxx měně xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx bonus.

(5) Xxxxxxxxxxx bonus nepodléhá xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyplatit xxxxxxxxx bez ohledu xx to, že xx veden xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXX

§17

Xxxxxxxxx xxxx

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx") za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11.

§18

Výše příspěvku obci

(1) Xxxx xxxxxxxxx obci xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podílu xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vyplaceném xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx obce rozdělí xx xxxxxxx prováděcího xxxxxxxx předpisu k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daní, xx xxxxx xxxxxxx ke xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příspěvek xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

Společná ustanovení x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x patnáctému xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 500 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx do 5 pracovních dní xx xxxxxxxx na xxxx kraje xx xxxx obce xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla.

XXXX PÁTÁ

OPATŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX DO XXXXXXXX XXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxx

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx (xxxx xxx "xxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx období podle §11.

§21

Xxxx xxxxxxxxx kraji

(1) Xxxx příspěvku kraji xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtové určení xxxx na vyplaceném xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx rozdělí xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se jednotlivé xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího rozpočtové xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxx poukazován Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kraji

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa xxxxxxxx rozpočtu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxx xxxxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokladně xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Příspěvek xxxxx xx poukáže pouze, xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx 500 Xx.

XXXX ŠESTÁ

SPOLEČNÉ XXXXXXXXXX

§23

X xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx má xxx poukázán xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 2022, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§24

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.
 

Pekarová Adamová x. r.

Zeman v. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 519/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.12.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.