Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2021.


Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022

519/2021 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §3

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §4

Společná ustanovení pro subjekt kompenzačního bonusu §5

Předmět kompenzačního bonusu §6

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7

Společná ustanovení pro předmět kompenzačního bonusu §8

Vyloučení nároku na kompenzační bonus §9

Výše kompenzačního bonusu §10

Bonusové období §11

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §12

Žádost o kompenzační bonus §13

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §14

Stanovení kompenzačního bonusu §15

Placení kompenzačního bonusu §16

ČÁST ČTVRTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ OBCÍ

Příspěvek obci §17

Výše příspěvku obci §18

Společná ustanovení k příspěvku obci §19

ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ KRAJŮ

Příspěvek kraji §20

Výše příspěvku kraji §21

Společná ustanovení k příspěvku kraji §22

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ §23

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §24

INFORMACE

519

ZÁKON

ze xxx 15. xxxxxxxx 2021

o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 2022
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se vznikem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx koronavirem xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx bonus").

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxx pouze xxx, xxx xx xxx 22. xxxxxxxxx 2021 xxx

x) xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx

x) osobou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ode xxx, xxxxx xxxxxx xx xxx 22. xxxxxxxxx 2020.

§3

Xxxxxxx kompenzačního bonusu x případě společníka xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx

x) xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx odstavce 1 může xxx xxxxx xxx, kdo

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ke xxx 22. xxxxxxxxx 2021,

x) byl ke xxx 22. xxxxxxxxx 2021 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx všechny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §35ba xxxx. 2 zákona x xxxxxx z xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nemůže xxx xxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx období xxxx

x) x úpadku xxxx v likvidaci xxxx

x) nespolehlivým xxxxxxx xxxx nespolehlivou xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxx společník společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx podle §1d odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx z 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřekročil xxxxxx 120 000 Xx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx §1d xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx první xxxxx neskončené xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 120 000 Xx, x

x) xxxxx xxxxxx xx xxx 22. listopadu 2021 xxxxxxx rezidentem České xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx samostatně.

§4

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a x důsledku xxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx x současně xxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x činnosti, x xxxxx xxxxxx účast xx nemocenském xxxxxxxxx xxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) bodech 12 a 13 xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx x provedení xxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx práce.

(3) Zaměstnancem xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx daňovým xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nespolehlivým xxxxxxx xxxx nespolehlivou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí příbuzný x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x manžel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Rozhodným xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxxx 2021 xx 31. xxxxx 2021. Subjekt kompenzačního xxxxxx xxxxx §4 xxxx xxx splnění xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx použít xxxxxx 5 po xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx, x xxxxx poslední xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx období.

§6

Předmět kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx subjekt xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx období, x němž nastal xxx, xx který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx, u xxxxx převažující xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pocházela x jedné nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx zohlední xxxxx xxxxxx xxxxx §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx x příjmů.

(3) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx, pokud xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, u xxx xxxxxxxxxxx xxxx příjmů xx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx pocházela x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx činností, x

x) xxxxxxx, x něhož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx srovnávacím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pocházela x xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxx x); xxxxxx xx zohlední xxxxx příjmy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §6, 7 a 9 xxxxxx o xxxxxx z příjmů.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx převažující xxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx výkon práce xx základě xxxxxx x práci xxxxxx xxxx pracovní poměr xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx období, x xxxx xxxxxx den, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato práce xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x důvodů xx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx významně xxxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx převažující xxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1; xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx §6, 7 x 9 zákona x xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxx splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx namísto xxxxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pocházející x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se rozumí xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx pracovní poměr x xxxxx xx xx toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) ke xxx 22. listopadu 2021 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxxx.

§8

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dotčenou, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx výrobků, zboží x služeb xxxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx 70 % xxxxxxxx měsíční xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx období. Xxxxxxx se nepovažuje xx xxxxxxxx dotčenou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx příjmů zjevně xxxxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxx xxx

x) dopadem xxxxxxxx xxxxx §1,

x) xxxx x dítě x xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx x xxxx v xxxxxxx jeho zaměstnance x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označovaným jako XXXX XxX-2 nebo

c) xxxxxxxxx karanténou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Srovnávacím xxxxxxx xx období 3 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rámci

a) xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxx xx 1. xxxxxxxxx 2019 xx 31. xxxxxx 2020, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ze 3 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodného období.

(4) X xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx §2 xxxx osobou samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx později xxx x první xxx xxxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx období 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx prvních 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž celou xxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, jejímž xx xxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx v první xxx xxxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx srovnávacím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx existovala.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2021. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxx měsíce, xxxx xxx srovnávací xxxxxx xxxxxxx méně xxx 3 celými xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nelze-li takto xxxxx alespoň 1 xxxx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2021 s xxx, xx za xxxxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dosud xxxxx tímto subjektem, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příjmů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z prodeje xxxxxxx, zboží x xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx dotčené xxxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx.

(6) V xxxxxxxxxxx xxx, kdy trvá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu, xxxxx xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, se za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx subjekt xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxxxxx, x to pouze xxx xxxxx vzniku xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Vyloučení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bonus

(1) Subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kompenzační xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanost, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xx xxxxxxxxxx xxx, za který xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, obdržela x xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci programu Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx bonus xxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxx

x) xxxxx §2, 3 nebo 4,

x) xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx významně xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx dohody x xxxxx konané mimo xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx podporu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 může xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx 1 000 Xx za každý xxxxxxxxxx xxx bonusového xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx 3 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částku. Limitní xxxxxx se vypočte xxxx rozdíl xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 ze všech xxxxxxxx dotčených činností xx srovnávacím období x xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 ze všech xxxxxxxx xxxxxxxxx činností xx srovnávaném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kalendářních xxx srovnávaného období.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 činí xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu 500 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 x 3 činí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 500 Xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx bonusového xxxxxx, za který xx kompenzační xxxxx xxxxxxxxxx pouze z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6.

§11

Xxxxxxxx období

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx obdobím xx xxxxxx xx 22. xxxxxxxxx 2021 xx 31. xxxxxxxx 2021. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx od 1. xxxxx 2022 xx 31. ledna 2022.

(2) Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2022 do 31. xxxxxxxx 2022, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§12

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se spravuje xxxx daň xxxxx xxxxxxxx řádu.

(2) Kompenzační xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus (xxxx xxx "správce bonusu").

§13

Žádost o xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kompenzační xxxxx xx vyměřuje xx xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx bonus, xxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxxx obsahuje xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xx který xx xxx kompenzační xxxxx vyplacen,

c) identifikaci xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxxxx bonusu,

d) xxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §7 odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx srovnávaném období x

x) xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx má být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx významného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx po skončení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 daňového xxxx lze x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dokumentu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxxxxx správcem xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnoručním xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx.

(6) Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bonusu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §58 daňového xxxx xxxxxxx.

§14

Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx §4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx

x) identifikaci xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 a

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxxxx období.

(2) Kopii xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze nahradit xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1.

§15

Stanovení kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxx xx bonusové xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx bonus xx považuje xx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x kompenzační xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2.

(3) Zjistí-li xxxxxxx bonusu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx xxxxxxx xx správné xxxx, xxxxxx daň xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu x částky nově xxxxxxxx.

(4) Xx lhůtě xxxxx §13 odst. 3 xxx xxxxxx x kompenzační xxxxx xxxxxx. Dojde-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daní, správce xxxxxx xxxxx zohlední x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx může xx jejím základě xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daní. Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx §8 odst. 6, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx evidence xxxx xx xxxx, xxx na základě xxxxxxxxx od Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx vznik xxxxxx xx kompenzační xxxxx xxxxx §8 xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxx vzniklý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx vrátí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx vyměření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx z xxxxxxxxxxxx přeplatku v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx xx jeho xxxx.

(4) Xxxxxxx přeplatku xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx vedený x české měně xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí ani xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající vyplacenému xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX DO XXXXXXXX XXXX

§17

Xxxxxxxxx obci

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx státního rozpočtu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") xx xxxxx xxxxxxxx období podle §11.

§18

Xxxx příspěvku obci

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xx částka odpovídající xxxxxx xxxxxxx podílu xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx upravujícímu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx daní, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxx x nepodléhá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obci

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu prostřednictvím xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxx nachází.

(2) Příspěvek xxxx poukazuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí na xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx se poukáže xxxxx, xxxxx dosáhne xxxx xxxxxxx 500 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx 5 pracovních xxx xx xxxxxxxx xx xxxx kraje xx xxxx obce xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

OPATŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX XX ROZPOČTŮ XXXXX

§20

Xxxxxxxxx kraji

Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx (xxxx jen "kraj") xx xxxxxx xxxxxxxxx xx státního rozpočtu (xxxx jen "příspěvek xxxxx") za každé xxxxxxxx xxxxxx podle §11.

§21

Xxxx příspěvku kraji

(1) Xxxx příspěvku xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx rozpočtové určení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx kraje rozdělí xx xxxxxxx procenta, xxxxxx xx jednotlivé xxxxx podílejí na xxxxx xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném xx xxx, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příspěvek xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Příspěvek xxxxx poskytne Ministerstvo xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Příspěvek xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraji vždy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusů, x xx xx účet xxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx kraji xx poukáže pouze, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 500 Xx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§23

X xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx kraji, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2022, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x patnáctému xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

XXXX SEDMÁ

ÚČINNOST

§24

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 519/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.12.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 94/2021 Sb., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx epidemii onemocnění XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.