Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2021.


Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

518/2021 Sb.
 

Zákon

Úvodní ustanovení §1

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě §2 §3 §4 §5

Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem §6 §7

Společná ustanovení §8 §9 §10

Přechodné ustanovení §11

Účinnost §12

INFORMACE

518

XXXXX

xx xxx 15. xxxxxxxx 2021

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxx upravuje

a) poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") zaměstnanci xxxx zaměstnavatelem,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") zaměstnavatelem xx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx nejdéle xx 28. xxxxx 2022.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx též izolace xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx1).

Xxxxxxxxx příspěvek zaměstnanci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§2

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §192 xx 194 zákoníku xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x pracích konaných xxxx xxxxxxxx poměr (xxxx jen "náhrada xxxxxx"), přísluší xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Zaměstnanci xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, nejdéle xxxx xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxx karantény, xxxxxxxxx xx xxxx 370 Xx.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 90 % průměrného xxxxxxx za odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxx hodin, xxxxxxxxx se o xxxxx rozdíl xxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x náhradou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx vyúčtování xxxx, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx2) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx písemný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx3) x mají xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx4) x xxxx nařízené xxxxxxxxx nárok xx xxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxxxx příspěvek za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §1 xx 4 xxxxxxx.

Placení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti zaměstnavatelem

§6

(1) Xxxxxxxxxxxxx odečte z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xx skončení karantény.

(4) Xxxxxxxxxxxxx uplatňuje odečet xxxxx xxxxxxxx 1 xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx uvádí xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxx xxxxx odečet xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx, xxxxxx x kalendářním xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx x částky pojistného xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xx pojistném. Xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxx, xxx měla xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zkráceno, xx xxxx na xxxxxxxxx. Xxxx-xx z xxxxxx pojistného odečtena xxxxx částka, xxx xxxx být podle xxxxxxxx 1 odečtena, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx přeplatek xx xxxxxxxxx.

§7

Xxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Společná xxxxxxxxxx

§8

(1) Příspěvek xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx pro účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxxx, k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Příspěvek xx xxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1 občanského xxxxxxxx řádu.

§9

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli xxxxxx xxxxxx xxxxx §6, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §147 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1.

§10

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx nebo ukončení; xxx xxxxxx xxxxxxx x sdělení informace xxxxx §116a zákona x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx xxx podaná xxxxx §116a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx přísluší xxxxx tohoto zákona x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx nařízena xx 30. xxxxxxxxx 2021 x xxxx karanténa xxxx aspoň x xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 518/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.12.2021.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §2 odst. 6 xxxxxx x. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §142 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx.

3) §5 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §128 xxxxxx x. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., o platu x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§72 xxxx. 7 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47 xxxx. 7 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53 xxxx. 7 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Například zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci v xxxxxx nouzi, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.