Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2021.


Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

518/2021 Sb.
 

Zákon

Úvodní ustanovení §1

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě §2 §3 §4 §5

Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem §6 §7

Společná ustanovení §8 §9 §10

Přechodné ustanovení §11

Účinnost §12

INFORMACE

518

ZÁKON

ze xxx 15. xxxxxxxx 2021

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx karanténě (dále xxx "příspěvek") zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") zaměstnavatelem ve xxxxxx k poskytnutí xxxxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxxxx vzniká x xxxx nejdéle xx 28. února 2022.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx karanténou xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1).

Mimořádný xxxxxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxxxx karanténě

§2

Zaměstnanci, xxxxxxx xxxxx §192 xx 194 xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx karantény vznikl xxxxx na xxxxxxx xxxx, platu nebo xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní poměr (xxxx xxx "náhrada xxxxxx"), přísluší xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§3

(1) Xxxxxxxxxxx přísluší xx xxxxx kalendářní xxx, nejdéle však xx dobu xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 370 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx příjmu xxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodin, xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společně x xxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx měsíčním vyúčtování xxxx, platu nebo xxxxxx z xxxxxx x pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx2) xx zaměstnavatel povinen xxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx účastny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx3) x xxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu4) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxxxxxxxx odečte z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní měsíc xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx příspěvku.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx příspěvek xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx odečet podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx karantény.

(4) Xxxxxxxxxxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx §9 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx tomto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x počtu xxxxxxxxxxx, za xxxxx xxxxx odečet xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel xxxxxxx x částky xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx než pojistné xx xxxxx kalendářní xxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 zákona x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxx pojistného xxxxxxxx xxxxx částka, xxx měla být xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odečet, xxxxxxxx xx částka, x kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx zkráceno, xx dluh na xxxxxxxxx. Byla-li z xxxxxx xxxxxxxxxx odečtena xxxxx částka, než xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za přeplatek xx xxxxxxxxx.

§7

Není-li x tomto xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx pojistného podle xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení

§8

(1) Xxxxxxxxx xx osvobozen xx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx předpisů5) xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nelze postihnout xxxxxxx rozhodnutí ani xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §6, xxxxx zaměstnavatel xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání zaměstnance.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §147 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§10

Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx karantény zaměstnanci x x jejím xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §116a zákona x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx považuje xxx xxxxxx x xxxxxxx informace o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §116a zákona x xxxxxxxxxxx pojištění.

§11

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x za kalendářní xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nařízena xx 30. listopadu 2021 x xxxx karanténa xxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§12

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 518/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.12.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §2 odst. 6 xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §142 odst. 5 xxxxxxxx xxxxx.

3) §5 písm. x) xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §128 xxxxxx x. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§34 odst. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., o platu x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§72 xxxx. 7 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47 xxxx. 7 zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53 odst. 7 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

5) Například xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci v xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.