Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2021.


Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

518/2021 Sb.
 

Zákon

Úvodní ustanovení §1

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě §2 §3 §4 §5

Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem §6 §7

Společná ustanovení §8 §9 §10

Přechodné ustanovení §11

Účinnost §12

INFORMACE

518

XXXXX

xx xxx 15. xxxxxxxx 2021

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx karanténě
 

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Úvodní ustanovení

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "příspěvek") xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") zaměstnavatelem ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 28. xxxxx 2022.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx též izolace xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1).

Mimořádný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§2

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §192 xx 194 zákoníku xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"), přísluší xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxx přísluší xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, nejdéle xxxx xx xxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx 370 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxx příspěvku x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx zameškaných xxxxx, xxxxxxxxx se o xxxxx rozdíl xxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x náhradou příjmu xx xxxxxxxxx období.

(2) Xxx měsíčním vyúčtování xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx z dohody x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx2) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Dalším xxxxxx, xxxxx xxxx účastny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx3) x mají podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) x době xxxxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx odměnu xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §1 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem

§6

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx pojistného odváděného xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jen xxxxx příspěvek xxxxxxxx xxxxxxxxxx do konce xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx odečetl xx xxxxxxxxxx.

(3) Nárok xx odečet xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx §9 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx uvádí xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx příspěvků, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odečítá x xxxxxx pojistného xxxxx odstavce 1, xxxxx než xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, považuje xx xxxxx rozdíl za xxxxxxxxx na pojistném. Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozdílu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx částka, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxx takto zkráceno, xx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx-xx z xxxxxx pojistného xxxxxxxx xxxxx částka, xxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx 1 odečtena, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx měla xxx odečtena x xxxxxxxxxx, xx přeplatek xx xxxxxxxxx.

§7

Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxx pojistného podle xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Společná ustanovení

§8

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů5) xxxx příjmu, x xxxxxxxxx xx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxx.

(4) Příspěvek xx xxxxxxx xxxxx §304d xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§9

(1) Zaměstnanec nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odečtu podle §6, pokud zaměstnavatel xxxxx xxxxxx provedl xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §147 xxxx. 1 zákoníku xxxxx smí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci x o xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx; xxx podání žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §116a xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx podaná xxxxx §116a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. listopadu 2021 x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Fiala x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 518/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.12.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. 6 xxxxxx x. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §142 odst. 5 xxxxxxxx xxxxx.

3) §5 písm. x) xxxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) §128 xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§34 xxxx. 4 xxxxxx č. 236/1995 Xx., x platu x dalších náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx představitelů státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, ve xxxxx pozdějších předpisů.

§72 xxxx. 7 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47 odst. 7 zákona x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53 xxxx. 7 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx zákon č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.