Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Vyhláška o následcích povinného očkování

483/2021 Sb.
 

Vyhláška

§1

Účinnost §2

Příloha - Následky povinného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a doba, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou

INFORMACE

483

XXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2021

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx očkování
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 x x xxxxxxxxx §3 xxxxxx x. 116/2020 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx očkováním:

§1

Xxxxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x újmě xx zdraví, x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx očkování xxxxxxxx, jsou uvedeny x příloze x xxxx xxxxxxxx.

§2

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. xx Xxx. Vojtěch, XXX, x. x.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 483/2021 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx očkování xxxxxxxxxxx x újmě na xxxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx medicínského xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, x doba, ve xxxxx tyto následky xx xxxxxxxxx daného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxxxxx

1.

xxxxxx xxxxx x záškrt

anafylaktický xxx

xx 4 hodin

brachiální xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx)

2 až 28 xxx

xxxxxxxxxxxx

xx 72 xxxxx

2.

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx)

2 xx 28 xxx

xxxxxxxxxxxx

xx 72 xxxxx

3.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx původcem Xxxxxxxxxxx influenzae typ x

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 xxxxx

4.

xxxxxxxx dětská xxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 hodin

5.

virová xxxxxxxxxx B

anafylaktický xxx

xx 4 hodin

6.

příušnice

anafylaktický xxx

xx 4 hodin

encefalitida

5 xx 15 dní

7.

zarděnky

anafylaktický xxx

xx 4 xxxxx

xxxxxxxxxxxx

5 xx 15 dní

chronická artritida

7 xx 42 dní

8.

spalničky

anafylaktický xxx

xx 4 xxxxx

xxxxxxxxxxxx

5 xx 15 xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

7 xx 30 xxx

9.

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx, xxxxxxx, kolikvace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx fatální xxxxxxxxxxxx XXXxxxxx

2 až 28 xxx

10.

xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxx

xx 4 hodin

11.

covid-19

anafylaktický xxx

xx 4 xxxxx

xxxxxxxxxxxx

xx 14 xxx

xxxxxxxxxxxxx

xx 14 xxx

xxxxxxxxxxxxx

xx 28 xxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xx 28 dní

syndrom kapilárního xxxxx

xx 3 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx povinného xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxx šokem xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porucha, xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx současným zapojením 2 nebo více xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx, xxxxx x ní xxxxx, xx obvykle xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bronchospasmem x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou být: xxxxxxx, xxxxxxxxx, bradykardie, xxxxxxxxxxx, arytmie, xxxx xxxxxxx xxxx průdušnice xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zánětlivé xxxxxxxxxx nervů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx a xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bolestí x xxxxxxxxx paže x ramene.

3. Xxxxxxxxxxxxx xx pro účely xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a důkazem x xxxxxxxxx aktivitě x xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, bolesti xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx času xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx, lokalizovaná xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dochází až xx kómatu a xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx artritidou xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx se bolestí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zároveň xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kostní xxxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxx účely této xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vzniku xxxxx následkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx.

7. Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklá xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx poškození x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx axilárních mízních xxxxx se xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxxxx tkáně xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx BCGitídou se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x místu očkování. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spádových xxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx myokardu (střední xxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Perikarditidou xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (povrchového xxxxxxxxxx obalu xxxxx).

12. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí vznik xxxxxx sraženiny (xxxxxx) xxxxxx cévního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx do xxx na xxxxx xxxxx xxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx této vyhlášky xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Syndromem kapilárního xxxxx xx xxx xxxxx této vyhlášky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx končetiny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 483/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.