Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

446/2021 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Závěrečné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

446

XXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 409/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a na xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví podle §108 xxxx. 1 x provedení §5 xxxx. 1, 2, 8 xx 10 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 151/2011 Sb., xxxxxx č. 223/2013 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Xx. x xxxxxx č. 202/2017 Xx.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 409/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přímého xxxxx x xxxxx x xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 352/2013 Xx. x xxxxxxxx č. 339/2015 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. x) xx slova "; xx xxxxxx se xxxx považují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx jiných prvků xxx xxxxx, například xxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "TOC x XXXXXx" nahrazují xxxxx "XXX, CHSKMn x rtuť" x xx xxxxx "x x XXXXXx" xx xxxxxxxx slova "x xxxxx".

3. V §3 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx neuvedené xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pitnou x xxxxxx vodu a xxxxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx limity pro xxxxxx vodu:

a) xxxxxxx (XXXX)...0,008 xx/x,

x) xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxx xxxxx)...0,05 xx/x,

x) xxxxxx...0,7 xx/x,

x) xxx (xxxxxxxxxxx)...3,0 xx/x,

x) cín (xxxxxxxxxxxxxxx)...0,002 xx/x,

x) xxxxx...3,0 mg/l,

g) xxxxxxxxxx s NH2 xxxxxxxx...0,3 mg/l,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx...&xx; 0,01 xx/x (xxx xxxxxxx),

x) xxxxxx...0,02 xx/x,

x) xxxxxxxxxxx...0,02 xx/x,

x) xxxxxx...0,2 mg/l,

l) xxxxxx...0,2 mg/l,

m) vanad...0,05 xx/x,

x) xxxxxx...0,01 xx/x.".

4. X §7 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx5)" xxxxxxxxx xxxxx "xx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1935/2004 xx dne 27. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx x x zrušení směrnic 80/590/XXX x 89/109/XXX.".

5. §10 včetně xxxxxxx xxx:

"§10

Xxxxxxx x xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx z plastů xxx styk x xxxxx xxx použít xxxxx monomery x xxxx výchozí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx monomerů x xxxxxx výchozích xxxxx xxxxx xxxxxx 11 xxxxxxxx Komise (XX) č. 10/2011 xx xxx 14. xxxxx 2011 o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x plastů xxxxxxxx xxx xxxx s xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.".

6. X §14 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zkouškou xxxxxxxxxxxxxx xxxx vody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vody. Pro xxxxxx xxxx lze xxxxxx tyto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxx materiálu,

d) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přes vápenec xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odželezování x odmanganování xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx přes vrstvu xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) membránová separace xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2,

i) adsorpce xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uhlí x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx vodíku xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s použitím xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxx; po xxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uhlí nebo xxxxxx biologická xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xX,

x) xxxxxxxxxx xxxx x použitím xxxxxx, xxxxxxxxx sodného, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oxidu xxxxxxxxxxxx, chloraminu nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx 250 - 270 nm x xxxxxxxxx dávce 400 X/x2 x celém xxxxxx vody s xxx, xx 85 % radiačního výkonu xxxx být při xxxxxx xxxxx 253,7 xx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxx xxxxx x rozmezí 200 - 400 nm x minimální xxxxx 400 X/x2 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x při dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ČSN 75 5050-3 Hospodářství xxx xxxxxxxxxx vody ve xxxxxxxxxxxxxxxxx provozech - Xxxx 3: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx x. 2.".

7. X xxxxxxx x. 1 xxxx 3 xxxx. x) xx xxxxx "vodivostí" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxxxx".

8. X xxxxxxx x. 1 bodu 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxx pro senzorické xxxxxxxxx - xxxx, xxxxx je popsána xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx senzorickém xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx může být xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx minerálních látek xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx D x ČSN EN 1622:2007,

x) xxxxxxxxxxxx roztok - xxxxxxxx xxxx x přídavkem (222 ± 2) mg xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezvodého x (336 ± 2) xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxx zkušební vody; xxxxxxx pH xxxx xxx xxxxxxxx na 7,4 ± 0,1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a/nebo XX2 xxxxx XXX XX 14944-1; používá xx pro simulaci xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.".

9. V xxxxxxx x. 1 xxxx 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) zkušební xxxxxx xxxxxxx xx xxxx cementu xxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx (40 x 40 x 160 mm) a xxxx xx uchovávat xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX EN 196-1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - Část 1: Xxxxxxxxx pevnosti; xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx 28 xxx, x xxxx xxxxxxxxxx 8 dní xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zkušební xxxxxx materiálů xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, torkrety), x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kratší xxxx xxxx aplikací x xxxxxxxx do xxxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxx je nutné xxxxx začít x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx vzorků; xxxxxxxx xxxxxx štěrkových hmot xx bázi xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stěrkové xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX XX 196-1 xxxx destičky x pískem xxxxxxxxxx xxxx nebo kompaktně xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx výrobků xx xxxx xxxxxxx xx xxxx zkoušet tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x referenčních xxxxxx, připravených xxxxx XXX EN 196-1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složek ze xxxxxx připravených xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx přísada,".

10. X xxxxxxx x. 1 xxxx 7 xxxxxxx x) zní:

"c) migrace xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx cementové vystýlky xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx tak, xxx xxx zachován následující xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx S (xx2) : V (xx3):

1 : 1 x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx 80 xx;

1 : 2 x xxxxxxx x xxxxxxx xx 80 xx xx 300 xx;

1 : 8 x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx 300 mm xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vystýlek xxxxxxxx,".

11. V příloze x. 1 xxxx 7 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx vzorků x".

12. X xxxxxxx x. 1 bodu 8 xxxx. x) xx xxxxxx odstavci xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx "vody".

13. X příloze x. 1 bodu 9 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx zkouška xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx provedou xxxxxxxxxxxxx xx předčištění xxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určeného xxx xxxx s xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x). Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx intervalu xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxx x ihned xx xxxxxxx stejným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Senzorické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx třetího xxxxxx.".

14. X příloze x. 1 xxxx 14 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xx dále xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, a xx při xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx. a), xxx xx xxxxxxx, zda

ba) xxxxxxxx nezhoršuje kvalitu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelích - xx xxxxx xxxxxx xx porovnává xxxxxxx xxxxxxx a výstupní xxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx po nejméně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (xxx 100 xx) xx 16 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 22 °X a 36 °C xx xxxxxxx první podíl xxxxxxxx vody (100 xx) xx 16 xxxxxxxxx odstavení zařízení xxxx provoz a xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx, xxxx poté xx xxxxxxx další xxxxxxxx vody xx xxxx 1 xxxxxx x zařízení xx xxxxx 2 xxxxxx xxxx provoz, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx podíl xxxxxxxx xxxx (100 ml) xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx na xxxxxxxxx počtu xxxxxxx xxx 22 °X x 36 °X; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 22 °X xx xxxxxxx xxxx xxxxx přesáhnout 200 XXX/xx a xxxxx xxxxxxx xxx 36 °X 40 XXX/xx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; popsaný xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xx xxxxxxxx zařízení xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odtud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx vzorku xxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx nádrže a xx xx 16 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provoz,

bb) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 99,99 % xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se pouze x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx dezinfekční xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxx při 22 °X x 36 °X xx vodě xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 1000 XXX/xx. Přídavek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 10 % hygienického limitu xxxxxxxxxxx ukazatele pitné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem3). Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx nižší x více xxx 10 % xxxx xxxxxxx ve vstupní xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx technologie snižující xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx obsah xxxxxxx x hořčíku xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3) x obsah xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx větší xxx 150 xx/x.".

15. V xxxxxxx x. 1 xxx 15 zní:

"15. Xxxxxxxxx xxxxxx stanovovaných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx specifického xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu, uvede x xxxxxxxxx xxxxx):

x) Xxxxxx, xxxxxx: Xx, Xx, Xx, Fe, Xx, Xx, Xx, xX, xxxxx, xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxxx (pozinkovaná) xxxx: Xx, Xx, Cd, Xx, Xx, xX, xxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxx xxxx: Pb, Xx, Xx, Ni, Mn, xX, chuť

d) Měď: Xx, As, Xx, Xx, xX, xxxx, XXX (x měděných xxxxxx)

x) Xxxxx: Pb, Xx, Xx, Xx, Xx, Xx, Xx, xX, xxxx

x) Bronz: Xx, Zn, Cu, Xx, Xx, Ni, Xx, xX, xxxx, Xx (x xxxxxxxxxxx xxxxxx)

x) Xxxx: XXX, XXXXXx, Xx, Pb, Xx, Ba, xxxxxx, xX, xxxxxxxx aromatické xxxxx, xxxx, chuť, xxxxx, xxxxx, XXX x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx dalších organických xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX/XX (podle XXX XX 15768).

x) Xxxxxxxxxxx: XXX, CHSKMn, xX, Xx, Xx, Xx, X, xxxxxx, xxxx, xxxx, barva, xxxxx ukazatele dle xxxxxx (x barvených xxxx kovy podle xxxxxxxxx xxxxxxxx), XXX x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx plniva, Xx, Xx, Xx, Xx, Xx, primární xxxxxxxxxx aminy

Doporučení: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx látek xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX/XX (xxxxx XXX XX 15768).

x) Xxxxxxxxxx: XXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, XXXXXx, xX, xxxx, xxxx, xxxxx, Xx, Xx, Xx, Xx, fenoly, další xxxxxxxxx xxx aditiv (x barvených xxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx), Ba, Xx, Xx, Mn, Xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx dalších organických xxxxx ověřit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX/XX (podle XXX XX 15768).

j) Xxxxxxxxxx: XXX, XXXXXx, xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx, Pb, Cd, xX, další ukazatele xxx xxxxxx (x xxxxxxxxx hmot xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), Xx, Co, Xx, Xx, Zn, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetřením XX/XX (xxxxx XXX XX 15768).

k) Xxxxxxxxxxxx: XXX, XXXXXx, pH, Xx, Cd, xxxx, xxxx, barva, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxx xxxx podle použitých xxxxxxxx), PAU v xxxxxxx použití xxxx xxxx xxxxxx, Ba, Xx, Xx, Mn, Xx, xxxxxxxx aromatické xxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetřením XX/XX (xxxxx XXX XX 15768).

x) Xxxxxxxxxxxxxxxx: TOC, XXXXXx, pH, Xx, Xx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx (x xxxxxxxxx PVC), xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx (x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), Xx, Xx, Xx, Mn, Xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX/XX (xxxxx ČSN XX 15768).

x) Xxxxxxxx: TOC, XXXXXx, Pb, Xx, xxxxxxxx aromatické xxxxx, xX, xxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx ukazatele xxx xxxxxx (x xxxxxxxxx hmot kovy xxxxx xxxxxxxxx pigmentů)

Doporučení: xxxxxxxxxx dalších organických xxxxx xxxxxx kvalitativním xxxxxxxxxx XX/XX (xxxxx XXX XX 15768).

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: TOC, XXXXXx, xxxxxxxx aromatické xxxxx, Xx, Xx, Xx, Xx, XXX, xxxxxx, pH, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, zákal, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, ethylbenzen, xyleny)

Doporučení: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ověřit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX/XX (xxxxx XXX XX 15768).

o) Xxxxxxxx xxxxx: XXX, XXXXXx, Cd, Pb, xxxxxx, xX, barva, xxxxx, xxxx, chuť, xxxxxx organické xxxxx (xxxxxx benzen, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx)

Xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX/XX (podle XXX EN 15768).

p) Xxxxxxxxx hmoty: Cr, Xx, Xx, pH, Xx, Xx, Xx, XXX, XXXXXx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, zákal, xxxxx, xxxx, xxxx

x) Xxxxxxxx, xxxxxxxx: xX, xxxxx, xxxx, xxxx, xxxxx, Xx, Xx, Xx, Ni, Xx, Xx, TOC

r) Xxxxxxxxxxx:

- xx xxxxxx: xX, xxxxxxxxxxxx, XXXXXx, XXX, Xx, Xx, Xx, xxxx, chuť, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx,

- xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX/XX (podle XXX XX 15768),

- xxxxxxx mikrobiologické xxxxxxx,

- xxxxxxx při průtoku xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx ve vstupní xxxx x hodnotami xx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložem): xxxxxxx, xxxxxxxx, sodík, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xX, XXXXXx.

Xxxxxxxx: X výrobků xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx neprovádí stanovení xxxxx. Hodnota pH xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x externímu xxxxxxxxx zkušební xxxx xxxxx xxxxxx.".

16. X xxxxxxx č. 2 xxxxx B bod 2. Xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx Xxxxxxxxx dávka věta xxxxx xxxxxxx.

17. X xxxxxxx x. 2 xxxxx X xx xxxxxxxx xxxx 11 x 12, xxxxx xxxxx:

"11. Siřičitan xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx: Na2SO3

CAS Xx.: 7757-83-7

Xxxxxxxxx molekulová hmotnost: 126,04 x/xxx

Xxxxx: jemný xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx zápachu; xxxxxxxxxxx xx xxxx: 250 g/l xxx 20 °X. Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx 95 % siřičitanu xxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxx 100 °X xx xxxxxxxx xx vzniku oxidu xxxxxxxxxx. Koncentrace xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 %.

Užití: k xxxxxxxxxx vody

Maximální xxxxx: 5 xx xxxxxxxxx xxxx XX32- xx 1 xxxx upravované xxxx x xx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx 2 xx.

Xxxxxxxxx na xxxxxxx: maximální koncentrace xxxxxxxx (v xx) xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xx

1

Xx

1

Xx

1

Xx

25

Xx

0,5

Xx

1

Xx

2

Xx

2

Xx

1

12. Xxxxxxxxxxx vápno

Chemický xxxxxx:

x) xxxx-xxxxxxxx vápenato-hořečnatý: Xx(XX)2 . XxX

x) xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx: CaOMgO

CAS Xx.:

x) 58398-71-3

x) 37247-91-9

Relativní xxxxxxxxxx hmotnost:

a) 114,40 x/xxx

x) 96,39 x/xxx

Xxxxx: xxxxx xxxxxxxx (drcené xxxxxxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx nejméně 90 % XxX + XxX; rozpustnost xx xxxx jako xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx: 1000 xx/x nebo xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx: 1385 xx/x xxx 20 °C.

Poznámka: Xxxxx suspenze xxxx xxxxx alkalické. Xxxxxxxxxxx xxxxx reaguje s xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vápenato-hořečnatého x x kyselinami xx xxxxxx vápenato-hořečnatých solí. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx: k xxxxxx xX

Xxxxxxxxx xxxxx: 30 xx 100 xx/x xxx xxxxxxxxxxxx upravované xxxx.

Xxxxxxxxx xx čistotu: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nečistot (x mg), xxxxx xxx být xxxxxxxx x 1 xx xxxxxxxxxxxxx vápna:

As

5

Cd

2

Cr

20

Hg

0,3

Ni

20

Pb

10

Se

3

Sb

3

% suchého xxxxxxxx: SiO2 2,5; Xx2X3 1,5; Xx2X3 1,5; XxX2 0,5.".

18. X příloze č. 2 xxxxx X xxxx 6 xx xxxxx "chloridu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

19. X xxxxxxx x. 4 xxxxx A bodu 2 se slova "4224, xxxxxxx-XXX xxxx x Tegitolem 7, Xxxxxxx-Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "7000, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx stanovení X. xxxx (XXX EN XXX 9308-1) x X. xxxxxxxx (XXX XX 7899-2),".

20. V xxxxxxx č. 4 xxxxx X bod 1 xxx:

"1. Princip:

Ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx používán xxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX XX XXX 8692 (757740).".

Xx. II

Závěrečné xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2015/1535 ze dne 9. xxxx 2015 x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx informační společnosti.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxx. xx Mgr. Xxxxxxx, XXX, x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 446/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.