Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.12.2021 do 21.12.2021.


Usnesení vlády k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území ČR z regionu jižní Afriky (č. 1084)

438/2021 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

438

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxxxxxx 2021 x. 1084

x xxxxxxxx importu xxxx xxxxxxxx B.1.1.529 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 na xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxxx xxxxx Xxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 1065 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021, kterým xxxxx v xxxxxxx x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) zákona x. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 27. xxxxxxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 20. xxxxxxxx 2021 do 23:59 hod.

I. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x bydlištěm na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Zimbabwe, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxx;

XX. zakazuje xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx všem občanům xxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxx déle xxx 12 xxxxx v xxxxxxxxxx 14 xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Zimbabwe, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x držitele oprávnění x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx, xxxxx pobývaly xxxx xxx 12 xxxxx x xxxxxxxxxx 14 xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Svazijska, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zambie nebo Xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx formulář xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx xxx 26. října 2021, x. j.: MZDR 20599/2020-126/MIN/KAN,

x) xxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX-XXX xxxxx na xxxxxxxxx přítomnosti xxxx XXXX CoV-2, který xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx, x který xxxxx proveden xxxx xxx 72 hodin xxxx započetím xxxxx; xxxxxxxxx disponovat xxxxxxxx x xxxxxxxx testu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 xx nevztahuje na xxxxxxxx diplomatické nóty xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx viru SARS XxX-2 xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, x

xx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx XX-XXX test xx xxxxxxxxx přítomnosti xxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxxx proveden xx 24 hodin xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na vyžádání xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vyplnění Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx přítomnosti xxxx XXXX CoV-2 podle xxxxxxx b) xxxx x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx 24 xxxxx xx vstupu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XX-XXX testu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2,

e) xxxxxxxx 10. den, xxxxxxxxxx xxxx 14. den xx vstupu xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx RT-PCR xxxxx xx stanovení xxxxxxxxxxx viru XXXX XxX-2,

x) xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxx xx xxxxxxxxx přítomnosti viru XXXX XxX-2 xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx XX/1,

x) x situacích podle xxxx XX/1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx respirátor nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx ventilu) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxx výrobek), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 94 % dle xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx po xxxx 14 xxx xx xxxxxx na území Xxxxx republiky,

2. xx xxx XXX/1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxxxxx 6 xxx xxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zastupitelských xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx X.,

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x žádostech x víza a xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x xxxx I.,

5. nevyznačit xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro země xxxxxxx x xxxx X.; xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxx x xxxxxxx ztráty nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. že xxxxxxxxxxx xx xxxxxx omezení xxxxxxx pohybu xx xxxxxxxx xxxxx minimum x výjimkou:

a) xxxx xxxxxxxx nutných x xxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx o xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xx body XXX/3 xx XXX/5 xxxxxxx xxx xxxxxxx podávané x zahraničně politickém xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministr xxxxxxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 438/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.11.2021 x platnost xxxxx 20.12.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

459/2021 Xx., x xxxxx krizového xxxxxxxx (x. 1121)

x xxxxxxxxx od 7.12.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.