Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2021.


155/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

155/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 38/2021 Sb. Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 191/2020 Sb. Čl. II

Přechodné ustanovení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

155

XXXXX

xx dne 31. xxxxxx 2021,

kterým xx xxxx xxxxx č. 38/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 119/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 191/2020 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních ke xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx xxxx x právnické xxxxx x x xxxxx insolvenčního zákona x občanského soudního xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
 

Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx České republiky:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 38/2021 Sb.

Čl. X

X části čtvrté čl. VI zákona č. 38/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 119/2001 Xx., kterým xx xxxxxxx pravidla pro xxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx "1. xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "1. xxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 191/2020 Xx.

Xx. XX

Xxxxx č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx, oběti trestných xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx soudního xxxx, xx znění xxxxxx č. 460/2020 Xx., xxxxxx č. 601/2020 Xx. x xxxxxx č. 94/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §23 xxxx. 1 xx xxxxx "31. ledna" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx".

2. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "28. xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx".

Xx. III

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájených xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx §23 zákona x. 191/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx udělen xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 31. března 2021.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 155/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.