Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 299)

134/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

134

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 299

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19 x rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx krizové xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxx xxx 22. xxxxxx 2021 od 00:00 xxx. omezuje xxxxx xxxxx osob na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

X. xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx opustit xxxxx okresu nebo xxxxxxxx města Xxxxx, xx jehož xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; za xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx pobývá xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx členů xxxxx domácnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx objektu,

2. xxxxx, pohyb x xxxxx xx území xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx nebo hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx X. xxxx xxxxxxx:

1. xxxxx do xxxxxxxxxx x x xxxxxx podnikatelské nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx cesta xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxx x blízkých nebo xxxxxx pro xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi rodiči x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x zvířata, xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příbuzných x xxxx xxxxxxxx, x do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče,

4. cesta xx účelem vyřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxxx x zajištění

a) xxxxxxxxxxx, vnitřního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) individuální xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx hromadné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx péče,

6. xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxx 15 xxxx,

7. xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx vzdělávání xxxxxx xxxxx x xx zkouškách,

8. účast xx hromadné xxxx xxxxxxxx xxxxx bodu XX.,

9. xxxxx xx xxxxxx voleb x xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx x obci xxxxxx sídla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx X.,

10. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náhradní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxxxx blízkou,

11. xxxxx zpět xx xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště,

12. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx okresu xxxx xxxxxxxx města Prahy

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx nebo hlavního xxxxx Prahy x xxxx xx 21:00 xxx. do 04:59 xxx. s výjimkou:

a) xxxx do xxxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

xxx) xxxxxxx xxxxxxxx dopravy x xxxxx infrastruktury,

iv) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nutné i x nočních hodinách x důvodu xxxxxxx xxxxxx, zdraví, majetku xxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xx 500 xxxxx xx místa xxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxx pořádané církví xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx ve xxxxx 1. xx 3. xxxxx 2021 xxxx x xxxx od 21:00 hod. xx 23:59 xxx.,

x) účasti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bodu XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xx místa svého xxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxx xx 05:00 xxx. do 20:59 xxx. x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxx uvedených x xxxx XX.,

x) xxxxxxxxxx cest xx xxxxxx nákupu xxxxx x služeb xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx za xxxxxx pobytu v xxxxxxx xxxx xxxxxxx x sportování xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx za xxxxxxxx xxxxxxxx přítomnosti xxxxx xxxxx jedné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rekreačním xxxxxxx a případného xxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxx pobytu x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxx xxxx prohlášení xxxx x xxx, že xxxxx vstupují xx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, v xxxxx ne xxxxxx xxx 15 osob, xxxx návštěvy hřbitova,

f) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu XX. xxxxxx krizového xxxxxxxx,

3. xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx míru xxxxxxxx x jinými xxxxxxx xxx se xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dětmi,

4. xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx, x xxxxxxxx xxxxx domácnosti, xxxxxxxxx xxxxx bodů II/3 x 4, zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnavatele, osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobnou xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnost, xx které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx počtu xxxx, xxxx, žáků x xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstup xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx,

5. zaměstnavatelům využívat xxxxx xx dálku, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat x místě trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx, xxxxxxxxxxxx výjimek podle:

1. xxxx XX/1 povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výjimky písemným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činitele, xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx údaje, nebo xxxxxxxx dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo osoby, x které xx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. bodů XX/2 xx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodu xxxxx xxxx XX/2 xx 9 x 12; důvodnost využití xxxxxxx xxxxx xxxx XX/12 je xxxxx xxxxxxxx také dokumenty xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxx xxx xxxxx xxxx XX. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx opatřením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

XX. omezuje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, tak, xx xxxxx účastník xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx v xxxxxxx x mimořádným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x. x. MZDR 15757/2020-45/MIN/ /KAN, xx xxx 26. února 2021, x

1. xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o shromáždění xxxxx xxxx 2, xx může xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx se xxx xxxxxxxx celkem nejvýše 100 xxxxxxxxx, x xx ve skupinách xx nejvýše 20 xxxxxxxxxxx a při xxxxxxxxx rozestupů mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 metry,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx účastníků, než xxxxxxxx obsazenosti nejvýše 10 % xxxx x sezení, xxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx obřad, xx xxxxxxx xxxx sedí xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x výjimkou členů xxxxxxxxxx, minimální xxxxxxxxx 2 metry xxxx xxxxxxxxx sedícími x xxxxx xxxx sedadel, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostoru xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ruky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpěvu s xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zabráněno xxxxxx kapének;

VII. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x místě trvalého xxxxxx xxxx bydliště xxxxx xx členy xxxxxxx domácnosti x x xxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

XXXX. xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X. až XXX. se nevztahují xx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxx nebo hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx tranzitujícím xx xxxxxxxx zastavovat xx xxxxx České xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zakázané x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to xxxxx-xx xx x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxx xxxxxx voleb xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx územních samosprávných xxxxx xxx, xx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx více xxx 10 xxxx:

1. xxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx masku (xxxxxxxxxxx xxxxxx) nebo respirátor xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX2, KN95 nebo X95,

2. xxxxx xxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx minimální rozestupy 2 xxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxx předloží xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxx XX-XXX xxxxx xx xxxxxxxxxx viru XXXX XxX-2, xxxxx xxx xxxxxxxx nejvýše xxxx 3 xxx,

4. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx uložených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx orgánu;

XI. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, uzavřít xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

XXX. ukládá 1. xxxxxxxxxxxxxxx vlády x ministru xxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx xxxx I. xx XX. xxxxxx xxxxxxxx´.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní předpis x. 134/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 22.3.2021.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

147/2021 Sb., x xxxxx krizových xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.