Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 299)

134/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

134

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 18. xxxxxx 2021 č. 299

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x za xxxxxx posílení odpovědnosti x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx krizové xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxx xxx xxx 22. března 2021 xx 00:00 xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx osob xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

X. xxxxxxxx

1. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxx objekt, xxxxx xxx osoba xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nepřetržitě xxxx, xx podmínky současného xxxxxx xxxxx členů xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx rekreačním xxxxxxx,

2. xxxxx, xxxxx x xxxxx xx území xxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx místo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště;

II. xxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxx X. xxxx xxxxxxx:

1. cesta xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx činnosti x x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx jinou xxxxx (xxxx. dobrovolnictví, xxxxxxxxx výpomoc), xxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx práva xx udržování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilého xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx osobního xxxxx x xxxxxxx, zajištění xxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx odpadu,

3. nezbytná xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx doprovodu xxxxxxxxxx x osob blízkých, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředních xxxxxxxxxxx, xxxxxx zajištění nezbytného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, vnitřního xxxxxxx x řešení xxxxxxx xxxxxxx,

x) ochrany zdraví, xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) individuální xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx hromadné xxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx zásobování x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxxx xx xxxxxx, v xxxxx ne vyšším xxx 15 xxxx,

7. xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx praxí a xx zkouškách,

8. účast xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX.,

9. xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx x obci xxxxxx sídla xx xxxxxxxx stanovených x xxxx X.,

10. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v náhradní xxxxxxx péči nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

11. xxxxx xxxx xx xxxxx svého trvalého xxxxxx nebo xxxxxxxx,

12. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx;

XXX. nařizuje x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

1. xxxxx volného pohybu xxxx xx území xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxx xx 21:00 xxx. xx 04:59 xxx. x xxxxxxxx:

x) xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře xxxx xxxxxxxxx činitele,

b) výkonu xxxxxxxx,

x) xxxxxx činností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krizové xxxxxxx,

xx) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx péče,

iii) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

xx) služeb xxx obyvatele, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx uskutečnění je xxxxxxxx nutné x x xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) venčení xxx xx 500 xxxxx od místa xxxxxxxx,

x) cest xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx církví xxxx náboženskou společností x xxxxxx xx xxx xx xxxxx 1. až 3. xxxxx 2021 xxxx x čase xx 21:00 xxx. do 23:59 xxx.,

x) účasti xx hromadné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx zpět xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx v xxxx xx 05:00 xxx. xx 20:59 xxx. x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště x xxxxxxxx

x) případů xxxxxxxxx x xxxx XX.,

x) xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx nákupu zboží x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx x sportování na xxxxxxxxxx sportovištích, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jedné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případného xxxxxx xxxxxx osob xx účelem pobytu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx a sportování xx xxxxxxxxxx sportovištích,

e) xxxxxx na xxxxxx xxxx prohlášení xxxx x xxx, xx xxxxx vstupují do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx vyšším xxx 15 xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx shromáždění xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx opatření,

3. xxxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxx xxxxxx x nezletilými xxxxx,

4. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše x počtu 2 xxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX/3 x 4, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, osob, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx, x xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx konat xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, žáků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx to je xxxxx,

5. zaměstnavatelům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x místě xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště;

IV. xxxxxxxx všem xxxxxx, xxxxx dosáhly xxxxxxx 15 let xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle:

1. xxxx XX/1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výjimky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x kterého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkazem, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx údaje, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x které xx xxxxxxx vykonává,

2. xxxx XX/2 až 12 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx II/2 xx 9 a 12; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XX/12 xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx účinnosti tohoto xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx podle bodu XX. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, č. x. MZDR 15757/2020-45/MIN/ /KAN, ze xxx 26. xxxxx 2021, x

1. xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o shromáždění xxxxx bodu 2, xx může xxxxx xxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxx x xxxx se jej xxxxxxxx celkem xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx ve skupinách xx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 xxxxx,

2. shromáždění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společností v xxxxxxx nebo v xxxx místnosti určené xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účastnit xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxx x sezení, xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx vedoucích nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx času xxxx xx sedadlech, xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx, minimální xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx řadě sedadel, xxxx vstupem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x podávání xxxx xxx xxxxxxxxxx pokoje x v rámci xxxxxxxxxxx nedochází x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx od ostatních xxxxxxxxx shromáždění xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxxxxxxx zdržovat se x místě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx domácnosti a x osobami, x xxxxx xxxx domácnosti xxxxxx;

XXXX. xxxxxxx, že xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxx I. xx XXX. se xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, případně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx nutné;

IX. určuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienicko-epidemiologické xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx dodržení xx xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxx hodných xxxxx, a xx xxxxx-xx se o xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx sportovní xxxxxx xxxx soutěže;

X. omezuje xxxxxx voleb xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tak, že x případě, xxxxxxx-xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx 10 xxxx:

1. xxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx masku (xxxxxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX2, XX95 nebo X95,

2. osoby xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metry, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx osoba xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x negativním výsledku xxxxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxx antigenu viru XXXX XxX-2 xxxx XX-XXX testu xx xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, který xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx,

4. xx xx xxxxxxxx účastní xxxxxxx 50 osob, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k splnění xxxxxxx uložených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

XXX. ukládá 1. místopředsedovi xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxxx xxxx I. xx XX. tohoto xxxxxxxx´.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 134/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 22.3.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

147/2021 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.