Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 298)

133/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

133

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 298

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, kterým vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x účinností xxx xxx 22. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx

1. maloobchodní xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prodejen xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx dopravních prostředků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx drogistického xxxxx,

x) lékáren, výdejen x prodejen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx čoček x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx novin a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozoven xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prodejen zahrádkářských xxxxxx xxxxxx osiva x sadby,

m) pokladen xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočetní x telekomunikační xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx balzamací a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně ukládání xxxxxxxx ostatků xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx podlahové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou realizována xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xx služba xxxxxxxxxxx tak, že xx xx stejný xxx xxxxxxx jeden xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x tím, xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovat; xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx zákona; dále xx tento zákaz xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodej a xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx, xxxxx část xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodej x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx provozovny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, hospody x xxxx), s xxxxxxxx:

x) x provozovnách, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxx, xx x provozovně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, že x xxxxxxx stolu xxxx nejvýše 1 xxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx xx rozestup xxxxxxx 2 xxxxx xxxx mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) školního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přítomných xx xxxxxxxxxx a xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prezenčního xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx osobám, x xx xxxxx v xxxx xxxx 05:00 xxx. x 20:59 xxx.;

xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x sebou) x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx provozovny (např. xxxxxxxx okénko) xx xxxxxxx x xxxx xxxx 21:00 xxx. x 04:59 xxx.,

3. xxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přítomností xxxxxx; xxx diváků lze xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zkoušet xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx umělci, xxxxx tak xxxx x xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx, x xxx, že

i) ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx produkce x pouze po xxxx xxxx xxxxxxxx,

xx) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, omezuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx být vyšší xxx počet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxx všech xxxxxxxxxxxx skupin xx xxxxx dodržovat rozestupy xxxxxxx 1,2 xxxxx x xxxxx hráč xx smyčcové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky,

b) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx akce,

c) kongresy, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx podle zákona č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x farmaceuta, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkon regulovaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxx policií, příslušníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx jednotek požární xxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Sb., x získávání x xxxxxxxxxxxxx odborné způsobilosti x řízení motorových xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx č. 309/2006 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx poskytování služeb xxxx pracovněprávní xxxxxx (xxxxx x zajištění xxxxxxx podmínek bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 10 xxxx. d) xxxxxxxx x. 87/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx svařování x xxxxxxxxx živic x tavných xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx určité xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx kurzů xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx zákona č. 179/2006 Sb., x ověřování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx akce x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách a x změně a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxx se xxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 osob x, je-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dalších xxxx xxx 3 xxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, ringy, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení) x vnitřních prostor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx center, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx krizová xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádí xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx akce xxxxxx x xxxxx xxxxxxx organizovaných xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx umělých xxxxxxxxx (xxxxxxxx bazén, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx zoologických zahrad x botanických zahrad,

i) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, zámků x obdobných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x planetárií,

j) xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věku 6 xx 18 let xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx zájmovým vzděláváním xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, rekreační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx,

x) xxxxxx lyžařských xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx lyžařských vleků x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx nebo pro xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx,

x) poskytování xxxxxx péče x xxxx v dětské xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx skupiny xxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx poskytování služby xxxx o xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx krátkodobých x rekreačních xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb:

a) xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx:

x) xxxxx xxxx je xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

xx) provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxx xxxxx xxxx x) x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx ubytované xxxxx,

x) osobám, kterým xxxx nařízena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) cizincům, xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxx předpisy,

d) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) osobám xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nemají xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx účelem toho, xxx jim xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxx alkoholických xxxxxx na veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx alkoholické xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx prodej x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovnách xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxx a v xxxxxxx dny x xxxx xxxx 21:00 xxx. až 04:59 xxx. x xxx, xx tento xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx:

x) čerpacích xxxxxx x palivy a xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nádražích,

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxx xxxx X/2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx individuální xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

7. prodej xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx provozovnách (prodej xx stáncích, x xxxxxxxxxx prodejnách a xxxxxx x jiných xxxxxxxxx zařízení), pochůzkový x podomní xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prodejny xxxxxxxxxxx xxxxxx potravin x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, kde xxxx možno xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxx zakázána xxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxxx xxxxx bodu X/2, xxx, že xxxxxx provozovatelé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx mezi xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx,

x) x jednoho xxxxx sedí xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, lze x něj usadit xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx skupinami xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx rozestup xxxxxxx 2 metry,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákazníků, než xx ve vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx živé xxxxx x xxxxx,

x) nebude xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx pro veřejnost,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, že x xxxxxxx xxxxxxx x provozovny stravovacích xxxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) jsou xxxxx, které v xxxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny a xxxxxx xxxxxx nápojů xxx xxxxxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 metry, xxxxx-xx x členy domácnosti,

3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx, xx xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx určených x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx omezeno xxx, xxx nebyla xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se na Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zajistí alespoň xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx na zákazníky x xxxxx xxxxx, xxx xx dodržovali,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx sdělovány xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx obrazovkách, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dodržování rozestupu 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx plochách x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx centra, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx provozoven, xxxxxxxxxxx xx podlaze veřejných xxxxxxx xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, kde xx xxx xxxxxxxx, např. xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, travelátory, xxxxxxx xxxx.,

x) je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajišťující jejich xxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

5. provoz knihoven xxx, xx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxx výdejní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx předání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx používat xxxxxxxxxx bez výdechového xxxxxxx xxxxxxx třídy XXX2 xxxx XX95,

6. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx bodu X/1, xxxxxxx provoz není xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx individuální xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, než xx 1 zákazník xx 15 m2 xxxxxxxx plochy; x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 15 x2 xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 15 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx doprovod xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxx ostatních provozoven xx xxxx omezení xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx, aby xx zákazníci zdržovali x kratších xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 2 xxxxx, nejde-li x xxxxx xx společné xxxxxxxxxx,

x) zajistí xxxxxx xxxxx čekajících xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx dezinfekční xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx předmětů (především xxxxx, zábradlí, nákupní xxxxxx) xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dezinfekci,

e) xxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxx uvedených xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u vstupu x x provozovně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx možnou xxxxxxxxx vzduchu x xxxxxxxxx venkovního xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, u xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxx xx xxxxxxxx plochu,

s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozovny, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x vystavení xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx, xxx zákazníci xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx prodejními xxxxx x xxxxxxx, plocha xx prodejními pulty, xxxxxx xxxxxxxxx prodavači; xx xxxxxxxx plochy xx nezahrnují xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, schodiště, šatny x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tak, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 133/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 22.3.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

147/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.