Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 298)

133/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

133

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. března 2021 x. 298

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 22. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx těchto provozoven:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx paliv,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x jiného drogistického xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx x prodejen zdravotnických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx zvířata,

g) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx čoček x xxxxxxxxxxxxx zboží,

h) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxx x odstraňování xxxxx vozidel v xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prodejen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) květinářství,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x video xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zpopelňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ostatků xx xxxx,

x) myček xxxxxxxxxx xxx obsluhy,

r) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx potřeby xx xxxxxxxxxx nábytek, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx sběru x výkupu xxxxxxx x kompostáren,

t) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) provozoven, x xxxxx jsou realizována xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx nezbytnou podmínkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx podmínky, xx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xx stejný xxx xxxxxxx jeden xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x tím, že xxxx zboží a xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx činnosti, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx tento xxxxx xxxxxxxxxx xx takové xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, který xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx ostatních xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zákazníkům xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx), s xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro veřejnost (xxxx. zaměstnanecké xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a sociálních xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), s tím, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, že x jednoho stolu xxxx nejvýše 1 xxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, xxx u něj xxxxxx více strávníků xxx, že xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxx mezi strávníky xxxx mechanické překážky, xxxxx brání xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx pouze v xxxx mezi 05:00 xxx. x 20:59 xxx.;

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s výdejovým xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx) x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx okénko) xx xxxxxxx v xxxx xxxx 21:00 xxx. x 04:59 xxx.,

3. xxxx

x) xxxxxxxx x xxxx hudební, divadelní, xxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x varieté x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx diváků xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zkoušet jen x xxxxxxx, xx xx provádí xxxxxx, xxxxx tak xxxx x rámci zaměstnání xxxx xxxxxxxxx, x xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx místě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pouze xx xxxx xxxx produkce,

ii) xx-xx xxxxxxxx scénického xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx účinkujících xx jevišti nebo xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx účinkujících xxxxx být xxxxx xxx xxxxx metrů xxxxxxxxxxx celkové podlahové xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxx všech xxxxxxxxxxxx skupin je xxxxx dodržovat rozestupy xxxxxxx 1,2 xxxxx x xxxxx hráč xx smyčcové nástroje xxxxxxx samostatný xxxxxx xxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) kongresy, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou

i) xxxxxxxxx výuky x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x podle zákona č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povoláních), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx policií, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Sb., x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zakázáno xxxxx, x xxxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x o zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxx x. 87/2000 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx svařování x nahřívání xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zkoušek, jejichž xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x rekvalifikačních xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, nebo xxxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o vysokých xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx x, xx-xx xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx více xxx 3 osob x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) provoz xxxxx, xxxxx a sázkových xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, kurty, xxxxx, xxxxx bowlingu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení) x vnitřních prostor xxxxxxxxxx sportovišť, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx školách, xxx xx krizová xxxxxxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxx, výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přípravu xxx sportovní xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a sportovních xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) provoz x xxxxxxxxx xxxxxxx koupališť (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxxx x batolata, xxxxxxxxxxxx), wellness zařízení xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx jeskyní, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) návštěvy x xxxxxxxxx zoologických zahrad x botanických zahrad,

i) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, zámků x xxxxxxxxx historických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x planetárií,

j) xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx služeb osobám xx xxxx 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 vyhlášky x. 74/2005 Sb., xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, výchovná, rekreační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxx lanových xxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vleků x xxxxxxxx drah xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx složek Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně Xxxxxx služby,

l) poskytování xxxxxx xxxx o xxxx v dětské xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx skupiny při xxxxxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxx poskytování služby xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. poskytování krátkodobých x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx ubytovacích služeb:

a) xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti, přičemž:

i) xxxxx xxxx je xxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx umožněno, xxxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

xx) provozovatel je xxxxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxx xxxxx bodu x) x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x jinými xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nemají jiné xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx nezbytnému xxxxxxxxx,

5. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx možnost xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx prodej a xxxxxx x poskytování xxxxxx x provozovnách xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx po celý xxx x x xxxxxxx xxx x xxxx xxxx 21:00 xxx. až 04:59 xxx. x tím, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx stanic x xxxxxx a xxxxxx,

x) lékáren,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx x xxxxxxx xxxxx bodu X/2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxx xx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx prodejnách x xxxxxx x jiných xxxxxxxxx zařízení), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prodejny xxxxxxxxxxx prodej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zboží x obcích, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx zakoupit v xxxx xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxx zakázána xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx bodu X/2, xxx, xx xxxxxx provozovatelé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx mezi xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx,

x) x jednoho xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx stůl, lze x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je rozestup xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx ve vnitřních xxxxxxxxxx provozovny míst x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx živé xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

2. xxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx x provozovny stravovacích xxxxxx mimo xxxx xxxxxxx prostory (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zakoupených (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx je xx veřejně přístupných xxxxxxx xxxxxxxx), povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx hudebních, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx, xx xx x nich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx nákupních xxxxxx x prodejní xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx

x) xxxxxxx míst určených x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx apod.) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx osob,

b) xxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zajistí alespoň xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx osoby, xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx xxxx sdělovány xxxxxxxxxx x dalším xxxxxx, zejména formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, letáků, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozestupu 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx centru (např. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejných xxxxxxx apod.),

f) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, kde to xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx z podzemních xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, eskalátory, travelátory, xxxxxxx xxxx.,

x) je xxxxxxx xxxxxx dětských xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cirkulaci xxxxxxx x nasáváním xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxx zakázány xxxxxxxxxx aktivity v xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx pouze xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx jídlo x xxxxx,

5. xxxxxx knihoven xxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxx přes výdejní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výpůjček xx xxxxxxxxxx používat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx XX95,

6. xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/1, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob, xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, než xx 1 xxxxxxxx xx 15 x2 xxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 15 x2 xx xxxx omezení xxxxxxxxxx xx dítě xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx zákazníka a xx doprovod xxxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na dítě xxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxx zákazníka,

b) aktivně xxxxx xxxx, aby xx zákazníci xxxxxxxxx x xxxxxxxx vzdálenostech, xxx xxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xx společné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx čekajících zákazníků, x xx xxx xxxxxx, tak xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxx a xxxxxxxx značek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (minimální xxxxxxxxx 2 xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním postižením, xx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u často xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, zábradlí, xxxxxxx xxxxxx) tak, aby xxxx x xxxxxxxxx xxx zaměstnance i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx x xxxxxx x v provozovně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx venkovního xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx recirkulace xxxxxxx x objektu,

g) xxxx xxxxxxxx propagační xxxxxxxx x prodejnách, x xxxxx je přítomna xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nesmí provozovatel xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx celkového xxxxxxxxxx počtu osob xx xxxxxxxx xxxxxx,

x xxx, že prodejní xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx určena pro xxxxxx x vystavení xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, plocha xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, schodiště, šatny x jiné společenské xxxxxxxx,

7. provoz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxx poskytovat výlučně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 133/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.3.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

147/2021 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.