Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 297)

132/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

132

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. xxxxxx 2021 x. 297

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. x xxxxxxxxx ode dne 20. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

1. xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pacientů x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních na xxxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx péče, x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx podmínek xxxxx xxxx 3,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- návštěv xxxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx nevyléčitelného xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx návštěvy pacientů x zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX testu xx přítomnost xxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, x to x xxxxxxxxxx výsledkem; tento xxxxxxxxx xx nevztahuje xx osoby, které

a) xxxxxxxxxxx nejpozději 48 xxxxx před zahájením xxxxxxxx XX-XXX vyšetření xxxx POC xxxx xx přítomnost xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 x negativním xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx doklad,

b) xxxx xxxxxxxxx certifikát Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxx očkování proti xxxxxxxxxx XXXXX-19, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx látky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o léčivém xxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") xxxxxxxx nejméně 14 xxx, xxxx xx xxxxxxxx první xxxxx očkovací xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle XXX xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx

x) x xxxx 90 dnů přede xxxx xxxxxxxx prodělaly xxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxxx x xxx xxxxxx;

xxxxx xxxxxxxxxxxx pacienta, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vykonat návštěvu xx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy FFP2 xxxx KN95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x s xxxxxxxx xxxx xx xxxx do patnácti xxx xxxx, pokud xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx], x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxx xxxxx při porodu xx zdravotnickém zařízení x případě, xx xxxxxx splněny tyto xxxxxxxx:

- xxxxx osobou xx druhý xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx probíhat x xxxxxxxxxxx porodním xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby x ostatními xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxx měření teploty xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx teplotu xxxxxxxxxxxx 37,0 xX x xxxxxxx nemá xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19,

- xxxxx xxxxx používá xxxxxxxxxxxx roušku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx (xxxxxxxxx improvizovaných xxxx látkových xxxxxx xxxxxxxxxxx),

4. u xxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx seniory a xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx a všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službám x xxxxxxxx formě (xxxxx §44, 49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx) xxxxxxx návštěvy uživatelů xxx, xx návštěvu xxx xxxxxxxxx pouze xx podmínky, že xxxxx navštěvující xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, x to x xxxxxxxxxx výsledkem; xxxxx požadavek se xxxxxxxxxx na osoby, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx nejpozději 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx návštěvy XX-XXX xxxxxxxxx xxxx XXX xxxx na přítomnost xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doloží x xxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví XX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, x od xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "XXX") xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx, xxxx od aplikace xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle XXX uplynulo xxxxxxx 14 dnů, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx příznaky xxxxxxxxxx XXXXX-19, nebo

c) x xxxx 90 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx x xxx xxxxxx;

xxxxx navštěvující xxxxxxxxx, která splní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pomůcky xxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx KN95 xxx xxxxxxxxxxx ventilu [x xxxxxxxx dětí xx dvou xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx věku, xxxxx mají xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, ústa), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx], x při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele; v xxxxxxx xxxxxxx uživatelů x terminálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

XX. x xxxxxxxxx xxx xxx 20. března 2021 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 201, xxxxxxxxx xxx x. 101/2021 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 132/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 20.3.2021.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

147/2021 Xx., o xxxxx krizových xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.