Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 297)

132/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

132

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. xxxxxx 2021 č. 297

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. x xxxxxxxxx ode xxx 20. března 2021 xx 00:00 xxx.

1. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních na xxxxxxxxxxxx, na kterých xx xxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx:

- přítomnosti xxxxx xxxxx xxx porodu xx zdravotnickém xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx 3,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx nevyléčitelného xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pacientů x zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, tak, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx POC xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx RT-PCR vyšetření xxxx XXX test xx přítomnost xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 x negativním xxxxxxxxx x xxxxxx o xxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxx očkování proti xxxxxxxxxx XXXXX-19, a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx o léčivém xxxxxxxxx (dále jen "XXX") uplynulo xxxxxxx 14 xxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jednodávkového xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx

x) x době 90 dnů xxxxx xxxx návštěvy prodělaly xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx x xxx xxxxxx;

xxxxx xxxxxxxxxxxx pacienta, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podmínky, xx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy XXX2 xxxx XX95 bez xxxxxxxxxxx ventilu [x xxxxxxxx dětí xx xxxx xxx věku, xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx patnácti xxx věku, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), který xxxxx xxxxxx kapének], x při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx u xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

- třetí xxxxxx xx xxxxx rodič xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx xxxxxxxx x samostatném xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rodičkami,

- xxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxx teploty xxxx vstupem do xxxxxxxxx pokoje xxxx xxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx teplotu xxxxxxxxxxxx 37,0 oC x xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

- xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx (xxxxxxxxx improvizovaných xxxx látkových xxxxxx xxxxxxxxxxx),

4. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx se zvláštním xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx sociálním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §44, 49 x 50 zákona x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx uživatelů xxx, xx xxxxxxxx xxx připustit xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx navštěvující xxxxxxxxx xx podrobí před xxxxxxxxx návštěvy XXX xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, a xx x negativním výsledkem; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) absolvovaly xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx RT-PCR xxxxxxxxx xxxx XXX xxxx xx přítomnost xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx,

x) xxxx vystavený xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přípravku (xxxx xxx "XXX") xxxxxxxx xxxxxxx 14 dní, xxxx xx aplikace xxxxx dávky xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle XXX uplynulo xxxxxxx 14 xxx, x xxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxx

x) x xxxx 90 dnů xxxxx dnem návštěvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx o xxx xxxxxx;

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která splní xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx KN95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [x xxxxxxxx xxxx xx dvou xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest, a x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx let xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (nos, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx], x xxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele;

II. x xxxxxxxxx xxx xxx 20. xxxxxx 2021 zrušuje xxxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 201, xxxxxxxxx xxx x. 101/2021 Sb.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 132/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.3.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

147/2021 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.