Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.03.2021.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti (č. 248)

122/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

122

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 5. března 2021 č. 248

x xxxxxxxxx poskytování zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx - xxxxxxxx

X návaznosti xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o bezpečnosti Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. a) xx x) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 8. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

1. k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxx péči xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xx dobu platnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxx x pátého xxxxxxx xxxxxxxxx formy xxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxxxxx xx lékařských xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) všech ročníků, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx škole, třetích x čtvrtých xxxxxxx xxxxx xxxxx vzdělávání xx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx psychologie,

c) xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx navazujících xx xxxxxxxxxxxx bakalářský program x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vést xxxxx uvedené x xxxx 4 v xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x osobám xxxxxxxx x xxxx 4,

4. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) využívat pracovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x bodu 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

5. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx vydávat x xxxxxxxxx příkazy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto usnesení xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1, x xx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxx 4, xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žáků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxx vzdělání, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx již xxxxxx xxxxxx zruší v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x bodu 1, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx práci pro xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19,

6. xxxxxxx, vyšším odborným x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x studentů xxxxx bodu 1 xxxxxxxx xxxxxxx žáků x xxxxxxxx podle xxxx 1 x xxxx xxxxxxx xxxxx x kontaktními údaji xxxxxxxxxxxx pracovní povinnosti xx xxxx škole xxxxxx, x xx xx 1 dne x xxx změně xxxx nejpozději následujícího xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

7. xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávána, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx této osobě x jedno vyhotovení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx bodu 5; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx x podpis xxxxx oprávněné jednat xx xxxxx vystavující xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxx uvedených x bodu 4,

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 122/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 8.3.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.