Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.03.2021.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti (č. 248)

122/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

122

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 5. března 2021 x. 248

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx stavu - xxxxxxxx

X návaznosti xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze dne 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. a) xx e) xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 8. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx péči xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxx a pátého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebo prezenční xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx formy xxxxxxxxxx xx střední zdravotnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxx zákona č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx zdravotní péče x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) všech xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx formy xxxxxxxxxxxxxx magisterských xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program x magisterského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navazujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vést xxxxx xxxxxxx x xxxx 4 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle bodu 1,

3. ministru školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4,

4. xxxx poskytovatelům zdravotních xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxx péči xxxxxxxxx s onemocněním XXXXX-19,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx uvedených x xxxx 1 x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

5. hejtmanům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx usnesení xxx konkrétní osoby xxxxxxx x bodu 1, a xx xx základě konkrétního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 4, xxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx počet xxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxx studijního programu xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti; xxxxxxx nebo primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vydaný xxxxxx zruší x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x bodu 1, xxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péči pacientům x onemocněním XXXXX-19,

6. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťujícím výuku xxxx a studentů xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx seznamy xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxx xxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xx xxxx xxxxx xxxxxx, x to xx 1 xxx x xxx xxxxx xxxx nejpozději xxxxxxxxxxxxx xxx, místně příslušnému xxxxxxxxxx nebo primátorovi xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

7. xxxxxx podle xxxx 4 zajistit xx 30 xxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou vykonávána, x xxxx potvrzení xxxxxx v jednom xxxxxxxxxx této xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hejtmanovi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který konkrétní xxxxx xxxxx příkaz xxxxx xxxx 5; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx vykonávána xxxxxxxx povinnost, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xx osobu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxx 4,

xxxxxxxx x xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 122/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 8.3.2021.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.