Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.03.2021.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti (č. 248)

122/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

122

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 5. března 2021 č. 248

k xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxx nouzového stavu - xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, vyhlásila xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx smyslu §5 xxxx. a) xx x) zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx x účinností xxx xxx 8. xxxxxx 2021 od 00:00 xxx.

1. k zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx akutní xxxxxxxx péči pacientům x onemocněním XXXXX-19, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxx COVID-19 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žákům x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx prezenční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxxxxx xx lékařských xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxxx,

x) všech xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bakalářských x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx oborů xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx formy xxxxxxxxxx xx střední xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) všech xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx navazujících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx psychologie xxxxxxxxxxxx xx bakalářský xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 4 x xxxxxxx zajišťování poskytování xxxx podle xxxx 1,

3. xxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškerou potřebnou xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x osobám uvedeným x xxxx 4,

4. xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou péči xxxxxxxxx s onemocněním XXXXX-19,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxx 1 x informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) bezodkladně xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x bodu 1 x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19,

5. hejtmanům x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx konkrétní xxxxx xxxxxxx v bodu 1, x xx xx základě konkrétního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x bodu 4, xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx počet xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx požadují x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx již vydaný xxxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby uvedené x xxxx 1, xxxxx xxxxxxx, že xxxx práci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytuje akutní xxxxxxxx péči xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19,

6. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx seznamy xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 a xxxx xxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, x to xx 1 xxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxx primátorovi xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

7. xxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o skutečné xxxx, xx kterou x něho byla xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávána, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx x jedno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 5; xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příkazu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx osoby, u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dobu xxxxxx pracovní povinnosti, xxxxxxx x podpis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx osobu vystavující xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 4,

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

rektoři x xxxxxxxx škol xxxxx xxxx 1

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 122/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 8.3.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.