Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. (č. 243)

118/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

118

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 2. xxxxxx 2021 č. 243

o xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxx x. 114/2021 Sb., xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 116/2021 Xx.
&xxxx;

X návaznosti na xxxxxxxx vlády č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s účinností xxx xxx 3. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 26. února 2021 č. 217, vyhlášené pod č. 114/2021 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 1. xxxxxx 2021 x. 241, xxxxxxxxxxx pod č. 116/2021 Xx., xxx, xx

1. xxxx bodu X/2 zní:

"2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx), x xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro veřejnost (xxxx. zaměstnanecké stravování, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x tím, xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx pokrmy xxx tak, že x xxxxxxx stolu xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx; jedná-li se x xxxxxx stůl, xxx x xxx xxxxxx xxxx strávníků xxx, xx mezi xxxxxxxxx je rozestup xxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) školního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přítomných na xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prezenčního xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx x xxxx mezi 05:00 xxx. a 20:59 xxx.;

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s výdejovým xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x sebou) x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx x čase xxxx 21:00 xxx. x 04:59 xxx.,",

2. x bodu X/3 xxxx xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx, vzdělávací xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou

i) praktické xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x praktické xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociální pracovník xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů Xxxxx xxxxxxxxx, strážníků obecních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany,

iii) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 247/2000 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, kromě xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dopravně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x. 361/2000 Xx., o provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 zákona x. 309/2006 Xx., xxxxxx se upravují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany zdraví xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx služeb mimo xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx x zajištění dalších xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 10 xxxx. x) xxxxxxxx x. 87/2000 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) dalších xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x profesních xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jejichž složení xx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s akreditovaným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a rekvalifikačních xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Úřadem xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 osob x, xx-xx xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx x řad xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 118/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.3.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.