Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. (č. 243)

118/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

118

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 2. xxxxxx 2021 x. 243

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 114/2021 Xx., xx xxxxx xxxxx vyhlášené xxx č. 116/2021 Xx.
&xxxx;

X návaznosti xx xxxxxxxx vlády č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx stav x xx smyslu §5 xxxx. x) až x) a §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 odst. 1 xxxx. b) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 3. xxxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

xxxx usnesení xxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 217, vyhlášené xxx č. 114/2021 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. xxxxxx 2021 č. 241, xxxxxxxxxxx xxx x. 116/2021 Xx., tak, xx

1. xxxx xxxx X/2 zní:

"2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx, hospody x xxxx), x xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxx veřejnost (xxxx. zaměstnanecké stravování, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxx, xx vězeňských xxxxxxxxxx), s xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx; xxxxx-xx xx x dlouhý xxxx, xxx u xxx xxxxxx více strávníků xxx, že xxxx xxxxxxxxx xx rozestup xxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx mechanické xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx a studentů xxxxxxxxxxx se prezenčního xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx x xxxx xxxx 05:00 xxx. a 20:59 xxx.;

xxx xxxx dotčena xxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodej xxxxx s xxxxx) x tím, xx xxxxxx zákazníkům x xxxxx provozovny (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) je xxxxxxx x čase xxxx 21:00 xxx. x 04:59 xxx.,",

2. x xxxx X/3 xxxx xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x prezenční xxxxx, x výjimkou

i) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx zákona č. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkon regulovaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

ii) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, příslušníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany,

iii) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x zdokonalování odborné xxxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dopravně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx zákonů,

iv) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 10 xxxx. d) xxxxxxxx x. 87/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovaných Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složením xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx-xx x vzdělávací xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx zákona č. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů;

přitom se xxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx x, xx-xx xxxxxxx xxxxx právního předpisu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx 3 osob x xxx veřejnosti,".

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 118/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.