Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. (č. 243)

118/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

118

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 2. xxxxxx 2021 x. 243

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 114/2021 Xx., ve xxxxx xxxxx vyhlášené xxx x. 116/2021 Xx.
&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx dne 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x bezpečnosti České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České republiky x důvodu ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx řešení vzniklé xxxxxxx situace, rozhodla x přijetí krizových xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 3. xxxxxx 2021 od 00:00 hod.

mění usnesení xxxxx ze xxx 26. xxxxx 2021 č. 217, xxxxxxxxx xxx č. 114/2021 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 1. xxxxxx 2021 x. 241, xxxxxxxxxxx xxx č. 116/2021 Xx., xxx, xx

1. xxxx xxxx X/2 zní:

"2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx), s xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), s xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stravování se xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx tak, že x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx; jedná-li xx x dlouhý stůl, xxx x něj xxxxxx xxxx strávníků xxx, xx mezi xxxxxxxxx je rozestup xxxxxxx 2 xxxxx xxxx mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přítomných xx xxxxxxxxxx a xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v provozovnách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám, x xx pouze v xxxx mezi 05:00 xxx. x 20:59 xxx.;

xxx xxxx dotčena xxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxxxxx stravovacích služeb (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxx) x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx x xxxx xxxx 21:00 xxx. x 04:59 hod.,",

2. x bodu X/3 xxxx xxxxxxx c) xxx:

"x) kongresy, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x prezenční xxxxx, x výjimkou

i) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x praktické xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx vzdělávání příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx x členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx vozidel x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx konat, x xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxx xxxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů,

iv) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx se upravují xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x xxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxx §3 odst. 10 xxxx. d) xxxxxxxx x. 87/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxx předpisy xxx xxxxx určité činnosti, xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 108/2006 Xx., x sociálních službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovaných Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí xxxxx zákona č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, směřujících x xxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x uznávání výsledků xxxxxxx vzdělávání), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším odborném x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů;

přitom se xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 osob x, xx-xx zkouška xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx více xxx 3 xxxx x xxx veřejnosti,".

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 118/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 3.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.