Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 217)

114/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

114

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 x. 217

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. února 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností ode xxx 1. xxxxxx 2021 od 00:00 xxx. xx xxx 21. xxxxxx 2021 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodej x xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx provozoven:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prodejen xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích,

c) prodejen xxxxx,

x) prodejen xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, výdejen x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx krmiva a xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx,

x) prodejen xxxxx, xxxxxxxxxxx čoček x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a časopisů,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odstraňování xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx xxxxx x zásilek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zahrádkářských xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx prodeje xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) provozoven xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx techniky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přístrojů x dalších výrobků xxx xxxxxxxxxx,

x) provozoven xxxxxxxx služby, provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ostatků, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) prodejen xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx surovin a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxx,

x) xxxxxxxxxx, x nichž xxxx realizována xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx poskytována xxx, xx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx jeden xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zákazníkem,

s xxx, že xxxx xxxxx x služby xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx podle živnostenského xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých sice xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a poskytování xxxxxx, který xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v provozovně, xxxxx část provozovny, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodej a xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xx ostatních xxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx umožněn xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. restaurace, xxxxxxx x bary), x xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, že x xxxxxxx stolu sedí xxxxxxx 1 strávník; xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxx, lze x xxx usadit xxxx xxxxxxxxx xxx, xx mezi xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxx, žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x provozovnách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze ubytovaným xxxxxx, x to xxxxx x xxxx xxxx 05:00 xxx. x 20:59 hod.;

tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodej xxxxx x xxxxx) x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx x xxxx xxxx 21:00 hod. x 04:59 hod.,

3. xxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx x varieté x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx, kteří xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, s xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx,

xx) xx-xx xxxxxxxx scénického xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxx účinkujících na xxxxxxx xxxx zkušebně xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rozestupy xxxxxxx 1,2 xxxxx x xxxxx hráč na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx notový xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x podobné xxxxxxxx xxxx,

x) kongresy, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x prezenční xxxxx, x xxxxxxxx

x) praktické xxxxx x praxe xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx zákona č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx regulovaného povolání xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, strážníků xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zkoušek, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 309/2006 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxx §3 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxx x. 87/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x profesních xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx, xxxxxxx složení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxx kurzů xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Ministerstvem xxxxx a sociálních xxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů;

přitom xx xxxxxxxx x xxxxx čas xxxxxxxxxx xxxx než 10 xxxx a, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx z xxx xxxxxxxxxx,

x) veletrhy,

e) xxxxxx xxxxx, kasin x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provoz x xxxxxxxxx sportovišť xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, kluziště, xxxxx, xxxxx, xxxxx bowlingu xxxx kulečníku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x vnitřních xxxxxxx venkovních sportovišť, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx to xxxxxxx xxxxxxxx umožňují, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx organizovaných xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx umělých xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bazén, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx saun, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

h) xxxxxxxx x xxxxxxxxx zoologických xxxxxx x botanických xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx a obdobných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obdobné zájmovým xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., jako xxxx xxxxxxx zájmová, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx drah x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx veřejných xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxx x lanových xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxx xxxxxxx složek Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Horské služby,

l) xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zdravotnickém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx poskytující xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ubytovacích služeb, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx ubytování xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx, povolání, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, přičemž:

i) xxxxx xxxx je xxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx umožněno, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxx xxxxx bodu x) x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, kterým byla xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vstupu x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) osobám, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahájeného xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jiné bydliště xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx toho, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx nezbytnému doprovodu,

5. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx možnost xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozoven xxxxxxxxxxxx služeb,

6. maloobchodní xxxxxx x prodej x xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovnách ve xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x v xxxxxxx xxx x xxxx xxxx 21:00 xxx. xx 04:59 xxx. x xxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanicích a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx podle xxxx X/2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxx na xxxxxxxxx, x tržnicích x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prodej x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx; zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prodejny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v jiné xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx zakázána xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/2 xxx, že jejich xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zákazníci xxxx usazeni xxx, xx xxxx nimi xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 metru, x xxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx x xxxxxxx stolu,

b) x xxxxxxx xxxxx xxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx domácnosti; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, xxx u xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx nejvýše 4 zákazníků, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx alespoň 2 metry,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, než xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx evidovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x sezení xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx hudby x xxxxx,

x) xxxxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx veřejnost,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx x bezprostředním xxxxx xxxxxxxxxx konzumují xxxxxxxxx a pokrmy xxxxxx nápojů xxx xxxxxxxxxxx (s výjimkou xxxxxxxxxxxxx nápojů, xxxxxxx xxxx je xx xxxxxxx přístupných místech xxxxxxxx), povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxx od jiných xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx společenských xxxxx a diskoték xxx, xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5 000 x2 xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx určených x xxxxxxxxx (xxxxx, křesla, xxxxxx xxxx.) je xxxxxxx tak, xxx xxxxxx místy xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx dodržovali,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx apod.,

e) xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. formou xxxxxxxxxxx, spotů x xxxxx xxxxxx, infografiky x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx všech xxxxxxx, xxx xx lze xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x podzemních xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cirkulaci vzduchu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (větrání nebo xxxxxxxxxxx) bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx x objektu,

i) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x nichž je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x sebou,

5. xxxxxx knihoven xxx, xx xx xxxxxxxx xxxx výdej než xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vracení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; při xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx používat respirátor xxx výdechového xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx XX95,

6. provoz x xxxxxxxxxxxx podle xxxx X/1, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x výjimkou vozidel xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx xxxx, xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) x provozovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je 1 xxxxxxxx xx 15 x2 xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx x prodejní xxxxxxx menší než 15 x2 xx xxxx xxxxxxx nevztahuje xx xxxx mladší 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx omezení xxxxxxxxxx xx dítě xxxxxx 6 xxx doprovázející xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx brání xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xx společné domácnosti,

c) xxxxxxx xxxxxx front xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx jak xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostoru pro xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky x často dotýkaných xxxxxxxx (především kliky, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, aby xxxx x dispozici xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx informačních plakátů x xxxxxx a x provozovně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx reproduktory x xxxxxxxxxx,

x) zajistí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) jsou zakázány xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, u xxxxx xx přítomna fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx veze xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx provozovatel xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nákupní xxxxx, x xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovoleného xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx zkušebních xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx pulty, xxxxxx xxxxxxxxx prodavači; xx xxxxxxxx plochy se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sklady x přípravny, dílny, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx poskytovatelů lázeňské xxxxxxx rehabilitační xxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní předpis x. 114/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.3.2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 21.3.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

116/2021 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 114/2021 Xx.

x xxxxxxxxx xx 2.6.2021

118/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 114/2021 Sb., xx znění xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 116/2021 Xx.

x xxxxxxxxx xx 3.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.