Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 217)

114/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

114

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2021 x. 217

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 1. března 2021 od 00:00 xxx. do dne 21. xxxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. maloobchodní prodej x xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prodejen xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) prodejen xxxxxxxxxxxx xxxxx, kosmetiky a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) prodejen xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x video xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dalších výrobků xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uren,

q) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx domácích xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx se nepovažují xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxx,

x) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x následně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, že xx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx poskytovatel x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx zakázáno x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxx xxxxx nevztahuje xx takové provozovny, xx kterých sice xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a poskytování xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, nepředstavuje výlučnou xxxxxxx x provozovně, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx probíhá xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. přítomnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx), x xxxxxxxx:

x) v xxxxxxxxxxxx, které neslouží xxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx vězeňských xxxxxxxxxx), x xxx, xx x xxxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xx smí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx x xxxxxxx stolu xxxx xxxxxxx 1 strávník; xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxx, lze x xxx usadit xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx strávníky xx rozestup xxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx stravování zaměstnanců xxxxxxxxxx xx pracovišti x dětí, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x provozovnách v xxxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx v xxxx xxxx 05:00 xxx. x 20:59 xxx.;

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodej xxxxx x sebou) x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx zakázán x xxxx mezi 21:00 xxx. a 04:59 xxx.,

3. xxxx

x) xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, divadelní, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx x varieté x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxx tato xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxx umělci, xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx, xx

x) xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx,

xx) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx díla xxxx, xxxxxxx se xxxxx účinkujících na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx celkový xxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxx metrů čtverečních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo zkušebny xxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxx všech nástrojových xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 1,2 metru x xxxxx hráč xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky,

b) xxxxx x podobné xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a zkoušky x xxxxxxxxx formě, x xxxxxxxx

x) praktické xxxxx x praxe xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x podmínkách získávání x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x výkonu nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx regulovaného povolání xxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, příslušníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dopravně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zákona č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů,

iv) xxxxxxxx xxxxxxxxx x získání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 zákona x. 309/2006 Xx., xxxxxx se upravují xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích a x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 10 xxxx. d) xxxxxxxx x. 87/2000 Xx., xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx živic v xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx podmínkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x akreditovaným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., o sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle zákona č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, směřujících k xxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zákona č. 111/1998 Sb., x vysokých školách x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx;

xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxx přítomnost xxxx než 10 xxxx x, je-li xxxxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx z xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx sportovišť xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, tréninková xxxxxxxx) a vnitřních xxxxxxx xxxxxxxxxx sportovišť, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx krizová xxxxxxxx umožňují, a x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádí xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx soutěží xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svazy, x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x používání xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bazén, xxxxx xxx kojence a xxxxxxxx, brouzdaliště), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx saun, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) návštěvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, galerií, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hradů, xxxxx x obdobných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) provozování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve věku 6 až 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., xxxx jsou xxxxxxx zájmová, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx drah x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx infrastruktury nebo xxx potřeby xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxx Xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx skupiny xxx zdravotnickém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx poskytující službu xxxx x dítě xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:

x) xxxxx xxxx je každá xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx umožněno, xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx prokázání xxxxx xxxxx bodu x) x xxxxxxxxx xxx xx celou dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx,

x) xxxxxxxx, jestliže nemají xxxx bydliště xx xxxxx České xxxxxxxxx x kteří mají xxxxxxxxx xx vstupu x pobytu xx xxxxx České republiky x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) osobám, xxxxxx byla nařízena xxxxxxx nebo karanténa,

e) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) osobám, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx nezbytnému xxxxxxxxx,

5. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a x ostatní xxxxxx xx celý xxx x v xxxxxxx xxx v čase xxxx 21:00 hod. xx 04:59 xxx. x xxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x na provozování:

a) xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanicích a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prodejen xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxx X/2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxx xx xxxxxxxxx, x tržnicích x x mobilních xxxxxxxxxxxx (prodej xx xxxxxxxx, v pojízdných xxxxxxxxxx x xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx potravin x xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxx není xxxxx xxxx zboží xxxxxxxx v jiné xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. provoz xxxxxxxxxx stravovacích služeb, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx zakázána přítomnost xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/2 xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zákazníci xxxx xxxxxxx xxx, xx mezi xxxx xx odstup alespoň 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx sedících x xxxxxxx stolu,

b) x jednoho stolu xxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; jedná-li xx o xxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx domácnosti, xx rozestup alespoň 2 metry,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx provozovny xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx zákazníky; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celkový xxxxxxxx xxxxx míst x xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx hudby x xxxxx,

x) nebude xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezdrátového xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxx xx na xxxxxxx přístupných xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx od jiných xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx domácnosti,

3. provoz xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, herních x podobných xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx, že se x xxxx zakazuje xxxxxxxxxx veřejnosti,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (židle, křesla, xxxxxx xxxx.) je xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx veřejnost,

c) provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx zákazníky a xxxxx osoby, xxx xx dodržovali,

d) následující xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osobám, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, letáků, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx apod.,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx viditelné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přístupných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, spotů x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x vstupu do xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx všech místech, xxx to xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, travelátory, xxxxxxx xxxx.,

x) je xxxxxxx xxxxxx dětských xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzduchu x xxxxxxxxx venkovního xxxxxxx (větrání xxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x objektu,

i) xxxx zakázány propagační xxxxxxxx x prodejnách, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěné x rámci nákupního xxxxxx xx xxxxx xxxxx přes xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x sebou,

5. xxxxxx knihoven xxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vracení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx bezkontaktně; při xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx používat respirátor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx KN95,

6. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/1, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx, že xxxxxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx 1 xxxxxxxx na 15 x2 xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 15 x2 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 15 xxx doprovázející xxxxxxxxx a na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nevztahuje xx xxxx xxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx brání xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xxxx 2 metry, xxxxx-xx o xxxxx xx společné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákazníků, x xx jak xxxxxx, xxx xxxx provozovnou, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro minimální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx rozestupy 2 xxxxx), přičemž xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx přednostního nákupu,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, nákupní xxxxxx) xxx, aby xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx i zákazníky xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dezinfekci,

e) zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx reproduktory x xxxxxxxxxx,

x) zajistí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x případě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozík, x xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovoleného xxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx část xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x vystavení zboží, xx. xxxxxxx plocha, xxx zákazníci xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, plocha zabraná xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx prodavači; do xxxxxxxx plochy xx xxxxxxxxxx kanceláře, sklady x přípravny, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče xxx, že xxx xxxxxxxxxx výlučně lázeňskou xxxxxxx rehabilitační xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hrazena x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 114/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.3.2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 21.3.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

116/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxx č. 114/2021 Xx.

x xxxxxxxxx xx 2.6.2021

118/2021 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 114/2021 Sb., xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 116/2021 Sb.

s xxxxxxxxx xx 3.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.