Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2021 do 22.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 217)

114/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

114

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 217

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností xxx xxx 1. března 2021 xx 00:00 xxx. do xxx 21. xxxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. maloobchodní xxxxxx x prodej x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pohonných xxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx drogistického xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx zdravotnických prostředků,

f) xxxxxxxx krmiva x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) prodejen xxxxx, xxxxxxxxxxx čoček x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) prodejen xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odstraňování xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyzvednutí xxxxx x zásilek xxxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxx osiva a xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) květinářství,

o) provozoven xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx techniky, xxxxx x xxxxx přijímačů, xxxxxxxxx elektroniky, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx domácnosti,

p) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků xxxx lidských ostatků, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) prodejen xxxxxxxx xxxxxx x železářství, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx podlahové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob,

u) xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, že xx xxxxxx poskytována xxx, xx se xx stejný xxx xxxxxxx jeden xxxxxxxxxxxx x jedním xxxxxxxxxx,

x xxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx prodejnách nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxx zákaz xxxxxxxxxx xx takové provozovny, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxx prodej a xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx provozovny, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poskytování xxxxxx, který není xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx umožněn xxxxxxx,

2. přítomnost veřejnosti x provozovnách stravovacích xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x bary), x výjimkou:

a) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx veřejnost (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxx, xx x provozovně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx u xxxxxxx stolu xxxx xxxxxxx 1 strávník; xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxx, xxx x něj xxxxxx xxxx strávníků tak, xx xxxx strávníky xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 metry nebo xxxx strávníky xxxx xxxxxxxxxx překážky, xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx účastnících xx prezenčního xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx zařízeních za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx x xxxx xxxx 05:00 hod. x 20:59 xxx.;

xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okénkem xxxx prodej jídla x xxxxx) x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx x xxxx xxxx 21:00 xxx. x 04:59 hod.,

3. xxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, divadelní, xxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; bez xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx činí x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, s tím, xx

x) xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odložit pouze xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx,

xx) xx-xx xxxxxxxx scénického xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx, xx celkový xxxxx účinkujících xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx metrů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxx) u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,2 xxxxx x xxxxx hráč xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx notový pult, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, vzdělávací xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx

x) praktické xxxxx a xxxxx xxxxx zákona č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání lékaře, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání a x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x členů xxxxxxxx požární xxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx zkoušek, xxxxx xx zakázáno xxxxx, x xxxxxx č. 266/1994 Sb., x dráhách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx psychologických xxxxxxxxx xxx zákona č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx §11 xxxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek podle §3 xxxx. 10 xxxx. d) xxxxxxxx x. 87/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx xxx svařování x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) dalších xxxxxxxxxxxx akcí x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx podmínkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxxxxxxx kurzů xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx zkoušky podle xxxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx-xx x vzdělávací xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x o xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx;

xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx a, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx než 3 xxxx x řad xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) provoz xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x používání xxxxxxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, herny xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx center, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx školách, xxx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádí xxxxx v xxxxx xxxxxx zaměstnání, výkonu xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx soutěží xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx zakázány,

g) provoz x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bazén, xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, brouzdaliště), xxxxxxxx xxxxxxxx včetně saun, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x prohlídky xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x obdobných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zájmovým xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyučování,

k) provoz xxxxxxxxxx vleků a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx veřejných služeb x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx lyžařských xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo chodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx potřeby xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx skupině, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zdravotnickém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx, xxx které xx toto ubytování xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx, xxxxxxx:

x) xxxxx xxxx je každá xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx umožněno, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prokázání xxxxx xxxxx bodu i) x xxxxxxxxx jej xx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx, xxxxxxxx nemají xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx byla nařízena xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx toho, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx nezbytnému xxxxxxxxx,

5. xxxx alkoholických xxxxxx xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx možnost pít xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. maloobchodní xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svátek x x xxxxxxx xxxxxx xx celý den x v ostatní xxx v xxxx xxxx 21:00 xxx. xx 04:59 xxx. x xxx, xx xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, x xx provozování:

a) xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxx zvýšené koncentrace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxx xxxx X/2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

7. prodej na xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a prodej x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zboží v xxxxxx, kde xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, x jejichž případě xxxx zakázána xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovně xxxxx bodu I/2 xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) zákazníci xxxx usazeni xxx, xx xxxx xxxx xx odstup xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednoho xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, xxx x xxx usadit xxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx skupinami xxxxxxx 4 zákazníků, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx míst x xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) zákaz produkce xxxx hudby x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezdrátového xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) jsou xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pokrmy xxxxxx xxxxxx zde xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), povinny dodržovat xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, nejde-li o xxxxx xxxxxxxxxx,

3. provoz xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x podobných společenských xxxxx x xxxxxxxx xxx, xx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti,

4. činnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx

x) použití xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (židle, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx místy shromažďování xxxx,

x) xxxx poskytována xxxxxxx bezdrátového xxxxxxxxx xx xx Internet xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, která dohlíží xx dodržování následujících xxxxxxxx a působí xx zákazníky x xxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx,

x) následující xxxxxx pro zákazníky xxxx xxxxxxxxx zákazníkům x dalším xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nákupním xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x vstupu do xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, infografiky na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xx xxxxx místech, xxx xx lze xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x podzemních garáží, xxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koutků,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzduchu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx) xxx recirkulace xxxxxxx x objektu,

i) xxxx xxxxxxxx propagační xxxxxxxx v prodejnách, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx průběh,

j) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci nákupního xxxxxx xx xxxxx xxxxx přes výdejové xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x sebou,

5. xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxx výdej než xxxxxx xxxxxxxxxxx výpůjček x jejich vracení xxxx xxxxxxx okénko xxxx xxxxxxxxxxxx; při xxxxx xxx bezkontaktním xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx respirátor xxx výdechového xxxxxxx xxxxxxx xxxxx FFP2 xxxx XX95,

6. xxxxxx x provozovnách podle xxxx X/1, xxxxxxx xxxxxx není zakázán, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx je 1 zákazník xx 15 m2 xxxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxxxxxxx x prodejní xxxxxxx menší xxx 15 m2 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dítě xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx zákazníka, který xx držitelem xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dítě xxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) aktivně xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx zdržovali x xxxxxxxx vzdálenostech, xxx xxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx o osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx jak xxxxxx, xxx před xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pomoci xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x často dotýkaných xxxxxxxx (především kliky, xxxxxxxx, nákupní vozíky) xxx, xxx xxxx x dispozici xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a mohly xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx uvedených pravidlech, x to zejména xxxxxxxxxxxxxxx informačních plakátů x xxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s nasáváním xxxxxxxxxx vzduchu (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx přítomna xxxxxxx xxxxx zajišťující jejich xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x dítětem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx nákup xxxxxxxxx xxxxxxx vozík, x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovoleného xxxxx osob xx xxxxxxxx plochu,

s tím, xx prodejní xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx prodej x xxxxxxxxx xxxxx, xx. celková plocha, xxx xxxxxxxxx mají xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, plocha xxxxxxx xxxxxxxxxx pulty a xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx prodavači; xx xxxxxxxx plochy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sklady x přípravny, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx prostory,

7. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx výlučně xxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 114/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.3.2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 21.3.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

116/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxx x. 114/2021 Xx.

x xxxxxxxxx xx 2.6.2021

118/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 114/2021 Sb., xx xxxxx změny xxxxxxxxx xxx č. 116/2021 Sb.

s účinností xx 3.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.