Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 206)

106/2021 Sb.

Usnesení

Příloha - České prohlášení

INFORMACE

106

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 206

x xxxxxxx krizového opatření
 

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. února 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 27. února 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx prohlášení

1. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxxxxx tohoto opatření xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx druh xxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx-xx součástí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x příloze č. 2 xxxxx XX. xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx xxxx 1, 2, 4, 5 x 13 xxxxxxx xxxxxxx, x u xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx čestného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby ucházející xx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx čestné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu,

2. xxxx, xxxxxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do ukončení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xx zdravotní průkaz xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Sb.; xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx platné xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 dnů ode xxx následujícího xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 79/2013 Sb.; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťovat x xxxxxxxx;

XXX. xxxxxx

1. považovat xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx nouzového xxxxx, x to

a) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxxxx x. 373/2011 Xx. x xxxxx §10 xxxxxxxx x. 79/2013 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx x. 79/2013 Sb., xx dobu do xxxxxxxx nouzového xxxxx x dále xx xxxx dalších xxxxxxx

x) 90 dnů xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvádí, xx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx závěr xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx posudky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxx. x) bodu 3 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dobu xx xxxxxxxx nouzového xxxxx x dále xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) 90 xxx xxx xxx následujícího po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. poskytovatelům xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx podle xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vstupní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx lékařského xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx podle xxxx X. pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx XXX/1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx posudků.
 

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Příloha x xxxxxxxx xxxxx č. 106/2021 Xx.

(xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 206)

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxx: ........................................

Datum narození: ..........................................

Xxxxxxxx: .......................................................

xxxxx, xx xxxxxx usnesení vlády Xxxxx xxxxxxxxx x. 206 ze dne 26. xxxxx 2021 x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, čestně xxxxxxxxxx, xx:

1) je zdravotně xxxxxxxxx/x k výkonu xxxxxxxx...............;

2) byl/a dostatečně xxxxxx/x ve xxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x s xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zátěž, xxxxxxxx xxxxxx, hluk x jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx zátěž, xxxxxxxxx xxxxx, práce xx výškách xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, atp.), xxxxx x že xxxxxxxxxxx/x xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx souvislosti xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů/anamnéz x xx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

3) x xxxxxxxxxx 21 xxxxx xxxxxxxxxxx/x některý xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákazy xxxxxxxxxx, označovaný xxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky;

4) xxxxxx xxxxxx onemocněním, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx průkazu ve xxxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx xx xxxxx x fyzickou osobu xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

5) xx zdravotně xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx příslušných právních xxxxxxxx1 (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx vykonávající činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), že xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx, ve smyslu xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx:

x) xxx u xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx ho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zásady xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

X............................................................xxx......................................................
&xxxx;

....................................................................................

xxxxx x xxxxxxxx

Informace

Právní xxxxxxx č. 105/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

147/2021 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1 Xx. xx xxxxxx xxxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výrobcích a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.