Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 205)

105/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

105

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxx 2021 x. 205

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 196 ze xxx 26. února 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx republiky, vyhlásila xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s prokázáním xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx, x xx smyslu §5 xxxx. a) xx e) a §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 27. února 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxx subjektům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 písm. x) xxxxxxxxx zákona a xxxxxx xxxxxxxx dodavatelům xxxxxxxxxxx xx přímo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx dotčených prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxx subjektům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx X., XX., X. x XX. xxx přílohy x nařízení xxxxx x. 432/2010 Xx., x kritériích pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

1. xxxxx xxx smluvní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx dodavatel"), x xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. vést xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. pravidelně předávat xxxxxx xxxxxxxxxx dodavatelů, xxxxxxx však jednou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, zařízení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx infrastruktura xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx kritické infrastruktury xxx xxxxxxxxx xxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobám určeným xxxxxxxxx dodavateli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podílejícími xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prvku xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nařízení xxxxx č. 432/2010 Sb., o xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx subjekty xxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxx xxxxxxxx označováni xxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxx XXX. xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 196 xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx označováni xxxx xxxx "xxxxxxx xxxxx":

1. xxxxxxxx se x xxxx, xx xxxxx xx možno xxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, výhradně xx místech xxxxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx, x výjimkou:

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vlastních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx je x případech xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx předem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jakmile xx xxxx xxxxx,

2. x případě, xx xxx bylo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámeno, xx xxxx v xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XXX. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. nařizuje xxxx xxxxxxxx právnickým xxxxxx:

1. zajistit všem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx v xxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxx XXX. tohoto xxxxxxxx zdržovat se xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx důstojné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx x rodinou x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx normálních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kterou tato xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx bodu XXX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxx,

x) správy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dle bodu XXX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vykonávat, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx bodu XXX/2 xxxxxx usnesení, xxxxx xxxx rizikový xxxxxxx, tak, aby xxxx fyzické osoby xxxxx dodržet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

3. v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XXX/2 xxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, x xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx a/nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvku kritické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dotčená xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzická xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx;

X. nařizuje Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicím a Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx nařízeno xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví oznámena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XX/3, změnit karanténní xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx výkon práce x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx VI.;

VI. nařizuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx klinických xxxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxx pracuje x xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX2 maximálně xx xxxx 4 xxxxx,

3. xxxxxxx osoba využívá xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx pracuje xxx, aby xx xxxxxxxxxxxxx kontakt s xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxx omezí xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx nutnou míru,

6. xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx výkonu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx změří xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby;

VII. umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxx způsobem, že xxxxxx xxxxxx volno xxxx za xxxx 3 xxxxx xxxxx xxxxxxx 105 hodin,

2. xxxxxxxxxx písemný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxx začátkem xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 105/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

147/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.