Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 205)

105/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

105

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxx 2021 x. 205

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /označovaný xxxx XXXX CoV-2/ xx území České xxxxxxxxx nouzový xxxx, x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx dodavatelům xxxxxxxxxxx xx přímo xx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nařízení xxxxx č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx dotčených xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření;

II. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxx x xxxxxxxx X., XX., V. x XX. dle přílohy x xxxxxxxx vlády x. 432/2010 Xx., x kritériích xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1. určit xxx xxxxxxx dodavatele, xxxxx xxxx nezbytní x zajištění provozu xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), a xx xxxxxx s xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx při zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx, kterým byly xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx určeny xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx;

XXX. xxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve smyslu §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury podílejícími xx přímo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na jejich xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx funkce prvku xxxxxxxx infrastruktury ve xxxxxx nařízení xxxxx č. 432/2010 Sb., x kritériích xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx subjekty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx označováni dále xxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x kritičtí xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxx XXX. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxx 2021 č. 196 xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx "fyzické xxxxx":

1. xxxxxxxx xx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx určených xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, x xxxxxxxx:

x) cest xxxxxxxx nutných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx zdravotnických zařízení xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nutných x vyřízení vlastních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí,

přičemž xxxxxxx xxxxx je x případech xxxxx xxxxxx a) až x) xxxxxxx každou xxxxxxx xxxxx předem xxxxxxx dotčené právnické xxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxx cestě xxxxxxxxx ihned, jakmile xx xxxx možné,

2. x případě, že xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx x xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx dotčenou xxxxxxxxxx osobu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčené právnické xxxxx o rozvržení xxxxxxxx xxxxxxxxxx učiněné xxxxx bodu VII. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. zajistit všem xxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx XXX. tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx se xx jiném xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, zdarma xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s rodinou x osobami xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx danou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dle xxxx XXX. xxxxxx usnesení xxxxxx řádně vykonávat, x xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) správy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, kterou tato xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx volnosti xxxxxx xxx xxxx XXX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vykonávat, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

2. zajistit xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx bodu XXX/2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

3. v případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XXX/2 xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx příznaky xxxxxxxxxx XXXXX-19, x rozhodne, xx xx xxxxx xxxxx a/nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zajišťování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx dotčená právnická xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx V. tohoto xxxxxxxx; xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx;

X. xxxxxxxx Krajským xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx stanici hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx nařízeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví oznámena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu XX/3, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x/xxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX.;

XX. nařizuje xxxx fyzickým xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měly rizikový xxxxxxx, xxxxxxxxx tato xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xx xxxx 10 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. fyzická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxx výdechového xxxxxxx,

2. xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx třídy XXX2 xxxxxxxxx xx xxxx 4 hodin,

3. xxxxxxx osoba xxxxxxx xx odpočinek a xxxxxxxxxx místnost xxx xxxxxxxxxxx jiné osoby,

4. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx pracovišti xx xxxxxxxx nutnou xxxx,

6. xxxxxxx xxxxx si xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx teplotu a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 fyzická xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxxxx xxxxx;

XXX. umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx volno xxxx xx xxxx 3 xxxxx činit xxxxxxx 105 xxxxx,

2. xxxxxxxxxx písemný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s ním xxxx s xxxx xxxxxx fyzickou osobu xxxxxxxxxx 24 hodin xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx něž je xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 105/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

147/2021 Sb., x xxxxx krizových opatření

s xxxxxxxxx od 27.3.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.