Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 205)

105/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

105

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 x. 205

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx vláda v xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x ve smyslu §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové situace, xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 27. února 2021 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxx xxxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu §2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx provozu xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu nařízení xxxxx č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx xxx určení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxx subjektům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx I., XX., X. x XX. xxx přílohy x nařízení xxxxx x. 432/2010 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

1. xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou nezbytní x xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), x xx dohodě s xxxx zajistit jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ústřednímu správnímu xxxxx, kterým xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx určeny jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx;

XXX. xxxxxxxx fyzickým osobám xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu §2 xxxx. k) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx určeným xxxxxxxxx dodavateli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx roli xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nařízení vlády č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx xxx určení xxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx subjekty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx bodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x kritičtí xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx III. xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx dne 26. xxxxx 2021 č. 196 xxxx pro xxxxx xxxxxx usnesení označováni xxxx xxxx "xxxxxxx xxxxx":

1. zdržovat xx x xxxx, ve xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxx nutných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx nutných x xxxxxxxxxx neodkladných zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vlastních xxxxxxxxxxxx úředních xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) xxxxxxx každou xxxxxxx xxxxx předem xxxxxxx dotčené právnické xxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx cestě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx, že xxx bylo xx xxxxxxx provedeného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x úzkém xxxxxxxx s xxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxx onemocnění COVID-19 (xxxx xxx "rizikový xxxxxxx"), bezodkladně o xxx informovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxx xxxxx x rozvržení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx XXX. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. nařizuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxx xxxx x xxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx XXX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx v jejich xxxxxxxx, zdarma xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb těchto xxxxxxxxx xxxx,

x) přiměřeného xxxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx x osobami xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx danou xxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kterou xxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxx volnosti xxxxxx dle xxxx XXX. xxxxxx usnesení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx tato xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxx dle xxxx XXX. xxxxxx usnesení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxx,

2. zajistit xxxxxxxx xxx fyzické xxxxx podle xxxx XXX/2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tak, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dodržet xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx,

3. v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx III/2 tohoto xxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxx příznaky onemocnění XXXXX-19, a rozhodne, xx je xxxxx xxxxx a/nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx právnická xxxxx a xxxxxxx xxxxx postupují xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

X. nařizuje Krajským xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámena xxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XX/3, změnit karanténní xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx práce x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX.;

XX. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznaků, xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx tato xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xx xxxx 10 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxx pracuje x xxxxxxxxxxxx třídy XXX2 xxx výdechového xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx třídy XXX2 maximálně xx xxxx 4 xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx využívá xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx místnost bez xxxxxxxxxxx jiné xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx kontakt x xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxx omezí xxxxx xx pracovišti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

6. xxxxxxx xxxxx si xx začátku xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx zahájením změří xxxxxxxx teplotu a xxxxxxxx sleduje svůj xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19; v xxxxxxx xxxxxxx klinických xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx xxxxx bez prodlení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby;

VII. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxx pracovní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx volno xxxx za xxxx 3 xxxxx činit xxxxxxx 105 xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxx s xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 105/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

147/2021 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx opatření

s xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.