Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 204)

104/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

104

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 26. února 2021 x. 204

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. do xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 hod. xxxxxxx volný xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx území okresů Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx

X. xxxxxxxx

x) všem xxxxxx x místem xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxx okresů Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, pohyb x xxxxx na území xxxxxx xxxxxx,

x výjimkou:

1. xxxx xx xxxxxx xxxxxx povolání nebo xxxxxxxx sloužících k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo sociální xxxx, xxxxxx dobrovolnické xxxxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx obyvatele, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx, žáků x xxxxxxxx účastnících xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx omezení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx České republiky xx dne 26. xxxxx 2021 č. 200, x xxxxxx nezbytného xxxxxxxxx,

3. neodkladných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxx xx xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného funkcionáře xxxx ústavního xxxxxxxx,

5. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nezbytných potřeb xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx nebo potřeb xxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), zajištění péče x xxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx příbuzných a xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx veterinární xxxx,

7. xxxxxxxxxx cest xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovodu xxxxxxxxxx a osob xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

9. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx péče,

10. nezbytných xxxx xx účelem xxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx osob x xxx, xx spolu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx,

11. xxxx xxxx xx místa svého xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxxxxx xxxxxxxx důvodnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx I/3 mimořádného xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx dne 22. xxxxx 2021, č. x. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx polomasku xxx xxxxxxxxxxx ventilu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx FFP2, XX95 xxxx X95, a xx

- xx všech xxxxxxxxx prostorech xxxxxx, xxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

- x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx místě x xx stejný xxx x xxxxxxxxxxx alespoň 2 osob xxxxxxxxxx xx sebe méně xxx 2 metry, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxx domácnosti;

III. xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodech X. x II. xxxx. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx prokazatelně xxxx xxxxx daného xxxxxx xxxxx tranzitují, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxxxx dva xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx pracovištích, xxx dochází xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx prostorách, xxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přestávek, xxxxxxxxxxx střídání xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx,

2. xxx xxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx jinou xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a sezonních xxxxxxxxxx x zaměstnanců xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx či xxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx antigenního xxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxx jednou xx xxx dny.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 104/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.2.2021 xx 00:00 xxx. xx dne 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.