Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 200)

100/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

100

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 x. 200

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda omezuje x xxxxxxxxx xxx xxx 27. února 2021 od 00:00 xxx.:

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx školách), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně zahraničních xxxxxxxx škol a xxxxxx xxxxxxx působících xx území České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na výuce x zkouškách, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 osob, xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bodu se xxxxxxxxxx xx:

x) účast xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů a xxxxxxxx vykonávajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx zkouškách na xxxxxx xxxxx za xxxxxx nejvýše 10 xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx konzultacích (xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx pracovník),

2. xxxxxx xxxxxxxx škol, x to xxx, xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří mají xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x ubytovacích zařízeních xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 1,

3. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x to tak, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx na xxxxxxxx x vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách x vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou:

a) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) škol xxxxxxxxx Ministerstvem spravedlnosti,

c) xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxxxx přípravy žáků x studentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) konání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uznávaných xxxxxxx, x to xxx omezení xxxxx xxxx,

x) xxxxxx zkoušek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

x) xxxxxx komisionálních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx náhradních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxx,

x tím, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, odděleních xxxx xxxxxxxxx žáků xxxx xxxxxxxx,

4. provoz xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou:

a) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zákonný zástupce),

s xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx probíhat x neměnných xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

5. xxxxxx mateřských škol xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, xx xx zakazuje xxxxxx přítomnost dětí xx předškolním vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou mateřské xxxxx při zdravotnickém xxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, jazykových xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednoleté xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx osobní přítomnost xxxx nebo xxxxxxxxx xx základním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx škole, xx xxxxxxx cizích xxxxxx x denní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx jazykovém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xx xxxxx xxxxx xx účasti xxxxxxx 10 xxxx,

7. provoz xxxxxxxxx volného xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x studentů a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vzdělávání,

9. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ubytovacích xxxxxxxxxx (domov xxxxxxx, xxxxxxxx), s xxxxxxxx xxxx x studentů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výuky xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, a zakazuje xxxxx x xxxxxxx x školní xxxxxx,

10. xxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx škol xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx není zpěv, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterých je xxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx studijního xxxxxxxx,

11. xxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx:

x) mateřských škol,

b) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x studijních xxxxxxxx xxxxxxxx škol, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

12. xxxxxx mateřských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxx xxxx (mimo xxxx, xxxx, studentů xxxx xxxxxxxxx x zaměstnanců) xx xxxxxxx školy xxxx školského zařízení xx možný xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxx, xx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x osobami x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 100/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.2.2021.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

135/2021 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 100/2021 Sb. x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 112/2021 Xx., xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 130/2021 Xx.

x účinností xx 22.3.2021

147/2021 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.