Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 200)

100/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

100

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 x. 200

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 27. února 2021 xx 00:00 xxx.:

1. xxxxxx vysokých xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx působících xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), x xx tak, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výuce x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxx zkoušky více xxx 10 xxxx, xxx studiu xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zákaz xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx:

x) účast xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx studentů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx vykonávajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výuku a xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx nebo školských xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx,

x) účast na xxxxxxxxxxx zkouškách xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx nejvýše 10 xxxx,

x) účast xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

2. xxxxxx vysokých xxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx bydliště, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 1,

3. xxxxxx středních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to tak, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách x vzdělávání v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxx zřízených při xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxxxx přípravy žáků x xxxxxxxx zdravotnických xxxxx ve zdravotnických xxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pouze xxxxx xxx nebo xxxxxxx x xxxxx pedagogický xxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx počtu xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odborných xxxxxxx za účasti xxxxxxx 10 xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opravných x xxxxxxxxxxxxxx náhradních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx,

x tím, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx žáků nebo xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx školy při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx konzultace (xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, jeden xxxxxxxxxxx pracovník a xxxxxxxx zákonný xxxxxxxx),

x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx třídách xxxx xxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, x xx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mateřské xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové zkoušky xxxxx školského xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednoleté xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v základní xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx cizích xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx; xxxxxx jazykové zkoušky xx možné xxxxx xx účasti nejvýše 10 xxxx,

7. provoz xxxxxxxxx xxxxxxx času, x to tak, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx klubů x xxxxxxxx družin, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx tak, xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxx x studentům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (domov xxxxxxx, xxxxxxxx), s výjimkou xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výuky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

10. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx vysokých xxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx:

x) mateřských xxxx,

x) xxxxx středního x vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx, xx kterých je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx studijního xxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxx x školských zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx programů xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

12. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx dětí, xxxx, studentů xxxx xxxxxxxxx x zaměstnanců) xx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x tím, xx xx omezí xxxxxxx xxxxxxx xxxx x osobami x xxxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 100/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

135/2021 Xx., o xxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 100/2021 Xx. x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného pod x. 112/2021 Xx., xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx č. 130/2021 Sb.

s xxxxxxxxx xx 22.3.2021

147/2021 Xx., x xxxxx krizových xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.3.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.