Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.03.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 198)

98/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

98

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 x. 198

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 ze xxx 26. xxxxx 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx území xxxx Xxxxx republiky x době xx 21:00 hod. xx 04:59 xxx. s xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) bezpečnosti, vnitřního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx situace,

b) ochrany xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sociální péče,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx chráněných zájmů,

5. xxxxxxx xxx xx 500 metrů xx xxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxx xxxx xx xxxxx svého xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx xxxxx xxxxx osob xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 05:00 xxx. xx 20:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx a x xxxxxx podnikatelské xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx cest xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. cest xx účelem xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx poskytnutí služeb, xxxxxxxxx nezbytných xxxxxx xxxx příbuzných x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx xxxxx (xxxx. dobrovolnictví, sousedská xxxxxxx), zajištění xxxx x děti, xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx odpadu,

4. cest xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x zařízení sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče,

5. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředních xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx příbuzných x xxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) ochrany xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx hromadné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxxxx péče,

7. cest xx xxxxxx xxxxxx x přírodě nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

8. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x nich, x to za xxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx objektu,

9. xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxxx xx svatbě, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx, x počtu xx xxxxxx xxx 15 xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxx xx xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxx praxí x na xxxxxxxxx,

12. xxxxxx na shromáždění xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx X.,

13. xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx x souladu x xxxxx VI.,

14. xxxxxx xx hromadné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX.,

15. cest xxxx xx xxxxx svého xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx z jiného xxxxxx než podle xxxx I. nebo xxxx XX/1 až 6, 9 až 15 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví;

IV. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx na xxxxxxx přístupných místech xx xxxx nezbytně xxxxxx a xxxxxxx x místě svého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx X. x XX.,

2. xxxxxx na xxxxxxxx nutnou míru xxxxxxxx s jinými xxxxxxx než se xxxxx domácnosti,

3. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 2 xxxx, x výjimkou

- členů xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX/4 x 5,

- zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobnou činnost,

- xxxx, které společně xxxxxx činnost, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákona, a xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx konat xx xxxxxx xxxxx xxxx,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách xx školských zařízeních,

a xxxxxxxxxx xxx kontaktu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práci na xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

X. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx shromažďovat xxxxx zákona č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xx xxxxx účastník xx xxxxxxx xxx ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, ústa), xxxxx xxxxx xxxxxx kapének, x

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x shromáždění xxxxx xxxxxxx x), xx xxxx xxxxx pouze xxxx xxxxxxx prostory xxxxxx x může xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx po xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi skupinami xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) shromáždění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx určené pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účastnit xxxx xxxxxxxxx, než xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxx x xxxxxx, přičemž účastníci, x xxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx sedí na xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx členů domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx mezi účastníky xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx vnitřního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, nedochází k xxxxxxxx ruky xxx xxxxxxxxxx pokoje a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x výjimkou, xxx zpěváci xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxx konání xxxxx xxxxxx právnické xxxxx x zasedání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, že v xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx na jednom xxxxx více xxx 10 xxxx, xxx:

x) xxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx respirátor xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx účinností minimálně XXX2, XX95 xxxx X95,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx 2 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx domácnosti,

c) xxxxx osoba xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx osobě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxx XX-XXX testu xx xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, který xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx,

x) xx xx zasedání xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uložených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx pouze se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x osobami, x xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx, a při xxxxx x xxxxxx xxxxxxx používat respirátor xxx výdechového xxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx XX95;

XXXX. doporučuje

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx smlouvě,

b) omezit xxxxx prací, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostorách xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. xxx xxxxxx),

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu II/6 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx jinak zakázané x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx dodržení je xxxxxxxx xx z xxxxxx zřetele xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx sportovní xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 98/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.