Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 197)

97/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

97

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 č. 197

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. maloobchodní xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prodejen pohonných xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

c) prodejen xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx zdravotnických prostředků,

f) xxxxxxxx malých domácích xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) prodejen xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zboží,

i) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) prádelen x xxxxxxxx,

x) provozoven servisu x oprav silničních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odstraňování xxxxx vozidel x xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náhradních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prodejen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x sadby,

q) xxxxxxxx xxxxxxx jízdenek,

r) květinářství,

s) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxx odstraňování, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, měření x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx textilního materiálu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx servisu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx techniky, xxxxx x video xxxxxxxxx, spotřební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dalších xxxxxxx pro domácnosti,

v) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x činnosti účetních xxxxxxx, xxxxxx účetnictví, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a provozoven xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ostatků xx xxxx,

x) xxxxx automobilů,

aa) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) provozoven xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x kompostáren,

ac) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kamene (např. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx),

xx) provozoven (xxxxxx xxxxxxxxx) s prodejem xxxxxxxx zboží, xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx výzdoby xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.; xxx xxxx provozovny neplatí xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx provozovnách xxxxxxx x bodě X/7,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx a xxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx,

xx) prodejen xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxx x dítě xx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx psychodiagnostická xxxxxxxxx, která jsou xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxx a následně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x xxx, xx jiné xxxxx x služby xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx; xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx se xxxxx zákaz nevztahuje xx xxxxxx provozovny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poskytování xxxxxx, který xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx provozovny, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx oddělena xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (např. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx), x xxxxxxxx:

x) v xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x sociálních xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zařízeních),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na pracovišti x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze ubytovaným xxxxxx, a xx xxxxx x xxxx xxxx 05:00 xxx. x 20:59 xxx.;

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx rychlého občerstvení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jídla x xxxxx) s xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x místě xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx x čase xxxx 21:00 hod. x 04:59 hod.,

3. xxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, divadelní, filmová x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně cirkusů x varieté x xxxxxxxxxxx diváků; xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx konat xxxx xxxxxxx jen v xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx, xx

x) ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinkující xxxxx xxxxxxx xxxxx xx místě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx dobu xxxx produkce,

ii) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx díla xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkušebně xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx čtverečních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zkušebny xxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxx xxxxx nástrojových xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,2 metru x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx dovolují xxxxxxxxxx podmínky,

b) xxxxx x podobné tradiční xxxx,

x) kongresy, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx formě, x výjimkou

i) xxxxxxxxx xxxxx x praxe xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, strážníků obecních xxxxxxx, příslušníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx požární ochrany,

iii) xxxxxxxx xx základě xxxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x dopravně psychologických xxxxxxxxx xxx xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů,

iv) činností xxxxxxxxx x získání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 309/2006 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxx x. 87/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) dalších xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x akreditovaným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle zákona č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, směřujících x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx vzdělávání), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx;

xxxxxx xx xxxxxxxx x jeden xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx a, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx více než 3 xxxx x xxx veřejnosti; xxxx xx zakazuje pobyt x motorovém xxxxxxx xxx respirátoru alespoň xxxxx FFP2 nebo XX95 xxx výdechového xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

d) xxxxxxxx,

x) xxxxxx heren, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provoz x xxxxxxxxx sportovišť ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, kurty, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, tréninková xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sportovišť, tanečních xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx školách, kde xx krizová opatření xxxxxxxx, x s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxx přípravu xxx sportovní xxxx xxxxxx v rámci xxxxxxx organizovaných xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx,

x) provoz x xxxxxxxxx umělých xxxxxxxxx (xxxxxxxx bazén, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, solárií x solných xxxxxxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) návštěvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahrad x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x prohlídky xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x obdobných xxxxxxxxxxxx xxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xx 18 let xxxxxxxxxx xx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, rekreační xxxx vzdělávací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx s výjimkou xxxxxxx lyžařských vleků x xxxxxxxx xxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx Integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxx, podnikatelské xxxx xxxx obdobné činnosti, xxxxxxx:

x) xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx je ubytování xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxxx potvrzením zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxxxx,

xx) provozovatel xx xxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x) x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx oprávnění xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,

x) osobám, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx poskytnuty xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. pití xxxxxxxxxxxxx nápojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodej x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxx x x ostatní dny x xxxx xxxx 21:00 xxx. až 04:59 xxx. s xxx, xx tento xxxxx se nevztahuje xx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, a xx xxxxxxxxxxx:

x) čerpacích xxxxxx x palivy x mazivy,

b) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx v místech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx podle xxxx X/2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob,

7. xxxxxx na tržištích, x tržnicích x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prodej x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx x podomní xxxxxx; xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx není xxxxx xxxx zboží xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx případě není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/2, tak, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zákazníci xxxx xxxxxxx xxx, že xxxx nimi xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx sedí xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx stůl, xxx x něj xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx mezi xxxxxxxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákazníků, xxx xx xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; provozovatel xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxx xxxx x xxxxxx xxx zákazníky,

d) xxxxx produkce živé xxxxx x tance,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xx x xxxxxxx xxxxxxx x provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konzumují xxxxxxxxx x pokrmy xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx alkoholických xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech zakázáno), xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx hudebních, xxxxxxxxx, herních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klubů x diskoték xxx, xx xx x xxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx,

4. činnost nákupních xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5 000 m2 xxx, xx

x) xxxxxxx míst xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, křesla, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připojení se xx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákazníkům x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tabulí, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx viditelné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx osobami xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plochách x xxxxxxxx centru (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x rádiu xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx podlaze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xx zamezováno shlukování xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, kde xx lze xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx výtahy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koutků,

h) provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx možnou xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx klimatizace) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx průběh,

j) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nákupního xxxxxx xx možný xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxx x xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výpůjček x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxx jiném xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx respirátor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx FFP2 xxxx XX95,

6. xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx bodu X/1, xxxxxxx provoz xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx taxislužby xxxx xxxx individuální xxxxxxx přepravy xxxx, xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx xx 1 xxxxxxxx xx 15 x2 prodejní xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx plochou xxxxx xxx 15 x2 se toto xxxxxxx nevztahuje na xxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na doprovod xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se toto xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx 6 xxx doprovázející zákazníka,

b) xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kratších xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx značek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx držitelem průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má právo xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx zaměstnance x xxxxxxxxx provozoven x mohly xxx xxxxxxxxx k pravidelné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nasáváním xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx zakázány xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prodejnách, x xxxxx xx xxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozík, x xxxx v kočárku xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovoleného xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozovny, xxxxx je určena xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx přístup, xxxxxx zkušebních místností, xxxxxx xxxxxxx prodejními xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx za prodejními xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, schodiště, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx prostory.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 97/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.2.2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.