Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 197)

97/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

97

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. února 2021 č. 197

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 196 xx xxx 26. xxxxx 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx prodej x xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pohonných xxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) prodejen xxxxx,

x) prodejen hygienického xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, výdejen x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx malých xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx krmiva x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) prodejen xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x souvisejícího zboží,

i) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) provozoven xxxxxxx x oprav silničních xxxxxxx,

x) provozoven xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náhradních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výrobním xxxxxxxxxxxx,

x) provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zakoupených distančním xxxxxxxx,

x) prodejen zahrádkářských xxxxxx xxxxxx xxxxx x sadby,

q) xxxxxxxx xxxxxxx jízdenek,

r) květinářství,

s) xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxx odstraňování, projektovou xxxxxxx xx výstavbě, xxxxxxxxxx xxxxx, zeměměřičství, xxxxxxxxx, měření x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x textilní galanterie,

u) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx daňové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx dalších xxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) provozoven xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx strojů a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pohřební xxxxxx, xxxxxxxxx balzamací x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ostatků xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x železářství, xxxxxxx xx domácí potřeby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx pomníků, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx),

xx) xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) s prodejem xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx, květinové výzdoby xx hroby, xxxxxx xxxxxx xxxx.; pro xxxx provozovny neplatí xxxxx prodeje v xxxxxxxxx provozovnách uvedený x xxxx I/7,

ae) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx a xxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obuvi,

ai) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxx xxx xxxx x denním xxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx realizována psychodiagnostická xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x xxx, že jiné xxxxx x xxxxxx xx zakázáno v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; dále se xxxxx zákaz nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poskytování xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxxx xxxxxxx v provozovně, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poskytování xxxxxx, který není xxxxxxx, xx oddělena xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxx umožněn xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx veřejnosti x provozovnách stravovacích xxxxxx (xxxx. restaurace, xxxxxxx x xxxx), x xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx vězeňských xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx pracovišti x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prezenčního xxxxxxxxxx,

x) x provozovnách v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx x xxxx xxxx 05:00 xxx. x 20:59 hod.;

tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxxxx občerstvení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx) x xxx, že prodej xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx x xxxx xxxx 21:00 hod. a 04:59 hod.,

3. dále

a) xxxxxxxx x jiná xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jen x xxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxx, kteří xxx činí v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s tím, xx

x) ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx produkce,

ii) je-li xxxxxxxx scénického díla xxxx, omezuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx nebo zkušebně xxx, že xxxxxxx xxxxx účinkujících nesmí xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podlahové plochy xxxxxxx xxxx zkušebny xxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nutné xxxxxxxxx rozestupy xxxxxxx 1,2 xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxxxxx notový pult, xxxxx to dovolují xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, vzdělávací xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx formě, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x praxe xxxxx zákona č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx regulovaného povolání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů České xxxxxxxxx, strážníků xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx psychologických xxxxxxxxx dle xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů,

iv) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxx §11 xxxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 10 xxxx. d) vyhlášky x. 87/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx živic x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jejichž složení xx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxx předpisy xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x akreditovaným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxxxxxxxxxx kurzů xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 osob x, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejná, xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx x xxx xxxxxxxxxx; dále xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx FFP2 xxxx XX95 bez výdechového xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx vozidlem x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx motorových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx heren, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb (xxxx. xxxxxxxxxx, hřiště, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx sportovišť, tanečních xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádí xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, výkonu podnikatelské xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx jako přípravu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx organizovaných sportovními xxxxx, x sportovních xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx umělých koupališť (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x batolata, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxx, solárií x xxxxxxx jeskyní, xxxxx se xxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) návštěvy x xxxxxxxxx zoologických xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx historických xxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 vyhlášky x. 74/2005 Xx., xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx, výchovná, xxxxxxxxx xxxx vzdělávací činnost xxxxxx přípravy xx xxxxxxxxx,

x) provoz xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxx lanových xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx lyžařských xxxxx x xxxxxxxx drah xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně Xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx:

x) tento xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prokázat xxxx zahájením ubytování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx objednatele,

ii) provozovatel xx povinen vyžadovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x) x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx dobu pobytu xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx nařízena xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx, xxxxxxxx nemají xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vstupu a xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx účelem xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx, a jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. pití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxx x x xxxxxxx dny x xxxx mezi 21:00 xxx. xx 04:59 xxx. x xxx, xx tento xxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx x palivy x mazivy,

b) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cestujících xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prodejen xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx podle bodu X/2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob,

7. xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x x mobilních xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx stáncích, x pojízdných xxxxxxxxxx x prodej x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení), xxxxxxxxxx x podomní xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x drogistického xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx možno xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti x provozovně xxxxx xxxx X/2, xxx, xx xxxxxx provozovatelé xxxx dodržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xx xxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stolu,

b) x xxxxxxx stolu sedí xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; jedná-li xx x xxxxxx stůl, xxx u xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx alespoň 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx nepřipustí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákazníků, xxx je ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx povinen písemně xxxxxxxx celkový xxxxxxxx xxxxx míst k xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Internet xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx, xx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostory (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx, které x bezprostředním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (x výjimkou alkoholických xxxxxx, jejichž xxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xx jiných osob xxxxxxx 2 metry, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, herních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klubů x xxxxxxxx tak, xx xx x xxxx zakazuje přítomnost xxxxxxxxxx,

4. činnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5 000 x2 xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k odpočinku (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx xxx, xxx nebyla xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Internet xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx následujících xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx,

x) následující pokyny xxx zákazníky xxxx xxxxxxxxx zákazníkům x xxxxxx osobám, zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metrů xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v rádiu xxxxxx, xxxxxxxxxxx u xxxxxx do xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx prostor apod.),

f) xx xxxxxxxxxx shlukování xxxx, zejména xx xxxxx místech, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. vstupy x xxxxxxxxxx garáží, xxxxxxx xxxx xxxxxx, eskalátory, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx apod.,

g) xx zakázán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzduchu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu (xxxxxxx xxxx klimatizace) xxx recirkulace vzduchu x xxxxxxx,

x) jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prodejnách, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx průběh,

j) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nákupního centra xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx jiný xxxxx xxx předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se doporučuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx FFP2 xxxx XX95,

6. xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/1, xxxxxxx provoz xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx taxislužby xxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob, xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více zákazníků, xxx xx 1 xxxxxxxx xx 15 x2 prodejní xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 15 x2 xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 15 xxx doprovázející xxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx zákazníci xxxxxxxxx x kratších xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 2 metry, nejde-li x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxx uvnitř, xxx xxxx provozovnou, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx čekání x umístění xxxxxx xxx minimální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metry), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx držitelem průkazu xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) tak, xxx byly x xxxxxxxxx xxx zaměstnance x xxxxxxxxx provozoven x xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sdělováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) zajistí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx venkovního xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx x objektu,

g) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx průběh,

h) x případě osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx x xxxxxxx xx nezapočítá do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxx plochou se xxxxxx xxxx provozovny, xxxxx xx určena xxx prodej x xxxxxxxxx zboží, xx. xxxxxxx xxxxxx, kam xxxxxxxxx xxxx přístup, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zabraná xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxx; do prodejní xxxxxx xx nezahrnují xxxxxxxxx, sklady a xxxxxxxxx, xxxxx, schodiště, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 97/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.2.2021 xx 00:00 xxx. xx dne 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.