Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021.


Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

95/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §3

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §4

Společná ustanovení pro subjekt kompenzačního bonusu §5

Předmět kompenzačního bonusu §6

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7

Společná ustanovení pro předmět kompenzačního bonusu §8

Vyloučení nároku na kompenzační bonus §9

Výše kompenzačního bonusu §10

Bonusové období §11

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §12

Žádost o kompenzační bonus §13

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §14

Stanovení kompenzačního bonusu §15

Placení kompenzačního bonusu §16

ČÁST ČTVRTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ OBCÍ

Příspěvek obci §17

Výše příspěvku obci §18

Společná ustanovení k příspěvku obci §19

ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ KRAJŮ

Příspěvek kraji §20

Výše příspěvku kraji §21

Společná ustanovení k příspěvku kraji §22

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ §23

ČÁST SEDMÁ - Účinnost §24

INFORMACE

95

ZÁKON

ze dne 25. xxxxx 2021

o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rok 2021

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx zdraví v xxxxxxxxxxx se vznikem x rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného koronavirem xxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx bonus").

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX BONUS

§2

Subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu je xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxx být pouze xxx, xxx xx xxx 5. xxxxx 2020 byl

a) osobou xxxxx odstavce 1, xxxx

x) osobou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ode xxx, xxxxx xxxxxx xx xxx 12. xxxxxx 2020.

§3

Subjekt xxxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Subjektem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx také xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx

x) xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kmenovým xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxx rodiny, x xxxxxxx podíl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 ke xxx 5. října 2020,

x) xxx ke dni 5. října 2020 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx snížení daně xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx bonusové období, xxxxx §35ba odst. 2 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx období xxxx

x) x úpadku nebo x xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx §1d xxxx. 2 zákona x účetnictví xx xxxxx x 2 xxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxx 180 000 Kč, nebo xxxxx předpokládá, xx xxxx xxxxx podle §1d xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, po xxxxx xxxxx xxxxx xxxx společnost vykonává xxxxxxx, xxxxxxxxxx částku 120 000 Xx, x

x) xxxxx nebyla xx dni 5. xxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx xx fyzická xxxxx společníkem více xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx vztahu xx xxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx práci xx xxxxxxx dohody x xxxxx konané mimo xxxxxxxx xxxxx x x důsledku xxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx činnost, x xxxxxx xxxxxxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xx nemocenském pojištění xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dohodou x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dohoda x provedení xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx práce.

(3) Zaměstnancem xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx daňovým subjektem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxx být osoba, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nespolehlivou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx hodnoty.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx přímé, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 30. xxxx 2020. Subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx pro splnění xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx období 4 xx sobě xxxxxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bonusovému xxxxxx.

§6

Xxxxxxx kompenzačního bonusu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx výkon samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxxxxx, x bonusovém xxxxxx, x němž xxxxxx xxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jedna xxxx více xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, x xx xxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provozovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx (xxxx xxx "karanténa") xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxx xxxx zaměstnance,

c) xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v péči x dítě x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx poptávky xx xxxxxxxxx, službách xxxx xxxxxx xxxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služeb potřebných xxx xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu nebo xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx §2 je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pouze, xxxxx xx xxxxx x subjekt, x xxxxx převažující xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně pocházela x xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6, 7 a 9 xxxxxx o xxxxxx x příjmů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, pokud xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, u xxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pocházela x xxxxx nebo xxxx xxxxxx činností, x

x) xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjmů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x); xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx příjmy podle §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 lze xxxxxxx

x) převažující části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a

b) srovnávacího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§7

Předmět kompenzačního xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr

(1) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx kompenzační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, že činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx §1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xx jedná x subjekt, u xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxx splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx převažující část xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dané xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx rozumí xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxxx x který mu xx xxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) xx xxx 5. xxxxx 2020 uzavřenu xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx poměr.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx významně xxxxxxxx, xxxxx xxxx příjmů xxxxxxxxxxxxxx tržbám x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx plynoucích x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 3 po xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxxx 2018 do 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x názvy 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bonusovému xxxxxx. Xxx-xx takto xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx to, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu zvolí.

(4) X xxxxxxx, xxx xx subjekt kompenzačního xxxxxx podle §2 xxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x první xxx xxxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx období 3 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx prvních 8 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx xxx srovnávacího xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx období 3 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců x xxxxx období xxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxx xxxx tato xxxxxxxxxx existovala.

(6) V xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx považuje

a) samostatná xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu x

x) činnost xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanost xx xxxxxxxxxx den, xx který obdržel xxxxxxxxxxx bonus,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx za kalendářní xxx, za xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x podpory, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 za xxxxxxxxxx xxx, za který xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

1. x Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako SARS XxX-2, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx programu Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, která slouží x úhradě xxxxxxxxx, xxxx

2. x důvodu xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx programu Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nahrazujícího.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxx §2, 3 xxxx 4,

x) xxxxxx x xxxxxxx, že xx společníkem více xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx než xxxxx xxxxxx o práci xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx.

(3) Kompenzační xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx příjmem xxx stanovení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx kompenzačního bonusu xxxx 1 000 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx §2 xxxx 3 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příjmů xxxxx §8 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činností ve xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx podle §8 odst. 1 xx xxxxx významně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx výše kompenzačního xxxxxx 500 Xx xx xxxxx kalendářní xxx bonusového xxxxxx.

(4) X xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 a 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 500 Kč xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx bonusového xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx poskytován xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx §8 xxxx. 6.

§11

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxxxx v xxxxxx xx 1. února 2021 xx 31. xxxxxx 2021.

(2) Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kalendářní xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2021 xx 31. prosince 2021, x to xxx xxxxxxxxxx měsíc, xxx xxx předpokládat xxxxxx krizových xxxxxxxx xxxxx §1.

XXXX TŘETÍ

SPRÁVA XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§12

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se spravuje xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Kompenzační xxxxx xx xxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Správcem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "správce xxxxxx").

§13

Žádost o xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx vyměřuje na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxxx obsahuje také

a) xxxxxx prohlášení osvědčující xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxxxxx bonus,

b) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx být kompenzační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §7 odst. 1,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx příjmů xxxxx §8 odst. 1 xx srovnávaném xxxxxx x

x) xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xx xxx xxxxxxxxxxx bonus poskytován x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6.

(2) Xxxxxx o kompenzační xxxxx xx podává xx bonusové období.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podat xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx podle §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx bonus učinit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bonusu.

(5) Xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx.

(6) Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx x x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx; pro podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx použije §58 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§14

Žádost o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxx x kompenzační xxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 také

a) identifikaci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx straně nastaly xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx o práci xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 x

x) xxxxx xxxxxxxx listu xxxxxxxxxxxx kalendářní měsíce, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účasten xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx b) x xxxxxxxxx období.

(2) Kopii xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) lze nahradit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx za bonusové xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx bonus xx považuje za xxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx x kompenzační xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kompenzačního xxxxxx x počtu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2.

(3) Zjistí-li xxxxxxx bonusu xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx bonus nebyl xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx lhůtě xxxxx §13 xxxx. 3 lze xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Dojde-li xx xxxxx xxxxxxx ještě xxxx předepsáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx zohlední x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Dojde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bonusu může xx xxxxx základě xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Povinnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxxxxxx kompenzační xxxxx xxxxxxx bonusu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu.

(2) X xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x důvodu významného xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxx jej xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx poté, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx nároku xx kompenzační xxxxx xxxxx §8 xxxx. 6.

(3) Přeplatek xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřeného kompenzačního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správce xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu ode xxx vyměření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; úrok x xxxxxxxxxxxx přeplatku v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx bez ohledu xx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedený x xxxxx xxxx xxxxxxx v žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx nepodléhá xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx.

(6) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx služeb. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX DO XXXXXXXX XXXX

§17

Xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx negativních xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11.

§18

Xxxx xxxxxxxxx obci

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xx částka odpovídající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx obce rozdělí xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx upravujícímu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obcí xx xxxxxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx daní, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx, xx kterému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí.

(2) Příspěvek xxxx xxxx účelově xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§19

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx x kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vždy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavu předepsaných xxxxxxxxxxxxx bonusů.

(3) Xxxxxxxxx xxxx převede xxxx xx 5 pracovních xxx xx xxxxxxxx xx účet xxxxx xx účet obce xxxxxx x České xxxxxxx xxxxx podřízený xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

OPATŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX XX ROZPOČTŮ XXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx (xxxx xxx "xxxx") xx zavádí xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx období xxxxx §11.

§21

Xxxx příspěvku xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx kraji xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podílu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtové xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxx kraje rozdělí xx základě xxxxxxxx, xxxxxx xx jednotlivé xxxxx podílejí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího rozpočtové xxxxxx xxxx, ve xxxxx účinném xx xxx, ke kterému xx xxxxxxxxx poukazován Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x nepodléhá xxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxx.

§22

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Příspěvek xxxxx poukazuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vždy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx průběžné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky podřízený xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§23

V xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx současně xxxxx na kompenzační xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

ÚČINNOST

§24

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 95/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.