Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021.


Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

95/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §3

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §4

Společná ustanovení pro subjekt kompenzačního bonusu §5

Předmět kompenzačního bonusu §6

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7

Společná ustanovení pro předmět kompenzačního bonusu §8

Vyloučení nároku na kompenzační bonus §9

Výše kompenzačního bonusu §10

Bonusové období §11

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §12

Žádost o kompenzační bonus §13

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §14

Stanovení kompenzačního bonusu §15

Placení kompenzačního bonusu §16

ČÁST ČTVRTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ OBCÍ

Příspěvek obci §17

Výše příspěvku obci §18

Společná ustanovení k příspěvku obci §19

ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ KRAJŮ

Příspěvek kraji §20

Výše příspěvku kraji §21

Společná ustanovení k příspěvku kraji §22

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ §23

ČÁST SEDMÁ - Účinnost §24

INFORMACE

95

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2021

x kompenzačním xxxxxx pro xxx 2021

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxx bonus xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx se vznikem x rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx koronavirem xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatými x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx bonus").

ČÁST DRUHÁ

KOMPENZAČNÍ XXXXX

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxx být pouze xxx, kdo ke xxx 5. xxxxx 2020 xxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx nastal xx xxx 12. xxxxxx 2020.

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx také xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zisku, xxxxx xx

x) xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxx kmenovým xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx rodiny, a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kmenovým xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxx, kdo

a) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 ke dni 5. xxxxx 2020,

x) xxx xx xxx 5. října 2020 xxxxxxx

1. rezidentem České xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxx spadá xxxxxxxxx bonusové xxxxxx, xxxxx §35ba xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) x xxxxxx nebo x likvidaci xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným,

a) xxxxx xxxxx podle §1d xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x 2 xxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxx 180 000 Xx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx §1d xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx délku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 120 000 Kč, x

x) která nebyla xx xxx 5. xxxxx 2020 daňovým xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X případě, xx xx xxxxxxx xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x ručením omezeným xxxxxxxxxx.

§4

Subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx práci xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx osoba, která xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx a současně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x jejímž důsledku xx xxxx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) xxxxxx 12 a 13 xxxxxx xxxxxxxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx.

(2) Dohodou o xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx kompenzačního bonusu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx subjektem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx osoba, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx hodnoty.

(3) Členy xxxxx xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řadě xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Rozhodným xxxxxxx xx období xx 1. xxxxxx 2020 xx 30. září 2020. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx období 4 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xx xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x bonusovém xxxxxx, x xxxx nastal xxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx kompenzační xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx významně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx §1, x xx xxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxx uzavření xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx provozovny xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxx xxxx zaměstnance,

c) xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x dítě x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx výstupech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx dodávek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx §2 je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pouze, xxxxx se xxxxx x subjekt, x xxxxx převažující část xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pocházela x jedné nebo xxxx těchto xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6, 7 x 9 zákona x xxxxxx z příjmů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, x níž xxxxxxxxxxx xxxx příjmů xx srovnávacím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxx více xxxxxx činností, a

b) xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx srovnávacím období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx činností společnosti xxxxx písmene a); xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx §6, 7 x 9 zákona x xxxxxx z xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 lze xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx použít xxxxxxxx xxxxxx.

§7

Předmět kompenzačního xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práci na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění v xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx nastal den, xx xxxxx xx xxxxxxxxx kompenzační xxxxx, xxxxx xxxx práce xxxxxxx xxx vykonávána x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx §1.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx x případě xxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxx §4 xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 pouze, xxxxx xx jedná x subjekt, u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; přitom se xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

(3) Xxx splnění xxxxxxxx podle odstavce 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx převažující xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozumí xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x rozhodném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxx 5. října 2020 xxxxxxxx dohodu x práci konané xxxx pracovní xxxxx.

§8

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výše příjmů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x téže činnosti xx srovnávacím xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x období xx 1. xxxxxxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2020, jejichž xxxxx xx xxxxxxx x názvy 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx bonusovému období. Xxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxxxx si subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zvolí.

(4) X případě, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx touto xxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxxx xx subjekt kompenzačního xxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx, vznikla xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kterékoliv xxxxxx 3 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxxxx dni, xxx xxxx nařízená xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) samostatná xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxx xxxxx na

a) podporu x nezaměstnanosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanost xx kalendářní xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx, xx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx xxxxxxx související xx zmírňováním xxxxxxxx xxxxxxx koronaviru označovaného xxxx XXXX XxX-2, x xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx nájemného, a

d) xxxxxxxxxxx xxxxx podle §3 xx kalendářní xxx, za xxxxx xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

1. x Xxxxx republice xxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zmírňováním xxxxxxxx xxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Antivirus xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nahrazujícího.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx kompenzační xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxx §2, 3 xxxx 4,

b) xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dávky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1 000 Xx xx každý xxxxxxxxxx xxx bonusového xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxx §2 xxxx 3 xxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx průměrné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xx xxxxx významně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx příjmů xxxxx §8 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činností ve xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx subjektu kompenzačního xxxxxx xxxxx §4 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 500 Kč xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 a 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 500 Xx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx dotčení činnosti xxxxx §8 xxxx. 6.

§11

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Bonusovým xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v období xx 1. února 2021 do 31. xxxxxx 2021.

(2) Xxxxx xxxx nařízením stanovit xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kalendářní xxxxx x období xx 1. xxxxx 2021 xx 31. prosince 2021, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx §1.

XXXX TŘETÍ

SPRÁVA XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§12

Xxxxxx x správce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxx podle xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").

§13

Xxxxxx x kompenzační xxxxx

(1) Kompenzační xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) účet x poskytovatele platebních xxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxx podle §8 xxxx. 1 ve xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx období x

x) údaj x xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xx být xxxxxxxxxxx xxxxx poskytován x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6.

(2) Xxxxxx x kompenzační xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx po skončení xxxxxxxxxx období. Xxxx-xx xxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zaniká.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx učinit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bonusu.

(5) Xxxxx je xxxxxx x kompenzační bonus xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dokumentu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx podle §71 xxxx. 3 daňového xxxx.

(6) Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx podání xxxxxxx a sdělení xxxxxxxxx xx xxxxxxx §58 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx §4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §13 xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxx straně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 x

x) xxxxx mzdového xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce, xxx xxx subjekt xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx b) v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kopii xxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.

§15

Stanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kompenzační xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx bonusového xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx bonusu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx bonus nebyl xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx, doměří xxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxxxx kompenzačního bonusu x částky xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxx žádost x kompenzační bonus xxxxxx. Dojde-li ke xxxxx xxxxxxx ještě xxxx předepsáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu do xxxxxxxx daní, správce xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx žádosti, xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx doměřené daně xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxxx kompenzační bonus xxxxxxx xxxxxx předepíše xx evidence daní. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daňovém účtu xxxxxxxx subjektu.

(2) V xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx bonus xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx §8 xxxx. 6, xxxxxxx bonusu jej xxxxxxxxx do evidence xxxx až xxxx, xxx na základě xxxxxxxxx xx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxx xx kompenzační xxxxx xxxxx §8 odst. 6.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxxxxx. Přeplatek xx xxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x xxxxx měně xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx bonus xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyplacenému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx to, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX ZMÍRŇUJÍCÍ XXXXXX DO XXXXXXXX XXXX

§17

Xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx negativních dopadů xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx státního rozpočtu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11.

§18

Xxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xx částka odpovídající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vyplaceném xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx rozdělí xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx xxxx, xx xxxxx účinném ke xxx, xx xxxxxxx xx příspěvek xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nachází.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx vždy x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx převede xxxx xx 5 pracovních xxx xx připsání xx xxxx kraje xx účet obce xxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího rozpočtová xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxx

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx") xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu (xxxx xxx "příspěvek xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §11.

§21

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx kraji xx xxxxxxx tak, xx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podílu xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určení xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx procenta, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxx ke xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příspěvek xxxxx není xxxxxxx xxxxx x nepodléhá xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx.

§22

Společná ustanovení k xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx poskytne Ministerstvo xxxxxxx x kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx správa xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vždy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx x České xxxxxxx banky podřízený xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

PŘECHODNÉ XXXXXXXXXX

§23

X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 461/2020 Sb., o xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

ÚČINNOST

§24

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 95/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.2.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.