Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.02.2021.


Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

95/2021 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §3

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §4

Společná ustanovení pro subjekt kompenzačního bonusu §5

Předmět kompenzačního bonusu §6

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7

Společná ustanovení pro předmět kompenzačního bonusu §8

Vyloučení nároku na kompenzační bonus §9

Výše kompenzačního bonusu §10

Bonusové období §11

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §12

Žádost o kompenzační bonus §13

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §14

Stanovení kompenzačního bonusu §15

Placení kompenzačního bonusu §16

ČÁST ČTVRTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ OBCÍ

Příspěvek obci §17

Výše příspěvku obci §18

Společná ustanovení k příspěvku obci §19

ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ ZMÍRŇUJÍCÍ DOPADY DO ROZPOČTŮ KRAJŮ

Příspěvek kraji §20

Výše příspěvku kraji §21

Společná ustanovení k příspěvku kraji §22

ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ §23

ČÁST SEDMÁ - Účinnost §24

INFORMACE

95

XXXXX

xx dne 25. xxxxx 2021

x kompenzačním xxxxxx xxx rok 2021

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bonus na xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného koronavirem xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatými x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx").

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX BONUS

§2

Subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx činné

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxx xxx pouze xxx, xxx ke xxx 5. xxxxx 2020 xxx

x) xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx

x) osobou, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ode xxx, který xxxxxx xx xxx 12. xxxxxx 2020.

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) nejvýše 2 xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx společníky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxx podíl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 ke dni 5. xxxxx 2020,

b) xxx ke xxx 5. xxxxx 2020 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx něhož xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §35ba xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx x příjmů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) x xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx upravujícího xxx x přidané hodnoty.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx §1d xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx z 2 xxxxxxxxxx zdaňovacích období xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx částku 180 000 Kč, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx obrat podle §1d xxxx. 2 xxxxxx o účetnictví xx první xxxxx xxxxxxxxxx zdaňovací období xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx celou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 120 000 Xx, x

x) xxxxx xxxxxx xx xxx 5. xxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx xx fyzická xxxxx společníkem více xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 ve xxxxxx xx každé xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody o xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu je xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx práci xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxx, x jejímž xxxxxxxx xx xxxx účastna xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx se jedná x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxxxx 12 a 13 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dohoda x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx daňovým xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxx být osoba, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx rodiny xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí příbuzný x řadě xxxxx, xxxxxxxxxx x manžel xxxx partner xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Rozhodným xxxxxxx xx xxxxxx od 1. června 2020 xx 30. xxxx 2020. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodné xxxxxx xxxxxx xxxxxx 4 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Předmět xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx výkon samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx společnosti x ručením xxxxxxxx, xxxxx xx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xx poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx více xxxxxx xxxxxxxx xxxx významně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx opatření podle §1, x xx xxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaměstnance,

c) xxxx x xxxx x xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v péči x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx výstupech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu nebo xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebo

e) omezení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xx xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 pouze, xxxxx xx xxxxx x subjekt, u xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx xx srovnávacím xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxx x jedné xxxx xxxx těchto xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx x příjmů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx §3 je výkon xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xx xxxxx o

a) xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, u xxx xxxxxxxxxxx část příjmů xx srovnávacím období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxx činností, x

x) xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx srovnávacím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příjmy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx příjmy xxxxx §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodné xxxxxx.

§7

Předmět xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx dohody o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxxxxxxx bonusu je xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx konané xxxx pracovní poměr xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, že činnost xxxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření podle §1.

(2) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx §4 xx xxxxx práce podle xxxxxxxx 1 pouze, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx plynula xx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1; přitom xx xxxxxxxx pouze příjmy xxxxx §6, 7 x 9 xxxxxx x daních x xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx namísto xxxxxxxxxxx xxxxx příjmů xxxxxxxxx převažující xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dané xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx pracovní poměr x který xx xx xxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zakládající xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx x

x) xx xxx 5. xxxxx 2020 uzavřenu xxxxxx x práci xxxxxx xxxx pracovní xxxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx významně xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tržbám x xxxxxxx xxxxxxx, zboží x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx obdobím xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 3 po xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxxxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2020, xxxxxxx xxxxx xx shodují x xxxxx 3 xxxxxxxxxxxx měsíců bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx bonusovému xxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx obdobím to, xxxxx si subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx, xxx xx subjekt kompenzačního xxxxxx podle §2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou podle xxxxxx upravujícího důchodové xxxxxxxxx později xxx x xxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx období xxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx srovnávacím xxxxxxx xxxxxxxxxx období 3 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních měsíců x rámci xxxxxx xxxxxxx 6 kalendářních xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx existovala.

(6) V xxxxxxxxxxx dni, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením omezeným, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

§9

Vyloučení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bonus

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus,

b) kompenzační xxxxx xx kalendářní xxx, za xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zmírňováním xxxxxxxx xxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx Antivirus xxxx xxxxxxxx xxxxx program xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx nájemného, x

x) xxxxxxxxxxx bonus xxxxx §3 xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, obdržela

1. v Xxxxx republice xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx programu Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, která xxxxxx x úhradě nájemného, xxxx

2. x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Antivirus xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu může xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxx §2, 3 xxxx 4,

x) xxxxxx x xxxxxxx, že xx společníkem xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jednou xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činností x

x) jednou v xxxxxxx, že vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx bonus xx započitatelným příjmem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dávky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní sociální xxxxxxx.

§10

Xxxx kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1 000 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx §2 xxxx 3 nesmí xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxx xxxxxx překročit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx období x xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx xxxxx významně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 500 Xx xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx §2 a 3 xxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 500 Kč xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6.

§11

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 1. února 2021 xx 31. xxxxxx 2021.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovit xxxx další xxxxxxxx xxxxxx kalendářní měsíc x xxxxxx xx 1. dubna 2021 xx 31. xxxxxxxx 2021, a xx xxx kalendářní xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§12

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kompenzační xxxxx se spravuje xxxx xxx podle xxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu je xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx bonus (xxxx xxx "správce bonusu").

§13

Xxxxxx x kompenzační xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x české xxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx období a xxxx příjmů xxxxx §8 odst. 1 xx xxxxxxxxxxx období x

x) údaj x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6.

(2) Xxxxxx x kompenzační xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx období.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podat xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx žádost x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx lze v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx, xx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx obdržela xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; pro podání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §58 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§14

Žádost x kompenzační xxxxx v případě xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx §4 xxxxxxxx xxxxx náležitostí podle §13 xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxx nastaly xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) kopii xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 a

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kalendářní měsíce, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnavatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx §4 xxxx. 1.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx bonus xx považuje za xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xx xxxx odpovídající xxxxxxx xxxx kompenzačního xxxxxx x počtu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx bonus xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx, doměří daň xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x částky xxxx xxxxxxxx.

(4) Ve xxxxx xxxxx §13 odst. 3 xxx žádost x kompenzační bonus xxxxxx. Dojde-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyměřeného xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxx xxxx, správce xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx základě xxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx doměřené xxxx xxxxxxxx.

§16

Placení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus xxxxxxx xxxxxx předepíše xx xxxxxxxx daní. Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx samostatném xxxxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxx subjektu.

(2) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx bonus xxxxxxxxxx x xxxxxx významného xxxxxxx činnosti xxxxx §8 odst. 6, xxxxxxx bonusu xxx xxxxxxxxx do evidence xxxx xx xxxx, xxx xx základě xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx kompenzační bonus xxxxx §8 odst. 6.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správce xxxxxx xxx vrátí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx vyměření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx výši.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx nepodléhá xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyplatit xxxxxxxxx bez ohledu xx to, xx xx veden xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXX

§17

Xxxxxxxxx xxxx

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozpočtů xxxx xx zavádí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx") xx každé xxxxxxxx období podle §11.

§18

Xxxx xxxxxxxxx obci

(1) Xxxx příspěvku obci xx stanoví xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podílu xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx rozdělí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx upravujícímu rozpočtové xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí.

(2) Příspěvek xxxx xxxx účelově xxxxx x nepodléhá xxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nachází.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx předepsaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx převede xxxx xx 5 pracovních xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx účet xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

OPATŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX DO XXXXXXXX XXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků (xxxx jen "kraj") xx zavádí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xx každé xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11.

§21

Výše xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx, xx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtové xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx kraje xxxxxxx xx xxxxxxx procenta, xxxxxx xx jednotlivé xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx hrubého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxx daní, xx xxxxx účinném xx xxx, ke xxxxxxx xx příspěvek xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vždy x patnáctému xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí na xxxxxxx xxxxxxxx informace x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx účet xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§23

X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx omezením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§24

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

Vondráček v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 95/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.2.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.