Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2021.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

83/2021 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

83

VYHLÁŠKA

ze xxx 19. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 22/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Ministerstvo zemědělství xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 162/1993 Xx., xxxxxx x. 77/2004 Sb., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 359/2012 Xx. x zákona č. 501/2020 Sb., (dále xxx "zákon") k xxxxxxxxx §8b odst. 7, §14b odst. 4, §14d xxxx. 5, §15d xxxx. 9, §15e odst. 3 x §26 xxxx. 2 xxxxxx:

Čl. I

Vyhláška č. 22/2013 Sb., x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxx x. 372/2013 Sb. x xxxxxxxx x. 175/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "dosaženého xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x průběh xxxxxxx,".

2. V §1 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx slova "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

3. V §1 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx g), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxx x vybrané xxxxx šelem nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až i) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

4. V §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "složení xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. 1 x 2 xx xx xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", který xx xxxxx pro xxxxx, xxxxx provádějí manipulaci xx xxxxxxx x xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířat xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx usmrcení,".

6. V §2 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx zvířat, který xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx pro řádné xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx čl. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx5), xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 x 5.

7. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "x 2" nahrazují xxxxx "xx 3".

8. X §2 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxx kurzu podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx

x) praktické xxxxxxx xxxxx omračování x xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx pro používané xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxxx xxxxxx omračování xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx usmrcovacích xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxx x nepřítomnosti xxxxxx života,

e) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se označuje xxxx xxxxxxxx 6.

9. X §2 odst. 6 se xx xxxxx "xx jatkách" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx o xx xxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx usmrcení," a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího ochranu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx5), xx xxxxxx x xxxxxxx x. 1a x této xxxxxxxx.".

10. X §2 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxx:

"(7) Na závěr xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx 15 xxxxxxxxxx otázek, xx každé xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx jedna odpověď xx správná, na xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx doba 45 xxxxx. Xxxx vyhodnocuje xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx každou xxxxxxxx xxxxxxx hodnotí xxxxxx xxxxx. Pro úspěšné xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx hodnotí xxxxx nebo xxxxxxx.

(8) X kurzu uvedeném x odstavcích 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 vydává xxxxxxxxx o úspěšném xxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

11. X §4 xxxx. 1 se xx xxxx "§2 xxxx. 1" xxxxxxxx xxxxx "x 3".

12. X §5 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 a 2 xxxxx xxxxxxxx xx jednoho kurzu x xxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 3.".

13. X poznámce xxx xxxxx x. 7 xx xxxxx "Xxxxxxxx x. 296/2003 Xx., o xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx x přepravě xxxxxx x o xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx." xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx x. 342/2012 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxx činností, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů." x xxxxx "Xxxxxxxx x. 376/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx kontrolách xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Vyhláška x. 377/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x tranzitu xxxxxx xx xxxxxxx xxxx." xx xxxxxxx.

14. V §7 xxxx. 3 xxxx. d), §8 xxxx. 3 xxxx. x) x §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "vzdělávání Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Veterinární xxxxxxxxx, veterinární xxxxxxx, xxxxx s obdobným xxxxxxxxxxxxx studijním programem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx".

15. V §9 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "komisař".

16. Xx §9 xx vkládá xxxx §9a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9x

Xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx šelem xxxx xxxxxxx

(1) Kurz x péči o xxxxxxx druhy xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx X - xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x lidoopů x xxxxx se xxxxxxxxxxx x rozsahu 36 xxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx X - chov xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vybraných xxxxx šelem x xxxxx se xxxxxxxxxxx x rozsahu 16 xxxxxxxxx hodin xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx X - chov xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxxxx znalosti týkající xx chovu xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx 16 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Obsahem xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) ustanovení zákona, xxxxxxxxxxx právních předpisů x němu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ochranu zvířat xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x myslivosti, veterinárního xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x obchodování s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvířat, xxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, orgánové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx domestikace, xxxxx xxxx zvířete, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxx x reprodukci, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx označování xxxxxx, x xx v xxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxx,

x) etologie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, sociálního, xxxxxxxxx, loveckého, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, sexuálního x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to v xxxxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxx,

x) etika chovu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx chovaným x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, požadavky xx obohacení prostředí xxx xxxx zvířat x xxxxxxxxx xx xxxxxx expozic, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x rozsahu 4 xxxxxxx hodiny,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxx organizace xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx odchytu xxxxxx, xxxxxx manipulace xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx krmení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxx xxxxxxx xxxxxxxx masožravců, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, úpravu x uskladňování krmiv, xxxxxx rostlinného x xxxxxxxxxxx xxxxxx, krmné xxxxxxx, xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx pomoc xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x parazitární onemocnění, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zacházení s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx xxxxx, a to x rozsahu 6 xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx specifická xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, chovu x xxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx specifické podmínky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, požadavky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx prostor xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx pomůcky, x xx v rozsahu 5 xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx s vybranými xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx odchytu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhů šelem, x to v xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vybraných druhů xxxxx, x xx x xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx,

x) druhově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x napájení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých vybraných xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxx, x to x xxxxxxx 1 výuková xxxxxx.

(4) Xxxxxxx kurzu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx biologie xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx 5 výukových xxxxx,

x) xxxxxxx specifické xxxxxxxx xxxxx lidoopů, požadavky xx xxxxxxxxxx, zabezpečení, xxxxxxxx x vybavení xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx, a to x xxxxxxx 5 xxxxxxxxx hodin,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxxxxxx x lidoopy a xxxxxxxx techniky xxxxxxx x xxxxxxxx lidoopů, x xx v xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx předcházení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to x rozsahu 1 xxxxxxx xxxxxx,

x) druhově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x rozsahu 2 xxxxxxx hodiny,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx onemocnění lidoopů, xxxxxxxxxxx první xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lidoopů, a xx v xxxxxxx 1 výuková xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxx zvířat x xxxx x xxxxxx xxxxxx v orgánech xxxxxxx xxxxxx uvedených x §19 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) zákona xxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx,

x) xxxxxxx 3 xxxx xxxxx v xxxx x vybrané xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx zahradě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat,

c) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x oblasti vzdělávání Xxxxxxxx, ekologie x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx Zemědělství xx xxxxxxxxx xx chovatelství, xxxxx xxx jejich xxxxxxxx předmět xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx exotických xxxxxx, xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx, xxxx

x) nejméně 3 roky xxxxx xx funkci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx předmětů xx xxxxxxx škole xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Účastník xxxxx k péči x vybrané xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx X xxxx v xxxxxx X xx xxxx, co se xxxxxxxx xxxxxxxxx 80 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kurzu v xxxxxx X.

(7) Školicí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx x vybrané xxxxx xxxxx xxxx lidoopy

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx A, v xxxxxx B xxxx x modulu X, xxxxx xxxxx podmínky xxxxxxx x §19 xxxx. 1, 4 x 5, nebo

b) xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx X, v xxxxxx B xxxx x xxxxxx X, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zúčastní minimálně 80 xxxxxxx výukových xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Vzor osvědčení x xxxxxxxxxxxx k xxxx x vybrané xxxxx šelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxx x xxxxxxx x. 14 x xxxx vyhlášce. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x péči x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx je uveden x příloze č. 15 x této xxxxxxxx.

(9) Vzor xxxxxxxxx x způsobilosti k xxxx o lidoopy xxxxxxxxx vykonáním xxxxxxx xx uveden v xxxxxxx č. 16 x této vyhlášce. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx získaného xxxxxx na kurzu xx uveden x xxxxxxx č. 17 x této xxxxxxxx.".

17. X §14 xxxx. 1 se xx xxxxx písmene a) xxxxx "nebo" zrušuje.

18. X §14 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx xxxxxxx c) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx 3 xxxx praxe xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxx xx x kurzu xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxx

x) xxxxxxx 3 roky xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxx má x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx vzdělání.".

19. V §16 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x správních xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.

20. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "komisař".

21. X §19 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx odstavce 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxx x xxxxx xxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx lidoopy xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx X 60 xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx, z nichž xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx při zkoušce x modulu A xxxx 90 minut. Xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx X x x xxxxxx C xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx x vybrané xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 80 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx X a zároveň xxxxxxx 80 xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxx při xxxxxxx x xxxxxx X. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o způsobilosti x péči x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 80 xxxxxxx z celkového xxxxx xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxx X x zároveň xxxxxxx 80 xxxxxxx x celkového xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x modulu X.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 10 se označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 12.

22. X §19 odstavec 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxx x péče x xxxxxx pohodu v xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxx v §19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx.".

23. X §19 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "podepisují všichni xxxxxxx xxxxxxxx komise" xx nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

24. X §19 xxxx. 11 xx x xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "10".

25. X §19 odst. 11 xx xx xxxxx xxxxxx x) a x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx určen xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x ně před xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,".

26. Xxxxxxx x. 1 zní:

"Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 22/2013 Sb.

Vzor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx manipulaci xx zvířaty a xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx článku 21 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1099/2009 xx xxx 24. září 2009 x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx o xx xxxx jejich znehybněním x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxx usmrcení

Evidenční xxxxx xxxxxxxxx..............................................................................................................................................................................

Xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx...................................................................................................................................................................................

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx...............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxx složení xxxxxxx..................................................................................................................................................................

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

1. xx xxxx xxxxxxxxx zvířat1):

prasata, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx, králíci, xxxxxx

2. xx xxxxx xxx xxxxxxxx2):

x) xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx

3. na xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x otisk razítka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx:

1) Uveďte xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx příslušný xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tyto xxxxx uveďte xxxxxxxxx.

2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx příslušný xxxx.".

27. Xx přílohu x. 1 xx vkládá xxxx příloha x. 1x, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 1x x xxxxxxxx č. 22/2013 Xx.

Xxxx osvědčení o xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, které vykonávají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx zacházení se xxxxxxx xxxxx čl. 17 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx5)

XXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxx o způsobilosti xxx osoby xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 21 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 x ochraně xxxxxx xxx usmrcování, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníka xxx řádné xxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.............................................................................................................................................................................

Xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx.....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Xxxxx x xxxxx narození.................................................................................................................................................................................

Název x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx..............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxx složení xxxxxxx.................................................................................................................................................................

Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xx............................................................................................................................................................................

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

1. na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx1):

xxxxxxx, xxxx, kozy, ovce, xxxx, xxxxxx, králíci, xxxxxx

2. xx xxxxx xxx xxxxxxxx2):

x) xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx

3. xx xxxxxxxx pracovníka xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zvířaty podle xx. 17 nařízení Xxxx (ES) č. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 o xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství

a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství

Poznámka:

1) Xxxxxx xxxxx druhy xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx příslušný kurz. X případě xxxxxxxxx xxxxx zvířat tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx kurz.".

28. Xx přílohu x. 13 se xxxxxxxx xxxxxxx č. 14 xx 17, které xxxxx:

"Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx x. 22/2013 Xx.

Xxxx osvědčení x způsobilosti k xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x péči x xxxxxxx xxxxx šelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14x odst. 1 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Evidenční xxxxx xxxxxxxxx..................................................................................................................................................................................

Xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx......................................................................................................................................................................................

Xxxxx x adresa školicího xxxxxxxxxx...................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.....................................................................................................................................................................
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx

x xxxxx xxxxxxxx razítka Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx x. 15 x xxxxxxxx x. 22/2013 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

XXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx šelem xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xx. XX bodu 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zákonem x. 501/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx....................................................................................................................................................................................

Xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx......................................................................................................................................................................................

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx..........................................................................................................................................................................
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x otisk xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx x. 16 x xxxxxxxx x. 22/2013 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vykonáním xxxxxxx

XXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x péči x lidoopy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14x xxxx. 1 xxxxxx x. 246/1992 Xx., na ochranu xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx................................................................................................................................................................................

Xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení.........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Datum x xxxxx xxxxxxxx....................................................................................................................................................................................

Xxxxx a xxxxxx školicího xxxxxxxxxx.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxx vykonání xxxxxxx..................................................................................................................................................................
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství

a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx č. 17 x xxxxxxxx č. 22/2013 Sb.

Vzor xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x lidoopy xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

XXXXX REPUBLIKA

Ministerstvo xxxxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxx o lidoopy xxxxxxx účastí na xxxxx xxxxx xx. XX xxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, provedené xxxxxxx x. 501/2020 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx osvědčení.......................................................................................................................................................................................

Titul, xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Xxxxx x místo xxxxxxxx..........................................................................................................................................................................................

Xxxxx x adresa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Xxxxx ukončení xxxxxx xx xxxxx.............................................................................................................................................................................
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx".

Čl. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2021.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, CSc., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 83/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.3.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.