Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 137)

71/2021 Sb.

Usnesení

Příloha k usnesení vlády č. 71/2021 Sb.

INFORMACE

71

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2021 x. 137

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 15. února 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 do 23:59 hod.

I. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zákona č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx nebo x příloze č. 2 části XX. xxxxxxxx č. 79/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx péče, xx znění pozdějších xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx 1, 2, 4, 5 x 13 xxxxxxx přílohy, x u nichž xxxxx xxxxxx provedena xxxxxxx lékařská xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů; xxxx čestného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx se x zaměstnání, xx xxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 dnů xxx xxx následujícího xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nouzového xxxxx x které xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Sb.; čestné xxxxxxxxxx, kterým lze xxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 79/2013 Sb.; xxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx není třeba x době xxxxxx xxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx;

XXX. xxxxxx

1. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx platnost xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx vydané na xxxxxxx vstupních lékařských xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxxxx x. 373/2011 Sb. x podle §10 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx č. 79/2013 Xx. po xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxx po dobu xxxxxxx nejvýše

i) 90 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx způsobilá,

ii) 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx závěr xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. e) xxxx písm. x) xxxx 3 xxxxxxxx x. 79/2013 Sb., xxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxx vyhlášeného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx ukončení xxxxxxxxx stavu x xxxx xx dobu xxxxxxx nejvýše

i) 90 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvádí, že xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx, xxx xxxxx xxxx posuzována, xx xxxxxxxxx x podmínkou,

2. xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx lékařskou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxx xxxxx a xxxxxx lékařského xxxxxxx x xxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx k xxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxx xxxx I. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bodu XXX/1 pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx posudků.
 

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 71/2021 Xx.

(xx xxx 14. xxxxx 2021 č. 137)

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxx: ........................................

Xxxxx narození: ..........................................

Xxxxxxxx: .......................................................

xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx republiky č. 137 ze xxx 14. xxxxx 2021 x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

1) je zdravotně xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx...............;

2) xxx/x dostatečně xxxxxx/x xx vztahu x bezpečnosti x xxxxxxx zdraví při xxxxx, xxxxx i x xxxxx, charakteristice x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx vykonávat x x xx xxxxxxxxxxxxx riziky (xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx svalová xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zátěž, práce xx výškách na xxxxxxx, řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.), xxxxx x xx konzultoval/a xx zaměstnavatelem x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx x xx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

3) x xxxxxxxxxx 21 xxxxx xxxxxxxxxxx/x xxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, označovaný xxxx XXXX XxX-2, který xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

4) netrpí xxxxxx onemocněním, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §19 odst. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

5) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxxxxx xx výrobě x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx oběhu, ve xxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx1 (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx se xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx závažné), xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výrobě x/xxxx xxxxxxx potravin xx xxxxx, xx smyslu xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx:

x) xxx x xxxx toto xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx relevantních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uplatňovat xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví x dodržovat zásady xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu.
 

V............................................................dne......................................................
 

....................................................................................

jméno x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 71/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1 Xx. xx xxxxxx xxxxxx č. 110/1997 Sb., x potravinách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.