Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 137)

71/2021 Sb.

Usnesení

Příloha k usnesení vlády č. 71/2021 Sb.

INFORMACE

71

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 137

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření
 

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 125 ze xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vznikne xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx opatření do xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé x xxxx-xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx výkon jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příloze č. 2 xxxxx II. xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., x pracovnělékařských xxxxxxxx a některých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, s výjimkou xxxx 1, 2, 4, 5 x 13 uvedené přílohy, x x xxxxx xxxxx nebyla provedena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx prohlášení, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní způsobilosti xxxxx ucházející xx x zaměstnání, xx xxxxxx v příloze xxxxxx opatření; toto xxxxxx prohlášení je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Sb.; čestné xxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx průkaz, xx platné xxxxxxx xx uplynutí 90 xxx ode dne xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx periodických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 79/2013 Sb.; periodické xxxxxxxx xxxxxxxxx není třeba x xxxx trvání xxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx;

XXX. xxxxxx

1. považovat xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž platnost xxxxxx v době xxxxxx nouzového xxxxx, x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 zákona x. 373/2011 Sb. x xxxxx §10 xxxxxxxx č. 79/2013 Xx., anebo periodických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx č. 79/2013 Xx. po xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) 90 xxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx nouzového stavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx nouzového stavu, xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx uvádí, že xxxxxxxxxx osoba xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vydané xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 písm. e) xxxx písm. x) xxxx 3 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxxxx xxxxxxxx skončila x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvádí, že xxxxxxxxxx osoba xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx způsobilá,

ii) 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nouzového stavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx který xxxx posuzována, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx registrujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxx xxxxx a xxxxxx lékařského xxxxxxx x xxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x práci xx xxxxx určené xxxxx bodu I. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo bodu XXX/1 pro platnost xxxxxxxxxx posudků.
 

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Příloha x usnesení xxxxx č. 71/2021 Xx.

(xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 137)

XXXXXX PROHLÁŠENÍ

Jméno a xxxxxxxx: ........................................

Xxxxx xxxxxxxx: ..........................................

Xxxxxxxx: .......................................................

tímto, xx xxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx republiky č. 137 ze dne 14. xxxxx 2021 x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

1) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx...............;

2) xxx/x xxxxxxxxxx xxxxxx/x ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x x xxxxx, charakteristice x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx vykonávat x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx zátěž, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.), xxxxx x xx xxxxxxxxxxx/x xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav, xxxxxx xxxxxxxxx předešlých xxxxx/xxxxxxx x xx schopen/schopna xxxxxxx xxxxxxxxx;

3) x xxxxxxxxxx 21 xxxxx xxxxxxxxxxx/x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákazy xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxx xxxx rizikový xxxx stanovený vládou Xxxxx republiky;

4) xxxxxx xxxxxx onemocněním, xxxxx xx znemožňovalo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx xx jedná x xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx);

5) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx1 (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx závažné).

Současně xx xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné), xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajících xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx:

x) mít x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xx předloží xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uplatňovat xxx pracovní činnosti xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx veřejného zdraví x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

X............................................................xxx......................................................
&xxxx;

....................................................................................

xxxxx a xxxxxxxx

Informace

Právní xxxxxxx x. 71/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 hod. xx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1 Tj. ve xxxxxx xxxxxx č. 110/1997 Sb., x potravinách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.