Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 137)

71/2021 Sb.

Usnesení

Příloha k usnesení vlády č. 71/2021 Sb.

INFORMACE

71

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. února 2021 č. 137

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření
 

V xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 125 xx xxx 14. února 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode dne 15. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nouzového xxxxx x jejichž sjednaný xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx-xx součástí této xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v příloze č. 2 xxxxx XX. xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., x pracovnělékařských xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené přílohy, x u xxxxx xxxxx xxxxxx provedena xxxxxxx lékařská xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 373/2011 Sb., o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx čestného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx ucházející se x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx v příloze xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx ukončení xxxxxxxxx xxxxx,

2. osob, xxxxxxx pracovněprávní vztah xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx opatření xx ukončení nouzového xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx činnosti epidemiologicky xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx průkaz vydávaný xxxxx §19 odst. 2 zákona x. 258/2000 Xx.; xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx průkaz, xx platné xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx periodických lékařských xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 79/2013 Sb.; periodické lékařské xxxxxxxxx není xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx;

XXX. xxxxxx

1. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx platnost xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané xx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 zákona x. 373/2011 Sb. x xxxxx §10 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 vyhlášky č. 79/2013 Xx. po xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx osoba pro xxxx, xxx xxxxx xxxx posuzována, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx závěr xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx vydané na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxx. f) xxxx 3 vyhlášky x. 79/2013 Sb., xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, na xxxx xx ukončení xxxxxxxxx stavu a xxxx xx xxxx xxxxxxx nejvýše

i) 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx způsobilá,

ii) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvádí, že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxx zákona č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zákona č. 373/2011 Sb. xxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařskou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxx xxxxx x xxxxxx lékařského posudku x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci xx lhůtě určené xxxxx xxxx X. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bodu XXX/1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 71/2021 Xx.

(xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 137)

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxx: ........................................

Xxxxx xxxxxxxx: ..........................................

Xxxxxxxx: .......................................................

tímto, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 137 ze xxx 14. xxxxx 2021 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

1) xx zdravotně xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx...............;

2) byl/a xxxxxxxxxx xxxxxx/x xx xxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxx x x druhu, xxxxxxxxxxxxxxx x kategorizaci činnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x s xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx svalová zátěž, xxxxxxxx xxxxxx, hluk x xxxx následky, xxxxx chladem xxxx xxxxxx, zraková zátěž, xxxxxxxxx zátěž, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx, řízení manipulační xxxxxxxx, xxx.), xxxxx x xx xxxxxxxxxxx/x xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx svůj xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx x xx schopen/schopna xxxxxxx xxxxxxxxx;

3) v xxxxxxxxxx 21 xxxxx xxxxxxxxxxx/x xxxxxxx ze xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, který xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx;

4) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx znemožňovalo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx se xxxxx x fyzickou osobu xxxxxxxxxxxx činnosti epidemiologicky xxxxxxx);

5) xx zdravotně xxxxxxxxx/x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx oběhu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1 (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx závažné).

Současně xx xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), že xxx výkonu činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a/nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx:

x) mít x xxxx toto xxxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům provádějícím xxxxxxxx xxx relevantních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx předpisu.
 

V............................................................dne......................................................
 

....................................................................................

jméno x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 71/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 hod. xx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1 Xx. xx xxxxxx xxxxxx č. 110/1997 Sb., x potravinách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.